Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 31. szám, 2012. július 29.

Interjú


Márton Áron-kutatók hagyományteremtő találkozója 

A Márton Áron Egyesület Csík­szentdomokosért és a Márton Áron Társaság hagyományteremtő szándékkal szakmai konferenciát szervez Csík­szent­domokoson, augusztus 24–25-én A Márton Áron-kutatás eredményei, aktuális kérdései és feladatai címmel. A szervezők célul tűzték ki, hogy az egyházi és világi körökben tevékenykedő történészek, egyháztörténet iránt érdeklődők találkozzanak, bemutassák egymásnak és a nagyközönségnek jelenlegi kutatási eredményeiket és jövőbeni terveiket, ezeket megvitassák, és a továbbiakban a Márton Áron-kutatás és a jelenkori egyháztörténeti kutatás terén együttműködjenek. A konferencia előadásainak helyszíne a Márton Áron Általános Iskola konferenciaterme (Altíz u. 1681. szám), valamint a helyi Márton Áron Múzeum (Alszeg u. 1762. szám).

A két nap alatt az érdeklődők Nagy Mihály Zoltán, Seres Attila, Péter Izabella, Szita Szabolcs, Stefano Bottoni, Novák Csaba Zoltán, Denisa Bodeanu, Kuszálik Péter, Kovács Gergely, Lázár Csilla, Petrás Éva, Virt László, Ozsváth Judit, Holló László, Farmati Anna, Berszán Lajos, Csató Béla, Jakab Gábor, Soós Károly előadásait hallhatják.

A közelgő esemény egyik szervezőjét, a csíkszent­domo­kosi Márton Áron Múzeum irányítóját, Lázár Csillát kértük, adjon bővebb tájékoztatást az olvasóknak az eseményről.

Honnan az indíttatás, hogy Márton Áron ügyével ilyen behatóan foglalkozzék (múzeum létrehozása, konferencia szervezése)?

Aktuális

Katolikus anyaszentegyházunk július 25-én Szent Kristóf ünnepét üli, aki az utazók, de különösen a járművezetők védőszentje. Tisztelete nagyon elterjedt, különösen a német nyelvterületen, ahol több templom van a tiszteletére szentelve, ugyanakkor nagyon sok szobrot is állítottak parkolókban, útelágazásoknál, hogy az utazók a közbenjárását kérjék a szerencsés megérkezéshez.

Kristófról konkrétan semmit sem tudunk, csupán annyit, hogy valamikor a 3. században élt. Életével kapcsolatban csak legendák maradtak ránk, de ezek is mély mondanivalót, tanulságot rejtenek magukban. Az egyik szerint Reprobusznak, Elátkozottnak hívták. Mivel hatalmas ember volt, nagy erővel rendelkezett, meg akarta keresni a világ leghatalmasabb uralkodóját, hogy annak szolgálatába álljon. Először eljutott egy királyhoz, akiről úgy tűnt, hogy a legnagyobb hatalommal bír. Ám amikor egy mutatványos egy dalban az ördögöt említette a király előtt, Reprobusz félelmet látott annak arcán. Így elindult az ördög keresésére. Miután megtalálta, a szolgálatába szegődött. De amikor egy alkalommal elmentek egy kereszt előtt, Reprobusz azt látta, hogy az ördög nagy ívben kikerüli. Kérdésére, miért teszi ezt, az ördög bevallotta, hogy fél a kereszttől, mert azon halt meg Jézus Krisztus. Ezért Reprobusz útra kelt, hogy megtalálja Jézust. Keresése során rátalált egy remetére, aki azt tanácsolta neki, hogy egy veszélyes folyón segítse át az utazókat. Ezt mondta: „Légy mindenkinek a szolgálatára, akkor majd megtalálod a királyok királyt, Jézus Krisztust”. Reprobusz évekig szolgálta így az embereket a folyónál, míg az egyik nap egy kis gyermek kérte meg, hogy vigye át őt a túlsó partra. A kezdetben oly könnyű gyermek a vállán egyre nehezebb lett, és amikor a másik oldalon letette, így szólt: „Olyan volt, mintha az egész világ nyomta volna a vállam”. A gyermek ezt válaszolta neki: „Kristóf, többet hordoztál, mint az egész világ, te a világ Teremtőjét hordoztad, én vagyok Jézus Krisztus, a király”. Ettől kezdve Reprobusz új nevet kapott: Kristóf, vagyis krisztushordozó.

