Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 32. szám, 2011. augusztus 7.

Aktuális


Augusztus 5-én, pénteken de. 9 órakor a gyulafehérvári érseki palotában sajtótájékoztatót tartott Dana Marcu Istrate régész és Szász János gazdasági igazgató a székesegyház előtt folyt és immár lezáródó régészeti feltárásról. A munka igazolta a korábbi feltevést, hogy itt Erdély legrégebbi templomát találták meg. Az alapos munka során mintegy 400 sírt is megvizsgáltak, nagyon sok lelet felszínre került, amelyek feldolgozása a későbbiekben történik majd. A leglényegesebb és egyben szenzációs lelet maga a még bizánci mintára építtetett templom. Ezt hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Hegedüs Csilla államtitkár is, aki amellett, hogy megerősítette a kulturális minisztérium és Kelemen Hunor miniszter ígéretét, miszerint támogatni fogják a munkát, elsősorban a régész szakember rendkívül alapos, kiváló munkáját méltatta, valamint az érsekség képviselőjének, Szász Jánosnak gratulált a római katolikus főegyházmegye igaz patrónusi melléállása miatt.  

 Jelentés a gyulafehérvári Szent Mihály római katolikus székesegyház előtti régészeti ásatásról 

2011. április 13-án jelentettük be a gyulafehérvári római katolikus székesegyháztól nyugati irányban 24 méterre fekvő templomrom véletlenszerű megtalálását. Akkor egy félkör alakú apszis nyomai bukkantak felszínre, amelynek alapzata 1,15 m széles, kőtömbökből és ritkán téglákból állt, 6 méterre becsült nyílásszöggel. A lelet rétegtani vizsgálata nyomán megállapítottuk, hogy a templom a 10. század közepe (ez esetben valószínűleg a Konstantinápolyban megkeresztelkedett Gyula alapítása) és a 11. század kezdete (az erdélyi egyházmegye alapítójának, Szent István királynak az alapítása) között épült. Az is biztosnak látszott, hogy a templomot 1200 előtt lebontották.

Aktuális


A gyulafehérvári római katolikus székesegyház előtt kutató régészcsapat dr. Daniela Marcu Istrate vezetésével 2011. április 13-án jelentette be: a székesegyház előtti téren, a mostani főkaputól 24 méterre, templomromra bukkantak. Az időközben két szakaszban (április–május, valamint június–augusztus) elvégzett feltárás nyomán bizonyossá vált: a templom a 10. században épült, ily módon ez Erdély legrégibb temploma, valószínűleg a Konstantinápolyban megkeresztelkedett Gyula alapítása. Ezt valószínűsíti a templom most feltárt alaprajza: a hajó négyzet alakú, a középrészen négy, a kupolát vagy kis tornyot tartó oszloppal, görög keresztet rajzol ki, ez a bizánci építészetre jellemző. Ezt a bizánci típusú templomot még 1200 előtt, valószínűleg 1050-ben, a római katolikus, immár nyugati típusú székesegyház építésének elkezdésekor lebontották.


 

Aktuális

Norvégia az az ország, amelyben a rendőrök nem viseltek fegyvert, és nem volt jellemző az erőszak és a félelem. Nemrég ez kissé megváltozott: egy sajnálatosan elferdült gondolkodású és lelkű ember ezt egyik percről a másikra átalakította. Anders Behring Breiviken véres merénylete 77 áldozat életét követelte, az elhunytak családtagjainak, barátainak szenvedése mérhetetlen, s az egész ország, de az eseményről értesülő nemzetközi közösség is megrökönyödve, hitetlenkedve, értetlenül, fájdalommal áll a mészárlás ténye előtt. Azt hittük, a fejlett és civilizált Nyugaton mindez nem lehetséges, hogy efféle borzalom csak tőlünk távoli, vad, kulturálatlan közösségekben történhet. És a szélsőséges eszméktől megfertőzött agyú, tettében magányos, de elveiben sajnálatos módon nem egyedül álló férfi a rémületet és borzalmat kartávolságra közelítette hozzánk.

