Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 3. szám, 2013. január 20.

Ajánló

Tematikus lapszámmal tiszteleg emléke előtt a Keresztény Szó 

Februárban lesz Márton Áron püspökké szentelésének évfordulója. Ehhez kapcsolódva a Keresztény Szó teljes egészében Márton Áronnak szenteli a 2013. februári számát. A tervezett tartalomjegyzék teljes felsorolása nélkül jelezzük, hogy csupa új és érdekes anyagot fog tartalmazni a lapszám: Ravasi bíboros beszédét a 2012. október 11-i római megemlékezésen, Jakubinyi György érsek és több pap személyes tanúságtételét. Olvashatjuk egy 1958. januári másfél órás beszélgetés jegyzőkönyvét (a CNSAS irattárából), amelyet az irodájába beszerelt készülékkel hallgattak le s amely hátborzongatóan tanúsítja Áron püspök gerincességét, a kompromisszum teljes elutasítását, papjai iránti szeretetét s értük vállalt felelősségét. Elfogása és bebörtönzése után, 1949. július 1-jén az Osservatore Romano is hírt adott az eseményekről – ezt is közli a lap magyar fordításban. De olvashatunk Márton Áron hitéről (hit évében vagyunk), a II. vatikáni zsinattal kapcsolatos visoznyulásáról.

A lap sokszínűségre törekszik: a tudományos írások mellett személyes tanúságtételek (görögkatolikus és zsidó is) is helyet kapnak, szöveges és fénykép dokumentumok, művészek vallomása stb.

Vezércikk

Miért hiszünk mi, katolikus keresztények Jézus Krisztusban is, nemcsak a mindenható, teremtő Atyaistenben? Azért, mert tulajdonképpen benne jött el közénk a mindenható, teremtő Atyaisten, hogy segítsen nekünk megérteni, hogyan lehetünk igazán boldogok a földön, és felfedezzük, mi életünk értelme. Azért, mert eljött, hogy tudomásunkra hozza, Isten törődik az emberrel, de nemcsak az emberiséggel, hanem külön-külön mindegyikünkkel, velünk, veled, mert fontosak vagyunk számára. Amikor Krisztusba vetett hitünket valljuk meg, arról akarunk tanúságot tenni, hogy Jézus Krisztusban eljött közénk a szerető Isten, és éppen ezért nemcsak ő szerethet minket, hanem mi is viszontszerethetjük őt. Sőt, annyira szerethetjük, hogy ezután mi is Atyának szólíthatjuk, és szóba állhatunk vele. Ezért hiszünk Jézus Krisztusban.

Panoráma


Több százan emlékeztek idén is január 7-én a madé­falvi veszedelem áldozataira. Az emlékezés a település plébániatemplomában szentmisével kezdődött. A ma­­dé­falvi veszedelem volt a székelység ellen irányuló legnagyobb vérengzés: 249 évvel ezelőtt Madéfalva adott szállást ugyanis a csíki, kászoni és há­rom­széki székelyek azon küldötteinek, akik egy petíció szerkesztésével kívántak tiltakozni Mária Terézia határőrség-szervezéséről szóló rendelete ellen. Ez a rendelet megnyirbálta volna az amúgy is határvédői szerepet teljesítő székelyek ősi szabadságjogait. Az új rendeletnek köszönhetően ráadásul a birodalom nyugati határain is „bevethették” volna őket, mondta a hősök lelki üdvéért felajánlott idei szentmise prédikációjában Berszán Lajos, a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Líceum pap-igazgatója.

Panoráma


A Gyulafehérvári Caritas Önkéntes Szolgálata kórházi könyvtár indítását kezdeményezi Csíkszeredában 

A Gyulafehérvári Caritas Önkéntes Szolgálata várja mindazok jelentkezését, akik már nem használt, de még jó állapotban levő könyveiket, folyóirataikat szeretnék felajánlani a csíkszeredai kórházban létesítendő könyvtár számára.

Panoráma

A szentkeresztbányai Jézus Szent Szíve plébánia évente kétszer szokott kiadni egyházközségi értesítőt. Szecsete László plébános színes, 12 oldalas karácsonyi számot szerkesztett, tartalmas olvasnivalóval, beszámolókkal. Az első oldalon a karácsonyi ünnepkörről írva a szeretet megélésének hétköznapi megélésére biztat: „Szokásban volt a rheims-i dómban karácsony napján madarakat bocsátani ki a kalitkából, hogy jelezzék az ember kiszabadulását az ördög rabságából. Bocsássuk mi is ki lelkünkből a jóindulat, a megbocsátás, megértés és szeretet karácsonyi sugarát, hogy az önzés, alávalóság, rosszindulat sötétsége tünedezzék, s legyen derű, öröm, béke s világosság a szívekben a nagy karácsonyi hittől, hogy az Isten ember lett, és szeret.”

