Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 27. szám, 2015. július 5.

Interjú

Kovács Gergellyel, a Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátorával Szőcs Csaba beszélgetett (folytatás előző lapszámunkból). 

Az utóbbi évek tapasztalatának tükrében lehet-e Márton Áron tiszteletének fejlődéséről beszélni? Milyen irányok vannak? Az egyház ugyanis egy meglévő tiszteletet ismer el valójában az ügynek a végén, amikor boldogot, szentet avat. Hogy látja ezt a posztulátor?

Tény és való, hogy Áron püspök úr tisztelete mindig is élő volt, ma is az. Az egyházmegyében ezt jól lehetett érezni, akkor is, amikor ez tilos volt, az emberek úgy, ahogy tudták, kifejezték. Én úgy érzem, hogy ez a tisztelet végig töretlen volt és az is maradt, hála a jó Istennek. A változást ott látom, hogy ez most sokkal inkább láthatóvá válik, sokkal inkább megtapasztalható. Korábban a posztulátor nem erdélyi volt, hanem magyarországi. Most, mivel a főegyházmegye papja vagyok, számomra nagyon fontos, hogy azt kell megmutatni, arról kell beszélni, ami megvan. Ennek számos formája van, gondoljunk csak arra, hogy az évek során hány szobor, ábrázolás, dombormű született, publikációk, konferenciák, maga a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum. Nagyon fontos az élő tisztelet, és ezt a buszon is elmondom a zarándokoknak, hogy mi mit tehetünk, az eljárás az csak a jogi forma. Mi hisszük, hogy szentként élt, szentként tiszteljük és kérjük, hogy az egyház ezt ismerje el. Ezért fontos, hogy ez a tisztelet élő maradjon, mi mondjuk el, hogy számunkra ez fontos, s igazából innen forrásozik a teológiai megközelítés is.

Közeli ismerőseimhez, barátaimhoz voltam hivatalos nemrég. Estefelé érkeztünk a meghívottakkal. A nap lemenőben volt, de jó volt az idő, szép a környezet, égett a tűz, játékosak voltak a kutyák. Sütöttük a finomabbnál finomabb falatokat a szénen, ami alig világított a sötét estében. Így még hangulatosabb volt a légkör. Kész lett az étel. De a kutyák is szerettek volna lakmározni. Ezt tudatták a maguk módján, amit a gazdájuk észre is vett. Hozta a táplálékot és megtöltötte a két eb tálját. Azok szaladtak is, de ekkor jött a figyelmeztetés: Imához!! 

A két kutya megállt a felszólításra, leült a parancsra és ugatás, morogás nélkül csendben hallgatta a gazda imáját. A nálunk szokásos étel előtti ima befejezéseként elhangzó ámen után megrohamozták a tálakat és jó étvággyal habzsolták az ételt.

Döbbenetes!!! A kutyák meg tudják tanulni, hogy amíg nem hallják az imát és a befejező áment, addig nem „ülnek asztalhoz” és nem zabálnak, mint egy állat.

Panoráma

Fotó: Nagy AndrásA bukaresti Barátok templomának magyar közösségéből tizenkét fiatal és két felnőtt részesült a bérmálási szentségben június 20-án. Még az idősebbek sem emlékeznek már magyar nyelvű bérmálásra a fővárosban. Noha 1990 óta a bukaresti magyar közösség bérmálkozói anyanyelvükön készülhetnek, mégis csatlakozniuk kellett a román közösséghez, és a szentmise is román nyelven folyt. Egyébként a bukaresti Barátok templomában minden vasárnap és ünnepnap reggel 9 órától, illetve szerda esténként tartanak szentmisét magyarul.

Böcskei László nagyváradi megyéspüspöknek köszönhetően felemelő szentmisében volt része a bukaresti maroknyi magyar közösségnek. Szentbeszé­dében a püspök megemlítette, hogy a Szentlélek által mindnyájan élő keresztényeknek kell lennünk, így kerülhetünk még közelebb Krisztushoz, és általa találhatjuk meg életünk értelmét és célját. Búcsúzáskor megjegyezte: „Kellemes meglepetés volt találkozni a bukaresti római katolikus magyar közösséggel, nem is tudtam, hogy ilyen összetartó és lelkes embereket ismerhetek meg.”

