Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 34. szám, 2013. augusztus 25.

Vezércikk

Megsűrűsödtek az elmúlt évben a Márton Áron püspök emlékét, alakját idéző rendezvények, kiadványok. A negativisták táborából egyesek úgy vélik, sok ez, „kit érdekel ma Márton Áron?” Sokaknak ő a jóságos öreg püspök. Az idősebbek saját emléket őriznek róla, azt dédelgetik. A fiatalok, a most értelmükre ébredők, ha érdekes és felrázó előadást hallanak róla s mindarról, amit számtalan tiltás közepette véghezvitt, fellelkesülnek. Az imádságos lelkek buzgón kérik közbenjárását. Nem kevesen vallják őt példaképüknek.

Panoráma

Főegyházmegyei Pasztorális Napok 

Hétfőn kezdődnek a gyulafehérvári főegyházmegye új pasztorális évét megnyitó pasztorális napok Csíksomlyón.


A hit évének lezárulása után, késő ősszel kezdődik a plébániának szentelt új pasztorális év, amelynek célkitűzése a főegyházmegye közösségeit összefogni, a hívők lelkében tudatosítani az összetartozást, azt, hogy ki-ki felelős tagja az egyháznak, s e felelős tagságot otthoni közösségében kell megélnie. A csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház ad otthont augusztus 26–28. között a plébánia éve jegyében megszervezett Főegyházmegyei Pasztorális Napoknak. A rendezvény és az egész év mottója: A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke. Az e címet viselő rendezvényen ismertetik a főegyházmegyei pasztorális tervet, azt megalapozzák és bevezetik az előadások, az azokat követő kiscsoportos beszélgetések, valamint a műhelymunkák és tapasztalatcserék. A pasztorális napok arra is lehetőséget teremtenek, hogy az elkötelezett és érdeklődő résztvevők együttgondolkodva, együtt imádkozva készítsék elő az egész egyházmegye számára a plébánia évét, s azt megalapozzák. Ekkor mutatják be az új év plakátját (képünkön) és az év témáiban eligazító pasztorális füzetet is. A rendezvény szervezője a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Iroda (GYEPI), kapcsolattartó: Molnár Izabella pasztorálasszisztens.

Panoráma

Régi álom valósult meg, amikor társult tagok, iskolanővérek és hozzátartozók kis csapata ellátogatott a szovátai és felső-nyárádmenti misszióba. Czakó Gabriella lelkes beszámolóit hallgatva több társult tagban felébredt a vágy, hogy eljöjjenek Erdélybe, s tapasztalják is mindazt, amiről Gabi a találkozókon mesél. A társult tagok közül néhányan évek óta elkötelezetten be is kapcsolódnak a Tündérkert építésébe, gyermekeket, fiatalokat támogatva hűségesen, és egyúttal kapcsolatot ápolnak a gyerekekkel, családjaikkal.

Panoráma

Mint minden hónap 12-én, most is este tíz órától a kolozsvári Szent Mihály plébánia kápolnájában engesztelő imavirrasztással kezdődött a hét. Ennek célja bekapcsolódni abba az anyaországi imavirrasztásba, amelyet a Mária Légió szervez a magyarság lelki megújulásáért, a lelkek megmentéséért, másokért, önmagunkért, szándékainkért, mulasztásainkért. Ebbe Erdély számos helységében bekapcsolódnak. Az éjszaka csendjében, az el-elszenderedéssel küszködve imádkoznak a résztvevők a rózsafüzérek, litániák által, ki-ki addig, amíg ideje és ereje engedi. Augusztusban ez a szándék csak fokozódott és kiegészült a Kálvária-templom búcsújára való készülés szándékával: 14-én este 6 órától Nagyboldogasszony vigíliájával. Két helyi kórus szépítette a liturgiát gyönyörű, képzett énekével, Kovács Sándor főesperes pedig arra buzdította az egybegyűlteket, hogy Máriához hasonlóan ne féljenek elfogadni Isten szavát, és vele barátságban élni.

