Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 29. szám, 2016. július 17.

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába” (Mt 9,37–38). Ez a bibliai gondolat vetette fel bennem a kérdést, hogy ki a jó munkás, hogyan dolgozik a jó munkás? Erről gondolkodva jutottam el egyik kedvenc lelkiségi irodalomszerzőmig, az osztrák dr. Herbert Madingerig (1922–2010), aki több lelkiségi könyvet írt: Térj vissza! – Az Istennel való kiengesztelődés útja (1994),  Szüntelenül imádkozzatok! (2015), Találkozás Istennel (2016). Életének és munkájának célját így fogalmazta meg: „Apostolat! – Diese Welt ohne Gott ist meine Aufgabe!”(Apostolkodás! – ez az istentelen világ a feladatom.)

Az ő gondolataira támaszkodva fogalmazódott meg kérdéseimre valamiféle válasz. Nemcsak az ima által juthatunk el Istenhez, hanem a munka által is, a munka is imádság. Életünknek az ima és a munka ad tartalmat. Ezért kell komolyan venni Szent Benedek mondását: Imádkozzál és dolgozzál! Fontos a kettőt életünkben, mindennapjainkban egyensúlyba tartani. A szívnek szüksége van mindig imára, ezért a testünket nem szikkaszthatjuk ki teljesen a munkával.

Panoráma

A tenkei, béli, bélfenyéri, biharsályi, mezőbikácsi, nagyszalontai és belényesi hívek zarándokoltak a nagyváradi székesegyházba, hogy a megnyitott Szent kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és a megújulás útjára lépjenek. Az irgalmasság évében ugyanis a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket: a szentév ideje alatt minden hónap első csütörtökét szentévi zarándoklati nappá nyilvánította a főpásztor, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat.

A zarándokok ráhangolódással és közös imával készültek Fodor József általános helynök vezetésével csütörtökön, július 7-én, a nagyváradi székesegyházban a szentmisére, amelynek bevezető részében Böcskei László püspök köszöntötte az egybegyűlteket, akik közül sokan az egyházmegye távoli részeiről, szórványvidékről érkeztek. „Azért jöttünk ide, az egyházmegye középpontjába – fogalmazott a megyéspüspök –, hogy Isten irgalmát kérjük, és hálát adjunk neki irántunk való szeretetéért. Az ő irgalmassága különösen akkor mutatkozik meg a mi életünkben, amikor hibáink, gyarlóságaink ellenére is mindig nagy szeretettel visszafogad, magához ölel minket. Foglaljuk imáinkba azokat is, akiket szívünkben hordozunk: időseket, betegeket, gyermekeket, fiatalokat és mindazokat, akik szabadságukat töltik, hogy az élet minden körülményei közepette ne feledkezzünk meg Istenről, beléje helyezzük bizalmunkat és tőle várjuk az áldást.”

Panoráma

Régészeti ásatások a kolozsvári Szent Mihály-templomban 

Nagyon fontosnak tartották a 700 éves kolozsvári Szent Mihály-templom restaurálásba való „belevágást” – mondta Kovács Sándor főesperes-plébános. A megállást parancsoló vélemények ellenére tette ezt azért, mert az 1950-es évekbeli felújítások nem a legmegfelelőbben sikerültek.

A jelenlegi régészeti és földtani ásatások a restaurálási pályázathoz szükségesek. Az ásatások fő célja az alapozás megkeresése, a templom stabilitásának felmérése, a templom járószintjeinek feltérképezése. A feltárások vezetője Csók Zsolt régész, az Erdélyi Történeti Múzeum munkatársa, valamint Lupescu Radu régész, művészettörténész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa.

Panoráma

A fenti címmel a kolozsvári főplébánia és a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség szervezésében július 6-án Kovács Sándor főesperes-plébános tartott előadást. A házasság szentségi jellegét Márton Áron gondolatain keresztül mutatta be a helybélieknek, valamint a nagyváradi nőszövetségtől érkezetteknek.

