Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 32. szám, 2015. augusztus 9.

Senkinél sincs nagyobb biztonság, mint magánál az Úrnál. Ő szeret mindenkit, és ebben a szeretetben benne vagyok én is. Ő az, aki mindenkinek az érdekét nézi, az  örök üdvösség szempontjából.

Amikor tiszta szívből, szeretetből cselekszünk, Isten megáldja, kegyelmével kiegészíti és teljessé teszi a cselekedetet. Eltörpül minden emberi rossz tulajdonság, gyarlóság, ami ezt akadályozná. Isten akaratával egyesül a lélek és ebből származik az ő hiteles közvetítése, mert már nem csak az ember cselekszik, hanem rajta keresztül az Isten. Ilyenkor csak szeretni tudunk, mert a szeretet minden rosszat felülmúl. Isten szeretete begyógyítja a lelki sebeket. Ami egyenlőtlen volt, azt tükörsimává alakítja. A krátereket, melyeket éppen mi magunk készítettünk és mélyítettünk el gonoszságaink által, Isten jósága befedi, elfelejti és elfeledteti, még ha csak egy kis időre is. Vétkeinkre nem emlékszik többé, főleg azokra, amelyeket átadtunk neki. Így máris kész a mestermű, mert ez a Mester műve. Nem az emberé, hanem a mesteré. Ezért hibátlan, nincs benne tévedés. Erre mi magunk nem vagyunk képesek. Rászorulunk Isten irgalmára, a kegyelmi hatásokra, amelyek csak a teljes önátadásban valósulhatnak meg. Bármilyen kicsi szennyfolt beárnyékolhatja a kegyelmi hatások befogadhatóságát. Mint ahogy a növény sem nő, nem bontakozhat ki egészen a fa árnyékában, úgy a bűnnel homályosított lélek sem képes továbbadni Isten kegyelmi hatásait úgy, ahogy azt kapta. Csökken az érték, s amit így továbbadunk, abból nem biztos, hogy kihámozható a kincs. Ez még nem jelenti azt, hogy tökéleteset kell továbbadnunk. Fontos a szándék, mert Isten igyekszik kihozni belőlünk a legjobbat, de csak ha látja a tiszta akaratot. Nem az a baj, ha a mi gyengeségünk, elesettségünk miatt gond történik, hanem az, ha nincs ki orvosolja. Minden, amit Isten teremtett, szép, jó és hasznos. Minden értékes, mert az Úr akarata szerinti. Nem értékesebb a rózsa a mezei virágnál. Ha az ember nemcsak a maga javát keresi, hanem másnak is hasznára akar válni, akkor Isten megáldja a jóra való törekvést és egyenrangúvá teszi az értéktelennek tűnőt az értékessel. Adott helyzetben kiemeli a kevésbé értékes sajátos, jó tulajdonságait, amire ott és akkor éppen szükség van. Ehhez nyitottságra van szükség, ami azonban nem jelent együgyűséget. Egészen megnyílni csak Isten előtt érdemes. Az emberekben teljes egészében nem lehet megbízni, mert bármelyik ember könnyen ellenünk fordíthatja ismert és előtte felfedett gyenge pontjainkat akkor, amikor nem is számítanánk rá. Nem érvényes ez a gyóntatószékben felfedett „titkokra”, mert azokra Istennek mindig féltő gondja van. Az ember sokszor hálátlan. A gerinctelen ember könnyen kihasznál a maga javára, s utána hátat fordít. Áldott az, ki újra és újra irgalmas tud lenni.

Panoráma

Csaknem nyolc esztendő után ért véget a kommunizmus bukása utáni negyedik apostoli nuncius-érsek, Francisco-Javier Lozano szolgálata Romániában. Ebben az időszakban a Szentszéket, Krisztus helytartóját, a római pápát és Vatikán államot képviselte nagyköveti szinten hazánkban. Egyben betöltötte a Romániába akkreditált diplomáciai testület dékáni tisztségét is. XVI. Benedek pápa 2007. december 10-én nevezte ki Románia és Moldova Köztársaság apostoli nunciusává.

Francisco-Javier Lozano a filozófia, az erkölcsteológia és a kánonjog doktora. Hét olaszországi és spanyolországi egyetemen folytatott tanulmányokat és kapott akadémiai címeket. Volt erkölcsteológia professzor, több teológiai, filozófiai és kánonjogi könyv és szaktanulmány szerzője.

Panoráma

A temesvári egyházmegyéhez tartozó Máriaradnán augusztus 2-án, a Porcinkula-búcsú ünnepén Mária-tisztelők ezrei gyűltek össze a helyi kegytemplom és kolostor megáldásának ünnepségére. A 2012-ben elkezdett nagyméretű felújítási munkálatok, amelyek a kegytemplomot és a kolostort érintették, több millió eurós költséggel készültek el, ennek javát az Európai Unió biztosította, de a temesvári püspökség is hozzájárult a költségekhez. A munkálatok előreláthatólag őszig folytatódnak, a kegytemplom körüli téren is.

Panoráma

Fotó: Guzrányi Antal-CsabaTöbb mint 30 erdélyi településről összegyűjtött, templomok és kolostorok féltve őrzött kincsei tanúskodnak az erdélyi magyar katolikusok Szűzanya iránti tiszteletéről. A csíksomlyói kegyszobor 500 éves történetét és az erdélyi Mária-tisztelet tárgyi emlékeit mutatja be a Csíkszeredában, a Csíki Székely Múzeumban július 30-án megnyitott kiállítás.

