Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 3. szám, 2016. január 17.

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok. (1Pét 2,9–10)

Az idei egység imahetére választott mottó Isten nagy tetteinek hirdetésére hív minden megkeresztelt embert. E tettek közül a legnagyobb, hogy bolyongó törzsekből egységes népet kovácsolt. Ugyanez érvényes azóta is, tehát ma is: a keresztények immár egy népet alkotnak, ez az összetartozás és Istenhez tartozás felülír minden mást, elsőbbséget élvez minden mással szemben. Fontos, honnan, milyen családból jövünk, milyen nyelven tanultuk kimondani az első szavakat, melyik földet nevezzük szülőhazánknak. De mindennél fontosabb, hogy Istenhez tartozunk, és az ő csodája, hogy a sok népből és nemzetből való, sokféle nyelvet beszélő, különféle felekezetekhez tartozó ember mégis egy nép: Isten népe. A kereszténységnek ezt a szerepét segít felismerni ez a hét. Hagyjuk hát megérinteni magunkat ettől az üzenettől, szokjuk, merüljünk el benne, még ha esetleg elsőre berzenkednénk is ellene, idegenül is cseng. Természetes, hogy ki-ki a magáéhoz húz, az ismerős közeget szereti és részesíti előnyben. Isten meghaladja a természetest, és erre hívja a keresztényt is. Legyőzve a nehézkedést, legyőzve a földiest, ellendülhetünk segítségével, ő meghív és képessé tesz erre. Építőkövek vagyunk Isten országában, a Lélek épületének élő építőkövei: nagyszerű feladat, csodás tett, amire Isten szán!

Panoráma

A megszentelt élet évének kiértékelése, a közösség karizmájának sokszínű megéléséről szóló kreatív beszélgetés és szerzetesrendjük alapításának 160. évfordulója alkalmából hirdetett jubileumi év tervezgetése voltak a Segítő Nővérek Kongregációja Erdélyben élő tagjai éves találkozójának főbb programpontjai.

A három közösség – a csíkszentdomokosi, gyergyó­szent­miklósi és marosvásárhelyi – tíz tagja, valamint a Bécsből érkezett tartományfőnöknő és egy magyarországi tanácsos a csíkszentdomokosi Szent Margit Házban találkozott január 8–10. között. A rövid és kreatív módon tartott megérkező kör után a Ferenc pápa szerzetesekhez szóló gondolataihoz kapcsolódó elmélkedés hangolta rá a résztvevőket arra a megosztásra, amiben a nővérek – fényképek segítségével – arról meséltek egymásnak, mi minden történt velük, körülöttük és általuk a szerzetesek évében: találkozók, látogatások, a hivatásról szóló előadások, beszélgetések, médiaanyagok, műhelymunkák, lelkigyakorlatok és sok más program egész palettája elevenedett meg a képek és olykor humoros, máskor meg nagyon személyes és mély megosztásokban.

Panoráma

Magyar népünk január 20-án Boldog Özsébre emlékezik. Az ő és családja élete igazi követendő példa lehet mindenki számára, aki Isten útján akar járni.

Az első, amire felfigyelhetünk vele kapcsolatban: szülei gondos keresztény nevelésben részesítették. Szülőként nagy felelősség volt ez a vállukon, de jól vizsgáztak. Számukra ez nem alkalmankénti „bibliaóra” tartását jelentette, hanem hiteles életet, amelyen átszűrődik a hit, Krisztus igazsága és kegyelme. A legnehezebb küldetés a földön: hiteles szülőnek lenni, hitelesen képviselni az evangéliumot gyermekek előtt. Azt minden szülőnek nagyon meg kellene értenie, hogy nem tökéletesnek, hanem hitelesnek kell lenni – ebbe természetesen belefér a tévedés és a bocsánatkérés is.

Panoráma

Házszentelés a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumban

Hatvannyolc év után először volt házszentelés a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumban január 11-én, délelőtt 11 órától. A házszentelés szertartását az iskolalelkész, Obermájer Ervin végezte, és nyolc öregdiák ministrált. Az öregdiákok nyolcvan év felettiek voltak, ők még 1948, az államosítás előtt végeztek a katolikus líceumban. A szertartás után megszentelték az iskola termeit, a tanári szobát, az irodákat, a titkárságot, a laboratóriumot, a tornatermet, majd sorra minden osztályt, ahol a katolikus diákok keresztcsókjával zárult a házszentelés. Ezután átmentek a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba, ahol szintén van három osztályuk, és azokat is megszentelték.

