Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 3. szám, 2014. január 19.

Vezércikk

Kutatás, társadalmi elkötelezettség, oktatás: erre a három célra kell összpontosítaniuk a katolikus egyetemeknek, hogy olyan politikusokat képezzenek, akik evangelizálni tudják a világot – hangsúlyozta Peter Turkson bíboros, az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke a Fülöp-szigeteki katolikus egyetemek országos konferenciáján, amelyet január 9–11. közt tartanak a Pacem in terris kezdetű encilika 50. évfordulója alkalmából.

Panoráma

Hát részekre szakítható-e Krisztus? – sóhajt fel Szent Pál apostol, amikor a korintusiaknak ír (1Kor 1,1–17). A keresztények egysége ugyan nem látszik valóságnak, sőt sajnos helyenként még mindig tapasztalható ellenséges érzület, elzárkózás, holott a keresztények közti közös front kialakítása éppenséggel a hit, a vallás ellen ellenségesen viseltető világgal szemben is kívánatos volna. Január közepén minden évben megszervezik a közös imát ezért a célért: talán elfáradás, ellanyhulás tapasztalható ez iránt köreinkben, ezért is kívánatos volna e téren is felszítani a lelkesedést, az elkötelezettséget: a Krisztus szeretete és igazsága melletti tanúskodás akkor hiteles a kívülállók előtt, ha a keresztények egymás iránt megértéssel, testvéri szeretettel viseltetnek.

A magyarországi evangelikus.hu különböző felekezetek püspökeit kérdezte idei terveiről. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti római katolikus érsek evangéliumi mottóval kezdte válaszát: „Fürkészitek az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy örök életet találtok bennük. Bár éppen rólam tanúskodnak” (Jn 5,39), s arról beszélt, mennyire életformáló útmutatást ad az igaz életre a Szentírás, ezért ajánlja: „fontos, hogy ha még nem volna, szerezzünk be mai magyar nyelven szóló Bibliát, amely az egyház hiteles magyarázataival van ellátva.

Panoráma

Urunk megjelenése – Vízkereszt főünnepén, a déli szentmise után arra lettem figyelmes, hogy a kolozsvári Szent Mihály-templom jobb oldali mellékoltára előtt többen csodálják a Háromkirályok imádását megjelenítő felbecsülhetetlen értékű oltárképet. A kép jobb oldalán látható Szűz Mária bal kezével a térdén ülő Kisdedet fogja. Előtte a három akkor ismert földrész (Ázsia, Európa, Afrika) megjelenítőjeként a bibliai három király. A féltérdre ereszkedő, őszhajú és -szakállú Gáspár, aki ajkához emeli a Kis Jézus kezecskéjét. Mögötte, fején koronával, Menyhért áll, kezében a magával hozott ajándékkal. A koromfekete Boldizsáron egzotikus öltözet, fején fehér turbán. Egyik kezében arany olajlámpás, a másikban lánc, mögötte díszes napernyőt tartó szolga. Mária mögött Szent József sárga köpenyes alakja emelkedik ki, amint jobb kezét áhítatosan a melléhez emeli, míg balját kitárva tartja.

A szemlélők közül egyesek beismerték, hogy mindeddig nem figyeltek fel rá, illetve nem tulajdonítottak jelentőséget ennek az oltárképnek – annak ellenére, hogy e templom hívei –,

és egyikük sem tudta, hogy kinek a festménye.

Ezért tartom szükségesnek és időszerűnek megismertetni az olvasókkal alkotóját, a 290 éve született Franz Anton Maulbertsch osztrák festőművészt, aki műveivel jelentősen gazdagította a magyar nyelvterületet.

Panoráma

A Szociális Testvérek Társasága minden évben vízkereszt ünnepén, január 6-án emlékezik meg alapítójáról, Slachta Margitról, aki 1974-ben – az idén éppen 40 éve – ezen a napon költözött a mennyei hazába. A csíkszeredai és kolozsvári szociális testvérek egyaránt a kültagokkal és más meghívottakkal együtt ünnepeltek: az esti dicséret, a szentmise, az ige és a kenyér (liturgikus és liturgián kívüli) megosztása volt mindkét helyszín eseményeinek gerince, így fejezték ki az ünneplők hálájukat az alapításért, felelősségvállalásukat a kapott kegyelmek nyomán.

