Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 30. szám, 2012. július 22.

Aktuális

Július 11-én az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői egységes nyilatkozatot tettek közzé a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatásával kapcsolatos per legutóbbi fejleménye kapcsán. Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke, Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke, Schönberger Jenő, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke egységes nyilatkozata arra hivatkozik, hogy „az egyházak vezetői az 1989. évi államhatalmi változás óta küzdenek az államosított vagy más jogcímen elkobzott egyházi ingatlanok teljes körű természetbeni visszaszolgáltatásáért, illetve az esetenkénti méltányos kárpótlásért” – és a magántulajdon és a közösségi vagyon sérthetetlenségének elvét valló jogállami keretek között az eltelt 22 évet igencsak hosszú időnek tartják.

Aktuális

Nem politikáról akarok írni, nem a Románia politikai színpadán zajló eseményekről, hanem arról szeretnék néhány gondolatot megosztani az olvasóval, hogy a jelen politikai helyzetben felelős polgárként és felelős keresztény emberként hogyan kell viszonyulnunk ahhoz, ami a média által különféle csatornákon keresztül eljut hozzánk. És mégis bármennyire próbálom fegyelmezni magam, hogy ne ejtsek szót az utolsó hetekben kialakult politikai helyzetről, nem tudom megtenni. Nem tudok szemet hunyni olyan veszélyes hazugságok és törvénytelenségek fölött, amelyeket az új kormány az utóbbi intézkedéseivel végbevitt, és amelyek veszélyeztetik Romániának az Európai Unióban való maradását is. Nem tudok szemet hunyni fölöttük, mert olyan alkotmányba ütköző, a demokráciának a legalapvetőbb elveit taposó intézkedésekről van szó, amelyekkel szemben keresztény ember nem lehet közömbös, annál is inkább, mert egyenesen érintik annak a területnek és annak a népnek sorsát, amelyen élünk, és amelynek tagjai vagyunk.

Intellektuális lopással vádolt – magukat politikusoknak képzelő és valló – személyek állnak ki nyílt levélben, és kérik az Európai Uniót képviselő igazi politikusokat arra, hogy vonják vissza és kérjenek bocsánatot azért, hogy a Romániában történő eseményeket államcsínynek merték nevezni.

Interjú

Szerzetesnők lelkivezetői képzése 

A kolozsvári Manréza Lelkiségi központban szervezett a Romániai Rendfőnöknők Konferenciája (RRK) tíznapos lelkivezetői képzést július 1–11. között. A programról annak szervezőit, Darvas Piroska segítő nővért, a program koordinátorát, valamint Homa Ildikó szociális testvért, a program egyik képzőjét kérdeztük. 

Nem az első ilyen jellegű tanfolyam: mi az előzménye?

D. P.: Az RRK már második alkalommal szervezett szerzetesnővérek részére lelkivezetői képzést. Az első lelkivezetői képzésnek, amely 2 évig tartott, és 8 modulból állt az angolkisasszonyok bukaresti kolostora adott teret, illetve egy modulra a kolozsvári Manréza Központban került sor. 2010-ben 23 nővér képződött lelkivezetés terén. Az RRK Képzési Bizottsága közel egy éven át készítette elő a képzéshez szükséges kereteket. Az igénnyel már régóta szembesültünk, hiszen Romániában nem létezik szerzetesnővérek részére hasonló lehetőség. Ha valaki a lelkivezetésben szeretett volna elmélyülni, csak külföldön tehette meg. Az RRK részére nem ez az első hosszú távú képzés, előtte már szervezett a képzésben dolgozó nővérek részére is egy kétéves „képzők képzését” is.