Panoráma

Fotók: Nyírő Szabolcs-István, Kalányos OttóJúnius utolsó vasárnapján diakónusokat, másnap papokat szentelt Gyulafehérváron Jakubinyi György érsek. Az újonnan felszenteltek a gyulafehérvári Papnevelő Intézetben készültek a papságra, annak első fokozatában, a diako­nátusban hárman részesültek: Both László (Szárhegy), Farkas Zsombor (Csík­szent­györgy), valamint Ilyés Lehel (Szé­­kely­szentkirály). Ők még egy évig folytatják tanulmányaikat az érseki székvárosban, azt befejezve állhatnak ismét a szentelő püspök elé.

Panoráma

Amikor lehullt a vasfüggöny Európában, nálunk, keleten megindult az élet: kezdeményezések, közösségek és intézmények születtek újjá, illetve jöttek létre. Nyugat-Európa pedig nem maradt közömbös a mély szegénységről árulkodó, tőlünk érkező képek, információk láttán. Így született meg a Felső-Ausztriai Caritas külföldieket segítő osztálya (Auslandshilfe Caritas Linz). Már az elején kapcsolat alakult ki a Gyulafehérvári Főegyházmegye szeretetszolgálata és az osztrák szervezet között. Míg az elején a segélyszállítmányok megszervezése, lebonyolítása és a segélyek kiosztása volt a feladat, ma már több területen élő szakmai partnerség van a két Caritas között.

Panoráma

Tizenhat bentlakó minőségi ellátását vállalta fel közel egy évvel ezelőtt a Gyulafehérvári CaritasBúzásbesenyőben, azzal a céllal, hogy egy olyan közösséget teremtsen, ahol gondozott és munkatárs egyaránt otthon érezze magát. Ezt ünnepelték június 27-én: míg Simon István polgármester bográcsgulyást készített, addig a Dósa Dániel Általános Iskola gyermekei táncos-verses műsorral szórakoztatták az időseket és vendégeiket.

Az otthonban a munkatársak az ott élőknek nemcsak a testi szükségleteit igyekeznek ellátni, hanem odafigyelnek a lelki és szellemi igények kielégítésére is.

Panoráma

A székelyudvarhelyi Ferences Világi Rend csoportja idén is megszervezte a hagyományossá vált nyári zarándoklatot.

Június 20-án, a reggeli szentmise után egy 29 fős csoport kerekedett fel, és Antal ferences testvér vezetésével Besztercére utazott, ahol Geréd Péter főesperes vendégszeretetének örvendett. A plébános mesélt a városról meg a három nép együttéléséről. Ezután a csoport megtekintette a római katolikus, evangélikus, valamint a hajdani ferences templomot. Délben átutaztak Désre, ahol nagy szeretettel és vidámsággal várta őket Lukács atya, Balázs testvér és Székely Judit a világi rendi testvéreknél.

Egy falat a léleknek
  • „Meghajtom térdemet az Atya előtt; tőle származik minden közösség az égben és a földön” (Ef 3, 14). Íme, ami sokszor hiányzik belőlünk: a „meghajtom térdemet”. Ez egy ókori embernél azt jelenti: leborulok, imádom, megsemmisülök, nincs több szavam.
  • Itt egy csodálatos rítusról van szó.
  • Mi az a rítus? Istennek egy nagy adománya, amely két dolgot visz végbe egyszerre: előkészít minket a kegyelem fogadására, ugyanakkor megszelídíti a kegyelmet.

Útjelző

Mária iskolájában 124.