Interjú

Hittanárok nyári továbbképzője 

Az idén Csíkszeredában került sor július 24–29. között a Bolyai Nyári Akadémia keretében a hitoktatók továbbképzőjére. Az ünnepélyes Veni sanctét követően dr. Marton József röviden jelezte a témaválasztás fontosságát: a liturgia válsága egyházi életünk realitása, amivel foglalkozni kell.

Dr. Diósi Dávid előadásai a posztmodern ember meghatározására tettek kísérletet, és rámutatott azokra a jelenségekre, amelyek nemcsak a társadalmi életet, hanem az egyházi és hitéletet is átszövik (Az egyház a posztmodern korban, A liturgia esztétikai dimenziója korunkban). Dr. Marton József a kérdéskört történetiségében érintette (Az oltáriszentség tisztelete Szepesy Ignác püspöksége idején, A szentáldozás gyakorlatának történelmi háttere), dr. Nóda Mózes a liturgikus reformok történetébe és működésébe engedett bepillantást, rámutatva olyan kulcsfontosságú történésekre, amelyek a mai gondolkodásmódot és gyakorlatot is befolyásolják. A II. vatikáni zsinat előtti liturgikus reformok világos áttekintése után a magyar nyelvterület, majd kifejezetten az Liturgikus reformok Erdélyben, Jézus szíve tisztelete téma következett.

Interjú

Dr. Marton József a liturgikus éneklésről és lelkületről beszél 

A Csíkszeredában július 24–29. között a Bolyai Nyári Akadémia keretében szervezett hitoktató továbbképző egyik előadójával és szervezőjével, dr. Marton József professzorral a továbbképző témájával, a liturgia mai helyzetével, a liturgikus lelkülettel kapcsolatos kérdésekre kerestük a választ. 

Milyen aktuális problémák és célok ihlették ennek a továbbképzőnk a tematikáját?

Az idei téma nemcsak azért aktuális, mert éppen a liturgika van soron, hanem azért is, mert a II. vatikáni zsinat reformjai után voltak ún. túlhajtások, és ezeket jó, ha ismerik a hitoktatók, hiszen a jövő nevelése szempontjából döntő lehet az, hogy helyesen határozzuk meg, amit az egyházunk óhajt.

Ahogyan néhány előadás és megbeszélés után most látom, főleg az izgatja a hallgatókat, hogy miért nem egységes a liturgikus gyakorlat – nyilván tisztázni kell ezeket a kérdéseket, mert ha nem, helytelenül tanítanak. Valójában most szembesülnek a zsinat utáni helyzettel. A reform a világegyházban is feszültséget okozott, nálunk is, bár nálunk a zsinat utáni időszakban szerényebb lehetőségek voltak a reformok gyakorlatba ültetésére és ennek nyomon követésére.

Panoráma

Helyzetkép a kolozsvári Szent István-templom szentelése előtt 

1991. június 23-án tették le a Donát negyedi Szent István-templom alapkövét. Akkor a könyörgésben így fordultak a jelenlevők Istenhez: „Ha te nem építed a házat, hasztalan fáradoznak az építők. Te szent fiadat országod alapjává és szegletkövévé tetted. Alázattal kérünk, áldd meg ezt az alapkövet, hogy az bennünket most és a jövendőben arra emlékeztessen, hogy milyen alapra épülünk.” Az akkor elhelyezett alapkővel együtt került a földbe az alapítólevél, amelyen többek közt ez áll: „A mindenható Isten dicsőségére, Szent István király tiszteletére helyeztük el a Szent István-templom alapkövét örök emlékezetül az üdvösség 1991-ik esztendejében, június hó 23-ik napján”. Az alapítólevélben ott a kezdeményező, Czirják Árpád akkori plébános neve, s hogy „a kolozsvári hívek és az óhaza fáradhatatlan jótevőinek segítségével” indult a vállalkozás. Az időközben elakadt építkezést 2010-ben folytatták, kemény munkával azon vannak, hogy augusztus 20-án du. 6 órakor kívül-belül minden készen álljon a templomszentelésre, amelyet Jakubinyi György érsek fog végezni. Kovács Sándor főesperes-plébános nem először foglalkozik templomépítéssel: a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-templom 2001-es elkészülte és szentelése is az ő nevéhez fűződik.