Interjú

Kitartó és következetes tanulással sikeresen fel lehet készülni az érettségire

Előző számunkban a hírügynökségi forrásokra alapozva számoltunk be számszerűen az érettségi sikerességéről. Az idei vizsga sem sikerült jobban, mint a tavalyi, amikor az 1989 utáni korszak legrosszabb eredményeit produkálta Románia. A kamerás figyelés és a puskázást szigorúan tiltó rendszer bevezetése vagy más problémák okozzák ezt a nagyarányú sikertelenséget? Kérdéseinkkel dr. Gál Lászlót, a gyulafehérvári Majláth Gusztáv Károly Líceum igazgatóját és a főegyházmegye főtanfelügyelő-helyettesét, valamint Tamás Leventét, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatóját kerestük meg.

A Majláth Gimnáziumban az idén milyen volt az érettségi arány, azaz hogy sikerült a diákoknak a vizsga? Mi volt az erősségük, miben voltak gyengébbek, mi okozott problémát?

G. L.: A GMGK esetében a román érettségi okozza a legnagyobb és mondhatni egyetlen gondot, amely kisebb-nagyobb súllyal évente visszatér. A legszigorúbb körülmények közt is (értsd: „kamerázás”) voltak, akik nagyon jól teljesítettek – még románból is. Magyar nyelv és irodalomból pedig – távoli emlékezet óta – nem volt sikertelenség az érettségin. Ugyancsak a GMGK esetében számításba kell venni azt, hogy a maturanduszok kétharmada-háromnegyede kántor vizsgára is készül tizenkettedik osztályban, amelynek sikeressége rengeteg gyakorlást feltételez, ugyanakkor – részben – elvonhatja az érettségizendőket a hatékony felkészüléstől egyik vagy másik oldalon…

Panoráma

A brassói nagy betonrengeteg közepében található egy viszonylag fiatal egyházközség: a brassó-bolonyai templom és plébánia, valamint a Szent Imre Ifjúsági Ház és a Katolikus Egyetemi Kollégium. A templomot Jézus szíve tiszteletére szentelték 1935-ben, mivel a hívek a Ferenc-rendi zárda nővéreitől egy Jézus szíve-szobrot kaptak ajándékba. Azóta fizikailag és lelkileg is szépen, láthatóan növekedett az egyházközség, mert gondos pásztorok, lelki atyák vezették a hitéletet. Ahol komolyan veszik Jézus szívének tiszteletét, ott élet és szeretet bontakozik ki, növekedik Jézus szívének szeretete, amely körülöleli a helyet és embereket.

Panoráma

Istvánfi Szilárd és Molnár Eduárd Gábor diakónusokat Schön­berger Jenő püspök a szatmárnémeti székesegyházban megtartott szertartás keretében szentelte pappá. Mindkettejük első miséjére már másnap sor került: Istvánfi Szilárd a sárköz­újlaki Szent Kereszt felmagasztalása-templomban, Molnár Eduárd Gábor a szatmárnémeti Szent Család-templomban mutatta be első szentmiséjét.

A hívekért felajánlott primíciája elején Istvánfi Szilárd a hála érzésének adott hangot: „Isten kegyelméből végre itt állhatok az Úr oltára előtt” – mondta.

Panoráma

2012-ben az alábbi személyi változásokra, papi kinevezésekre és felmentésekre kerül sor augusztus elsejétől a gyulafehérvári főegyházmegyében:

A gyulafehérvári központban

Dr. Oláh Zoltán kanonok, rektor mandátuma lejárt. A rektori szolgálatra dr. Nagy-György Attila szentszéki tanácsos, korábbi brassó–bolonyai plébánost neveztem ki. Dr. Oláh Zoltán tanárként működik tovább a Teológián. Az intézet lelki vezetői (spirituálisi) tisztségéből felmentettem Ilyés Zsoltot, aki helyet cserél Koncsag László csíkszentléleki plébánossal, így augusztus 1-jétől Koncsag László lesz a kispapok spirituálisa.
Saját kérésére felmentettem Köllő Tibor kisszemináriumi prefektust és szovátai plébánosnak neveztem ki. Helyét László Rezső eddigi hargitafürdői plébános foglalja el. 

