Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Tömören így fogalmazható meg a Kolping Család Egyesület lényege: „vallásos közösség, amely a Római Katolikus Egyházhoz tartozik, de működésében ökumenikus. Tagja lehet minden jó szándékú ember, aki az egyesület alapelveit elfogadja: légy hívő keresztény, példás családtag, jó szakember és hazádnak becsületes polgára”. A mozgalmat 1849-ben Adolf Kolping kölni egyházmegyés pap indította, aki személyes küldetését abban ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésének szentelje életét. A fiatalokat legényegyletekbe tömörítette, és számukra hármas célt fogalmazott meg: 

1. Legyenek jó családapák, mert a család a társadalom lelki megújulásának alapja. Nem beszélhetünk egészséges társadalomról, jól megalapozott, szilárd családok létezése nélkül. Innen a későbbi egyesületek megnevezése: Kolping család.

2. Váljanak szakmájuk mestereivé, akik tanultak, műveltek és készek az állandó önképzésre. Szeressék és becsülettel végezzék munkájukat.

3. Továbbá váljanak igazi polgárokká, gyakorolva az   erényeket,  amelyek  a  hazához  és  a  néphez  kötik  őket.

E célokat áthatják a vallásosság, a tiszta keresztényi élet és a szeretet eszméi. 

 

A gyergyószentmiklósi kolpingosok születésnapot ünnepeltek július 5-én. A hálaadó szentmise keretében megáldották a hajdani legényegyletes zászló mintájára készült új Kolping-zászlót. Merlás Tibor országos prézes az ünnepség mottójáról tartott előadást: „Az emberi munka minőségét a lélek milyensége határozza meg” (Adolph Kolping). Mindennapjaink válaszút elé állítanak: a „trendi értékek” és a keresztény örök értékek között kell választanunk. Hinnünk kell a lelkiségben, amelynek tagjai vagyunk, hiszen hit és bizalom nélkül részeire bomlik a világ. Ha megtaláljuk a helyünket, küldetésünket a világban, akkor reménnyel tekintünk a jövőbe – hangsúlyozta.

Ezt követte a Gyergyószentmiklósi Kolping Család húszéves történetének bemutatása: 1927-ben alapította meg a városban a Legényegyletet boldog emlékű Márton Áron, akkori segédlelkész. (A legidősebb Kolping-tag, a 98 éves Blénessy Jenő, a valamikori legényegylet tagja, az ünnepségen háláját és köszönetét fejezte ki, hogy a Márton Áron által 1927-ben elvetett mag jó földbe hullt, és az eszme gyökere nem pusztult el, hanem új sarjat táplál.) A kommunista rendszer ideje alatt megszűntek a katolikus legényegyletek. 1994-ben alakult újjá a Kolping Család Egyesület Gyergyószentmiklóson, néhai Hajdó István főesperes, prézes vezetésével, világi elnöke néhai Molnár Sándor tanár volt. Az egyesület tagjai nyitott lélekkel vállalták a rájuk bízott feladatokat, és az egyházközösség egyik legnépesebb családjaként (46 felnőtt és 20 gyerek) szolgálnak egymásnak. A tevékenységek egy része igazodik az egyházmegyei vagy az országos Kolping Szövetség programjaihoz, mások pedig helyi jellegűek, továbbá vannak évente ismétlődő rendezvények, illetve ünnepkörökhöz kapcsolódó tevékenységek. Az évente megtartott lelki programok legfontosabbjai: a karácsonyt megelőző Szállást keres a Szent család imaestek, adventi és nagyböjti lelkinapok, keresztutak, május elsejei Kolping zarándoklat Csíksomlyón, a decemberi Kolping emléknap, továbbá más közösségek által szervezett programokba való bekapcsolódás. A házasság hete és a családi lelkinap szervezésében is segít a Kolping család. Idén másodszor tartották meg a fiatal házasok napját. A karitatív jellegű programok sorában olyan tevékenységek szerepelnek, mint például az öregotthon lakóinak megajándékozása, rászoruló családok részére csomagok kiosztása, szolgálatteljesítés a szeretetkonyhán, élelem-vásárlás és kirándulás szervezése a szeretetkonyha csapatának, Mindenszentek napján szolgálatteljesítés a temetőben. Itt nagy szerepük van az idejüket és munkájukat ingyen felajánló önkéntes segítőknek. A kulturális örökség megőrzésére irányuló tevékenységek is fontos szerepet játszanak az egyesület életében, és a történelmi múlt megismerésére, ápolására is hangsúlyt fektetnek. A jó hangulatot és az összetartozást erősítik az évente megrendezett és táncműsorral „fűszerezett” Katalin-bálok, a Kolping-esküvőkön való részvételek, a születés- és névnapok megünneplése havonta, a család közös Mikulás-várásai, valamint a karácsonyi éjféli mise utáni angyalvárás. A kolpingos „legények” helytállnak a sportban is, a futballmérkőzések során kiváló eredményeket értek el, és részt vettek pingpongbajnokságokon is. A szervezet igyekszik bekapcsolódni a városi civilszervezetek programjaiba is: a december 5-ei városnapi seregszemlébe, a takarítási akciókba, a Civil Szervezetek Viadalába, a Caritas által szervezett rendezvényekbe (például az „1 millió csillag a szegényekért” című akcióba) – hangzott el a bemutatóban. A visszatekintő után a tagok osztották meg élményeiket, majd a testvéregyesületek vették át a szót. A Kiskunhalasi Kolping Család ajándékba egy Sillye Jenő dalt hozott, majd a testvérkapcsolat sokoldalúságáról beszélt Gál Istvánné Irénke elnöknő és Soós Frigyes volt elnök, akinek nagy szerepe volt a kapcsolatfelvételben. A németországi testvérközösség elnöknőjének magyarul megfogalmazott jókívánságai felolvasása után következett a többi Kolping család – az ojtozi testvéregyesület, a Temesvári Millenniumi Kolping Család, továbbá a borzonti, brassói, maroshévízi, marosszentgyörgyi egyesületek – gratulációja. A helyi Kolping család vezetősége érdemokleveleket, hűségdíjakat adott át azoknak a tagoknak, akik 20 éven át emberséggel, becsülettel és teljes odaadással szolgálták a közösséget, a testvérközösségeknek pedig emléklapokat nyújtottak át. A délelőtti program a Kolping-imával zárult.

Ebéd után kulturális műsorral folytatódott az ünneplés. Reményik Sándor Az eredet felé című versét Sólyom Hajnal mondta el, majd a Step Dance tánciskola és a tekerőpataki néptánccsoport előadása következett. Végül egy Kolping-jelenetet mutattak be a házigazdák, amelyet Eigel Tibor rendezett. A nap ünnepi vacsorával és Kolping-bállal zárult.

Az évfordulós ünnepségnek jótékonysági célja is volt: az összegyűlt pénzösszeget a Márton Áron Alapítvány által működtetett Szeretetkonyhának ajánlották fel.

A jubileumi rendezvényen részt vettek a Romániai Kolping Szövetség vezetőségi tagjai – Merlás Tibor prézes, Szabó János alelnök és Eduard Dobre országos főtitkár –, továbbá a Gyulafehérvári Egyházmegyei Kolping Családok Szervezete vezetősége részéről Páll Csaba, valamint más közösségek, egyesületek tagjai, barátok, szimpatizánsok és támogatók is. A megyei tanácsot Barti Tihamér alelnök képviselte.

 

A múlt felidézése erőt ad a bizakodásra, segít reménnyel tekinteni a jövőbe. A szervezet saját értékei pedig a közösség szolgálatában életté válnak a tagok mindennapjaiban.