Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 31. szám, 2014. augusztus 3.

E sorokat éppen július 28-án, az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulóján írom. Erre is emlékezett és emlékeztetett Ferenc pápa vasárnap, július 27-én délben, az Úrangyala elimádkozásakor. „Kérem, hagyjátok abba!” – mondta, természetesen a jelen háborús helyzeteire célozva: Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért imádkozva. Ma sokan, különösen a fiatalabb nemzedék tagjai közül, vagy akiknek családját semmilyen gyilkos indulat nem csapta meg, nem félnek a háborútól, a háborús indulatoktól, talán úgy vélik, megérett a világ egy újabb „tisztogatásra”. Nem is kell mondanom, naivitásnak tartom ezt a gondolkodást, nem föltétlenül azért, mert aki fegyvert ragad, fegyver által pusztul, hanem mert úgy gondolom, semmiképp nem keresztény, nem krisztusi megoldás az erőszak, a harc, még a durvaság sem. Bár sokan úgy emlékeznek, az egyház megáldotta a harci zászlókat, nem erről volt szó: az egyház felszentelt papjai megáldották a zászlók alatt felvonuló embereket, hogy az áldás kísérje és lehetőleg óvja őket. Bizonyára e papok közt, s a harcba vonuló keresztények közt is volt, aki valós indulattal, harci kedvvel gondolt a háborúra vagy vonult fel oda. Bizonyára voltak, akik hittek az igazságos harcban. Ám az egyház maga nem vallotta ezt: maga XV. Benedek pápa (1914–1922) „hasztalan vérontásnak” nevezte a világháborút, amely milliók életét követelte, és hatalmas pusztítást okozott. Ezért hát gyásznap a mai e dráma emlékére. Ferenc pápa azt mondta: „Miközben erre a tragikus eseményre emlékezünk, azt kívánom, hogy ne ismétlődjenek meg a múlt hibái, hanem vegyék figyelembe a történelem tanítását. Mindig a béke ügyének érvei álljanak előtérben, a türelmes és bátor párbeszéd révén.” Őszinte szívvel csatlakozom e gondolathoz, és remélem, az olvasók is magukénak érzik. Olyannyira, hogy még a szűk környezet kisstílű háborúskodásaitól is óvakodnak. Olyasmikre gondolok, mint a családi veszekedések férj-feleség, szülők-gyermekek, testvérek között, vagy a szomszédság örök haragot eredményező összeszólalkozásaira. Hiszen ahogy a pápa mondta: „Emlékezzünk rá, hogy minden elvész a háborúval, és semmi sem vész el a békével. Kedves fivérek és nővérek, soha többé háborút! Soha többé háborút! Megölt gyermekek, megsebzett gyermekek, megcsonkított gyermekek, árván maradt gyermekek, gyermekek, akik megmaradt háborús fegyverekkel játszanak, gyermekek, akik nem tudnak mosolyogni. Kérem, hagyjátok abba! Egész szívemmel kérlek benneteket. Itt az ideje, hogy megálljatok! Kérem, hagyjátok abba a háborút!”

Panoráma

Július 17–20. között ötödik alkalommal rendezték meg kisiskolások számára az Assisi Szent Ferenc Iskolája nyári tábort a csíksomlyói ferences kolostorban. Ennek apropóján kérdeztük fr. Pantea Tibor kolozsvári ferences házfőnököt, a tábor főszervezőjét. 

Mikor indult, és milyen elképzelés hívta létre annak idején az Assisi Szent Ferenc Iskolája nyári tábort? Milyen változásokon ment át az elmúlt évek folyamán?

Öt évvel ezelőtt született meg ez a sajátos iskola. A Vasárnap katolikus hetilap kért fel minket, hogy a ferences rend 800 éves jubileuma alkalmából szervezzünk egy egész tanévet átölelő vetélkedőt általános iskolás gyerekeknek. Az első táborunkban azok vettek részt, akik a vetélkedő alatt a legtöbb, illetve a legjobb megoldásokat, alkotásokat küldték be a szerkesztőségbe. A második tábortól kezdődően minden olyan gyerek számára lehetővé tettük a részvételt, aki kész megismerni Assisi Szent Ferencet és evangéliumi lelkiségét.

Az iskola szó vakáció idején még annyira sem tűnik kecsegtető, hívó szónak, mint iskolaidőben. Idén mivel csalogatták Csíksomlyóra a 4–8. osztályos kisdiákokat?