Panoráma


Visszahelyezték az ellopott, majd megkerült jobb kart a szatmárnémeti Szent János apostol és evangélista templommal szembeni téren található Szent Erzsébet-szoborra.

A szatmári püspökség megrendelésére és támogatásából július 18-án visszahelyezték a még május 19-ről 20-ra virradóra levágott és eltulajdonított jobb kart az Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázoló szoborra. A munkálatokat Lakatos Pál szatmári születésű, jelenleg Kecskeméten élő és alkotó művész végezte el, akinek az öntődéjében 2008-ban formát kapott az egész alakos alkotás. A művész előbb előkészítette a rongálást ért részeket, majd csavarokkal rögzítette és beforrasztotta a törést.

Panoráma


A kolozsvári Szent Mihály-templom plébániájára gótikus kapualjon át lehet bejutni. De nem ez az egyetlen gótikus bejárat, csak van, ami mára a laikusnak láthatatlan, hiszen befalazták. Az egyik ilyen gótikus kapualjban korábban üzlet működött, ma már kiállítóteremként működik, nemrég építészhallgatók szakmérnöki diplomamunkáit állították ki, azokat, amelyek a 2010–2011-es Erdélyi Nyári Egyetem során készültek. A kiállítás ötlete nem egyszeri alkalomra vonatkozik, várhatóan folytatása is lesz, sőt, a hátsó falon ablakot nyitnak, amelyen át szinte az utcáról, de a kiállítóteremből mindenképpen láthatóak lesznek a plébánia udvarán kiállított Szervátiusz-szobrok – mondta el kérdésünkre Kovács Sándor főespers-plébános, és meg is mutatta a plébánia udvaráról a Főtérre, a Szent Mihály-templom bejáratára a kilátást. Az alapötlet az udvarok megnyitása a közösség előtt. A munkálatot a Kolozsvári Magyar Napokra tervezik befejezni, amikor kulturális események helyszíne lenne sok más kolozsvári főtéri és központi terem és térség mellett az új kiállítóterem is.

Panoráma

2012 nyarán a következő személyi változások történtek a papok szolgálati helye vonatkozásában a szatmári egyházmegyében: Teffenhart István aknasugatagi plébánost Schönberger Jenő püspök áthelyezte a józsefházi Szent István király plébániára plébánosnak. Helyére az akna­sugatagi plébániára Covaci Istvánt, a szatmárnémeti Szent János apostol és evangélista plébánia segédlelkészét helyezte ideiglenes helyettes lelkésznek.

Panoráma

Manfred Scheuer püspökkel az élén harmincegy fős küldöttség érkezett az innsbru­cki egyházmegyéből a szatmári egyházmegyébe július 21-én, hogy megismerjék az itteniek valóságát, és aláírjanak egy partnerségi nyilatkozatot.

A tulajdonképpeni partnerség a két egyházmegye között már a rendszerváltás után megkezdődött: elsősorban a Caritas vonalán, a segélyezések szintjén, de ezzel párhu­zamosan épült pasztorális vonalon is. Nemrég megfogalmazódott ugyanakkor annak igénye, hogy nyilatkozatban is kimondják ezt a partnerséget, és mind diakóniai, mind pedig lelkipásztori vonalon egyre inkább közelítsék a meglátásokat, meginduljon egy intenzívebb tapasztalatcsere. A kölcsönös látogatásokon túl minden egyes pasztorális iroda szorosabbra igyekszik majd fűzni a kapcsolatot, és keresi a lehetőségeket közös programokhoz, tevékenységhez.

Panoráma

Bábművészek, no meg a bábok foglalkoztak a Gyulafehérvári Caritas Szent Ágoston Nappali Foglalkoztatójának sérüléssel élő fiataljaival. 

