Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 28. szám, 2011. július 10.

Aktuális

Minden hazaérkezőt asztalhoz ültetnek 15200 fülecskét gyúrtak és hajtogattak a churutos levesbe 

Világosító Szent Gergely, az örmények apostola tiszteletére július 9-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a szamosújvári örmény katolikus székesegyházban a búcsús szentmise. Ez alkalommal jelen lesznek az erdélyi örmény katolikus templomok plébánosai: a házigazda és egyben örmény katolikus általános helynök Szakács Endre, az erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet örmény szertartású templomot Medgyesről ellátó Babota Tibor, a szépvizi Gábor Zoltán, valamint a búcsú szónoka, Szilágyi Lőrinc Gyergyószentmiklósról. Mindegyik örmény plébániáról érkeznek vendégek az ünnepre, valamint Budapestről, Kolozsvárról, Désről, Marosvásárhelyről, sőt, messzebbről: Ausztriából, Kanadából is – tudtuk meg Szakács Endre helynöktől. A hagyományos örmény (nem katolikus) közösségek képviseletében is érkeznek vendégek elsősorban Bukarestből. Az idén más elfoglaltságai miatt nem lesz jelen az örmény nagykövet és az örmény katolikus kormányzó, dr. Jakubinyi György érsek.

Aktuális


XVI. Benedek pápa június 29-én, Szent Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepén ünnepelte pappá szentelésének gyémántjubileumát. Ez alkalomból az apostoli nunciatúrán, a Vatikán bukaresti nagykövetségén fogadást adott Francisco Javier Lozano nuncius-érsek, aki egyben a Romániában akkreditált diplomáciai testület dékánja.

A rendezvényen fontosnak tartották megjelenni és tiszteletüket leróni a pápa és munkássága előtt a Bukarestben élő nagykövetek és konzulok, a hazai politikai, kulturális, társadalmi élet kimagasló személyiségei, a tudományos élet és az oktatás képviselői, és természetesen a Romániai Püspöki Konferencia tagjai, valamint képviselőik, a hittudományi főiskolák vezetői és tanárai, a szerzetesrendek és kongregációk elöljárói, valamennyi hazai vallásfelekezet vezetője vagy megbízottja.

Panoráma

Boldoggá avatták Scheffler Jánost 

Június 3-án a szatmárnémeti székesegyház előtti téren a tíz órakor kezdődő szentmise keretében boldoggá avatták Scheffler János vértanú püspököt. Az ünnepélyes szentmisét Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke mutatta be.

Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte az eseményre érkezetteket, kiemelten Angelo Amato vatikáni bíborost, Francisco Javier Lozano apostoli nunciust, Jakubinyi György gyulafehérvári, Ternyák Csaba egri, Ioan Robu bukaresti érsekeket, Lucian Mureşan fogarasi és gyulafehérvári görög katolikus nagyérseket.

Panoráma

Június 28-án a csíkmadarasi Balla Imrét, a csíkmenasági Farkas Alajost, a galócási Puskás Attilát és a felvinci Szabó Siklódi Lászlót, valamint két ferences szerzetest, a dévai Sebestyén Antal fr. Albertet és a gyimesfelsőloki Főcze Imre fr. Bonaventurát diakónussá szentelte Jakubinyi György gyula­fehérvári érsek a gyulafehérvári székesegyházban.

Panoráma

Búcsú a kolozsvári Mária szíve-templomban 

Kolozsvár és környéke ünnepelt: egyik nap Kisbácsban, aztán a Szentpéteri templomban Szent Péter és Pál búcsút ünnepeltek, ezt követte a kerekdombi plébánia Jézus szíve-búcsúja, majd a sorozatot július 2-án a Györgyfalvi negyed kicsi templomának Mária szíve-ünnepe zárta. Ha valaki ez utóbbi utcájába be is tér, talán úgy halad el a házak közé beépült Isten háza mellett, hogy észre sem veszi, hacsak a fülét meg nem üti a templomból kiszűrődő misekezdő ének. Belépve a fekete, rácsos kapun, szívet-lelket örvendeztető látvány tárul eléje: hosszú sorban bevonuló, fehér ruhába öltözött Istent szolgálók, akik, mint a héten annyiszor, most is ünnepelni gyűltek össze a zsúfolásig megtelt templomba. Nagy ünnep, amikor annyi kíváncsi, Istent kereső embert talál a betérő, akiket a legszentebb áldozat hoz össze. A bejárattal szemben meleg fogadtatásban van része az érkezőnek. A táblán levő írás nem köntörfalaz, az élet helyének, a lélek szanatóriumának nevezi e kis lakást, ha lelkedbe engeded a nyugalom csendjét, mert ekkor meghallod Isten szavát, megérted életed célját.

