Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 30. szám, 2011. július 24.

Aktuális

Képünkön: 2007 májusában Kolozsvárra látogatott, a Szent Mihály templomban szentmisén vett rész s az Agapé vendéglőben étkezett. (fotó: Rohonyi D. Iván)


Habsburg Ottó szívurnáját Pannonhalmán, a Bencés Főapátság bazilikájának altemplomában helyezték el július 17-én. Az utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fiának szívurnáját családi körben helyezték el latin nyelvű vesperás keretében, ökumenikus áldással. Beszédében Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát arra emlékeztetett: Habsburg Ottó a bencés diákként tanultakhoz mindvégig hű volt és erre ők is büszkék. Emellett hitvalló katolikus keresztényként, európai műveltségű politikusként „magyar szívvel érző nagyszerű emberként” és jó családapaként méltatta az elhunytat. Ezt követően Bölcskei Gusztáv református, Fabinyi Tamás evangélikus püspök, Markovics Zsolt főrabbi és Várszegi Asztrik püspök, főapát mondott ökumenikus áldó imát, majd Habsburg Ottó két fia, Károly és György főherceg vitte le a szívurnát az altemplomba, amelynek padlójában helyezték el azt.

Interjú

Amint a kedves olvasók múlt heti lapszámunkból értesülhettek róla, a csíksomlyói kegytemplomnak új templomigazgatója lesz Urbán Erik OFM – előzőleg kaplonyi házfőnök – személyében. Az új szolgálattal kapcsolatos gondolatairól és terveiről kérdeztük. 

Erik testvér, mit tartasz a legértékesebbnek a Kaplonyban töltött évekből? Mi az, amit esetleg nehéz otthagyni?

2008 augusztusától szolgálok Kaplonyban, első szolgálati helyemen. Tapasztalatom szerint ha egy lelkipásztor őszintén, tiszta szívvel végzi, próbálja végezni az Úr segítségével azt a feladatot, amelyet a jó Isten bízott rá elöljáróin keresztül, akkor akarva-akaratlanul szívéhez nő, megszereti az adott közösséget, ez szerintem természetes. Papi jelmondatomat, amelyet próbáltam a gyakorlatban is megélni, a II. vatikáni zsinat Gaudium et spes című dokumentumából kölcsönöztem: A szeretet és annak műve marad meg (GS 39). A szeretet magában hordozza a megbocsátás, az együttérzés, az irgalmasság magvát. Jézus szeretettel közeledett mindenki felé. Mindig volt jó szava a bűnösökhöz, megesett a szíve a szegényeken és a sírókon, megölelte és megáldotta a gyermekeket, imádkozott az őt keresztre feszítőkért. Jézus ereje a gyengének látszó szeretet. Úgy éreztem, hogy amit én adtam, azt az emberek visszaadták valahogy. Vagy így, vagy úgy, még akkor is, ha fiatalként, zöldfülűként voltak kihívások. Amit én próbáltam átadni, amivel próbáltam gazdagítani Kaplonyt, a híveket és minden jóakaratú embert, azok engem is gazdagítottak, s ez megerősített abban, hogy bármilyen tevékenység, ha azt szeretettel végezzük, meghozza kellő időben a maga gyümölcsét, a gyümölcs pedig a gazdát illeti, és nem az „Úr napszámosát”. Hadd idézzem ezzel kapcsolatban Szabó Dömjén ferences atya mondását, aki több tíz évet szolgált Kaplonyban:  „A dicsőség legyen az Istené, a haszon a lelkeké, az öröm pedig a miénk”.

Interjú

A kolozsmonostori Nagyboldogasszony-temp­lomról elnevezett Schola Gregoriana Monos­tori­nensis a fenti címet adta a július 11-én a budapesti Alexandriai Szent Katalin-templomban bemutatott koncertjének. A nagy melegben a lakásuk hűvösét elhagyni merészkedők nem csak a gregorián énekhangzásban gyönyörködhettek, hiszen a darabok közti szünetben a cantus magister, Jakabffy Tamás a liturgikafejlődés kulisszái mögé is elkalauzolta a hallgatóságot. Így a közönség számára érthetőbbé vált a graduálék funkciója és a felajánlási énekek hosszúságának miértje. A szkólások programjában szerepelt az évközi 5. hét introitusa, allelujája, felajánlási, áldozási énekei, illetve karácsonyi vesperás-antifónát, egy Urunk színeváltozásának ünnepére és egy pünkösdre való responzóriumot ismertettek meg a közönséggel.