Deák Réka, a marosvásárhelyi Ariel színház bábművésze látogatott újra a foglalkoztatóba, ezúttal Husam Abed bábművész kíséretében. Szép és tartalmas programmal örvendeztették meg a foglalkoztató sérüléssel élő fiataljait és a munkatársakat.

A foglalkozás egy vidám, mozgásos, ismerkedő játékkal kezdődött, amitől hamar feloldódtak a fiatalok, még a visszahúzódóbbak, félénkebbek is. Majd életre kelt a szék támláján egy kisebb báb, amely emberi hangokat utánzott, vidám hangulatot teremtve. Néhány perc múlva kibújt a zsákból a nap főszereplője, egy mozgatható, nagyon vidám fabábu, János, aki személyesen ismerkedett a fiatalokkal, meg lehetett simogatni, mozgatni. Mindenki nagy érdeklődéssel fogadta, bár néhányan, akárcsak a kisgyerekek, megijedtek a közelségétől.

Panoráma

Újraindul az akkreditált lelkigondozói képzés októbertől 

Októbertől ismét indul a három szemeszterből álló 500 órás lelkigondozói képzés. A képzés olyan elméleti és gyakorlati tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé, mely segítségével a végzettek hatékonyabban, ember- és istenközpontúan tudják végezni munkájukat, ugyanakkor az érett, tudatos „én” kiműveléséhez nyújtunk korszerű eszközöket. A lelkigondozói szakképesítést a következő szakmában dolgozóknak ajánljuk: lelkészeknek, szerzeteseknek, pedagógusoknak, hitoktatóknak, orvosoknak, szociális munkásoknak, lelkipásztori asszisztenseknek, civil szférában, egészségügyben dolgozóknak, valamint azoknak, akik önmaguk, kapcsolataik, családi viszonyaik és a keresztény lelkiség mélyebb megértésére törekszenek.

Panoráma

Jó munkát!

Mint a szentkatolnai 137. számú Bakk Endre cserkészcsapat vezetője először is a hálámat szeretném kifejezni a kézdivásárhelyi 34. számú Gábor Áron cserkészcsapat vezetőinek, szervezőinek, hogy a cserkészeinket mindig és mindenhol a legnagyobb szeretettel fogadják. Ezt tapasztaltuk meg az idei tábor alatt is. Természetesen számunkra ez már nem meglepő dolog, hiszen dr. Kerekes László csapatparancsnokkal, Bíró Zsuzsanna csapatparancsnok-helyettessel, Tamás Károly, Illyés Botond csapatparancsnokokkal és az egész csapattal már évek óta szoros a kapcsolatunk. Bármikor találkozunk, mindig a baráti érzés legmélyebb megnyilvánulásával tesszük ezt.

Panoráma

Az ország minden tájáról érkeztek fiatalok Jászvásárra július 25–29. között, ahol a XII. OKIT-on (Országos Katolikus Ifjúsági Találkozón) vesznek részt. Örüljetek az Úrban szüntelenül (Fil. 4,4) – ez a mottója a jászvásári püspökség által szervezett nagyméretű rendezvénynek, amelyre kétezer fiatalt vártak az előzetes bejelentkezések nyomán a romániai görög- és római katolikus egyházmegyékből. A négy erdélyi magyar egyházmegye ifjúsága is jelen van a találkozón, a programban szerepel szentmise, meditációk, különböző témákról szóló beszélgetések, előadások, alkotó műhelyek, kerekasztal-beszélgetések, keresztény himnuszok versenye, ugyanakkor a város nevezetességeit is meglátogatják. Román nyelven megkapják a résztvevők a YouCat-et, a 2011-es madridi ifjúsági világtalálkozó alkalmából kiadott fiataloknak szóló katekézist.

Panoráma

Gyermek- és ifjúsági tábor Csernátonban 

Egyre több kikapcsolódási, táborozási lehetőség adódik nyaranta Háromszéken is. Némelyeknek évtizedes múltja van, mások hagyományteremtő céllal szerveződnek. Alsócsernátonban immár tizenkettedik alkalommal szervezték meg a Báránykák Evangelizációs Gyermek- és Ifjúsági tábort a helybeli, vagy a faluból elszármazott általános iskolás korúaknak július 17–21. között. A helybeli IKA Ifjúsági Egyesület és az Ifjúsági Keresztény Egyesület tagjai tervezték és bonyolították le a közel egyhetes rendezvényt, ők foglalkoztak a százhúsz részvevővel.