Panoráma

Fotók: Csúcs PéterPüspöki szentmisével, a helyi diákok előadásával és a kegyelet virágaival is emlékeztek Madéfalván, január 7-én, a 252 évvel ezelőtt székelyek ellen elkövetett vérengzés áldozatai előtt tisztelgők. Mária Terézia határőrséget átszervező rendelete a határvédelemmel megbízott székelyek szabadságjogait nyirbálta. Ez ellen akartak tiltakozni a csíki és háromszéki székelyek, akiket 1764. vízkeresztjén Madéfalván szállásoltak el. Január 7-én hajnalban a cári csapat körbezárta, felgyújtotta, ágyútűz alá vette az alvó falut. A menekülőket kivégezték, a vérengzésnek több száz áldozata volt. A veszedelmet követő megtorlások elől ezrek menekültek Moldvába.

Egy falat a léleknek
  • Sokan azt gondolják, hogy a párkapcsolat abban áll, illetve azzal kezdődik, hogy valakinek, illetve valakiknek „beindult a természete”. Ez sajnos determinizmus, az emberi méltóság destruktív szemlélete.
  • Feltehetném úgy is a kérdést, hogy Isten jelen lehet-e a párkapcsolatban vagy sem? Ma mindinkább azt a választ kapjuk az emberektől, hogy nem. Azért nem, mert nem lehet összekeverni az egészen profánt az örökkévalóval.
  • De akkor válaszként azt kérdezném, hogy az Isten Fia miért lett emberré, illetve miért ment el egy lakodalomba, a kánai menyegzőre? Nem inkább az áll fenn, hogy mi magunk zárjuk ki Istent az életünkből?
  • „Ettek, ittak, házasodtak…” (Lk 17,27) Milyen gond van ezzel? Hát nem ez a legtermészetesebb? Igen. De nem mindegy, hogyan. Hogy Isten benne van-e a mindennapi életükben vagy sem?

Pitypang

Barangolás Erdélyben (12. rész)

Medgyest akár délre, akár keletre elhagyva számtalan történelmi emlékkel találkozhatunk. Sok a szász erődtemplom, hisz akárcsak Nagyszeben környéke, igazi szász, illetve saxon vidék. Honnan a szász elnevezés? Egyes elméletek szerint IV. Béla a tatárjárás után szászföldi telepeseket (nincs közük a németországi Szászországhoz) hívott az eredeti frankok pótlására, és innen ered az elnevezés. Más elmélet szerint a szász, azaz saxones elnevezésük első ízben 1206-ban jelent meg. Eszerint ez nem származást, hanem kiváltságot, jogi helyzetet jelölt. Mivel a vidéket állandó török és tatár betörések fenyegették, a szászok különböző méretű erődítményeket építettek. A 15. század közepéről már 250 szász falu erődtemplomáról maradtak fenn adatok. A legfontosabb városokat megerősítették, a kisebb falvakat pedig egy-egy erődtemplom köré csoportosították. A templomokat vastag fallal vették körül. Ezeknek nagy része Medgyes és Segesvár között található, s csak néhányat mutatnék be. Medgyesről dél felé haladva 8 km után jutunk el Muzsna (Moşna) településre, ahol megtekinthető az erődtemplom, hatalmas kaputornyával, vastag falaival és négyszögletes tornyaival. Dél felé haladva egy evangélikus erődtemplommal találkozunk, a szászalmási erődtemplommal (Alm Vii). Medgyestől keletre haladva 24 km után Segesvár felé fekszik Szászsáros (Şaroş pe Târnave). Innen egy bekötőúton jutunk el az egyik legszebb szász evangélikus erődtemplomhoz, mely 1993-ban felkerült az UNESCO kultúrörökség-listájára: a berethalmi erődtemplomról (Biertan) van szó. A hegyek övezte völgyben, kicsiny, ám meredek dombon áll a háromszoros védfallal körbevett templom. Ez Erdély legfestőibb erődített temploma. A templom ritka értéke a nagy szárnyas oltár. Visszatérve a főútra, Dános (Daneş) települést elhagyva, dél felé alig 9 km után jutunk el Erdély egyik legcsodálatosabb várkastélyához, a keresdi Bethlen (Criş) kastélyhoz. A 15. században épült, csodás a reneszánsz loggiája. A kastély helyreállítása folyamatban van. A Bethlen család örökösei azzal a feltétellel bízták ötven évre a Dévai Szent Ferenc Alapítványra a kastélyt (amit Böjte Csaba ferences vezet), hogy rendbe teszik a leromlott állapotban lévő épületet, és a köz hasznára működtetik.

Hírek, hirdetések

Továbbképző kántoroknak

Lelkigyakorlatos továbbképzőt tartanak kántorok számára február 15–18. között Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban. A program 15-én délután 3 órakor Veni Sanctéval kezdődik. Részvételi díj a támogatók jóvoltából 200 lej. Jelentkezni a Jakab Antal Tanulmányi Ház recepcióján lehet a 0266-313452 vagy 0741-258156-os telefonszámokon.