Panoráma

Alig érkeztek meg a Gyulafehérvári Caritas biciklis zarándokai, akik Csíksomlyótól Mariazellig több mint 1400 km-t tettek meg kerékpáron július 6–23. között, újabb nagyméretű zarándoklat lesz térségünkben. Székely János, a budapest-esztergomi egyházmegye segédpüspöke augusztus 5–15. között gyalogosan zarándokol el Szamosújvárról Csíksomlyóra 20-30 személy kíséretében. A zarándoklat augusztus 5-én szentmisével indult Szamosújvárról, és első megállója Füzesmikola volt, majd napi átlag 25 km megtételével augusztus 14-én érkeznek meg Csíksomlyóra, ahol augusztus 15-én búcsús szentmisével zárják a zarándokutat.

Panoráma

Megható ünnepség keretében köszöntötték július 31-én a déli szentmise után a kolozsvári Szent Mihály-templomban Guttman Mihály zenetanárt és karnagyot 85. születésnapja alkalmából.

1926. július 21-én született Petrozsényben. Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, majd az aradi katolikus gimnáziumban érettségizett. Kolozsváron végezte el a konzervatóriumot és a Bolyai János Egyetem geológia–csillagászattan szakát. 1950–58 között az akkor alapított Zeneművészeti Középiskola igazgatója,  1986-ban történt nyugdíjazásáig kamarazenét tanított, kórust és zenekart vezetett, s 1959–75 között a kolozsvári filharmónia művészeti titkára. Nem egyszer vezényelte a kolozsvári Magyar Opera és a filharmónia zenekarát. A kommunista rendszer 1989. decemberi bukása után újraalapította a Romániai Magyar Dalosszövetséget, amelynek tiszteletbeli elnöke. Számos hazai és magyarországi kitüntetés birtokosa. 2008-ban kórusgyűjteményt adott ki Romániai magyar zeneszerzők címmel.

Panoráma

Láthatatlan kiállítás, anyaghadsereg Budapesten 

Múlt alkalommal három időszaki kiállításra kalauzoltuk az olvasót Budapestre. Most egy különleges állandó kiállítást ajánlunk figyelmükbe: a Budapest Galériában „látható”, pontosabban tapintható, szagolható és hallható Láthatatlan kiállításra.

Az egyik legtöbb információt nyújtó érzékszervünk hiánya, illetve működésen kívül helyezettsége olyan élményt nyújt, mintha másik világba lépnénk. A kiállításon megfordul a megszokott világ, amikor a látók segítik a nemlátókat: itt látássérültek és vakok kalauzolják a vendégeket. A látás kiiktatottsága miatt egyéb érzékszervek válnak aktívabbá, s nem csupán a látás nélküli világ nehézségei tárulnak föl, hanem érthetővé válik valami nagyon fontos: így is lehet teljes életet élni! Persze nem a látók mércéje itt a mérvadó, hanem a vendéglátóké. Aki nem tudja (és a legtöbben honnan is tudnánk), hogy a vakvezető kutya miben és hogyan segíti gazdáját, vagy a fehérbotos közlekedés milyen erőfeszítéseket igényel, mindenképpen szánjon rá némi időt, hogy belépjen/átlépjen a Láthatatlan Kiállításra.

Panoráma

Az 1916-ban leégett kápolna helyére Kós Károly 1933-ban tervezett másikat, ám ennek megépítése meghiúsult. A szerencsi Zemplén Múzeumban megőrzött képeslap alapján és Kós Károly terveit figyelembe véve Anthony Gall magyar származású ausztráliai építész készítette el a mai kápolna tervét. A belső terveket, a kápolnában található körfreskót Stefanovits Péter és Elekes Károly képzőművészek készítették.

Panoráma

Porciunkula-búcsút tartottak Kaplonyban 

A Porciunkula-búcsú a ferencesek bölcsőjét jelentő assisi Porcinkula-kápolna felszentelésének emléknapja, amelyet az egyház augusztus másodikán, illetve a hozzá közel eső vasárnap ünnepel.