A Mária-tisztelet atlaszának is tekinthető ez a tárlat, mondta Kovács András kolozsvári művészettörténész professzor a kiállításról. Elismerést érdemelnek a kurátorok, hiszen gazdag kiállítást állítottak össze mindamellett, hogy a székelyföldi középkori szobrászat első rangú emlékeit Magyarországon őrzik.

Panoráma

Ambrus Vilmos főesperes 1986 óta Marosludas plébánosa. Már szolgálatának első éveiben meglett a templom külső es belső felújítása. Ezt követte az Andrássy-ház építése 1992-ben, 2005–2009 között pedig elkészült az Andrássy-telepen levő Boldog Gizella-templom. A nagyobb munkák mellett nem hanyagolták el azonban a mezőszengyeli és a marosbogáti katolikus templomot sem.

A marosludasi, 1906-ban épült és az utóbbi években felújított Mária Nagyasszony templom Nagy József-féle or­go­nája, amelyet még Gróf Mailáth Gusztáv Károly építtetett, és amely a második világháború óta megcsonkult, májusban ismét megszólalt. Ezzel megvalósult a közösség, valamint a Pál Attila kántor vezette kórus álma.

Panoráma

Nyolcévi harc után írhatta alá Kovács Sándor főesperes-plébános és a Ioan Bob iskola vezetősége július 1-jén azt az átadási jegyzőkönyvet, amelynek értelmében ismét a Szent Mihály-plébánia használhatja az épületegyüttesében található, egykori római katolikus elemi iskola termeit.

Az épületszárny 1948-ban, a hitvallásos iskolák megszüntetésével került állami kézre, hivatalosan soha nem vették el, de az egyház mintegy hatvanhét évig nem használhatta a jogos tulajdonát képező főtéri ingatlant. A visszaszolgáltatási kérelem nyolc éve már Emil Boc polgármester asztalára került, aki már akkor támogatta az ügyet, a döntés 2010-ben azonban Bukarestben született meg, azzal a meghagyással, hogy a román tannyelvű alsó tagozat még öt évig maradjon a főtéri épületben. A határidő lejártának közeledtével a főesperes levélben fordult ez év tavaszán Kolozsvár város tanácsához, kérve az iskola elköltöztetését és az egyház épületének egyházi használatba történő visszaadását. A városi tanács mind a huszonnégy tagja támogatta az előterjesztést, így kerülhetett sor az átadásra. 

Panoráma

A Kájoni János Kórus éneke tette felemelőbbé a bánsági kisváros, Detta katolikus közössége számára az idei Szent Anna-templombúcsút. A kórus lelkesedéssel készült erre az alkalomra, hiszen tevékenysége egyik fontos területe a nyelvi, illetve vallási kisebbségben lévő magyar, katolikus közösségek bátorítása és támogatása. A búcsús szentmisén magyar, román, német, bolgár, szerb nyelvű énekek egyaránt elhangzottak. A dettai egyházi kórus újraindítását Lokodi Attila plébános szorgalmazta. A Kájoni-kórus szívesen vállalta a kezdeti nehézségek közepette a támogatást, az ünnepségen való részvételével is ezt erősítette meg.

Panoráma

Gyermektábor 150 résztvevővel

Fotók: Vas ÁdámHatodik alkalommal tartották meg Csíksomlyón az Assisi Szent Ferenc Iskolája gyerektábort július 9–12. között. Egy VI. osztályos résztvevő, Naphegyi Anna a következőképpen számol be az élményekről:

Ez a négy nap nagyon jó hangulatban telik, az ember, vagyis a gyerek sok új barátot szerez, és viszontláthatja a régieket.

Egy falat a léleknek

Jézus mindig szomjazza a találkozást azzal, aki szomjazza a szeretetet. Ebben a találkozásban felfedezhetem igazi énemet, méltóságomat, szabadságomat.

Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja: „Adj innom!” (Jn 4,7) Érdekes, hogy Péter apostollal Jézus ott tetet háromszori szeretetvallomást, ahol először találkoztak, ahol meghívta őt. Engem is, téged is oda akar visszavinni, vagyis az első szeretethez, amit elhagytam, ami megkopott bennem.

Útjelző

Mária iskolájában 127/2.

Mária Isten országát önmagában és a társadalomban egyaránt megvalósította. Önmagában akkor, amikor szívébe, méhébe fogadta Jézust, amikor kimondta: „Íme az Úr szolgáló leánya…”, s miután magába fogadta Jézust és Isten országát, adta, megszülte Jézust a világnak, életet adott az élet szerzőjének.

Mária példájára a mi szívünkben is a szeretetnek kell uralkodnia. Mária példájára nekünk is fel kell ébresztenünk minden emberben a szeretet valóságát, és így jobban megérthetjük
a Krisztussal, Istennel egyesült szeretet-világnak a szépségét. És azt életfeladatunknak ismerjük el.

Hírek, hirdetések

Fiúcsapat-tábor az erdélyi ferencesekkel

Az erdélyi ferences szerzetesek fiúcsapat-tábort szerveznek 16–35 év közötti fiúknak, fiatalembereknek. A tábor szeptember 3–6. között lesz a Maros megyei Szentdemeteren (románul: Dumitreni).

A tábor célja, hogy a résztvevők Assisi Szent Ferenc evangéliumi egyszerűségéből kiindulva a közös tevékenységek (barkácsolás, túrázás, beszélgetés, közös imádkozások, étkezések) során rájöjjenek és tudatosítsák, miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat, és megoldásokat találjanak, hogy hazatérve otthonaikba, miként tudják fejleszteni, alakítani azt magukban.