Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Aktuális

2012-ben az alábbi személyi változásokra, papi kinevezésekre és felmentésekre kerül sor augusztus elsejétől a gyulafehérvári főegyházmegyében:

A gyulafehérvári központban

Dr. Oláh Zoltán kanonok, rektor mandátuma lejárt. A rektori szolgálatra dr. Nagy-György Attila szentszéki tanácsos, korábbi brassó–bolonyai plébánost neveztem ki. Dr. Oláh Zoltán tanárként működik tovább a Teológián. Az intézet lelki vezetői (spirituálisi) tisztségéből felmentettem Ilyés Zsoltot, aki helyet cserél Koncsag László csíkszentléleki plébánossal, így augusztus 1-jétől Koncsag László lesz a kispapok spirituálisa.
Saját kérésére felmentettem Köllő Tibor kisszemináriumi prefektust és szovátai plébánosnak neveztem ki. Helyét László Rezső eddigi hargitafürdői plébános foglalja el. 

Farkas László vajdahunyadi káplánt kudzsíri plébánosnak neveztem ki. Innen fog beszolgálni Gyulafehérvárra, biztosítva a Kisszemináriumban és kántoriskolában a zenei képzést.
Szász János pápai káplán, kanonok, főegyházmegyei vagyonkezelő mandátuma lejár. Köszönetnyilvánításunk mellett augusztus 1-jétől lelkipásztori szolgálatba megy. Helyét  Varga Rezső főesperes, petrozsényi plébános veszi át, aki helyet cserél Szász Jánossal. Máté Róbert Caritas lelki igazgatót felmentettem tisztségéből és Bereckbe neveztem ki plébánosnak. Eddigi feladatát Sebestyén Ottó zsögödi plébánosra bíztam, aki eddigi megbízatásai megtartásával ezt a szolgálatot is ellátja.

Újmisések kinevezése

Ez év június 29-én hat újmisést szenteltem a gyulafehérvári székesegyházkban. Ketten, László István és Hurgoi János, visszatérnek Rómába, tanulmányaik folytatására. Balla Imre újmisést Gyimesbükkre, Puskás Attila újmisést Besztercére, Szabó Siklódi Lászlót Brassó–Szent Keresztbe, Farkas Alajos újmisést Barótra neveztem ki segédlelkésznek.

Kápláni áthelyezések

Málnási Demetert Gyimesbükkről Ditróba, Vornicu Cristinelt Ditróból Vajdahunyadra, Veress Steliant Besztercéről Kolozsvár–Szent Mihályba, Mihály Imrét Kolozsvárról Csíkszereda–I-be helyeztem. Kasza László hazatért római tanulmányairól és a brassói belvárosi plébániára neveztem ki segédlelkésznek. Kádár Istvánt (ifj.) Gelencéről Gyergyóalfaluba, Both Dávidot Gyergyóalfaluból Zetelakára, Kovács Zsoltot Zetelakáról Gyergyócsomafalvára, Fülöp Lászlót Gyergyócsomafalváról Gelencére helyeztem. Dávid Zoltán hazatért külföldről és a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániára nyert kápláni kinevezést. Kovács Péter Pált Székelyudvarhelyről Gyergyóremetére, Csüdör Imrét Gyergyóremetéről Csíkszentdomokosra, Boldizsár Ferencet Csíkszentdomokosról Gyergyószentmiklósra, Csomós Lászlót Gyergyószentmiklosról Székelyudvarhelyre, valamint Madarász Attilát Szovátáról Csíkszereda–Szent Ágostonba neveztem ki segédlelkésznek.

Plébánosok és lelkészek áthelyezése

Tamás Hubát Csíkszereda Szent Keresztből Homoródkarácsonyfalvára, Veress Sándort Homoródkarácsonyfalváról Hargitafürdőre, Buciuman Gheorghe Traian-t Brassó–Szent Keresztből Brádra, Márton Józsefet Brádról Gyergyótölgyesre, Major Sándort Gyergyótölgyesről Kápolnásfaluba, Czikó Lászlót (id.) Kápolnásfaluból Csíktaplocára helyeztem. Papp Mártont Barótról Imecsfalvára, Becze Lórántot Brassó-belvárosból Székelykálba, Kopácsi Ferencet Székelykálból Kézdialmásra, Daniel Ernőt Kézdialmásról Nyikómalomfalvára helyeztem. Fáy Leó–Lórándtot Kudzsírról Brassó–Bolonyába, Göthér Gergelyt Székelyudvarhelyről Szentágotára, Tánczos Leventét Csíkszereda Szent Ágostonból Dicsőszentmártonba, Csala Lászlót Dicsőszentmártonból Csíkmenaságra helyeztem. Mihály Zoltán csíkszeredai segédlelkészt a gyergyószentmiklósi Árpád-házi Szent Erzsébetről nevezett Öregotthon lelkipásztori gondozásával bíztam meg. Orbán Menyhért nyugalmazott nagykászoni plébánosra Székelypálfalva lelkipásztori gondozását bíztam.


Nyugállományba vonulnak

Boros Károly Csíktaploca plébánosát, főesperest saját kérésére felmentettem a plébánia vezetése alól és nyugállományba vonult.
Betegség miatt felmentettem Oláh Domokos szovátai esperes–plébánost, Máthé Ferenc bereczki esperes–plébánost, valamint Bíró Lajos szentszéki tanácsost és csíkmenasági plébánost a plébánosi megbízatásuk alól. Adorján Gábor betegsége miatt betegnyugdíjba vonult. Péter Sándor imecsfalvi plébános személyi okokra hivatkozva felmentését kérte a plébánosi megbízás alól és átmenetileg betegállományba vonul folyó év augusztus 1-jétől.


Ferences áthelyezések

Dr. Orbán Szabolcs, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa előterjesztésére az alábbi áthelyezésekre került sor a ferencesek között: 

fr. Sebestyén Antal P. Albert OFM újmisést Kolozsvárra segédlelkésznek, fr. Böjte Mihályt Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra házfőnöknek neveztem ki. Fr. Péter Arthurt Csíksomlyóról Székelyudvarhelyre, fr. Kakucs Szilvesztert Kaplonyból Csíksomlyóra kisegítő lelkésznek neveztem ki.

A jó Isten áldása kísérje az újonnan kinevezett lelkipásztorok munkáját és segítse őket, hogy nagyobb lelkesedéssel és kitartással végezhessék feladatukat új állomáshelyükön, Isten dicsőségére és a lelkek javára.

Gyulafehérvár, 2012. július 17-én