Panoráma

Belenézni Krisztus arcába 

A Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt brassó-belvárosi templom búcsúját június 29-én tartották Csiszér Albert pápai prelátus, valamint a nagyszámú kerületi papság koncelebrálásával, s melyet a Szent Cecília kórus éneke gazdagított. Annak ellenére, hogy az ünnep hétköznapra esett, a barokk stílusjegyeket viselő templom megtelt búcsúsokkal.

Panoráma

„Égi jellel kezdődött a búcsú” – ilyen és ehhez hasonló címmel láttak napvilágot a világi sajtóban az idei futásfalvi zarándoklatról beszámoló újságcikkek. Valóban, a már napok (sőt hetek) óta tartó esőzés e napon elcsendesedett, a szentmise idejére különös módon kellemes időjárás örvendeztette meg az átfázott zarándokokat. A szentmisét dr. Jáki Teodóz Sándor győri bencés paptanár celebrálta a környékbeli papság és a mintegy ezer főnyi hívősereg részvételével.

Panoráma

A Diakónia Alapítvány a hospice-ért

A hospice fogalmát Polcz Alaine nevével összefonódva ismertük meg magyar nyelvterületen, bevezetésének ő volt az élharcosa. Mégis máig is hiányterület: hospice-szal nálunk csak Temesváron foglalkozik két, Szlovákiából a Bánságba telepedett szerzetesnő. Most azonban Kolozsváron is van remény az elindítására, hiszen a Diakónia Keresztény Ala­pítvány 2007 óta foglalkozik pal­lia­tív ellátással, a házi betegápolásban is tízéves a tapasztalata, s ezt önkéntesek bevonásával szeretnék továbbfejleszteni. Mindezt június 30-án a kolozsvári Szent Mihály plébánia nőszövetségi ter­mében szervezett előadáson tudhatta meg az érdeklődő közönség, köztük a szervezők által meghívott kolozsvári keresztény és keresztyén felekezetek képviselői, akiket szeretnének önkéntesnek megnyerni erre a területre. A németországi Harry Decker számolt be arról, hogyan zajlott és milyen tanulságokkal szolgált a kolozsváriak, a badeniek és a thesszalonikiek együttműködése, amely a hospice-szolgálat alapjait volt hivatott letenni és majdani önkéntesei kiképzőinek felkészítését szolgálta. A Thesszalonikiből érkezett Hemma Papathemelistől arról hallottunk, a Romániához sok szempontból hasonló Görögországban hogyan igyekeznek az önkéntességet és a haldoklók kísérését meghonosítani.

Panoráma

Kárpát-medencei magyar zarándokok indultak útnak Lengyelországba. A szervezők – Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, Bátor Botond pálos tartományfőnök és a fővédnökséget vállaló Kövér László magyar parlamenti házelnök – Magyarország EU-s elnökségének lezárásaként, a lengyel elnökség előestéjén, június 27–30. közt hirdették meg a zarándoklatot. A szándék: a mintegy ezeréves magyar–lengyel barátság és történelmi összefonódás mellett az európai közösség figyelmét ráirányítani a kultúráját meghatározó és termékennyé tevő keresztény forrásra.