Engedd meg, Szűzanyánk, hogy a teljes Szentháromsághoz szálljon: hálaadásul teéretted. Hálát adunk a mennyei Atyának, hogy téged megteremtett. Az Atya minden teremtményénél előbb szeretett, kiválasztott és egyedül valóan megáldott téged, következésképp öröktől fogva gyönyörködik is benned, mint isteni bölcsességének és gazdagságának teremtett visszfényében. Fiával, az elsődleges okkal együtt, másodlagosan miattad teremtett meg minket és az egész mindenséget az Isten.

Emlékezzünk régiekről

Hetven éve halt meg:

Szabó Miklós. Született Székelyhodoson, 1902. november 15-én. A gimnáziumot Marosvásárhelyen, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1931. június 28-án Mailáth G. Károly püspök. Szárhegyen, Zetelakán, Ditróban káplán, Nagyágon, Homoródremetén lelkipásztor. Utána betegállományban Kolozsváron, majd Budapesten tartózkodott. 1945. július 1-jén egy autó elütötte, a balesetben életét vesztette. 43 éves volt.

Pitypang

Barangolás Erdélyben (2. rész)

Az előző részben Erdély felé az Arad–Lippa útvonalat jártuk végig, most az Erdélyt nyugatról megközelítő útvonal, Nagyvárad–Csucsa (Ciucea) következik. Nem hiszem, hogy Nagyváradot be kellene mutatni, hisz ki ne hallott volna a gyógyhatású Félix-fürdőről Várad közelében, de annál kevesebben tudnak a Várad mellett fekvő Bihari földvárról. A Bihar-vár Anonymus elbeszélése szerint a honfoglalás előtt Ménmarót vezér kazárok lakta országának központja, Ménmarót vára volt.A vár a 11. században hercegség, 1061-től püspökség székhelye volt, melyet később Nagyváradra helyeztek át. A vár az 1241–42-es tatárjárás után elvesztette jelentőségét, mára egy részén focipálya található. Viszont ma is jól láthatóak a hatalmas földvár halmai. Visszatérve Váradra, megtekinthetjük a sok történelmi vihart kiálló váradi várat, mely Bihar megye legjelentősebb késő középkori és kora újkori műemléke. A vár több szakaszban épült fel a 16–19. századok során. Napjainkban szépen helyreállították a vár körüli sétányt, ám belülről sajnos még nem látogatható. A vár Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb reneszánsz erődítménye; itt most régészeti ásatások folynak, hogy ezek befejeztével a városi önkormányzat végre megkezdhesse az épületkomplexum teljes felújítását. Mai formáját – ötszögű, a sarkokban bástyákkal, vizesárokkal – 48 évig építették, 1570–1618 között. Az 1092–1557-es években a római katolikus püspökség fennhatósága alá tartozott, s ezalatt jelentős vallási és kulturális központtá nőtte ki magát. A falakon belül könyvtár, csillagvizsgáló, nyomda és iskola is működött. A katolikus templomában és a temetőjében hét király talált örök nyugalomra. A szecesszió legreprezentatívabb és egyszersmind legismertebb épülete a belváros Körös-part melléki szakaszán emelkedő, főtéri Fekete Sas palota. A római katolikus püspöki palota régi épületének helyére 1902–1903 között ifj. Rimanóczy Kálmán tervei alapján építették az eklektikus stílusú épületet. A 253 m hosszú, tíz épületből álló barokk épületsor több mint száz éven át épült (1753–1875, forrás Péter I. Zoltán). A híres Kanonok sort több fázisban építették, több mint 100 éven át, 1753–1875 között. Egyedi kinézetét az 56 oszlop által fenntartott, 253 m hosszú folyosó kölcsönzi. Az 1752–1780 között épült római katolikus bazilika a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában.

Hírek, hirdetések

Kántori állás

A csíkszentmiklósi plébánia a szolgálatát hivatásának tekintő kántort keres a megüresedett állásra. Szolgálati lakás biztosítva, bérezés a jelenleg érvényben lévő egyházmegyei szabályok és a munkatörvénykönyv rendelkezései szerint. Érdeklődni Drócsa László plébánosnál a 0745-515034-es telefonszámon.