Kaplonyban gróf Károlyi Sándor 1711. augusztus 18-án – pontosan 300 évvel ezelőtt – megírt alapító levelében a  monostor és templom helyreállítási szándéka mellett már annak igénye is kifejezésre jutott, hogy az újonnan betelepített svábok lelki gondozásra a monostorba ferenceseket hozzanak: „az nevezett szent egyház mellé az Szálvátor provinciája beli Sera­phicus szent Ferencz szerzetén levő Pater Franciscanusok számára egész klastromnak felállítását resolváltuk (határoztuk el)…” (idézet az 1711-es alapító levélből).

Panoráma

A nagyszokondi tábor minden év nyarán jókedvtől, játéktól és énekszótól hangos, itt töltenek együtt ugyanis egy-egy hetet a különböző plébániákról érkezett gyermekek.

Panoráma

Scheffler János boldoggá avatására új festmény készült róla, amelyet a július 3-i boldoggá avatási szertartás keretében leplezték le és mutatták be először a nyilvánosságnak. A tervek szerint ennek egy-egy másolata az egyházmegye minden plébániájára eljut majd, ezzel is segítve a boldog kultuszának kialakulását. A Valovits László festette kép első reprodukciója a vértanú püspök szülőfalujába, Kálmándra jutott el, ahol a július 24-i szentmise elején Schönberger Jenő püspök megszentelte a képet.

Panoráma

Egy alig három és egy majdnem 60 éves deményházi lakos is bekapcsolódott a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálatának egész napos vakációs programjába. Az idei nyári karaván kilencedik felvonásaként a felső-nyárádmenti kis településre érkező, Csodás falum kalandjaiban 31 személy vett részt óvodásoktól serdülőkön át nagyszülőkig.

Napközben megtanultuk és sokat gyakoroltuk az idei karaván himnuszát, sokan azonban a tavalyi, sőt a tavalyelőtti indulókra is emlékeztek. Az egy évvel ezelőtti legkedvesebb játékokat is felelevenítettük, valamint új játékok révén fedeztük fel az egymásra figyelés, a délutáni kalandok által pedig a másoknak nyújtott segítség fontosságát. Játszottunk franciául, lehettünk postások, rendőrök vagy rablók, de akár szamurájok is. Közösen összefoglaltuk Moga Anna tanító segítségével Deményháza nevezetességeit, majd igyekeztünk maradandót létrehozni.

Panoráma

„Szentlélek Úristen, […] segíts kegyelmeddel, hogy szét­áraszthassam magam körül az imádság és a szeretet szellemét…” – hangzik el évente a már közel ötven kültag ígérettételén. A Szociális Testvérek Társasága, akárcsak sok más szerzetesrend vagy apostoli társaság ugyanis felajánlja a civileknek is, hogy csatlakozzanak életállapotuknak megfelelően a társaság küldetésének megvalósításába: a Szentlélekben gyökerező, bencés lelkiségen alapuló, szociális tudatossággal rendelkező, korszerű apostoli társaság küldetését vigyék előre, hozzáadva a sajátjukat: hitüket, szeretetüket, lendületüket. Romániában jelenleg közel ötven kültag kötelezte el magát a társaság szelleme mellett. 

Panoráma

IV. Ferences Biciklitúra, 2011. július 24–29. 

„Add, hogy a természetben fel tudjuk fedezni teremtő jóságodat! / Add, hogy a másikban észre tudjunk venni téged! / Add, hogy együttlétünk közösségünk épülését szolgálja!” – szól a ferences biciklitúrák indító imájának egyik szakasza. Ebben a szellemben indult útjára az Indulj és menj! fiatalos lendületet kifejező mottó jegyében megszervezett IV. Ferences Biciklitúra július 25-én Kézdivásárhelyen.

Egy falat a léleknek

• Nagy hiba volna, ha csak a múltat siratnánk és ha a mostani kor negatív jelenségei miatt panaszkodnánk!

• Valóban sok veszedelemnek vagyunk kitéve, amelyekbe sokszor nyakig belekeveredünk. Például általánossá vált azon szellemi magatartás, hogy „ma már pénzzel mindent, vagy legalábbis majdnem mindent meg lehet vásárolni”. Mintha a boldogság az áruk, az információk, a vélemények, a szabadidő, a televízió és a szexualitás fogyasztásában rejlene.

