Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 28. szám, 2013. július 14.

Vezércikk

Gyönyörű igehirdetést hallgattam a családról, gyermekvállalásról, meg is hatott a gondoskodó figyelem, amit a prédikáló a téma iránt mutatott. Egészen kis hiányérzetem volt azonban, amit néhány kérdés nem egészen pontos ismerete támasztott bennem, s mivel ezt a félreértést többször észrevettem különben nagyon pontos és nagyon szép beszédekben, úgy gondoltam, a további tévedések elkerülésére eloszlatom a félreértést.

Érdekes módon a nemzet jövőjéről úgy beszélt a szónok, hogy az pusztán az anyákon múlik: ha ők vállalják a gyermeket… Ez kétségtelenül igaz, de a kérdésnek pusztán az egyik oldala. Nem kellene a család és a gyermek mellől az apát kihagyni: az anya akkor vállalja szívből, örömmel és lényegesen nyugodtabban a gyermeket, ha annak apja is mellette van! Ha nemcsak az élet megteremtésében vesz részt, hanem azután is a család mellett, a családban van. De még az sem elég, ha pusztán a háttérben ott van, ha egész nap, hajnaltól sötétedésig csak dolgozik, távol az otthontól. Tiszteletreméltó, hogy kenyeret tesz a család asztalára, s ez egy lépéssel közelebb van a kívánatoshoz, mint az az apuka, aki gyermeke betegségének kiderülésekor hátat fordított mindennek, sőt, azt sziszegte gyermeke anyjának: ez a te hibád – s ezzel úgy elhagyta őket, mintha bármi feljogosítaná erre. Szép, ha a férfi anyagi biztonságot teremt, de nem elég: a családnak akkor része, ha fizikailag és lelkileg is jelen van benne! A klasszikus modell szerint a család eltartása a férfi, az apa dolga, de épp a tudományos vizsgálatok mutatták ki, hogy a férfinek nem pusztán lelki, de fizikai egészségét is biztosítja, életét meghosszabbítja, ha egészen részt vesz a család mindennapjaiban.

Panoráma

Az első Márton Áron-zarándoklat résztvevői egybehangzóan lelkesen, valósággal átszellemülten meséltek élményeikről a kolozsvári rövid pihenő alatt. Ötvenen vállalták július 4–7. között az utat, amelynek célja az volt, hogy a résztvevők jobban megismerjék Márton Áront, az embert, a püspököt, a tanítót, a szellem emberét.

Ezért a zarándokok felkeresték a nagy püspök életének főbb állomásait: a szülőfalut, a kápláni és plébánosi szolgálat néhány helyszínét, püspökké szentelésének templomát, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét, a püspöki székhelyet és végső nyughelyét. Találkoztak is néhány egykori közvetlen munkatársával, az utazás során pedig vezetőjük, a boldoggá avatási ügy posztulátora beszélt az életút egyes állomásairól és azok jelentőségéről, felolvasta egyes jelentős beszédeit, illetve a rá emlékezők vallomásait. Az utat ugyanakkor áthatotta az elmélyült közös imádság, a napi szentmise. Ehhez nem egy zarándok saját fogadalmakat csatolt, Demeter Zsuzsa elmondta például, hogy ő három külön fogadalommal indult az útra, amely egyben személyes alázatútja is volt, amikor kiemelten próbált mások szolgálatára lenni Volt kinek segíteni, hiszen a zarándokok közt észrevétlen „megbújt” két gyengén látó is, akiket társaik mindvégig úgy kalauzoltak, hogy azok ne érezzék hátrányban magukat. Az út nem kirándulás, hanem zarándoklat volt, ezt a legfiatalabbtól, a kisiskolástól a legidősebbig, a kilencvenes éveit taposó Fazekas Gergelyig mindenki megértette és megélte.

Panoráma

Istentől jövő meghívás, személyes elhatározás, hosszú felkészülés, kitartás, áldozat kellett ahhoz, hogy Giurgiu Daniel eljusson a pappá, Barta Barnabás pedig a diakónussá szentelésig. Eddig megtett útjukat azonban az öröm és a béke jellemzi, hiszen tudták, tudják, Istennek ajándékozzák életüket, és ennél többet nem is akarnak. Ugyanígy az öröm jellemezte a július 6-i pap- és diakónusszentelési szertartást a szatmárnémeti székesegyházban. Az ünnepi díszbe öltözött, mosolygó hívekkel telt templom oltáránál Schönberger Jenő püspök a szertartás elején két nyelven köszöntötte a jelenlevőket, köztük a szentelendők szüleit és rokonait.

Panoráma

Az Érseki Hivatal közlése értelmében a következő változások történnek a főegyházmegyében: újmisések kinevezése: Bajkó Norbert Szovátára, Csíki Szabolcs Csíkszereda I-be, Elekes Szabolcs Szászrégenbe, Kovács István Csíkszentgyörgyre, Ilyés Imre pedig Gyergyóalfaluba kapott kinevezést.