Panoráma

Minden út Rómába vezet – tartja a közmondás. Ezzel a gondolattal indult el június 14-én egy háromtagú kis csapat (Főcze Imre – fr. Bonaventura, Bege Rajmond, Bálint Róbert) kerékpárral zarándoklatra Rómába, amelynek megszervezésében a már tapasztalattal rendelkező Bonaventura ferences szerzetesre bízta magát.

A Kaplony – Debrecen – Kecskemét – Balatonkeresztúr – Ptuj – Ljubljana – Monfalcone – Pádua – Loiano – Bagno a Ripoli – Lucignano – Montefiascone – Róma/Vatikán útvonal megtétele tizenkét nap biciklizést jelentett.

Panoráma

A Katolikus Magyar Bibliatársulat közösségéből július elején már harmadik alkalommal, több mint harmincan táboroztak a gyimesfelsőloki Görbepataka kősziklája alatt, a Bagolyvár panzióban. A program fő mozgatója ezúttal is Magos Gyöngyvér volt, aki a bibliás táborok és egyéb rendezvények szervezésével Isten ügyében fáradozik. Az egyházi vezetők pedig Csont Ede nagytusnádi plébános és Oláh Zoltán teológiai tanár voltak. Ezúttal a Biblia legmélyebb „vizei” fölött „eveztek” a résztvevőkkel, kibontandó témául ugyanis – különleges szemszögből megvilágítva – „a boldogmondásokat” választották a szervezők. A boldogmondások eredetét, ószövetségi előzményeit is feltárták az előadások. A „boldogságok” szabatos szerkezete is segített a lényeglátásban: az első rész mindegyikben megnevezi, hogy kik a boldogok, a második pedig megérteti sajátos állapotuk okát. Egyebek mellett a szegénység állapotának igazi jelentésén és értékén is elmélkedtek a táborozók. A „boldogságok” főszereplői ugyanazok a visszatérő és velük rokon emberkategóriák: a sírók, a gyűlöltek, az üldözöttek, mai szóhasználattal a társadalom peremére szorultak. (A másik oldal státusa, a gazdagság, nagy veszélyek hordozója lehet, hisz az odatartozás azt üzenheti, hogy telve vagyok önmagammal és javaimmal.) Tisztázódott az is, hogy a szegénység önmagában nem vezet el Istenhez. De ez a helyzet segít rádöbbenni, hogy egészen Istentől függő lények vagyunk, más szóval a kegyelem és a megváltás szegényei.

Panoráma

Lapunk hasábjain a korábbiakban már beszámoltunk arról, hogy partnerkapcsolat épül a kolozsvári Szent Mihály-templom kórusa és a Hamburg melletti Hittfeld közösségi énekkara között. Első lépéseként a kolozsváriak tavaly októberben Németországban vendégszerepelhettek. Az együttműködés újabb fejezetét már itthon írják egy nagyszabású előadás formájában, amelyet a Szent Mihály-templomban tartanak július 22-én este 7 órai kezdettel. Potyó István kántor-karnagy, a Szent Cecília Kórus és Zenekar vezetője nyilatkozott lapunknak az előadás előkészületeiről. „Joseph Haydn remekművét, a Teremtés-oratóriumot a két kórus együtt adta elő tavaly Németországban, s már akkor megfogalmazódott, hogy szeretnénk a művet Kolozsváron is megszólaltatni. A hittfeldi énekkar vezetője, a kolozsvári származású és konzervatóriumot is szülővárosában végzett Ádám Marius kezdeményezte a kapcsolatfelvételt. Ők néhány évvel ezelőtt már énekeltek templomunkban, ekkor született meg az együttműködés gondolata, a tavalyi turnét pedig ő szervezte nekünk. Tavaly láthattuk, hogy mennyire összeforrott közösségként működik a hittfeldi kórus, a szervezési munkákból, a közösségi élet alakításából is mindannyian kivették a részüket, tapasztalt közösségként láttuk őket. Ehhez mi a Szent Cecília kórus frissességét tudtuk hozzátenni, s e kettőből szép közös munka született.”