Farkas László vajdahunyadi káplánt kudzsíri plébánosnak neveztem ki. Innen fog beszolgálni Gyulafehérvárra, biztosítva a Kisszemináriumban és kántoriskolában a zenei képzést.
Szász János pápai káplán, kanonok, főegyházmegyei vagyonkezelő mandátuma lejár. Köszönetnyilvánításunk mellett augusztus 1-jétől lelkipásztori szolgálatba megy. Helyét  Varga Rezső főesperes, petrozsényi plébános veszi át, aki helyet cserél Szász Jánossal. Máté Róbert Caritas lelki igazgatót felmentettem tisztségéből és Bereckbe neveztem ki plébánosnak. Eddigi feladatát Sebestyén Ottó zsögödi plébánosra bíztam, aki eddigi megbízatásai megtartásával ezt a szolgálatot is ellátja.

Panoráma

Nem a véletlen műve, hogy a 103. életévüket a napokban betöltött, Kolozsváron élő Babinszky Rozália és Veress Gabriella Viola ugyanazon dátumon születtek, Lellisi Szent Kamill ünnepén. Kamillt 1746. június 29-én avatta szentté XV. Benedek pápa, XIII. Leó pápa pedig 1886-ban a kórházak, a betegek és a haldoklók védőszentjévé tette. A hívek „a jó halál testvéreinek” nevezték az általa alapított kamilliánusok rendjét. 1929-ben XI. Piusz pápa a betegápolói hivatást Lellisi Szent Kamill oltalma alá helyezte. Emléknapján, július 14-én ünne pi események színhelye volt a kolozsvári (Hajnal negyedi) Szent Kamill öregek számára működtetett szeretetotthon.

Panoráma

Június 23-án 8. alkalommal szervezték meg a Nagybányai Háló Találkozót, melynek helyszíne a nagybányai Szentháromság-templom volt.

Az idei találkozó mottóját Jeremiás könyvéből vették: Reményt és jövőt adok nektek (29,11), és a központjában az a kérdés állt, amely szorosan kapcsolódik a mottóhoz és a szatmári egyházmegye tematikus évéhez: Misszió nélkül van-e jövőnk?

Panoráma

Assisi Szent Ferenc iskolája harmadszor 

Július 12–15. között került sorra Csíksomlyón az Assisi Szent Ferenc iskolája gyermektáborra, melyet idén harmadik alkalommal szerveztek meg 138 gyerek és 30 segítő részvételével. A tábort az Erdélyi Ferences Rendtartomány szervezi, a ferences testvéreknek különböző helyről érkező fiatalok segítették a szervezésben, a gyermekek felvigyázásában, valamint a programok lebonyolításában.

Panoráma

Jól csak a szívével lát az ember (Exupéry) címmel hirdette meg a székelykeresztúri Szent Kereszt Kolping Család a nyári gyermektábort, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetű gyermekek lelki gondozása, integrálása a társadalomba, valamint önkéntesek aktív bekapcsolása, cselekvésre ösztönzése.

Panoráma

Az erdődhegyi Helga Winter Közösségi Házban rendezte idén a szatmári püspökség Világiak Irodája az egyházmegyei családos tábort. Július 9–12. között Szatmárnémetiből, Nagykárolyból és Nagybányáról tizenegy család táborozott együtt. A rendezvény központi témája a tematikus évnek megfelelően alakult: Isten hív és küld jelmondattal a meghívás és küldetés érzését keresték a családban. Ahogy a beszélgetések során elhangzott, a misszió a család vonatkozásában több irányú: a házastárs, a gyermekek felé, a munkahelyi vagy plébániai közösség felé feladata van a szülőknek.

Egy falat a léleknek

• A közömbös ember is hitetlen, amelynek alapja Isten nem ismerése, illetve félreismerése. Miért is válik az ember közömbössé? Azért, mert egy tőle idegen, mások által emlegetett Jézus él csupán az emlékezetében.