Panoráma

Dani Gergely esperes-plébánost a Gyimesben töltött tizenegy évi fáradhatatlan munkája után, ezelőtt 30 évvel Isten elszólította közülünk. Salamon József plébános kezdeményezésére megemlékező ünnepséget tartottunk január 8-án. A szentmisét Berszán Lajos kanonok végezte, a kántori teendőket Koncsag László látta el.

Panoráma

Január 22–27. között szervezi meg az Égtájak – Szamosújvári Kulturális Napokat a Téka Alapítvány és a budapesti Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület.

Panoráma

Január 16-án du. 4 órai kezdettel Orbán Szabolcs fe­rences rendtartományfőnök és Portik Hegyi Kelemen gyergyói főesperes szentelte fel Szent Annának, Jézus Krisztus nagymamájának a tiszteletére a dévai Szent Ferenc Alapítvány gyergyószentmiklósi házát. A névválasztással a családjuktól elsodródott fiatalokat hívják Jézus Krisztus nagycsaládjába, bízva abban, hogy Szent Anna távoli kis unokáira a Gyergyói-medencében is gondot visel.

Egy falat a léleknek

• „Légy nyugodt! Látod, hogy milyen a világ! Te sem lehetsz másabb! Légy sikeres! Látod, épp abban segítelek, hogy neked jobb legyen, mint nekem. Nem kell mindent komolyan venned! Csak magadért vagy felelős, senki másért. Nincs semmi követelés veled szemben. Semmi se zavarjon téged!”

Levelek Kubából

Teodora Dănescu szociális testvér a Szentlélek indítására és elöljárói jóváhagyásával kubai missziós útra vállalkozott. Augusztus 16-án Jakubinyi György rövid, de nagyon szép szertartás keretében missziós áldással bocsátotta el a gyulafehérvári püspöki kápolnában, elöljárója jelenlétében. Szolgálati helye előreláthatólag a Santiago de Cuba környéki tanyavilág, munkája hittan- és angol nyelvtanítás – illetve ami adódik, az ottani szociális testvérekkel együtt. Megígérte, hogy rendszeresen írni fog olvasóink számára tapasztalatairól, amelyek nem puszta kuriózumok, hanem gazdagító és az egyház egyetemességéről is szóló valóságok.

Könyv

Timothy Radcliffe angol domonkos szerzetes a címben megfogalmazott kérdésre kínál válaszokat, hangsúlyozva, hogy a kereszténység híveiben kell lennie valami többletnek, ami zavarba ejti az embereket, és elgondolkodtatja őket arról, hogy mi az élet középpontja. A szerző alapgondolata, hogy hitünk állításainak csak akkor van értelme, ha mint egy határozott célra irányuló nyílvesszőként kirepítjük őket Isten felé, „aki minden elképzelést felülmúl. Zavarba ejtő keresztény életünk adja meg állításaink értelmét, és repíti a misztérium felé.” Azt ugyanis bárki könnyen kijelentheti, hogy Isten a szeretet, de az állításnak csak akkor lesz keresztény értelme, ha olyan közösségben hangzik el, amelynek tagjai – bár korántsem tökéletesek – mégis csak szeretetkommuniót alkotnak.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 27. rész) 

Az egyik római földalatti temető (katakomba) sírkamrájában találtak egy őskeresztény sírt, amelyen csak ez a három szó állt: „Decessit in albis” – „Meghalt fehér ruhában!” Vagyis pár napra rá a nagyszombat éjszakai keresztelése után, amikor még fehérvasárnapig hordani kellet azt a fehér ruhát, amit a püspöktől kapott.

Nekrológ

szociális testvér 

Freiburgban született 1928. április 8-án, édesanyja német, édesapja temesvári zsidó származású volt, aki esküvője előtt megkeresztelkedett. 1936-ban került Váradszöllősre, ahol az édesapja – az egyre erősödő nácizmus elől menekülve – munkát vállalt. Ott tanult meg magyarul a játszótársaktól, románul pedig az iskolában. Édesanyja megtanította imádkozni, de igazi vallásos nevelést a nagyváradi Orsolya-nővérek iskolájában kapott, ahol a minden kényszertől mentes, szabad légkört Bélteky Ferenc hittanár biztosította.