 Magyarországi tartózkodásuk céljáról a szkóla vezetőjét, Jakabffy Tamást kérdeztük.

Interjú

Július 9-én szentelte Schön­berger Jenő püspök Vass Loránd és Oláh Zsolt diakónusokat pappá, Molnár Eduárd és Istvánfi Szilárd növendékeket pedig diakónussá a szatmárnémeti székesegyházban. E beszélgetés a bemutatás szándékával a papszentelés előtt készült Vass Loránd és Oláh Zsolt diakónusokkal. 

Hol születtek, hol végezték tanulmányaikat, mit tartanak fontosnak elmondani saját magukról?

Panoráma

A Gyulafehérvári Érseki Levéltárat is meglátogatták a magyar és a román közlevéltárak képviselői. 

Gyulafehérváron tárgyalták meg és írták alá július 13–14. között a Magyar Országos Levéltár és a Román Állami Levéltár között azt a szerződést, amelynek értelmében mindkét intézmény kötelezi magát a levéltáraiban található, Erdélyt érintő, 1919 előtt keltezett levéltári fondok, állagok és sorozatok leírásának kétnyelvű publikálására. Az aláírt szerződés szerint 2013-ig kell elkészíteniük a két ország erdélyi vonatkozású, 1000 folyóméternyi iratanyagainak román és magyar nyelvű segédletét.

A kétnapos rendezvényen magyar részről a Magyar Országos Levéltár főigazgatója (Mikó Zsuzsanna), Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója (Á. Varga László) és a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke (Tyekvicska Árpád) volt jelen. A román szakmai képviselet a Román Állami Levéltár főigazgatójából (Dorin Dobrincu), főigazgató-helyetteséből (Nagy Mihály) és a Nemzetközi Kapcsolatok osztályvezetőjéből (Gabriela Preotesi) állt, valamint a Fehér Megyei Levéltár vezetője (Dana Zecheru) töltötte be a helyi szervező és a házigazda szere­pet. A román és a magyar szak­embe­rek kétnapos gyulafehér­vá­ri prog­ramjában a gyulafehérvári ér­­sekség is szerepet kapott. A küldöttséget július 13-án este az érsekség nevében Szász János pápai káplán, kanonok, gazdasági igazgató a püspöki palotában borkóstolóval egybekötött vacsorán látta vendégül.

Panoráma

Akkreditált tanfolyam a Bolyai Nyári Akadémia, kreditpontot ér a részvétel a tanároknak 

Az idén július 24–29. között kerül sor a katolikus hitoktatók továbbképzésére Csíkszeredában, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium bentlakásában. A továbbképző programfelelőse, dr. Gál László főegyházmegyei főtanfelügyelő-helyettes az előkészületekről nyilatkozott a Vasárnapnak.

Panoráma

Romániából Magyarországra érve az út nyolcadik napján érkeztek a kerékpáros zarándokok a táv feléhez, átlépve a 650 km-es küszöböt. Máriapócs után, ahol a csodás kegykép,  a kegytemplom történetét ismerték meg s görög katolikus szent liturgián vettek részt, Eger irányába indultak tovább. Gyöngyös, Gödöllő érintésével érkeztek a magyar fővárosba. Hatvan előtt kisebb baleset érte kollegánkat, Knecht Tamást: a baleseti sebészeten gipsz került a bal karjára, így a zarándoklat második részét immár ő is az autós kísérő szerepében tölti. Budapesti helyszíni tudósításunk következik.

Panoráma

A Rómával Egyesült Román Görög Katolikus Egyház Püspöki Szinódusa nemrég levélben fordult a román ortodox egyház legfőbb elöljárójához, Daniel pátriárkához a vegyes bizottság hatékonyabb működése ügyében. Többek között javasolta egy olyan bizottság létrehozását, amelynek feladata rögzíteni az időpontokat, elveket, napirendi pontokat és a vegyes bizottság munkájának módszertanát. Ezt megelőzően a görögkeleti pátriárkátus írásos üzeneteiben kifejezte ugyan óhaját, hogy építő dialógus jöjjön létre a görög katolikus egyházzal, s ezzel új fejezet nyíljon a két vallásos felekezet kapcsolatának történelmében, ez azonban nem valósult meg. Sajnos a román ortodox egyház helyi képviselőinek cselekedetei Erdély-szerte szöges ellentétben állnak az írásban is hangoztatott „dialógust elősegítendő testvéri együttműködés légkörének előmozdításával”.

