Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 32. szám, 2014. augusztus 10.

Amikor túl sok az elmélkedés, elvész a gyakorlat. Ha túl sokat gondolkodunk valamin, sokszor jó megoldásokat találunk, de van, amikor épp az ellenkezője valósul meg: már annyira elkomplikáljuk a dolgokat, hogy az egyszerű is bonyolultnak tűnik, ezért hozzá sem merünk fogni.

A kereszténység, ha csak elméleti szinten történik, mit sem ér. Minden jó gondolat, amit nem követ tett, csak a tétlenségbe vezet. Itt a hit még véletlenül sem élő, szárnyaló, hanem halott. Lehetnek eget rengető gondolatok, ha azt a gyakorlatban nem éljük meg, csak meddő önámítás. Tévútra vezetnek, mert meggyőzik az egyént, hogy ő mindent tökéletesen tesz, holott a gyakorlat nem igazolja. Ha például valaki rosszul van, azonnali segítségre szorul, nem pedig arra, hogy elgondolkodjunk azon: jó lenne hozni egy pohár vizet; de mi van, ha nem tudja meginni; hátha nem is akarja látni sem a poharat; hátha el sem fogadja; hátha nem lesz képes kiüríteni; hátha… hátha… hátha…. Aztán még véletlenül sem lesz kedvünk a gondolat végrehajtásához; nincs is értelme, gondoljuk, tehát hozzá sem fogunk. Lehet, ezért járnak oly kevesen a szentmisékre is, mert akik ott vagyunk, túl elméletiek vagyunk.

Panoráma

Peter Paul Rubens: Szűz Mária mennybe felvétele, 17. századBoldogasszony szókapcsolatunkat Mária-ünnepeink legtöbbjében megtaláljuk. Nem is egy magyarázatlehetőség született ezzel kapcsolatosan. Vannak, akik emögött a kereszténységet felvevő magyarság ősi istenanyai megnevezését, mások a latin beatae –Máriára használt jelzőt látják megbújni mögötte. Szűz Mária mennybe felvéte­lének ünnepét pedig „nagy”-nak nevezzük. Mély hagyományokban gyökerező ünnep ez, mely más a többi Mária-ünnepünkhöz képest. Nem mert „nagy”, hanem talán mert egy olyan kép hordozója, melyben a Krisztus-hordozó archetípussá vált: nemcsak az élet, a fiúi ragaszkodás, szeretet, hanem az örök élet, az anyai közbenjárás kifejezője. Akarva-akaratlanul a jezsuita Morel Gyula szavai jutnak eszembe: A hagyomány az elhunytak élő hite, a tradicionalizmus az élők elhunyt hite

A közbenjáróba vetett bizalmunk, a Máriába vetett hitünk ma hagyomány vagy „tradicionalizmus”? Élő hitről szóló tanúságtétel vagy olykor-olykor felbuzduló tradicionalista kirándulás-zarándoklat? Nagyboldogasszony nem csupán ünnep, hanem az élő hit kifejezője és záloga. Az egyszerű názáreti lány Isten anyjává válik, s majd helyet foglal fia mellett. Nagyboldogasszony a türelem, az engedelmesség, a hit, a remény kifejezője.
Az ősök hagyománya pedig, ha nem fajul élettelen tradicionalizmussá, elhunyt hitté, akkor s csakis akkor tanúskodik arról, hogy a Boldogasszony képe Istenre irányító csodálatos festmény, melyen keresztül látható, csodálható, tapasztalható az alkotó.

Panoráma

Az Egyesülés (Unirea) Főgimnázium épülete Marosvásárhelyen. Forrás: punctul.ro.Hosszas politikai egyeztetések után a marosvásárhelyi városi tanács július 29-i ülésén a román pártok által sokáig ellenzett II. Rákóczi György Gimnázium megalapításra igennel voksolt. 

Tamási Zsolt, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány kuratóriumának tagja korábban az MTI-nek ezzel kapcsolatosan elmondta: A tervek szerint 2015 szeptemberétől költöznek be az újonnan alapított intézmény osztályai a római katolikus egyház birtokában lévő épületbe, amelyben jelenleg a marosvásárhelyi Egyesülés nevű gimnázium és középiskola működik. Ez utóbbi oktatási intézmény vegyes – román és magyar – tannyelvű, az osztályok nagy többségét a román osztályok teszik ki. Ez az iskola Marosvásárhely egyik elit tanintézménye.