Panoráma

Nagy érdeklődés övezte a Fehér Holló újságíró-sorozat legújabb kiadványának bemutatóját augusztus 13-án délután a kolozsvári EME-székházban. A kolozsvári születésű, ma az Egyesült Államokban tanító Lőwy Dánielnek az egykori gróf úrfival, a tizennégy éves koráig a sáromberki kastélyban nevelkedett Teleki Károlykával készített beszélgetőkönyvét több mint félórás dedikáló sor tette nemcsak hitelessé, hanem nagycsaládiassá is.

Panoráma

Hitünk fejlődése. Személyiségünk személyességünk tükrében jelmondattal immár második alkalommal rendezték meg az esperesi kerületi családos találkozót Tasnádon augusztus 3-án Bodor Zoltán plébános szervezésében, valamint fiatal kisegítői és a helyi családos csoport összefogásával. Az alkalomra 80-an gyűltek össze, köztük gyerekek is, akiknek külön foglalkozást biztosítottak a szervezők. Az esemény helyszíne a tasnádi Caritas Catholica nagyterme volt, a meghívott pedig Szé­négető István, a gyulafehér­vári főegyházmegye család­pasz­to­rációval foglalkozó lelkésze.

Panoráma

A Székelyudvarhely felé haladónak, amint elhagyja Farkaslakát, messziről feltűnik bal felől, a Gordon-tetőn a rozsdamentes acélból készült, a nap sugarait visszaverő Jézus Szíve-kilátó. A huszonkét méteres Jézus-szobor Kelet-Európa legnagyobb Krisztus-ábrázolása. A kilátó Zavaczky Walter szobrászművész tervei alapján készült, 2011 telén fejezték be felállítását a 953 méter magas Gordon-tetőn. A szobrászművész a Székelyudvarhelyhez tartozó szombatfalvi egyházközség területén található Mál-oldalon és a Mál-tetőn, az Ugron-kápolnánál található keresztútnak is a kivitelezője.

Panoráma

Képes beszámoló az Erdéyi Rióról 

A 2011-es madridi világifjúsági találkozó mintájára szervezett erdélyi találkozó sikere után idén a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség szervezésében augusztus 13–17. között megrendezték a riói világifjúsági találkozó erdélyi mását Csíksomlyón a Szent István-ház udvarán, ahová megközelítőleg hatszáz fiatal látogatott el.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata az elmúlt héten prevenciós tábort szervezett Ivóban 40 nevelőotthoni gyereknek a Hargita Megyei Tanács Gyermekvédelmi Igazgatósága támogatásával.

Panoráma

Felső-Háromszék cserkészcsapatainak egy része augusztus 7–10. között a ge­len­cei hegyekben táborozott. Részt vettek a gelencei, a szentkatolnai és a torjai csapatok. Az egész tábor szervezését a gelenceiek vállalták Ilyés Botond csapatparancsnok vezetésével, valamint Boti bá és családja segítségével. A táborhely már önmagában csodás volt. Nyugodtságra sarkalló, a lágyan csörgő kis patak hangjával, nevető gyermekekkel, madárcsicsergéssel volt tele az erdő. A tábori közösséget nagyon sok tábori esemény kovácsolta össze, amelyhez a keretmesét Mátyás király kora adta.

Kitekintő

XI. Piusz pápa „nagy apostoli csavargónak” nevezte 

Boldoggá avatják Vladimir Ghika herceget, római katolikus papot Bukarestben augusztus 31-én. Az 1952-ben a kommunista hatóságok által letartóztatott, megkínzott, Jilaván bebörtönzött és ott meghalt Ghika sorstársai szerint szent volt. Miután vértanúként halt meg, ezt ismeri el az egyház, és ünnepélyes szentmise keretében (amelyet Angelo Amato bíboros, a Szentté Avatási Ügyek Kongregációjának prefektusa végez) a bukaresti Szabad sajtó terén található Romexpo pavilonban boldoggá avatják, emléknapját pedig május 16-ra, vértanúsága napjára tették.

Egy falat a léleknek

• Jézus az én szabadítóm; Jézus az én üdvösségem!

• Jézus az, aki „megváltja népét a bűneitől” (Mt 1,21). Nevének jelentése is ez: Isten az üdvösség. Jézus nevében benne van az ő küldetésének a jelentése: „Ő szabadítja meg népét a bűneitől”.