Panoráma

Július 14-én a kolozsvári Szent Kamill öregotthon kis bejárati ajtaja mellett levő kápolnájában gyülekeztek a hívek. Javában tűzött a nap, amikor megzendült az orgona, bevonult az oltárkíséret. A padok tele voltak vendégekkel és bentlakókkal.

Panoráma

Szent Kamill a betegek, kórházak és betegápolók védőszentje. 1550. május 25-én született az olaszországi Abruzzo tartomány Bucchiannico városában, nemesi katona-határőr családban, nagyon kései gyermekként. Hosszas, vergődésekkel teli élet vezette őt a betegek szolgálatára. Ennek eredményeként megalapította a később róla kamilliánusnak nevezett betegápoló rendet, a Betegek Szolgáinak Rendjét. Rómában halt meg 1614. július 14-én, szerzetesi közössége betegszobájában, ami azóta a rend középpontja, itt őrzik a szent épen maradt szívét.

Panoráma

Július 16-án a kézdivásárhelyi Szentháromság-templomban ismét összegyűltek a Kézdi-Orbai főesperesi kerület ministránsai, hogy egy hosszabb időszak elteltével ismét együtt lehessenek rég nem látott „kollégáikkal”. Reggel 9 óra körül érkeztek a környékbeli falvak ministránsai a plébánosok vezetésével, kíséretével. Fél tízig tartott a gyülekező, és ekkorra már mindenki megérkezett, így fél tízkor közösen a kantai templom híveivel megkezdhettük a rózsafüzér imádkozását.

Panoráma

Hegesztő lángként ragyog a nyári nap. Perzselő sugarakat lövell a kalászokkal sárguló mezőre, a tarlók aranytövises irhájára. A levegőben az érett gabona vigasztaló, megejtő illata.

Ünnep ilyenkor minden munkanap. Az új kenyér ünnepe. Isten áldásával, a szorgalommal művelt föld ismét termést hozott. „A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” meghallgatásra talált. Nehéz időkben fénylik ránk jóságosan az Úr szeme, hajlik felénk gondoskodó karja. „Hiszen tudja mennyei Atyátok, hogy minderre szükségetek van” – biztatta tanítványait az Üdvözítő, és bátorít minket ma is.

Egy falat a léleknek

• Az elmúlt időszakban elég gyakran hallottunk befektetésekről. Állandóan azt a hamis képet dédelgettük magunkban és magunk körül, hogy csak attól függ életünk minősége, hogy milyen és mekkora befektetések, vállalkozás vannak körülöttünk.

• Pedig már a régi nyelvemlékünben is ez áll: „Látjátuk, feleim, szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk”. Mintha erről rég megfeledkeztünk volna.

Egy falat a léleknek

Ugye, nem ismersz meg, kérdez rám számon tartó tekintettel a vasúti jegypénztár előtt egy hölgy szombaton kora reggel a sepsiszentgyörgyi állomáson. Igaz, nem mindig jut eszembe, kit honnan ismerek, és gyakran megtörténik, hogy összekavarom a neveket is, de hogyne ismerném meg a magas, méltóságot és szeretetet sugárzó nőt! Igaz, máskor barna szerzetesruha szokott rajta lenni, és általában a templomajtónál kijövet szoktunk összemosolyogni, néhány félszavas mondatot váltani…

Útjelző

I. parancsolat (24. rész) 

A szentségtörés két nagy csoportja: az Istennek szentelt személyek, szent tárgyak, dolgok ellen elkövetett bűnök (lásd legutóbbi cikk) s a szentségekkel szemben elkövetett szentségtörés. Erről esik most szó.