A megállapodást nehezítette, hogy a helyi román pártok és a tanfelügyelőség attól tartott, a római katolikus iskola létrehozása és az épületbe beköltözése miatt az Egyesülés iskola kiszorul jelenlegi székhelyéről. Az önkormányzati határozat értelmében az iskolaalapításhoz még arra is szükség van, hogy az egyház kössön hosszú távú bérleti szerződést a marosvásárhelyi önkormányzattal, valamint a két haszonélvező iskolával. Ennek a szerződésnek az értelmében válik ugyanis lehetővé az 1903 és 1905 között Kőrössy Albert Kálmán tervei alapján épült ingatlan felújítása európai forrásokból. Az új iskola a tervek szerint a következő öt évben tizenhét osztállyal fog működni.

Panoráma

Román ifjúsági találkozó Petrozsényban

„Szükségünk van olyan szentekre, akik e világban élnek, és meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnak el...”(Ferenc pápa)

Augusztus 1–3. között zajlott a II. román nyelvű egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Találkozó Petrozsényben, A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (ApCsel 4,32) mottóval. A találkozón 150 fiatal vett részt az egész egyházmegyéből: brassói, besztercei, fogarasi, kolozsvári, hunyadi, szebeni, hátszegi, pusztakaláni, piskitelepi, petrozsényi és Zsil-völgyi fiatalok. Kolozsvárt a piarista templom román nyelvű közösségéhez és a jezsuita lelkiségű fiatalok csoportjába tartozó fiatalok képviselték, összesen tizenheten.

Panoráma

Fotó: Horváth SzilveszterHalló, itt a Mária Rádió! 

A háromszékiek nagy örömére Sepsiszentgyörgyön is beindult pünkösd után a Mária Rádió helyi stúdiója, melyet Tamás József segédpüspök áldott meg május 10-én, a Mariathon elnevezésű, világméretű rádiós rendezvény második napján, amikor a tervezett írországi Mária Rádióért gyűjtöttek és imádkoztak. Azt is mondhatnánk, hogy a Szűzanya és a Szentlélek Isten ajándéka ez a stúdió, mely a Máltai Segélyszolgálat Horgász utcai épületében kapott otthont, és amely Sepsiszentgyörgyöt és környékét is beöleli a Mária Rádió nagy családjába.

Panoráma

A Mária Út teljes szakaszán egy közös célért, a családokért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió augusztus 16-án, Nagyboldogasszony ünnepe után. Ez a minden évben megrendezendő zarándoknap az 1Úton nevet viseli, és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben és Magyarországon egyaránt. A zarándoknap közel tízezer ember számára nyújt majd zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: az emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért, családjaikért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Az eseményre meghívást kap minden család és család nélküli ember, aki késztetést érez arra, hogy augusztus 16-án egynapos zarándoklat keretében hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton. Az 1Úton zarándoknaphoz kapcsolódhatnak civilszervezetek, egyházi szervezetek, iskolák, közösségek. Az együtt átélt megpróbáltatások által, a közös énekszó erejével és az élen járó kereszt árnyékában a különféle helyekről érkező emberek, csoportok kapcsolatot építhetnek egymással is. A zarándoklás olyan életforma, mely lépésről lépésre közelebb visz önmagunk, embertársaink és Isten felé, miközben kinyitja előttünk a világot… A zarándoknap programja minden nagyobb városban kerületenként szerveződik. A sepsiszentgyörgyiek 6.45-kor találkoznak a vasútállomáson, és a 7 órakor induló vonattal elmennek Málnásfürdőre, ahonnan 7.30-kor együtt indulnak vissza énekelve, imádkozva Sepsiszentgyörgy irányába. A másik csapat 7.50-kor indul vonattal Maksára, onnan gyalogol be Sepsiszentgyörgyre. A zarándoklat 18 órakor szentmisével zárul a szentgyörgyi Szent József-templomban. Érdeklődni Hajdu Lauránál a 0747 318 625-ös telefonszámon lehet. A maksai csapatot Gaál Sándor cserkészvezető vezeti, telefonszáma: 0723 569 956; a málnásfürdői csapatot Csiszér Csaba vezeti, az ő telefonszáma: 0744 542 008. A kézdi kerületben 14.45-kor találkoznak az altorjai templomnál, és 15 órakor együtt indulnak el énekelve, imádkozva Futásfalva irányába. A zarándoklat 18 órakor szentmisével zárul a futásfalvi templomban. Érdeklődni Kertész Marikánál a 0743 152 008-as telefonszámon. 