Panoráma

Klasszikus zene a nagyváradi Szent László-plébániatemplomban

Roppant sokszínű, Bach muzsikájától a már majdnem filmzenébe illő, de még a klasszikus zene határain belül levő darabokkal lépnek fel Nagyvárad tehetséges fiatal előadói július 29-én délután 7 órától a váradi Szent László-templomban Thurzó Zoltán nagyváradi zongoraművész szervezésében.

Egy falat a léleknek

* Nem mindegy, hogy hogyan végezzük a mindennapi feladatainkat. A feledat, a mindennapi kötelesség – munka – elvégzése még önmagában nem nemesít, hanem csak a hit abban, amik vagyunk, és aminek lennünk kell; a remény és a szeretet, amelyet beleviszünk abba.

* Az álcselekvések mögött félelmek vannak. Félelem attól, hogy esetleg rá kellene ébredned az igazi valóságra. Arra, hogy erőd, képességeid végesek, hogy adott esetben ügyetlen, alkalmatlan vagy; nehogy feltáruljon az adott közösségben igazi, valós helyed.

* Körülötted a félelem sugallta álcselekvések egy hazug és szorongást keltő világot teremtenek, amelyek lassan megrontják az embert, illúziókba kergetik, elbódítanak, megbénítanak.

* Azok az álfeladatok, amelyek nem az állapotbeli kötelességből fakadnak. Ilyen egy férj vagy feleség esetében, amikor mindennel törődnek, csak egymással nem. Vagy egy édesapa és édesanya, akik szintén mindennel törődnek, csak a gyermekeikkel nem. Elhanyagolják a családi otthont, a kertet, a családi ünnepeket.

* A teremtő és a gondviselő Istennek vagyunk a munkatársai. Isten helyetted nem fog gyermekeket teremteni és nevelni. Helyetted nem fogja megcsókolni a síró gyermek arcát, letörölni a könnyeit. Isten nem fog helyetted földet művelni, virágot ültetni, építeni, bútort készíteni, beteget ápolni, tanítani vagy bűnöket megbocsátani.

* Vannak, akik a teljesítményekkel akarják igazolni önmagukat, miközben nem veszik észre, hogy hazugság, menekülés van mögötte. Való igaz, hogy nem az erőfeszítéstől, csupán a tartalmas erőfeszítéstől félnek.

* Úgy végezd a mindennapi, állapotbeli kötelességedet, mintha az üdvösséged múlna rajta. Imádkozz azért, hogy Isten szakítsa ki lel­ked­ből a félelem csíráit, hogy merj az lenni, aminek lenned kell!

Útjelző

(V. parancsolat, 5. rész) 

Megborzadunk az akciófilmek láttán: szemrebbenés nélkül lövik le, gyilkolják egymást az embereket, vér mindenhol. Szabad-e embert ölni? Sohasem! Aki embertársát szándékosan megöli, az gyilkos. „Égbe kiáltó bűnt” követ el. Ábel megölése után mondta az Úr Káinnak: „Mit tettél? Öcséd vére felkiáltott hozzám az égbe! Légy átkozott!” (Ter 4,10–11). Az isteni büntetés érthető is. A gyilkos elrabolja embertársától a teremtő Isten legnagyobb földi ajándékát. Elveszi tőle az érdemszerzés földi lehetőségét, hogy felkészülhessen a jó halálra.

Kitekintő


A Francia Püspöki Konferencia kiadásában megjelenő Püspöki Kari Füzetek legújabb száma a turizmusról, pontosabban a katolikus egyház és a turizmus viszonyáról szól. Létezik a turizmusnak „evangéliumi megközelítése”? A kérdés már több mint 50 éve felmerült, ahogy ezt Jean-Yves Baziou, a Lille-i Katolikus Egyetem Teológia Karának volt dékánja kimutatja a Püspöki Kari Füzetek legújabb, nyár eleji számában. XXIII. János pápa már 1960-ban az apostolkodás, a spiritualitás és a turizmus kapcsolatáról beszélt.