• Ha számokban ki lehetne mutatni, akkor lehet, arra jönnél rá, hogy mindaz, amit a vallásról, Istenről, Jézusról tudsz, az benned 98 százalékban idegen áru. Meg arra is, hogy a beszéded, a gondolkodásod, a vélekedésed, a viselkedésed 80-85 százalékban a tömeg, mások viselkedése, gondolkodása, véleke­dése.

Egy falat a léleknek

Nyáron, a szabadságok, a nagyvakáció és kirándulások idején többet járunk a természetben, s ilyenkor felfigyelünk a hitünket kifejező, imádságra, elmélkedésre serkentő, a természet ölén felállított feszületekre, keresztutakra, a Jézust, Máriát vagy a szenteket ábrázoló szobrokra. Mindezek a keresztény élet népi megjelenítői, a népi ájtatosság kifejezésformái.

Útjelző

(V. parancsolat, 4. rész) 

Szent vallásunk azt tanítja, hogy az ember testből és lélekből áll. Ebből kifolyólag kettős életünk van: testi és lelki. Aki egyiket a másik kárára elhanyagolja, az nagy bajba keveri magát. A lélek bennünk halhatatlan, hisz egy szikra az örökkévaló Istenből.

Nyilván a lelket késsel, fegyverrel, méreggel stb. megölni nem lehet. De meg lehet ölni a bűnnel! A súlyos-halálos bűn a lélek halála. Amikor lelki gyilkosságról – öngyilkosságról – beszélünk, arról van szó, hogy saját lelkünk vagy mások lelkének kegyelmi életét semmisítjük meg a bűn által. Világítsuk meg e témát példákkal.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Manapság hátradőlni és olvasni is kényelemnek ítéltetik, tekintve, hogy kikerülünk abból az áldott és folyton mozgásban tartó körforgásból, ami fenntart. A kényelmet komfortnak tartjuk, és meg is teszünk érte bármit: odadobjuk életünket egy csepp luxusért. Boldoggá tesz az a monotónia, amit a márkák világa kínál, fogyasztóként pedig nem győzünk eleget tenni a változás és az elit trendek diktátorainak. Bármiért is küzdünk, dolgozunk, elismerését pénzben reméljük, és saját magunk, környezetünk „kényelmessé” tételébe fektetjük.

Pitypang

Péter meggyógyítja a sánta koldust 

Isten igéje: Péter és János a kilenc órai imádság idején fölment a templomba. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert, akit mindennap letettek a templom úgynevezett Ékes kapujánál, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint épp be akartak menni a templomba, alamizsnáért könyörgött. Péter Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá: „Nézz ránk!” Erre rájuk emelte tekintetét, abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban ezt mondta neki: „Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!”Jobb kezénél fogva fölsegítette, mire annak nyomban erő szállt a lábába és a bokájába. Egy ugrással talpon volt, és tudott járni. Velük együtt bement a templomba, járkált, ugrándozott és dicsőítette az Istent. Az egész nép látta, hogy jár és dicsőíti az Istent. Amikor ráismertek, hogy ő szokott ott ülni a templom Ékes-kapujánál alamizsnát koldulva, nem tudták, hová legyenek azon való csodálkozásukban, ami vele történt. Mivel nem tágított Péter és János mellől, odagyűlt köréjük csodálkozva az egész nép az úgynevezett Salamon-csarnokba. (ApCsel 3,1–11).

Hírek, hirdetések

Bérmálás Szentjobbon

A július 22-én de. 10 órakor 36 fiatal ünnepélyesen felvállalja a hitvalló, tanúságtevő életet, amikor Böcskei László püspök kiszolgáltatja számukra a bérmálás szentségét a szentjobbi Kisboldogasszony-plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését a helyi plébános, Kurila Gábor plébános végezte. (A váradi püspökség titkársága)