Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 33. szám, 2015. augusztus 16.

Aktuális

Zenés ébresztő, reggeli torna, zsolozsma, gondolatébresztő színdarab a gelencei ifjúsági csoport ajándékaként, aztán a Kolozsvári Egyetemi Lelkészség tagjai vezette dicsőítés. A harmadik nap is jó hangulatban kezdődött a CSIT-en.

Az önismeret, önmagunk elfogadása volt a témája Fülöp László és András Teréz előadásának. Önmagunk és mások megítélésében a világ magasra tette a mércét, ezért fontos, hogy inkább Isten mércéje szerint lássuk magunkat és embertársainkat. Teréz saját emlékeit is idézte: gyermekkorában sokszor szenvedett mások megjegyzései miatt, ezek következtében téves önkép alakult ki benne. De megtanulta: Istennel a sebekből is előnyt lehet kovácsolni. Fontos, hogy a helyes önkép kialakításához „Isten szemüvegén át nézzünk tükörbe”, mondta a legifjabb résztvevőknek András Teréz.

Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes előadása az Isten- és önismeretről is szólt. Aki ítélkezik, legtöbbször azért teszi, mert fél. Valakit tisztelni annyit jelent, hogy megállunk a saját határainknál, elfogadjuk a másikat másként és hálával vagyunk iránta. Nem biztos, hogy meg tudjuk érteni, de tiszteljük, előítéletek nélkül figyeljük és engedjük, hogy önmaga lehessen... – így bátorított a feltétel nélküli szeretetre Barnabás.

Aktuális

A CSIT Band zenével ébresztette szerdán a találkozó résztvevőit. Reggeli torna a Mária-kertben, majd ima a ferencesek vezetésével, testben-lélekben felfrissülve kezdték a fiatalok a nap programját. A görgényüvegcsűriek pantomimja, gondolatébresztő tanúságtétel és a Bandora ifjúsági csoport vezette dicsőítés is segített ráhangolódni az előadásokra.

Fülöp László előadásában arra hívta fel a legfiatalabb korcsoportba tartozók figyelmét, hogy el kell oszlatni az Istenről kialakult téves képeket, tévhiteket. A jó Isten sosem büntet, emberek iránti szeretete örök, és ez gyakran éppen a nehéz életkörülmények között tapasztalható.

Mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és mi az, ami feszültséget okoz életünkben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a 16–20 évesnek tartott előadásában Jakabos Barnabás, Marosvásárhelyen szolgáló jezsuita szerzetes. Megjegyezte: egymás odaadó fényében lehetünk igazán önmagunk. Az őszinte ima, az önfeledten megélt és a csodálkozás pillanatai életünk igazán szabad pillanatai. Ezen élmények mögött pedig ott van Isten jelenléte.

Aktuális

Mintegy ezer fiatal vesz részt az idei, 39. Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón. A 14 és 30 év közötti fiatalokat megszólító CSIT a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye legnagyobb ifjúsági rendezvénye. A találkozónak idén is a Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói Szent István Kollégiuma és a hozzá tartozó Mária-kert ad otthont.

A megnyitón Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke házigazdaként köszöntötte a résztvevőket. Arra kérte a fiatalokat, hogy a Csíksomlyói Szűzanya 500 éves kegyszobra tiszteletére hirdetett jubileumi évben figyeljenek Máriára, az ő példáját követve legyenek innovatívak és kooperatívak, vagyis működjenek együtt közösségükkel és próbáljanak meg szülőföldjükön boldogulni, gondjaik megoldásához csendben és imában meghallani Isten szavát.

A megnyitón Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke is köszöntötte a résztvevőket. Szerdára várják Jakubinyi György érseket és Biró László püspököt is. A magyarországi családpasztoráció referens püspök gyalogosan, a Mária-úton zarándokol Csíksomlyóra. Szerdán délután 6 órától a kegytemplomban tartott szentmisét a CSIT résztvevőinek három püspök mutatja be. 