Segédlelkészek áthelyezése: Lukács János Szászrégenből Kézdivásárhely I-be, Hölgyes Pál-Zsolt Kézdivásárhelyről Székelyudvarhely I-be, Bálint István Csíkszentgyörgyről Csíkszereda II-be, Ráduly István-Zsolt Nagyszebenből Besztercére, Puskás Attila Besztercéről Nagyszeben–Belvárosba kapott kinevezést.

Panoráma

A nyújtódi egyházközség domus historiája 130 évvel ezelőtt – 1883-ban – érdekes eseményt örökített meg: 1883. június 29. nagy ünnep volt az egyházközség életében. A falu búcsúja június 27-e, Szent László napja, de mivel nem a napján, hanem a legközelebbi vasárnap tartották, így került 29-re az ünnep. A búcsúünnepre készült el, akkor adták át használatra Kolonics István nyolc regiszteres, 167. művét. Az új orgonát Bálint Károly c. apátkanonok, főesperes, kézdiszentléleki plébános áldotta meg. Erre az alkalomra Gazda Pál ozsdolai plébános chronostichont szerkesztett, amiből az építés éve is kiolvasható a kiemelt betűértékek alapján.

Panoráma

A Jakab Antal Keresztény Kör 2010-ben a Jakab Antal-emlékdíj megalapításával kettős célt tűzött maga elé: a névadó néhai gyulafehérvári megyéspüspök emlékének fenntartását s ezzel a közfigyelemnek a szellemi örökségére való irányítását, illetve az ő nyomdokain járók és az általa vallott értékeknek megfelelően élők és tevékenykedők munkájának, törekvéseinek elismerését. A díjat évente egy alkalommal egy papi és egy világi, Jakab püspök életéhez kapcsolódó kerek évfordulók évében pedig legfeljebb három személy vagy közösség kaphatja. Az átadás minden esetben Jakab püspök életútjának valamely jelentős dátumához kapcsolódóan valamelyik díjazott lakóhelyén vagy ahhoz közel eső településen történik. Az elismerést ebben az évben negyedik alkalommal adták át, Jakab Antal pappá szentelésére (1934. június 29.) és első szentmiséjére (1934. július 1.) emlékezve, azon a településen, ahol a papi szolgálatát annak idején megkezdte – majd tizennyolc hónapig teljesítette –, és ahol az egyházközség idén a Jézus Szent Szíve-nagytemplom felszentelésének 100. évfordulóját ünnepli: Ditróban.

Panoráma

Július 2-án délelőtt a futásfalvi templom harangja huszonegyedik alkalommal hívta össze búcsúra a falu népét, a településre érkező vendégeket, zarándokokat. A közigazgatásilag Torjához tartozó Futásfalván az egyházmegyei hatóság 1992-ben a templomot és a környékét zarándokhellyé nyilvánította a „háromszéki Szűzanyának” nevezett értékes kegyszobornak köszönhetően, és Sarlós Boldogasszony napján, július 2-án fogadalmi búcsút engedélyezett, amelyet 1993 óta minden évben megtartanak.

Kitekintő

Július 5-én Ferenc pápa kihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentté Avatási Kongregáció prefektusát. A találkozó során a pápa felhatalmazta a Kongregációt számos boldoggá avatási dekrétumok közzétételére. Továbbá a pápa jóváhagyta Boldog XXIII. János (Angelo Giuseppe Roncalli) szentté avatását, és úgy döntött, hogy konzisztóriumot hív össze, amelyen megvitatják majd Boldog II. János Pál szentté avatását is. 

Kitekintő

Július 5-én mutatták be a Szentszék sajtótermében Ferenc pápa Lumen fidei (A hit fénye) kezdetű első enciklikáját.

A dokumentum megírása valójában „négykezes” munka volt, ahogy Ferenc pápa már korábban jelezte. A hitről szóló enciklikát ugyanis XVI. Benedek pápa már jórészt elkészítette: célja az volt, hogy a szeretetről szóló első (Deus caritas est) és a reményről szóló második (Spe salvi) enciklikája után a hit évére való tekintettel a hitről is kifejtse gondolatait.

Ferenc pápa közvetlenül elődje kezéből vette át a szöveget március 23-án Castel Gandolfóban, majd szerényen annyit mondott: csupán „előszót” fog írni hozzá. Természetesen magáévá tette teológus elődje gondolatait, és így megvan a folytonosság XVI. Benedek és Ferenc pápa programja között. 

A Lumen fidei kezdetű első enciklika négy részre oszlik, egy bevezetővel és egy végkövetkeztetéssel. Maga Ferenc pápa megmagyarázza, hogy XVI. Benedek a szeretetről és a reményről szóló enciklikái után majdnem befejezte a harmadikat, ezt a hitről szóló körlevelét. Ferenc pápa további kiegészítéseket fűzött hozzá. 