• A bűnök megbocsátásának ígérete az ember számára egyszerre túl kevés és túl sok. Túl kevés, mert az ember inkább a földi bajainak a megoldását várná el az Úrtól; túl sok, különösen azoknak, akik kétségbe vonják Isten irgalmát. Ha megnézzük Jézus küldetésének a történetét, azt látjuk, hogy Jézus sok mindenben okozott már csalódást…

Útjelző

(VIII. parancsolat, 9. rész) 

Nem szorul bizonyításra, hogy nemcsak szavakkal lehet hazudni, hanem cselekedetek által is, ami szintén bűn, s talán néha súlyosabb, mint a puszta hazugság. Ilyen bűnök az álnokság, a képmutatás és a színlelés.

Könyv

Római tanulmányaim idején, a könyvesboltokat járva mindig nagy érdeklődéssel vettem kezembe a XII. Piusz pápáról szóló könyveket. Különösen boldog voltam, amikor Michael Hesemann A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel: XII. Piusz­ról ferdítések nélkül című könyvét tarthattam a kezemben, hiszen a német írót már ismertem más, értékes művei alapján. A könyvet olvasva elhatároztam, hogy mielőbb kezdeményezni fogom magyarra fordítását, hogy a hazai közönség is megismerhesse, és a benne feltárt tények révén meggyőződhessen arról, hogy XII. Piusz nem Hitler pápája volt, igazságtalanul vádolták meg ezzel, hanem éppenséggel az a pápa volt, aki szembeszállt Hitlerrel. Szándékommal egyetértett dr. Gyurácz Ferenc, aki vállalkozott a könyv kiadására. Laki Ferenc fordította német eredetiből magyarra.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A jámbor lány, aki vigyáz a jó hírére, erkölcsösnek és példaadónak bizonyul. Minden társadalomban mások ezek a normák, amelyek szerint bírálják a személyt, tehát országonként, kultúránként változhat. Minden közösségben fontos, hogy legyen közös távlati cél és közös erkölcsi értékrend a hatékony együttműködés érdekében. És ha van erkölcs, akkor jelen van az erkölcstelenség is, ami pontosan az ellentéte. Csak az a cselekedet lehet erkölcstelen, amelyet szabad akaratból követtek el, és az elkerülésére lehetőség lett volna.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán

8. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Pitypang

Vajdahunyadi várkastély (Castelul Hunedoara)

Dévát elhagyva, kelet felé, Szent­halomnál jobbra térve, kb. 20 km-re fekszik a valamikor virágzó, ipari központ, a „füstölgő vaskohók városa”, ami most valóságos „szellemváros”. Vajdahunyad 278 m tengerszinti magasságban egy kellemes klímájú helyen fekszik. Már a város bejáratától kezdve meglepi a turistát az elhagyatottság és elhanyagoltság látványa, ami egyesekben szörnyű gondolatokat kelthet. Ha nem volna a városnak Európa-szerte neves várkastélya, a vajdahunyadi vár, nem sok turista látogatná a várost.

Hírek, hirdetések

Zarándoklatok Medzsugorjéba a hit évében

Szeptember 9–13. és október 9–13. közt újabb zarándoklatot szerveznek A hit mélységeit élem…, illetve A hit családdá formál… témában. Lelkivezetők: Tamás Huba, Simó Ferenc sj és Balázs Ferenc a szeptemberi, valamint Szénégető István az októberi zarándoklat esetében. A programban elmélkedések, kirándulások szerepelnek, lehetőség van bekapcsolódni a Medzsugorjéban zajló lelkiéletbe, meglátogatni az ottani közösségeket. A szállás kolostorban lesz, nagyon jó körülmények között, két-háromágyas szobákban, amelyekhez külön fürdőszoba tartozik. A zarándoklatok költsége 120 euró és 150 lej, ez az ár mindent tartalmaz. Az utazáshoz útlevél nem szükséges. További részletek és jelentkezés Hajlák Attila-Istvánnál a 0742-698166-as telefonszámon.