A múlt héten többször is elhangzott a médiában a hír: Bodzavásáron tartották júliusban azt a nemzetközi kongresszust, mely a dákok történetével foglalkozott. A kongresszus fő témáját Kolozsvár volt polgármestere, Gheorghe Funar nyújtotta a mintegy 32 oldalas, Kiderül az igazság Isten Fiának eredetéről?! című brosúrával. Az ebben hangoztatott tétel nem újszerű: Jézusnak valahol a Kárpát-medencében kellett születnie – szerinte (valahol a mai Románia területén) –, ennek alátámasztására a szerző több mint harminc szerzőtől vesz át idézeteket, sőt bibliai passzusokat magyaráz. Funar azt vallotta az egyik országos napilapnak, hogy „tudományos magyarázatát” elsősorban a Jézus származására, születésére, gyerek-, illetve ifjúkora körüli kérdésekre, etnikai hovatartozására alapozza: pontosabban arra, hogy ebből az időszakból nagyon kevés adat áll a rendelkezésünkre Jézus élettörténetének a rekonstruálásához. A géta-dák nép és Jézus története szoros kapcsolatban van, de – szerinte – ez a történet hét lakat alá van elzárva a Vatikánban, s amit eddig ismerünk Jézus történetéről, az hamisított történelem. Az érvek „egyszerűek”: csak a dák nép és utódai őrizték meg a népi kolindákban a Jézus születéséről, Máriáról szóló témákat. A másik érve: a géta-dákok voltak azok, akik intenzíven foglalkoztak nemcsak mezőgazdasággal, hanem állattenyésztéssel is. Ezen túl pedig a dákok a legősibb nép, akik famegmunkálással foglalkoztak: a jászolt tehát ők találták fel, s először ők alkalmazták. Mifelénk nagyon sok út menti kereszten ez áll: INRI. Ez Funar szerint nem azt jelentené, hogy „a názáreti Jézus a zsidók királya”, hanem: „Jézus nem a zsidók királya”. Pilátusnak a Tiberius császárhoz intézett beszámolójában pedig, amely március 28-ára keltezett, az áll, hogy haja fehér, szakálla pedig vörös volt, pont, mint a drăgănescui templomban megfestett keresztre feszítés jelenetén.

Panoráma

Francesco Botticini: NagyboldogasszonyElmerülés Istenben és a Szűzanyában... 

Életünk nem más, mint utazás Isten felé. Nagy­boldogasszony ünnepe megmutatja életutunk irányát, valamint alkalom is a szeretetszövetség megkötésére. Ez a szövetségkötés felfedezése annak, hogy az Isten- és Mária-szeretetem valódi, személyes.

Ha az Isten- és Mária-szeretetem valódi, személyes „te-szeretet” és nem csak egy talán álcázott, hatástalan személytelen szeretet, akkor ki kell lépnem magamból, le kell mondanom magamról, el kell hagynom magamat, fel kell adnom egy nagy darabot az énszeretetemből, különösen is az éngörcsnek és az énrabságnak vagy az énistenítésnek a szélsőséges formáit. Egyébként képtelen vagyok Istenben vagy a Szűzanyában elmerülni; egyébként nem tudok velük lelki egységet alkotni.

Panoráma

Fotó: Bakó MáriaA XI. Főegyházmegyei Családos Tábornak idén Gyergyószentmiklós adott otthont. Augusztus 4-én érkezett meg a 28 család, több mint 50 gyerekkel egész Erdélyből, segítőkkel együtt mintegy százhúszan. 

A program szállásköltségeit Hargita Megye Tanácsa támogatta. Kedd délben a Korona Vendégház udvarát elözönlötte a sok boldog gyerek és fiatal, ahol a fiatal házastól a nyugdíjasig, a kéthónapos csecsemőtől a főiskolás diákig minden korosztály képviselve volt.

Panoráma

Nemzetközi ministráns zarándoklat 

Több ezer fiatal érkezett a világ számos országából az ötévente esedékes Nemzetközi Ministráns Zarándoklatra, amelyet az egyház szívében, Rómában tartottak augusztus 3–8. között. A találkozó mottóját a szervező Nemzetközi Ministráns Szövetség (CIM) vezetői Izajás próféta könyvéből vették: „Itt vagyok, engem küldj!”, utalva ezzel arra a készséges lelkületre, amelynek jellemeznie kell a ministránst.