Egy falat a léleknek

Amikor az Úr Jézus életének a legbensőbb titkát tárja fel az apostoloknak, akkor az apostolok közül egyesek kérdéseket tesznek fel neki, amelyekre válaszol, vagy éppenséggel úgy tűnik, hogy nem. Ez utóbbi igaz Júdás Tádé apostol kérdésével is. Ennek ellenére fontos a feltett kérdés, hisz másképpen a Szentlélek sugallatára nem írták volna le a Szentírásban. Fontos megjegyezni azt is, hogy Jézus válasza nem egy egymondatos válasz, hanem az ő személyében, az ő teljes tanításában, illetve Istennek a teljes művében található meg.

Útjelző

Amikor Krisztus Urunk a főtanács előtt állt, az egyik katona arcul csapta, és ezt mondta: így felelsz-e főpapnak? Jézus ezt mondta: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha pedig jól, miért ütsz engem?” (Jn 18,22–23).

Isten minden embernek születésekor ajándékozza a becsület vagy a jó hírnév ajándékát, amely sokat ér, mert azzal mind földi, mind égi javakat szerezhetünk. Becsületünk vagy jó hírnevünk akkor van, ha embertársaink jót gondolnak és beszélnek rólunk! Ha kötelességünket hűségesen elvégezzük, jogunk van arra, hogy embertársaink tiszteljenek és becsüljenek. Kétfajta becsületünk van: külső és belső becsület. Ellentétüket gyalázatnak hívjuk. Azok teszik, akik nem tisztelnek vagy nem becsülnek minket.

Fészekmeleg

Ilyés Dalma és Róbert két kislányukkal, az ötéves Annával és a három és fél éves Rebekával Kézdivásárhelyen laknak. Tíz éve élnek szentségi házasságban. Közös életük során számtalanszor megtapasztalták a gondviselő Isten szeretetét, jelenlétét az életükben. Ezekről az élményekről kérdeztük őket.

Ha visszatekintetek közös életetek alakulására, melyek azok az események, amelyekben leginkább tapasztaltátok a szerető Isten gondoskodását?

Fiatal vagyok és gondolkodom

Bizonyára veled is előfordult már, hogy szárnyaszegett madárként, a szenvedések gúzsba kötő forgatagában azt érezted, megfosztottak a repülés képességétől, minden darabokra hull körülötted. Lehet esténként magányosan üldögéltél egy könyv mellett, arra gondolva, hogy téged senki sem szeret, neked semmi sem sikerül… vagy talán csalódottan botladoztál a macskaköveken, miközben azon gondolkoztál, hogy teljesen értelmetlen minden körülötted, nem vagy jó semmire. Akár a veszteségek sorozata is megbéníthatta az életed: bántalmazott gyerekként túllépni a szégyenen; gyógyíthatatlan betegséget cipelni; hirtelen elveszíteni azt, aki felnevelt; megtapasztalni, hogy a saját gyermeked megvet; idősként az utcára kerülni; őrülten szeretni és aztán elengedni…

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán


2. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail címre. A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Pitypang

Idén kilencedik alkalommal szervezték meg a Kézdi-Orbai Kerületi Ifjúsági Tábort július 2–6. között a gelencei erdő egyik tisztásán. A résztvevők azt kérték Jézustól, növelje bennük a hitet, hogy annak segítségével elmélyülhessen Isten iránti elköteleződésük. Céljuk az, hogy jobban megértsék a Szentháromságot, a legnagyobb hittitkokat. Igaz, egy élet is kevés volt Szent Ágostonnak erre, ezért a résztvevőknek is be kellett érniük a három isteni személyről tartott elmélkedésekkel.

Hírek, hirdetések


Könyvbemutató a Szentlélek-templom Merk Mihály-termében

Fényi József orosz szakos tanár Nagybányán élte le az életét. Az 1970-es években a világtól elzárkózva, titokban, dolgozatjavítás ürügyén megírta a Szovjetunióban kényszermunkán eltöltött éveinek drámai történetét. Nyugdíjas éveiben családjával együtt hazaköltözött Mezőfényre. Élete nagy álma volt, hogy az úgynevezett sváb deportálásról készült emlékiratai egyszer napvilágot látnak, a kényszermunka éveiről írt színdarabja pedig előadásra kerül. Egyiket sem érhette meg. Elkészült a megálmodott könyv, és forgalomba került Szatmárnémetiben a Retro-babam Kft. Negruzzi utca 7. szám alatti könyvüzletében, valamint a Baraprest üzletben, a Bercsényi utcában. Fényi József Kényszermunkán a Szovjetunióban című emlékirat-gyűjteményének szatmárnémeti bemutatója július 14-én, vasárnap du. 6 órakor lesz a Szentlélek-templom Merk Mihály-termében. (Csirák Csaba)