Panoráma

A kézdivásárhelyi Szentháromság-templom elől július 26-án reggel Isten segítségét kérve a plébánia 50 lelkes híve Vargha Béla plébános áldásával zarándokútra indult. Örömmel és imádsággal a szívükben indultak útra autóbusszal a Marosi Balázs által megszervezett zarándoklatra a plébánia évében. Hamar összekovácsolódott a csapat, és értékes útravalókat kapott a jól informált, fiatalos lendületű Balázstól. 

A zömében idősebb generáció felemelően énekelt és hangosan imádkozott, gyakran hangos nevetés csendült fel az autóbuszban.

Olykor a túl buzgó éneklés, máskor a frappáns beszólások váltották ki a végtelen jókedvet és nevetést. Az első keresztényekhez hasonlóan „a hívők sokaságának egy volt a szíve, lelke”.

Panoráma

Főegyházmegye-szerte igen sok egyházközségben hagyományossá vált a kortársak találkozója. Ez évenként visszatérő ünnepi alkalom, mindig az egyházközség templomában kezdődik. Így volt ez már a kommunista időkben is. Gyimesközéplokon is hagyomány a kortársak találkozója. Idén a kör kitágult, ez pedig örömmel és reménységgel tölti el a lelkipásztort. Azok a fiatalok, akik ebben az évben betöltötték vagy betöltik 18. életévüket, az előző generációkhoz hasonlóan nagykorúsításuknak ünnepi keretet akartak adni. Összekerült egy csoport, akik vállalták a szervezést. Ez másként nem történhet, le kell ülni és rögzíteni az ünnepség forgatókönyvét. Az első találkozó alkalmával támadt az ötlet: milyen lenne, ha ezt az ünnepséget a templomban kezdenők, s a lelki atya áldását kérnők? Tetszett az ötlet mindenkinek, s azonmód elmentek a lelki atyához, és előadták elgondolásukat. Ő örömmel hallgatta a fiatalok ötletét, el is fogadta, s miután távoztak, elővette a Preorátort, de abban ilyen alkalomra nem talált semmit. Neki is támadt egy ötlete: itt van egy nyugdíjas pap, ideje van, fogjon neki, dolgozzon ki egy ilyen alkalomra szóló szertartást. Így is történt.

Panoráma

Páratlan esemény zajlott a monospetri közösség életében július 19-én: aranybetűkkel írják majd ezt a napot a naptárba a helyiek.

A harangszentelés történelmi esemény egy közösség életében. Jelzi, hogy hű a múltjához, az ősök tisztelete mélyen beíródott a szívekbe, de ugyanakkor a jövőbe mutat: a következő nemzedékek büszkén vallhatják majd magukénak a most megszentelt harangot.

Szomorúan tapasztalta a monospetri közösség 2013 végén, hogy a nagyharang, amire oly büszkék voltak, megrepedt. Elfáradt az emberekhez hasonlóan, és új harangra lesz szükség. Hála Istennek aggodalmaik fölött győzött az emberek Isten iránti szeretete, és közös összefogással megvalósulhatott viszonylag rövid időn belül, hogy új harang kerülhessen a Krisztus király-templom tornyába. 2014 júliusában lázas készülődés jellemezte a közösséget. A templomkert megtelt emberekkel, közösséget éltető szeretettel és igyekvéssel, hogy méltó módon fogadhassák Isten hangjának eszközét, a harangot. Egyszer csak mindenki, mintha parancsra történt volna, letette kezéből a szerszámot. Megérkezett a harang. Július 17-én délután az érdes kezű férfiak szemébe könny szökött, és mint egy gyerek az anya arcát, akitől a biztonságot várja, úgy igyekeztek megérinteni az új harangot. Mindenki úgy érezte, mintha csatát nyert volna, és a következő nemzedékek számára biztossá vált volna a jövő. Július 19-én este pontosan 7 óra 42-kor az új harang megszólalt, hogy megszólíthassa az embereket.

Panoráma

Jézus Társasága tagjai közé tartozik Ferenc pápa is, ez ma a legnépesebb férfi szerzetesrend. 2010 januárjában az összesen 18 266 jezsuita közül 