Panoráma

Domokos Pál Péter néprajzkutató és a szociális testvérek kezdeményezésére ezzel a felhívással és önazonosságuk, a székely népviselet, népdal, néptánc és néphagyományok őrzésére biztatva szervezték meg 1931-ben először az Ezer székely leány napját. A 80 éves rendezvény ünneplői Sarlós Boldogasszony napján, a csík­somlyói kegytemplom búcsúünnepét is köszöntve, hálaadó szentmisén vettek részt. A két Somlyó-hegy közötti nyereg Hármashalom oltárszínpadánál egymást váltották a hagyományőrző csoportok. A leg­szebb, legértékesebb autentikus népviseleteket a Kallós Zoltán néprajzkutató vezette zsűri díjazta.

Panoráma

Július 3-án mutatta be ünnepélyes első miséjét Feri Ro­mulusz Gyula a kolozsvári Nagy­­boldogasszony-temp­lom­ban.

Az ifjú pap 1967. október 9-én született, a kolozsvári Brassai Sámuel líceum végzettje. Gyermekkorában és ifjúként elsősorban ministránsként ér­le­lődött meg benne a papi hivatás. Ebben erősítette Fejér Gábor, a Jobbágy utcai Mária szíve-templom néhai plébánosa, majd a kolozsmonostori egyházközség esperes-plébá­nosa, Kádár István és nem utolsósorban az életmentőként hősi halált halt Orbán László egyetemi lelkész. Őt csodálta, papi modelljének tekintette, mély beszélgetéseik ösztönözték.

Panoráma

I. Barcasági Vallásos Vers- és Énekmondó Találkozó 

A brassói evangélikus-lutheránus egyházközség, a brassói katolikus, református és unitárius egyházközségek és barcasági pedagógusok első alkalommal szerveztek vallásos vers- és énekmondó versenyt ez év tavaszán Brassóban, az evangélikus-lutheránus egyházközség gyülekezeti termében. Az önmagában is dallamos lírai szöveg és a dallammal társított verses forma szövetkezett az I. Barcasági Vallásos Vers- és Énekmondó Találkozó alkalmából. A nem hivatásos versmondók számára meghirdetett versenyre történelmi egyházaink vallásos lelkületű tagjai nevezhettek be ifjúsági és felnőtt kategóriákba. A vallásos, illetve istenes versek elmondására 24 jelentkező válogatott irodalmunk gazdag tárházából. A ki­­választott költemények és azok tolmácsolása által a versek szintjén ez alkalommal lényegében a szent találkozott a profánnal. Énekeljetek az Úrnak új éneket! – hirdette az ökumené jegyében szervezett találkozó mottója, hisz a szavakból épített szöveg és a dallammal társuló gondolatfüzér az, ami a leghitelesebb kifejezője érzéseinknek, bizonyságtétele hitünknek. Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Aytay Gábor, Illyés Gyula, Mysty Kata, Szabó Lőrinc, Sík Sándor, József Attila, Ivancsó Gergely, Wass Albert és Kassák Lajos elkötelezett költészetének hitvalló sorait tolmácsolták a verseny résztvevői. A vers- és énekmondók egyéniségüknek megfelelő verset, illetve dalt választottak, és így minden vers és dal, minden kimondott, tolmácsolt gondolat egy-egy hiteles kinyilatkoztatás volt Isten és ember örök kapcsolatáról.

Panoráma

Július 6-án elindult a Gyulafehérvári Caritas kerékpáros zarándokcsapata. Tizennyolc nap alatt több mint 1300 kilométert karikáznak a Mária-úton több Mária-kegyhelyet érintve Erdélyben, Magyarországon és Ausztriában. Általános szándékként Mária oltalmába ajánlják az irgalmas szeretet gyakorlatának kibontakozását a Kárpát-medencében, a szeretet kultúrájának meghonosítását három országon át. Ugyanakkor útjukon szeretnének találkozni a helyi közösségekkel is, elvinni hozzájuk a csíksomlyói Szűzanya üzenetét, beszélni a Mária-útról és a Caritasnál végzett munkájukról.

Egy falat a léleknek

• Kíváncsi lennék, hogy valaki készít-e majd olyan statisztikát, amelyben azt méri fel, hogy az elmúlt időszakban mennyivel növekedett meg az érett emberek száma, vagy hogy az emberek mennyivel élnek elkötelezettebb, odaadóbb életet.