Panoráma

Három középiskolás diák Szentkatolnáról jutalomként kapcsolódott be a dr. Kovács Gergely és Ferencz Kornélia vezetésével július 4–6. között zajlott X. Márton Áron zarándoklatba. Ők 2015 őszén részt vettek a Kárpát-medencei Márton Áron vetélkedő döntőjén, Lakitelken. A részt vevő fiatalok a következő élményeket fogalmazták meg az út után:

Kitekintő

Előbb-utóbb mindegyikünk megtapasztalja, mennyire rá vagyunk utalva embertársaink szívére, és mennyire hivatva vagyunk arra, hogy másoknak szívbeli szolgálatot tegyünk.” Prohászka Ottokár (1858–1927) székesfehérvári püspök gondolata ma is aktuális. Az ő korszerű szociális gondolkodása többeket megihletett. Egyikük Farkas Edit (1877–1942) volt, aki felismerte, hogy megváltozott a nők helye és szerepe, a társadalom problémáinak megoldására pedig a hagyományos jótékonykodási eszközök nem elégségesek. Ezért a nőkérdéssel foglalkozó, képzett és hivatásos testvérek közösségét hozta létre Szociális Missziótársulat néven. A cél: Magyarország szegényeinek megsegítése. Az 1908-as alapítás a századelő katolikus nőmozgalmaira épült.

Egy falat a léleknek
  • Mélységes vágy van bennünk Isten után, illetve hogy szemtől szemben lehessünk Istennel. Istennel lenni a csendben és a magányban…
  • Ebben a csendben és magányban, amelyben mélységes szeretet van, nem szükséges a beszéd. Minél mélyebben merül csendbe a lélek, annál jobban egyedül van az Istennel.
  • Isten szemlélése nem csak a kolostor, a templom vagy a puszta magányában lehetséges. Ezek a helyek nagyon alkalmas helyek lehetnek Isten szemlélésére, de Istent megtalálhatjuk például a mezőn dolgozva is. Tehát nincs ellentét Isten szemlélése és a mindennapi cselekvés között.

Hírek, hirdetések

Kinesztetika az ápolás területén – tapasztalatátadás 

 

A Gyulafehérvári Caritas, a Kinaesthetics Romania Egyesület és a Stiftung Lebensqualität közös, 2013 májusa és 2016 júliusa között lebonyolított projektjének fő célkitűzése a kinesztetika, az ápolásban a szakmai kompetenciák átadása a svájci–romániai együttműködés javítása által – hangzott el a július 7-én, csütörtökön a csíksomlyói Jakab Antal Házban megtartott sajtótájékoztatón. A projekt keretében bevezető- és haladó-, valamint trénerképzéseket szerveztek, tananyagot fordítottak és elkészült az országos hálózat infrastrukturális háttere. Ennek köszönhetően már Romániában is sikerült kiépíteni azokat a kompetenciákat, amelyek a kinesztetika szemléletmód továbbadásához és elterjesztéséhez szükségesek. A projektet a Svájci–Romániai Együttműködési Program támogatta, a partnerségeknek és szakértőknek szóló tematikus alapból finanszírozta, valamint a Svájci Államszövetség Kohéziós Alapja társfinanszírozta. A projekt révén a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazata a Romániában létező szociális szolgáltatások minőségének terén felmerülő hiányosságokat kívánta pótolni olyan képzések szervezésével, amelyek az ápolás területén dolgozó kollégákat célozza meg a szakmai kompetenciáik javítása érdekében, hogy ezáltal javuljon az ápolási szolgáltatások minősége – tudjuk meg a Caritas sajtóközleményéből.