12 887 pap, 2818 papságra készülő tag, 1589 szerzetes testvér és 972 szerzetes újonc volt. E rendnek az egyik leghosszabb a képzési folyamata: általában 10-12 év, sokan a teológiai licenciátus megszerzése mellett tovább képezik magukat más tudományágakban.
A rend tagjai ma az öt kontinens 127 országában vannak jelen. A rendalapító Szent Ignác 1491-ben, valószínűleg az esztendő második felében született egy loyolai baszk nemesi családban. Csak 30 éves korában tért meg, addig, ahogyan maga írja: „A világ hiúságainak szolgált”. 1521-ben, Pamplona várának védelmében – amelyet I. Ferenc francia király ostromolt – súlyosan megsebesült, egy ágyúgolyó szétroncsolta a jobb lábát. Gyógyulása kilenc hónapig tartott, megtérése betegágyán következett be. Nyilvános működése előtt a Monserrathoz közeli Manréza kisvárosba vonult vissza, ahol kemény vezeklő életet élt, és lelkileg megtisztult. Ott kezdte el írni Lelkigyakorlatos könyvét. Az általa alapított jezsuita rend sok viszontagságot ért meg. Főként a felvilágosodás századában sok támadás érte a jezsuitákat. A janzenizmus ellen folytatott küzdelmüket 1650-ben hirtelen politikai síkra terelték, s a pápa iránti hűségük miatt is számos támadás érte őket. A különféle nagyhatalmi érdekek és politikai intrikák kereszttüzében XIV. Kelemen pápa 1773-ban Dominus ac Redemptor brévéjével úgymond a béke kedvéért feloszlatta a rendet. Sok jezsuita Oroszországba, egy ortodox államba menekült, II. Katalin cárnő védelme alá. A rend rosszakarói többek között azzal vádolták a jezsuitákat, hogy szerintük „a cél szentesíti az eszközt”. Az igazság az, hogy Loyolai Ignác stílusában mindig a cél volt a fontos, nem az eszközök, ám ez csak azt jelenti, hogy nem a hajlam, a szokás, az emberi szempontok, a kényelem s a világi felfogások számítanak. Kétszáz évvel ezelőtt, 1814-ben VII. Piusz pápa állította vissza a rendet Sollicitudo omnium Ecclesiarum kezdetű bullájával.

Panoráma

Befejeződött a Caritas Csíki Karaván körútja 

Mindannyian szerencsések vagyunk, mert szép helyen élünk, megfelelő életkörülmények között lakhatunk, megvan a mindennapi betevő falatunk, nincs korlátozva ivóvízkészletünk, ki van alakulva a tömegközlekedési hálózat, megfelelő infrastruktúrával rendelkezünk, csodaszép hegyek, völgyek, folyók és tavak vesznek körül. Ezeket a konklúziókat vonhattuk le a gyerekekkel a kiscsoportos foglalkozásokon, amelyen az idei Caritas Karaván témáját – Én és a világ – jártuk körül, összehasonlítva különböző kultúrák eltérő szokásvilágát, életkörülményeit.

A Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálatának Hargita megyei munkatársai és önkéntesei az elmúlt héten 3 nap alatt 3 településen – Csíkkarcfalván, Csík­szent­imrén és Csíkdelnén – közel 300 gyereknek szerveztek élménydús vakációs programot. Munkájukat segítette a Hargita Megyei Tanács és a keretében működő Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság, ugyanakkor az adott települések önkormányzatai, közbirtokosságai és a helyi támogatók, vállalkozók.

Panoráma

Ifjúsági tábor Peleskén 

Az elmúlt hétvégén második alkalommal rendezték meg a görögkatolikus Peleskei Ifjúsági Tábort. A PIT 2014 elnevezésű összejövetel jelmondata – „Uram jó nekünk itt…” – igazán találónak és lényegre törőnek bizonyult. A július 17–20. között Nagypeleskére érkező ifjúság bőven tudott válogatni a programok közül. Nem volt idő unatkozni, és a nyári pihenés mellett tartalmasan tölthették a találkozóra szánt időt a résztvevők. Ugyanakkor lelkiekben is megtapasztalták, hogy mit jelent Isten háza közelében lenni, milyen értékes lehet egy ilyen találkozó.

Az érkezés és bejelentkezés után sátorállítással folytatódott a nap, és miután mindannyian elfoglalták szállásukat, hivatalosan is kezdetét vette a PIT a „négyzeten”. A közös imádságot a programismertetés és a csoportokra történő besorolás követte, majd ezen belül a bemutatkozás és ismerkedés.
A legtöbben ebben az évben az angyalok csoportjába jelentkeztek, és nyomban el is kezdték a csoportfoglalkozást, meglepve a többi csoportot egy kis vicces arcfestéssel.
A képzőművészetesek alig várták, hogy saját kezűleg kiformázzák és agyagba önthessék a Peleskei Ikon karcolatát, amit kiégetve a tábor végén minden résztvevő megkapott ajándékba. Ezenkívül fülbevalókat és más ékszereket is gyártottak, de fontos szerepet játszottak a kupakolásban is. A sportkedvelők nagy meglepetésére nemcsak focibajnokság volt, hanem karate edzés is, amit a Lázári Samuraiul SK sportolói vezettek. Így a találkozó résztvevői kipróbálhatták, milyen egy feketeöves kemény ütése.