Panoráma

Szokásomhoz híven minden reggel megnézem a papi direktóriumot, a papi imádságra, szentmisére vonatkozó napi előírásokat. Egyebek mellett egyházmegyénk papjainak a halálozási évfordulóit is megtaláljuk benne. Január 2-re Kovács Balázs volt plébános halálát láttam beírva. 1968. január 2. van bejegyezve, utánanéztem a papi névtárban, hol született, mikor szentelték pappá és hol szolgált. Szülőfalumban, Szentkatolnán is volt. Az ő idejében végeztem teológiai tanulmányaimat. Kézdi-orbai főesperes is volt. Egy politikai kirakatperben 1958-ban börtönbüntetésre ítélték: 1958–1962 között ült börtönben. Abban az időben én is börtönben voltam, tíz évre ítélve, amiből 1962-re már négy évet letöltöttem. Nem magamról akarok írni és nem is csak néhai Kovács Balázsról. Egy egész könyvet lehetne írni, annyi mondanivaló van, ha időt szánunk rá.

Panoráma

A gyulafehérvári főegyházmegye egyik nesztorát, a szív minisztériumának 64 esztendőn keresztül kiemelkedő tisztviselőjét köszöntjük, aki Isten kegyelméből nemrég betöltötte 90. életévét. Szirmai Béla 1924. január 7-én született Kapnikbányán. A középiskolát Gyulafehérváron és Kolozsváron, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, majd ott szentelte pappá 1950. március 25-én Fiedler István nagyváradi püspök. Káplánként szolgált 1951-ben Csíkszentmártonban, Szászrégenben, ahol 1966-tól plébános. 1979–1983 között Tür egyházközség plébánosa. Nyugdíjba vonulása óta Brassóban él és értékes dokumentációs munkát folytat. Kimagasló szolgálata elismeréseként 1971-ben tiszteletbeli esperes, 1993-ban tiszteletbeli kanonok, míg 2000-ben pápai káplán címmel tüntették ki. Munkái között kimagaslik Az Erdélyi Egyházmegye papjainak névsora 1556-tól napjainkig I–IV. (kézirat, Gyulafehérvár 1996–1997). Mások kiadványait is elősegítette hasznos tanácsaival és forrásmunkákkal. Hónapról hónapra olvasható lapunkban Emlékezzünk régiekről című rovata.

Panoráma

„Mária boldog, … mert hitt, és ebben a hitben fogadta méhében Isten igéjét, hogy aztán a világnak adja.” (XVI. Benedek Pápa: Verbum Domini)

A jó Isten kegyelméből társulatunk igyekezett az elmúlt év során többekkel is megismertetni és megszerettetni Isten szavát. Rendezvényeinken megtapasztaltuk, hogy „az egyház úgy él a Szentírásból, miként az eukarisztiából” (Henri Lubac, Geist aus der Geschichte). Egyre mélyebben fedeztük fel ennek az évnek a során is az ige hirdetésének szépségét és fontosságát. Hálával tartozunk mindazoknak, akik segítségünkre voltak e szent ügyben.

Panoráma

A betegeskedése és idős kora miatt Csíksomlyóra áthelyezett 85 esztendős páter Tarziciusz helyére a provinciális atya előterjesztésére november 16-tól fráter Szilveszter és Sebestyén testvér, valamint Zoltán terciárius került az esztelneki ferences kolostorba.  Szilveszter testvér rendi képzése elvégzése után itthon Désen, majd Marosvásárhelyen, Vaj­da­hunyadon, Kolozsváron és Brassóban szolgált, innen a szatmári egyházmegyében levő Kaplony kolostorában töltött be szolgálatot, amikor 2008-ban ismét a rendhez került. Esztelnekre kerülése előtt közvetlenül Csíksom­lyón szolgált Sebestyén testvérrel és hat má­sik rendtársával együtt. Járt már Esztelneken 2000-ben, ahol a jubileumi esztendőben missziót tartott, 2001-ben pedig három hetet töltött az esztelneki kolostorban.

Panoráma

Vízkereszt ünnepe ebben az évben különleges nap volt a nagyváradi vincés nővérek otthonában. Peczko (Zsuzsanna) Kinga nővérrel együtt ünnepelt az egész nővércsalád belépésének 70. évfordulója alkalmából.