Nekrológ

(1929–2013)

Életének 84., szerzetességének 69. évében, a betegek szentségével megerősítve, január 8-án elhunyt Jáki Teodóz bencés szerzetes. Január 12-én Pannonhalmán temették. Jáki Teodóz 1929. május 12-én született Győrött. A noviciátust 1944. december 14-én kezdte meg. 1950. május 14-én tett ünnepélyes fogadalmat, majd 1952. június 27-én pappá szentelték. A rendi létszámkorlátozás miatt 1952–54 közt kántor volt Mezőtúron, 1954–56 közt Sopronban, 1956–59 pedig kántor és diákotthoni prefektus Győrött, 1959–60 kántor Sopronban. 1958-ban Győrött zeneiskolai zongora- és szolfézstanári, majd 1961-ben a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán középiskolai ének-zenetanári és karvezető diplomát szerzett. 1961–2007 közt a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium énektanára, karvezetője, valamint a győri Bencés Templom karnagya volt. 1967–1991 közt a Budapesti Nyári Kántorképző tanfolyam tanára is. 1968–1991 közt a Győri Hittudományi Főiskolán a Musica Sacra és a beszédtechnika tanára, 1969–1991 közt a győri székesegyházi Palestrina Kórusát, majd a győri bencés templom kamarakórusát vezette.

Nekrológ

Január 8-án, hosszas betegség, de rövid szenvedés után, csendesen elköltözött dr. Simon Ernőné Éva. 83 évet élt. Alig három hónapja írtam róla, akkor így fogalmaztam: „Oroszlánrész jutott neki az értem folytatott küzdelmekben, anyaoroszlánként védett és harcolt értem”. Önmagát nem sajnálva harcolt, nem hagyta addig, amíg diadalra nem vitte védencei sorskérdéseit. Sokakat felkarolt családja mellett, megteremtve mindenkinek a betevő finomságot, nemcsak a falatot, bátorítást, vigasztalást, az otthon melegét. Kitűnő kezdeményező volt, lelkes a végtelenségig, amit átragasztott a szegény, néha szerencsétlenül előtte megálló csüggedt útkeresőre is, lendülettel, mint aki a Szentlélek szárnyait nemcsak bérbe vette örök lejárattal, hanem uralni is tudja, főképpen „tolmácsolni”. Olyan végleteket volt képes átölelni, amely előtt mindig csodálattal álltam meg: az igazságért harcoló anyaoroszlán olykor angyallá szelídült: nevetve nevelt, és tanulva tanított. Egészséges humora és finom cinizmusa megfűszerezte az együttlétet és az együtt munkálkodást.

Fiatal vagyok és gondolkodom

„Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek! Amilyen ítélettel ítéltek, olyannak fognak megítélni titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Mt 7,1–3) Mennyivel megértőbben, tisztábban látnánk egymást, ha mindig, amikor valakiről véleményt alkotunk, ezek a sorok jutának eszünkbe, hiszen önmagának mindenki jót akar, és valamennyiünknek fáj az igazságtalan megítélés. Sokszor viszont mi magunk hozunk ilyen ítéleteket anélkül, hogy észrevennénk, ezzel megbántunk másokat.

Pitypang

Don Bosco Szent János

január 31. 

XVI. Benedek pápa meghirdette a hit évét, amely 2012. október 11-én kezdődött, és 2013. november 24-ig, Krisztus király ünnepéig tart majd. Erről a 2012. október 21-i Pitypang rovatunkban olvashattatok. A tematikus év szellemében íródó sorozatunkban olyan emberekről olvashattok, akik életükkel bizonyították a hit melletti elkötelezettségüket. Sorozatunk első „főszereplője” a fiatalság XIX. századi nagy apostola, a szalézi szerzetesrend alapítója: Don Bosco (ejtsd: boszkó) Szent János, akinek erős hite és élete fontos üzenetet hordoz az önfeláldozásról, a kitartásról, a hit erejéről és az élet értelméről.

Hírek, hirdetések

Ima a keresztények egységéért

Mivel állhatok az Úr elé, mivel borulhatok a magasságos Isten elé? (Mik 6,6a) – e mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét. A keresztény felekezetek képviselői a nagyváradi római katolikus székesegyházban január 20-án, vasárnap du. 5 órakor imádkoznak közösen. Mindazok részvételére számítanak, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását, hogy a kereszténység az egység jelévé és kovászává váljon a világ számára. (A váradi püspökség titkársága)