Egy falat a léleknek

Mennyi harc dúl a szívekben, a családokban, a lakóhelyeken, a munkahelyeken, a különféle közösségekben! És mindez a keresztények között, mert nem krisztusi módon, hanem világiasan élnek; akárcsak a pogányok. Mert az életükben teret engednek az irigységnek, a féltékenységnek, a túlzott tekintélyelvűségnek, a hatalomnak és az élvezetvágynak. 

S harcolnak mindazokkal, akik útjukba kerülnek.

• Rossz látni, hogy vannak magukat „kereszténynek” nevező közösségek – olyanok is, akik elkötelezett életet élnek –, akik teret adnak a gyűlöletnek, a megosztottságnak, a rágalmazásnak, a rosszhírbe hozásnak, a saját elgondolásuk másokra való erőltetésnek. Nem is beszélve a bosszúálló, a szinte boszorkányüldözésig menő magatartásról…

Útjelző

Forma, melyben Isten szentté akar tenni engem… 

Isten akarata – lelki fejlődésünk fokozata

„Legyen meg a te akaratod” – ez a kifejezés egyáltalán nem csupán a belenyugvás kifejezése. Isten akaratát tenni, ez a legnagyobb örömünk, legnagyobb dicsőségünk. Josemaria Escriva, az Opus Dei mozgalom alapítója írja az Út című könyvében: „Belenyugvás? […] Hasonulás? […] Szeressétek Isten akaratát! ”Escriva a keresztények magatartásában négy „lépcsőfokot” figyel meg, melyek a következők: „belenyugvás Isten akaratába; hasonulás Isten akaratához; Isten akaratának akarása; Isten akaratának szeretete”.

Emlékezzünk régiekről

Hetven éve halt meg:

Szabari Mihály. Született Jászapátin 1865. szeptember 19-én. A gimnáziumot Egerben és Grácban, teológiai tanulmányait Grácban végezte. Pappá szentelték 1893. július 20-án. Először Bécsben, majd Piliscsabán lelkipásztor, 1904-től Budapesten, majd 1909-től 1919-ig Nagyszebenben tábori lelkész, 1920-tól Szebenben, Orláton és Nagysinken lelkipásztor. 1935-től nyugdíjas. Meghalt Nagyszebenben 1944. augusztus 26-án, 79 éves korában.

Pitypang

Rodoszi kolosszus

Az elmúlt cikkekben az „új világ csodáiról” volt szó. Most a piramisok, Szemirámiszi függőkertje és Babilon falai után az ókori világ egy másik építészeti csodájáról, a rodoszi kolosszusról szólunk. A kis-ázsiai partvidék délnyugati csücske előtt fekszik a görög Rodosz szigete. Rodosz az ókor óta világszinten ismert város a rodoszi kolosszus miatt, ami a világ hét ókori csodájának egyike. Rodosz citadellája, amelyet lovagok építettek, Európa egyik legmintaszerűbb középkori városa és 1988 óta a világörökség része. Rodosz városa népszerű turistacélpont. A görögök sok viszontagság után, 1948-ban foglalták vissza. A terület a mai napig vitatott a török–görög konfliktusban, hiszen mindkét fél joggal formál rá igényt. Az 50-es évek óta Rodosz városában a legfontosabb a hagyományőrzés, hiszen a város turisztikailag az Égei-tenger egyik legfontosabb pontja. E sziget abban az időben stratégiai jelentőséggel bírt. Három oldalról a tenger, egy oldalról a sziget hegysége határolja, így fekvése gyors gazdasági és társadalmi haladást eredményezett. Maga a város mértani beosztással, egymást derékszögben vágó utcákkal volt tervezve kb. Kr. e. a 4. században. Kr. e. 305-ben a várost hiába ostromolták Poliorkétész (magyarul Városostromló) makedón uralkodó és hadvezér seregei, és hiába vetették be az akkori kor „legmodernebb várostromgépét”, a rodoszi védők ellenálltak.

Hírek, hirdetések

Még lehet jelentkezni

A nyári zarándoklatok között kiemelkedik a Lourdes-ba augusztus 30-án induló és szeptember 5-ig tartó utazás. A Szűzanya-jelenés helyszínére évről évre százezrek indulnak, főként gyógyulni vágyók, de sokan mennek a megtérés, az új tapasztalatok, impulzusok reményében is. A Szatmári Római Katolikus Püspökség még várja a jelentkezőket, augusztus 5-ig személyesen a püspökségen Mekker Enikőnél vagy telefonon a 0261-714955, 0261-716451 és 0744-483444 számokon. Bővebb információt a zarándoklatról a http://szatmariegyhazmegye.ro/url/zarandoklatok címen találnak. (Józsa J.)