• Nagyon fontos időszakot élünk meg, nevezhetjük krízises időszaknak is. Jó, ha felismerjük, hogy a krízis egyben lehetőség arra, hogy újraértelmezzük eddigi, jelenlegi életünket és a jövőbeni szemléletünket.

• Isten tükrében ki is vagyok? Milyen volt eddigi életem? Mi az, ami abból kivetnivaló? Mi az, amire vagy akire jobban oda kell figyelnem?

Útjelző

I. parancsolat (23. rész) 

Gyermekkoromban sok érdekes dolgot meséltek vasárnap délutánokon a régi öregek. Úgy hallgattuk, mint a legszebb meséket. Ezek nyomán írok az itt következőkről.

1. Mi a mágia vagy bűvészkedés? Meglepő, rendkívüli események létrehozása titkos erők által. Két fajtája a fehér és a fekete mágia. A fehér mágia esetében egyszerű kézügyességről van szó. A bűvész rendesen félrevezetve nézői figyelmét „tüntet el” vagy „varázsol elő” csodálatos dolgokat (nyuszit a kalapból). Amíg ezeket az ő ügyességéből teszi, nem bűn. Alig lehet kifogást emelni ellene. Ilyenek a cirkuszi bűvészmutatványok. A fekete mágiánál viszont más a helyzet. Ez súlyos bűn, ha az ördög kifejezett hívásával vagy segítségével végez valaki ilyen rendkívüli dolgokat.

ÚJ ROVAT - Fészekmeleg: a Vasárnap családrovata

Tizenegy évvel ezelőtt, há­­zasságkötésünkkor egy nagyon fontos alapelvet fogalmaztunk meg: bármi történjék, bármilyen nehézséggel találkozunk is közös életünk folyamán, egyetlen járható utunk van: Isten erejével, az ő kegyelmét befogadva hűnek lenni házassági eskünkhöz. Azóta ezt az elhatározást sokakkal megosztottuk: fiatalokkal, jegyesekkel, krízisben levő házaspárokkal. Hogy miért gondoltuk, gondoljuk ezt így? Bármilyen nehézségünk is van, hisszük, hogy „elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé” (3Kor 12,9). Ennek az igazságnak az erejét az évek folyamán számtalanszor megtapasztaltuk.

ÚJ ROVAT - Fészekmeleg: a Vasárnap családrovata

A mesék világa a gyermekek számára megszelídíti, feltálalja a világot, mintegy felkészítve őket arra, hogy bonyodalmaival találkozva eligazodjanak és életükben sikeresen elboldoguljanak a különféle nehézségekkel. De a mese nemcsak gyerekműfaj. Eredeti közegében felnőtteknek szólt, felnőttek hallgatták, s okultak tanításain, miközben szórakoztak is, az együttlét örömét is élvezték.

A mesében ma is találhatóak napi gondokra való megoldások. Sokan azt gondolják, a mese esetleg a nagy egymásra találást mondja el, de aztán a lakodalommal véget is ér, s már nincs receptje arra, mi a teendő, ha a házastársak közt kihűlni látszik a korábbi nagy szerelem, ha a mindennapok felőrlik a kapcsolatot, ha közbejön a harmadik, vagy a kincs, hír, gyönyör. Pedig a mesék világában erre is van „recept”. Igaz, a megfelelő mesét kell megtalálni és értőn olvasni.

ÚJ ROVAT - Fészekmeleg: a Vasárnap családrovata

Azon a helyen, ahol Jézus a legszentebb imádságot, a Miatyánkot megtanította, egy gyönyörű templom áll, abban márványtáblákon sok nyelven olvasható az imádság szent szövege. Öröm látni, hogy a magyar nyelvű tábla az elsők között van.