A szentségek méltatlan vétele, azoknak a pap által való bűnös kiszolgáltatása tartozik ide. Egyike a legsúlyosabb bűnöknek. A szentségeket kiszolgáltató papnak a megszentelő kegyelem állapotában kell lennie. Szentségtörésnek számít minden szentségnek a súlyos bűn állapotában történő kiszolgáltatása. De a papon kívül annak is a kegyelem állapotában kell lennie, aki az élők szentségét veszi fel (bérmálás, oltáriszentség, szent kenet, egyházi rend, házasság). A felnőttkorban felvett keresztség és a bűnbánat szentségének felvételekor bűnbánatot kell felindítania magában az illetőnek, ezek hiányában szentségtörést követnek el.

Film

A 10. alkalommal megrendezett Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) fődíját (15 000 euró) az argentin–spanyol Sin Retorno (Nincs visszaút) című film rendezője, Miguel Cohan vehette át.

A történet első pillanatra nagyon egyszerűnek tűnik. Az esti sötétségben, az utcán kerékpáros fiú biciklijével foglalatoskodik. Mivel nincs kivilágítva a bicikli, egy autó elüti, de csak a bicikli károsodik. Két fiatal a szórakoztatóipar hatására felszabadultan iszik, mulat, akár a többi fiatal. A szemrevaló lányok kelendőek. Tombol és tobzódik az ifjúság a szórakozást nyújtó helyeken. A fiúk is mind többet engednek meg maguknak, míg az egyik lány elég határozottan nem jelzi, számára a szórakozás másként is elképzelhető. A két főszereplő fiú elhagyja a szórakozóhelyet, személygépkocsiba ülve vadul száguldozik hazafelé, felelevenítvén az est számukra fontos eseményeit. A robogó autót vezető fiatalember figyelmetlenség következtében halálos kimenetelű balesetet követ el. Első reflexcselekedete utcai telefonfülkéből felhívni a rendőrséget. A kapcsolás nem jön létre, ők elhagyják a tett színhelyét. – Eddig minden szokványos, minden megtörténhet, sajnos meg is történik mindenütt  a világon. Nem egyedi eset.  A cserbenhagyásos halálos balesetet okozó személy eltűnik a tett színhelyéről anélkül, hogy vállalná tettét. Ebben az esetben a cselekmény szála szokatlan fordulatot vesz a rendezőnek (Miguel Cohan) és a forgatókönyvíróknak (Miguel Cohan és felesége, Ana Cohan) köszönhetően, akik a cselekményszálakat olyan szerencsésen bonyolítják, hogy a film tényleg megérdemli a kapott díjat, illetve a fődíjon kívül kapott legjobb forgatókönyv díját.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A félelem számomra is egy aktuális téma, ami érdekel, érdekelt, és nekem kell döntenem, ahogyan neked, is kedves olvasó.  A félelem vagy a szeretet mellett döntesz? Mikor először olvastam erről a témáról, akkor rengeteg kérdés fogalmazódott meg bennem. Ma szintén tele vagyok kérdésekkel, és most mit mondhatnék én erről? Csakis azt, amit megéltem, megtapasztaltam.

Pitypang

Az ősi Kínában és Egyiptomban már i. e. 2500 körül játszottak labdajátékokat. A labdát kezdetben állatbőrökből, állati hólyagból vagy parafából készítették. A gumiból készült labda csak a 16. század után terjedt el, mivel Amerika felfedezése előtt az európaiak nem ismerték a kaucsukot.

Hírek, hirdetések


Zarándoklat, papszentelés a temesvári egyházmegyében

Szent Anna és Joachim ünnepén, július 26-án a temesi főesperesség egyházközségeiből érkező hívek szentmisén vesznek részt a máriaradnai bazilikában – tudtuk meg Sipos Enikő sajtóreferenstől. Most is lesz gyalogos zarándokcsoport. A 60 kilométeres gyalogútra vállalkozók július 25-én 6 órakor indulnak  a székesegyház elől, az újszentesi, a temesgyarmati, a hidasligeti, a temesfüvesi templomokat érintve érkeznek Máslakra, ahol a közös szentmisét több órás pihenő követi. Éjszaka indulnak tovább a Temesillésd–Temesújfalu–Lippa útvonalon. Az ünnepi szentmise július 26-án de. 11 órakor kezdődik a máriaradnai kegytemplomban.

Július 30-án, szombaton Roos Márton püspök a temesvári székesegyházban a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében pappá szenteli a nagyiratosi születésű Bene Tamást és a nagyszentmiklósi Iri­mi­ciuc Emil Alint.