Kitekintő

Jézustól Krisztusig – A Jézusba vetett hit fejlődése az újszövetségi iratokban címmel szervezik meg a 24. nemzetközi konferenciát a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán augusztus 21–23. között. A konferencia védnökei: Kiss-Rigó László püspök, Jakubinyi György érsek, Szuromi Szabolcs rektor, Joachim Gnilka. Az elmúlt 24 évben a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia a volt kelet-európai országok legnagyobb biblikus konferenciájává nőtt. 3105-en voltak eddig kíváncsiak a seregszemlére, 230 előadás hangzott el, és 21 konferenciakötet jelent meg. Az előadók közel fele, 121 professzor külföldről érkezett. Minden neves magyar biblikusnak lehetősége volt előadni és publikálni, hogy a magyar közönség megismerhesse őket. Az előadások szövegét tartalmazó köteteket a kisebbségi magyar területekre is eljuttatták.

Könyv

Nélkülözhetetlen könyv a hazai katolikus egyháztörténelmi kutatáshoz

Ha a Szentírást az ember emlékezete felől tanulmányoznánk, sok pszichológiai jellegű megállapítást találnánk benne, mint például a jótétemény emléke vagy az atyai intelmek elfelejtése (lásd Biblikus Teológiai Szótár). Minden emlékezés feltételez olyan múltbeli eseményeket, amelyekben valaki kapcsolatban állt egy másikkal: az emlékezés felújítja ezt a kapcsolatot, felidézve a múlt személyiségeit, eseményeit. Ez a helyzet fennáll akkor is, amikor rég elhunyt személyekről emlékezünk meg, akikkel nem volt ugyan személyes kapcsolatunk, de a lelki közösség arra alapozódik, hogy ők is velünk együtt Isten népéhez tartoznak.

Film

A vallások sokszínűsége, az embereknek az istenihez való viszonya, a vallásos morál és felelősség összefüggései, a vallás szerepe az információs társadalomban – ilyen és hasonló témák foglalkoztatják ma a tudósokat, művészeket. A filmes szakemberek a film eszközeivel elemzik a témát. Ennek lehettünk tanúi a XI. alkalommal megrendezett Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF), ahol először szerepelt az Emberek és istenek elnevezésű program. Feltűnően nagy közönségsikernek örvendtek az itt vetített filmek. Ezek közt volt látható a Julia Meltzer és Laura Nix közös rendezésében és produkciójában 2011-ben készült Fény a szemében (The Light in Her Eyes) című dokumentumfilm (amerikai–szír koprodukció, arab nyelvű film, angol feliratozással, operatőr Anne Etheridge és Julia Meltzer). Julia Meltzer mint rendező és operatőr több nemzetközi filmfesztivál díjazottja. A film forgatását az utóbbi időkben kibontakozó szíriai zavargások előtt fejezték be.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Sokan ismerhetik a kedves olvasók közül a 60-70-es évek slágerének ismétlődő refrénjét: „Minden ember boldog akar lenni…”. Nagy igazságot rejt magában ez az ének, mert minden ember cselekedetében, viselkedésében a maga vagy mások boldogságát keresi. Korunk embere is állandó boldogságkeresésben van. Örömét keresi akkor is, amikor a szupermarketek polcai között vásárlással csillapítja birtoklási vágyát, amikor egy luxusautó kormánya mögött ül. Minden ember a boldogságot keresi, mert minden ember boldog akar lenni. A nagy kérdés csupán az, hogy hol találjuk meg az igazi és sokáig tartó örömet, boldog­ságot.

Pitypang

A Csendről 

– Azt hiszem, ma megcsípte a szél az arcomat, szólaltam meg hangosan játékösszeszedés közben.

– Miért? – nézett rám a kisfiam kissé ijedten. Felkacagtam. – Hát, tudod, van olyan, hogy a szél megcsípi az ember arcát, és akkor kipirul és ég a bőr, pont, mint amikor megéget a nap. – Megéget a nap? – kérdezi, és a hangja még ijedtebb, látszik rajta, nem érti, mi baja lett velem hirtelen a szélnek, napnak.