„Mostantól mondjad nekem: Atyám” – kapja a biztatást Jeremiás próféta. Amikor Jézus tanított, sokszor beszélt mennyei Atyjáról. Már 12 éves korában mondta a templomban: „Nem tudjátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” (Lk 2,4–9). Később apostolainak mondta: „Ne hívjatok senkit atyátoknak a földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben vagyon” (Mt 23,9). Ugyanakkor hangsúlyozta a mennyei Atya szeretetét, jóságát és gondoskodását. „Ha ti, holott rosszak vagytok, tudtok jó adományokat adni fiaitoknak, mennyivel inkább a ti Atyátok, aki a mennyekben van” (Mt 7,11).

ÚJ ROVAT - Fészekmeleg: a Vasárnap családrovata

Az idei első Fiacsat-találkozót ez alkalommal új helyszínen, Homoródfürdőn tartották június 17–19. között. 

A nagy örömet jelentő találkozó gyerekzajtól hangos együttlét volt: 11 család 18 gyerekkel vett részt. Egy új családot is meghívtak az idén, akik így a közösségbe kapcsolódtak. Az első nap délutánján érkezett néhány családnak sikerült hamar közös beszélgetésbe elegyedni a finom vacsora után.

Könyv

Darvas-Kozma József csík­szeredai plébános az idei csík­somlyói búcsún az írás címében foglalt közmondásszerű bölcsességgel dedikálta ne­kem legújabb, szép kivitelezésű könyvét, A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredettörténete című kö­tetet.

Az „eredettörténetet” ille­tően határozottan állítja: „Azt a tényt, hogy Csík mégis katolikus maradt, nem lehet megmagyarázni a Tolvajos-tetőn vívott csata nélkül. A pálosoknak 1484-ben pünkösdszombatra és vasárnapra adott búcsúk a zarándokok sokaságát vonzották Csíksomlyóra, viszont a pünkösdszombati búcsú főhelyre kerülését nem indokolja más, mint az 1567. május 17-i, pünkösdszombati hitvédelmi esemény”.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mi is a félelem? Valamilyen veszély tudatosítása? Annak a beismerése, hogy valaminek vagy valakinek hatalma van felettünk? Egyféle viszony valamihez? Csupán egy emberi gyengeség?

Nehéz a félelmet úgy meghatározni, hogy igaz és érvényes legyen, mégis ismerjük az érzést közelről. Azt gondolom, hogy a félelem mindenekelőtt egy hiány megfogalmazódása a lélekben. Ellentéte nem a bátorság, rokona nem a gyávaság. A félelmet elsősorban a bizalom és a biztonság hiánya szüli. A bizalmatlanság bizonytalanságot eredményez, a bizonytalanság állandó feszültséget, a feszültség állandó félelmet… És a lélek csak sodródik.

Pitypang

Jézus megvédi az agyonkövezésre ítélt asszonyt 

Isten igéje: Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék s vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. De tovább faggatták, ezért fölegyenesedett és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek! Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön, ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hova lettek? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,3–11)

Hírek, hirdetések

Szorgos kezek alkotótábor Sepsiszentgyörgyön

A Kolping-család égisze alatt, a belvárosi Szent József plébánián működő Szorgos kezek kézimunkakör idén másodszor szervez ingyenes népművész és kézműves alkotótábort július 11–16. között. A tábor feladata a népművészi és kézműves képességek kibontakoztatása, fejlesztése, alkotóközösség bővítése, helyben maradó gyűjtemény megteremtése, gyarapítása, a helyi, háromszéki környékbeli falvak fiatal tehetségeinek bevonása. Olyan lányokat (alsó korhatár 6 év), asszonyokat várnak a plébánia kis hittantermébe, akik szívesen tanulnának kézimunka-motívumokat gazdag népművészeti kincseinkből (naponta 9–13 óráig). Tábori tevékenységek: népművészeti és kézműves előadások, műhelymunka: hímzéstechnikák, gobelin, gyöngyfűzés, rojtozás, bogozás, szőnyegszövés, bútorfestés, múzeum- és városlátogatás. Érdeklődés, beiratkozás Vinkler Arankánál, a kézimunkakör vezetőjénél, a tábor szervezőjénél július 9-ig a 0267-316146-os telefonszámon. Minden alkotó, kreatív, tanulni akaró népművészt és kézművest várnak! (JZs)