Panoráma

Sok fiatal gondolja úgy, hogy ahhoz, hogy felejthetetlen nyaruk legyen, el kell utazni egy másik országba, viszont mi tudjuk, hogy ez nem így van.

Július 21-én, hétfőn kisvárosunk lakói egy napsütéssel teli reggelre ébredhettek. Ennek a napnak az volt a különlegessége, hogy a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia ifjúsági csoportja elindult a számukra szervezett ötnapos táborba a Gyergyóalfalu melletti Borzontra.

Panoráma

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara őszi felvételit hirdet a kolozsvári tagozat képzéseire

 

Alapkézés 

A kar hittantanár és vallástudomány szakon nyújt egyetemi diplomát (12 ingyenes hely). Azok a hallgatók, akik ezek mellett más szakot is szeretnének végezni, magánösztöndíjat igényelhetnek. A szociális munka iránt érdeklődők választhatnak a két előbbi képzés közül, és magánösztöndíjjal elvégezhetik a teljes szociális munkás képzést.

Egy falat a léleknek
  • A szentségi hatalom nem azonos az uralkodással. Az, hogy a pap az örök Főpaphoz alakul, nem jelent még olyan felmagasztalást, amely a papot minden egyéb csúcsára állítaná. Tehát a súlypont nem az uralomként értett hatalmon van, hanem az eukarisztia kiszolgáltatásának a hatalmán. Innen ered a pap tekintélye, amely mindig a nép üdvösségének a szolgálatát jelenti.
  • Sajnos sokakból gyakran hiányozik az apostoli buzgóság, amely tudna lelkesíteni, illetve vonzani. Ahol van élet, ott van buzgóság is arra, hogy elvigyék Krisztust másokhoz. Az ilyen élet jó feltétele annak, hogy új hivatások szülessenek.

Film

A zárdában nevelkedett lengyel árva, Anna élete nagy fordulópontjához érkezett. Fogadalomtétel előtt áll, apáca lesz. Mint háború ideje alatt született kisgyermeket kolostorban helyezték el, ott nevelkedett. A zárda falai, a közösség számára biztonságot, védelmet jelent.

A 2013-ban Pawel Pawlikowski rendezésében készült Ida című film cselekménye 1962-ben játszódik. A lengyel–dán film az identitáskeresésről, az öntudatra ébredésről és a választásról szól. Bemutatja a kolostor életét, azt, hogy miként készül Anna a fogadalom letételére. A zárda főnöknője javasolja az apácajelöltnek, keresse fel egyetlen élő rokonát, a nagynénjét, Wanda Gruzt. Anna nem nagyon ismeri a mindennapi élet problémáit. Találkozik nagynénjével, és arra kéri, segítsen megtalálni a családi emlékeket, mivel semmit nem tud családjáról. Rendkívül érdekfeszítő a két nő beszélgetése, melynek során két különböző világszemlélet, életfelfogás bontakozik ki. Wanda annak idején tudta, mi történt a kislánnyal, akit nem fogadott magához. Nem is törődött vele. Az ötvenes években ügyészként dolgozott, és saját bevallása szerint a szovjet rendszer ellenzői közül több embert is halálra ítélt. 1956 után kegyvesztett lett. A világtól elszakadva könnyelmű életet él, alkalmi kalandokba menekülve. Hajdani emlékeiből kiindulva arra inti Annát, ne érdeklődjön a múlt iránt, mert esetleg megkérdőjeleződhet a hite.

Emlékezzünk régiekről

Húsz éve haltak meg: 