Kinga nővér 1927-ben született Egerben. Különleges engedéllyel 16 évesen lépett be De Paul Szent Vince Szeretet Leányainak Társulatába. Bár tanítóképzőt végzett, a rendszerváltás miatt, a kommunizmus idején nem taníthatott, ezért átképezték ápolónőnek, és 31 évet dolgozott Nagyváradon a járványkórházban, 1975-ben ment nyugdíjba. Pár évig a nagyváradi nővércsalád szolgálónővére, majd 1996–2004 között a Romániai Vincés Nővérek Tartományának vizitátornője volt.

Panoráma

Elhunyt Senkálszky Endre érdemes színművész, a legidősebb aktív színművész: idén töltötte volna 100. életévét, s nemrég még játszott. A Kolozsvári Állami Magyar Színház előcsarnokából a katolikus egyház szertartása szerint temették 2014. január 9-én.

Panoráma

Mit jelképez a karácsonyfa? Az életet – válaszoljuk, ha megkérdik tőlünk –, ahogy a szeretet ünnepének immár több mint kétszáz éve a templomainkat, lakásainkat és a tereinket díszítő elmaradhatatlan kellékét szemléljük. Ebbe a megközelítésbe sok minden belefér, ahogy ennek magyarázatát hallhatták azok a bezárt személyek és vendégek, akik karácsony másodnapján részt vettek a csíkszeredai börtön kápolnájában celebrált püspöki szentmisén.

Panoráma

A Gergely-naptár szerinti év első napját megelőzően, már advent első vasárnapján egyházunkban új év veszi kezdetét – mintegy ráhangolva és előkészítve bennünket, katolikus híveket, arra a misszióra, melyet a polgári év során az egyház kapuin belül és kívül is teljesítenünk kell. 2013 adventjén elkezdődött a plébánia éve egyházmegyénkben, a krisztusi közösség szerepére, erejére és fontosságára hívva fel a figyelmünket – az újbóli egymásra találás örömével lepve meg bennünket.

Egy falat a léleknek

Vajon lehetséges-e már e földi élet folyamán az Istennel való barátság?

• Sokan nem hisznek benne. Még a „vallásos” emberek is valami hiteltelen kapcsolatba loholják bele magukat, olyasvalamibe, amely nem személyes és lélek nélküli.

• Isten kívánja a mi szeretetünket. Már e földi élet folyamán az „igaz ember” részese a mennyek országának, míg a bűnös a kárhozat keserű ízét hordja a szívében.

Útjelző

Mária iskolájában 69. 

A Szent Szív Misszionáriusai Rendjének tagja, Jan G. Bovenmars MSC a következőket írja: „Mária belátott Isten megváltó szeretetének mélységeibe, irgalmasságába. […] Isten Máriát létének első pillanatától kegyelmébe fogadta, szerette, kiválasztotta, küldetésére felkészítette.” (Bovenmars Jan G.: A szív bibliai lelkisége)

Anya mesél

– Mondj egy mesét a szájaddal. Jó?

– Jó.

– De legyen benne pók, pókháló, szarvas, őzike, nyuszi és erdő. Jó?

Hírek, hirdetések

Lelkigyakorlatos továbbképző kántoroknak, egyházzenészeknek

A kántorok és egyházzenészek lelkigyakorlatos továbbképzőjét 2014-ben február 10–13. között tartják Gyulafehérváron.
A résztvevőket a szervezők arra kérik, a hétfőn du. 3 órai kezdésre érkezzenek meg, s a csütörtök délig tartó rendezvényen mindvégig vegyenek részt. Arra is kérik a részt venni szándékozókat, előzetesen jelentkezzenek a 0258–811688-as, illetve 0745–770134-es telefonszámokon (munkaidőben), hogy szállásigényüket előre számba tudják venni. A lelkigyakorlatos továbbképző fővédnöke és -szervezője Tamás József segédpüspök, meghívott előadók dr. Balogh Piusz premontrei szerzetes, egyházzenész és dr. Medgyesi Norbert egyetemi tanár, az elmélkedéseket Veress Sándor Levente vezeti, a programban többek közt közös zsolozsma (Szűz Mária és Szent László-vesperás) és énektanulás is szerepel.