Panoráma

A kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség tagjai a Donát-úti Szent István templomban gyülekeztek augusztus 9-én, vasárnap. Fábián Mária elnöknő a bevezetőben ismertette, hogy a felolvasott Márton Áron-idézetek az 1946. szeptember 28-i körlevélből származtak. Ebben egykori püspökünk népünk Szűz Mária-tiszteletét taglalta. Az Istenanyától megtanulhatjuk az élet keresztjeit Istenbe vetett hittel, bizalommal, alázattal viselni.

Panoráma

Minden év augusztus utolsó szombatján a győztes csatára emlékeznek a Gyimesi-szoros bejáratától északkeletre található Bilibók-tetőn.

„Édes és dicső a hazáért meghalni” – mondták a régi rómaiak. De amikor megállunk hősi halottaink emlékművénél és a világháborúban elesett honfitársainkra emlékezünk, nem annyira azt az édességet érezzük, mint inkább a komor keserűséget. 1944 augusztusának végén az orosz csapatok áttörték a frontvonalat a Keleti-Kárpátoknál, és a Gyimesi-szorosba is betörtek. A székely határőrök több helyen védték a hazát. A 32-es határvadászok Sebő Ödön főhadnagy vezetésével a Gyimesi- szoros több szárnyát védték. A túlerőben lévő orosz csapatok elfoglalták a Bilibók-tetőt, azonban Böbl Gyula ezredes parancsára a határőrezred megmaradt maroknyi katonája egy gyors szuronyrohammal visszafoglalta ezt a jelentős őrhelyet.

Panoráma

Száz fiatal vett részt a 13. alkalommal szervezett Erdélyi Ferences Zarándoklaton, a Ferizán. Orbán Szabolcs, az erdélyi ferences provincia tar­tományfőnöke szerint a zarándoklat fő célja néhány napra kimozdítani a fiatalokat a „civi­lizáció béklyójából”, és a természetben gyűjtött élményekkel, a beszélgetések alkalmával ébredő gondolatokkal, valamint a páratlan környezet rájuk gyakorolt hatása által közelebb vinni őket Istenhez.

Egy falat a léleknek
  • Amikor a szívem nem tiszta – mert annak legmélye nincs tele Isten személyes szeretetével –, akkor a tekintetem vágyakozó nézéssé, kívánsággá lesz. Hogy a bennem levő világ és magatartás megváltozzon, bele kell nőjek, gyökerezzek Krisztus életadó szentségébe.
  • Az Úr Jézus számára nem volt hangulati kérdés a mennyei Atya akaratának a teljesítése, hanem inkább „eledel”. Jézusnak az Atya akaratától való függése nem akadályozta meg őt a szabadságában. Az Atya akaratának a megtétele a leghatékonyabb védelem a kísértésekkel szemben.
  • Isten sokkal mélyebben van bennünk, mint egész emberiségünk. Isten sokkal mélyebben van bennünk a bűneinknél, a félelmeinknél. Ebből a bennünk élő Istenből tudunk teljesen új életet kezdeni. Belőlünk is „az élő vizek forrásai” szakadnak, törnek fel. Ha kívül kiszáradás van, én akkor is bízom, hogy a mélyből életadó víz tör elő.

Pitypang

Bak Sára rajzaVolt egyszer egy nagy kerek rét, annak a közepében nőtt egy fiatal csipkebokor. Tavasz volt, virágzott a rét, virágzott a bokrocska is, sok-sok selyemmasnival megrakodva ébredt egy reggel.

– Gyönyörű vagy – zümmögte egy méhecske.

– Micsoda illat! – szédelegte körül egy pávaszem-pillangó.

Hírek, hirdetések

Zarándoklatok Medzsugorjébe

A Szűzanya „Isten fészke”… Fészeképítésünk a Szűzanya lelkületében… mottóval medzsugorjei zarándoklatot szerveznek az augusztus 24–29. és szeptember 21–26. időpontokra.

A zarándoklat elemeit képezik: a Medzsugorje programjába való bekapcsolódás, közösségek meglátogatása, találkozás a látnokokkal, Krizsevác és a Jelenések hegye.