Útjelző

II. parancsolat (2. rész) 

A Számok könyvében olvassuk, hogy az ígéret földjének meghódítására induló választott nép legyőzte az ammoreusokat és Moáb mezején ütött tábort. Balak király ijedten így szólt népe véneihez: ez a sokadalom úgy letarolt körülöttünk mindent, mint a csorda lelegeli a füvet a réten. Ezért követeket küld Bileám prófétához, hogy átkozza meg a zsidókat, mert azt hitte, hogy akkor győzni fog. A próféta előbb vonakodott, de mégis el kellett mennie. A puska azonban visszafelé sült el. Átok helyett háromszor is áldást mondott a zsidó népre. Így szólt: Hogyan átkozhatnám meg azt, amit az Isten nem átkoz? Hogyan esdhetném le a haragot, amikor az Úr nem haragszik? Az én megbízásom, hogy áldjam meg őket! (Szám 22,24).

Emlékezzünk régiekről


Kilencven éve halt meg:

Bálint György. Lázárfalván született 1863. április 25-én. Teológiai tanulmányait Budapesten és Kolozsváron végezte. 1887. július 14-én szentelte fel Lőnhart Ferenc püspök. Magyart, latint és görögöt tanított. 1890-től Gyulafehérváron, 1896-tól Csík­somlyón, 1905-től a brassói római katolikus főgimnáziumban tevékenykedett. 1921. augusztus 23-án hunyt el Brassóban szentségekkel ellátva. A Ferenc-rendiek templomában volt felravatalozva. A szentbeszédet Domby Lajos paptanár mondta.  A sírnál Szemlér Ferenc igazgató búcsúztatta.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Lehetetlen felsorolni azokat a meghatározásokat, melyeket a különböző tudományok a félelemről használnak. Minél több ilyen meghatározást, filozófiai gondolatot vagy költői-írói idézetet olvasunk, annál inkább érezzük azok igazságtartalmát. Van félelem…, sok a félelem…, nehéz a félelem…, lehúz a félelem… – és még sorolhatnánk vég nélkül a megállapításokat.

Pitypang

Elindulni Jézus felé, kilépni a bizonytalanabbnak tűnőbe a biztosnak tűnőből. Nem könnyű megtenni. Biztos léptekkel végighaladni az úton, amelyen elindultunk, legyőzni az elbizonytalanodást, a kétségeket. Jézus ezekben a nehéz helyzetekben is megerősíti hitünket.

Kedves ministránsok! A hétköznapok is magukban hordják környezetünkben – akár rejtetten, akár láthatóan – a megpróbáltatások sorozatát: ezek próbára teszik hitünket, de még inkább a vallásos buzgóságunkat. A különböző gyakorlati és lelki kihívások vallásos életünkben éberségre és fokozott figyelemre sarkallnak.

Hírek, hirdetések

Templombúcsú Biharpüspökiben

Augusztus 7-én, vasárnap déli 12 órakor búcsús szentmisét tartanak a biharpüspöki Szent Lőrinc plébániatemplomban.  A templomot 1895–1897 között építtette Schlauch Lőrinc püspök. A szentmise főcelebránsa és szónoka Varga Sándor újmisés, aki a szentmise végén primiciás áldásban részesíti a jelenlévőket. Szent Lőrinc II. Szent Szixtusz pápa diakónusa volt. A pápa elfogatásakor rá bízta az egyház kincseit, hogy ossza föl a szegények között. Lőrinc a pápa végakarata szerint cselekedett. Amikor őt is letartóztatták, az egyház kincseit követelték, a szegényeket vezette a bíró elé, mondván: Íme, az egyház vagyona! Kegyetlen halált szenvedett (258. augusztus 10-én), rostélyon sütötték meg. Diakónusi öltözékben ábrázolják. Attribútuma a boronára emlékeztető rostély. A tűzoltók, a tűzzel foglalatoskodók (cukrászok, pékek) segítsége, égési sebek gyógyulásáért fordultak hozzá.  (A váradi püspökség titkársága)