Antal József. Tekerőpatakon született 1909. december 10-én. A gimnáziumot Gyergyószentmiklóson, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1934. június 29-én Majláth G. Károly püspök. Nagykászonban és Gyulafehérváron volt káplán. Itt különösen az irgalmas nővérek zárdájában és a mellette lévő iskolában tevékenykedett. 1938-ban Brassóban a Zajzon úti (Bolonyai) templomban szolgált, szentmiséket tartott, nagyon buzgón foglalkozott a fiatalsággal. Itt érte 1944. április 16-án, éppen mise közben az amerikai bombatámadás. Antal Józsefnek köszönhető, hogy emberéletben nem esett kár. Figyelmeztette a híveket, hogy fegyelmezetten vonuljanak az alagsorba. Akik szót fogadtak, mind megmaradtak, akik elszaladtak, közülük többen meghaltak. 1944 őszén az egész magyar papságot a brassói Fellegvárban összegyűjtve tartották. Antal József még onnan is engedélyt kért, kijöhetett, és így sikerült a templomi padokat visszaszerezni az oroszoktól, akik egy éjjel mind elvitték azokat. 1946-tól Csíkszeredában plébános. Innen 1949-ben börtönbe került ártatlanul, majd 1953-ban az állami hatóságok Szentágotára kényszerítették. Márton Áron püspök kiszabadulása után azonnal visszahelyezte Csíkszeredába mint a felcsíki kerület főesperesét. 1981-ben nyugdíjba vonult a brassói papi otthonba, azonban innen is sok helyre ment kisegíteni elhunyt vagy akadályozott lelkipásztorokat: Tekerőpatakon, Mádéfalván, Bereckben, Székelyszentkirályon, végül Kézdialmáson is szolgált. Itt lett rosszul, bevitték a kézdivásárhelyi kórházba, itt halt meg 1994. augusztus 27-én. Temetését szülőfalujában végezték. A temetési szertarást Bálint Lajos érsek végezte nagyon sok pap jelenlétében.

Útjelző

Forma, melyben Isten szentté akar tenni engem… 

Isten akarata – lelki fejlődésünk fokozata

Mi az a forma, amiben Isten engem is szentté akar tenni? Jézus a példaképe annak, aki Isten akaratát teszi. A Szentlélek Jézus alakja elé állít bennünket, mint az elé, aki tökéletesen teljesítette Isten akaratát.

VI. Pál írja: „Ha az Isten és ember közti éltető kapcsolat a végzetes függetlenségre éhes ember lázadásának bűne által szakadt meg – a »nem szolgálok« (Jer 2,20) kiáltással a jóvátétel sem történhetett másként, mint egy ellentétes magatartás által, amelyet Jézus, a Megváltó vett magára. A Zsidókhoz írt levél ezeket a szavakat tulajdonítja neki: »Amikor a világba lépett, így szólt: íme, jövök, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem…« (Zsid 10,5–7).” „…Krisztus alakját egyáltalán nem lehet megérteni vagy megrajzolni anélkül – folytatja VI. Pál –, hogy fel ne figyelnénk arra, milyen lényegi fontossága van számára az Atya iránti engedelmességnek.”

Pitypang

A Tádzs Mahalt (vagy Taj Mahal) Rabindranáth Tagore, a híres indiai író, polihisztor úgy jellemezte, mint „Egy könnycsepp az örökkévalóság arcán”. És valóban, a Tádzs Mahalt úgy emlegetik, mint India jelképét, azonban nem valami nagy uralkodónak az emlékére volt építve, hanem egy nagy szerelem bizonyítékaként. A világ csaknem valamennyi nagy és csodás műemléke egy-egy nép vallásos áhítatának, esetleg egy uralkodó hiúságának az eredménye, vagy talán erődrendszerként szolgál (lásd a kínai nagy fal), de a Tádzs Mahal kivétel. Az örök szerelmet hirdeti az idők végezetéig. Az indiai szubkontinensen található Mogul Birodalom uralkodója Sáh Dzsahán sah volt. A Sáh Dzsahán név perzsául annyit jelent mint ’a világ ura’. Az uralkodó kicsapongó természetű volt, nem vetette meg az élvezeteket. Ugyanakkor igénye volt a kultúrára is, ezért az indiai Mogul Birodalom nagy építtetőjeként tartják számon. A Tádzs Mahal viszont nem más, mint a halhatatlan szerelem legendás története és bizonyítéka. Mumtáz Mahal a Sáh Dzsahán uralkodó kedvenc felesége volt, aki 1631. június 17-én hunyt el Burhanpurban, a tizenötödik gyermeke születése során, miközben elkísérte férjét a hadjáratba. Ott helyben eltemették. Halálát követően a sah búskomorságba esett, elhanyagolta a birodalom ügyeit. Ekkor határozta el, hogy egyedülálló síremléket építtet szeretett felesége tiszteletére, és meghagyta, hogy halála után majd az ő nyughelye is ott legyen.

Hírek, hirdetések

Ügyintézőre várnak

A miklósvári plébánia ügyintézői állást hirdet. Munkaköri leírás: az egyházi törvényeknek megfelelő feltételekkel irodai, plébániai és templom körüli tevékenységek. A plébános személyes megbeszélésre várja a jelentkezőket augusztus folyamán.
A további részletekről érdeklődni lehet a 0267-355888-ös telefonszámon vagy a 0746-236565-ös mobilszámon. (Kádár I.)