Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 27. szám, 2013. július 7.

Vezércikk

Már az elmúlt héten megjelent világi forrásokban egy hír egy olasz főpapról – ott püspöknek nevezik –, aki ugyan saját banki ügyletekbe bukott bele, de mivel a Vatikán hivatalos pénzügyi alkalmazottja volt, nem magánemberi minőségét emelték ki. Ez mindig így van: aki egy intézmény kötelékében dolgozik, biztos lehet benne, hogy tévedését az illető intézmény egészének jellemzésére fogják használni. Fokozottan igaz ez egyházi közegben, ezért kell még nagyobb fegyelmet tanúsítania az egyházi alkalmazottnak (még inkább, ha pap). A szenzációs hírt így színezték: „Pénzmozgások. A Vatikán nevében nyitott svájci számlákat a letartóztatott Scarano püspök. Minden jel arra mutat, Ferenc pápa komolyan gondolja az egyházon belüli nagytakarítást. Scarano lekapcsolása megnyithatja Pandóra szelencéjét.” A hírt nemcsak a nyomtatott sajtó hozta azonnal, hanem az interneten a legkülönfélébb helyeken bukkant fel a világ számos nyelvén. Egy angol nyelvű katolikus hírügynökség háttéranyaggal kiegészítve, a vatikáni szóvivőt idézve hozta. Ugyanakkor magyar katolikus hírportálokon nem is jelzik.

Panoráma

Gyulafehérváron június 29-én áldották meg Isten szolgája Márton Áron püspök szobrát a papszentelési szentmisét követően. Az érseki palota udvarán, Márton Áron püspök egykori székhelyén elhelyezett szoborkompozíció – Gergely Zoltán alkotása – méltóan emlékeztet a boldog emlékű főpásztorra. A szobor leleplezésének mozzanata – Tamás József püspök és Szilágyi Mátyás, Magyarország kisinyovi nagykövete által – az egybegyűltek elé tárta az alkotás szépségét. Ezt követően Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete méltatta Márton Áron püspök személyét, életművének az egész magyar közösség számára kiemelkedő jelszerűségét.

Kovács Gergely, Márton Áron boldoggá avatási ügyének posztulátora hozzászólásában az emlékszobor gyulafehérvári felállításának jelentőségét emelte ki. Az alkotás létrejöttét Márton Judit, az Érsekség Építészeti és Egyházművészeti Irodájának vezetője ismertette.

A méltatások után Jakubinyi György érsek áldotta meg Isten szolgája Márton Áron püspök szobrát. A magyar kormány nevében a kegyelet koszorúját helyezte el Füzes Oszkár és Szilágyi Mátyás nagykövet, valamint Magdó János, Magyarország kolozsvári főkonzulja. A szoboravatási ünnepség Istent magasztaló énekkel zárult. Ezentúl az érsekség udvarán az emlékszobor Isten szolgája Márton Áron püspök alakját közelebb hozza a látogatókhoz, a zarándokokhoz. (HE) 

Panoráma

Diakónus- és papszentelés a főegyházmegyében 

A székely származású szerpapjelöltek kérését meghallgatva, rendhagyó módon a csíksomlyói kegytemplomban szentelte diakónussá június 27-én, Szent László király ünnepén de. 11 órától a főegyházmegye öt kispapját Jakubinyi György érsek. A főpásztor kézföltétele és imádsága által az egyházi rend első fokozatában részesült a csíkszeredai Bene Kálmán, a csíkszentsimoni Boga Norbert-Árpád, a csíkszépvízi Gál Hunor, a kászonújfalvi György Imre, valamint a gyergyószentmiklósi Hanuleac Tamás. A Csíksomlyón szentelt öt diakónus ötödik teológiai tanulmányi évét fejezte be idén a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben, azonban már hat éve készülnek a papságra, ugyanis az ötödévet egy gyakorlati, hivatástisztázó év előzte meg, amelyet plébániákon töltöttek. Diakonátusuk átmenetinek tekinthető, mivel a hosszú képzési és felkészülési folyamatban ez az utolsó lépcsőfok az egy év múlva esedékes papszentelés előtt.

Panoráma

A Cristian Amza rendező által készített Márton Áron, püspök a keresztúton című félórás dokumentumfilmet 2012. június 5-én főműsoridőben vetítette a román televízió. A film készítője maga gondoskodott az olasz filmfelirat elkészítéséről és – Márton Áron szentté avatási ügye posztulátorának kezdeményezésére – Rómában is bemutatták 2012. október 11-én. Cristian Amza hamarosan az angol feliratot is elkészítette, és nemcsak a Yad Vashemhez juttatta el, hanem benevezett vele a Mirabile Dictu Nemzetközi Katolikus Filmfesztiválra is, ahol az alkotás jelentős sikert ért el: bekerült a legjobb három dokumentumfilm közé. Úgy tűnt, hogy Áron püspök ex aequo elnyeri a díjat, végül – szinte mondhatni, hogy az ő egész életét jellemző szerénységgel – a dobogó második fokára állt.

Panoráma

Tartalmában rendhagyó kiadványt mutatott be június 26-án a kolozsvári Szent Mihály plébánia nőszövetsége. Az alkalomra zsúfolásig megtelt a díszterem Teodorescu Nagy Réka És a függöny fellibbent… című kiadványa ismertetésekor. Az 1940. október 5-én a Szűzanya lábainál, Csíksomlyón született T. Nagy Réka meghatározó személyisége a hazai pszichológiának. Fél évszázadon át tevékenykedett pszichológusként a kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban, és tanított is a Babeş–Bolyai Tudományegyetem pszichológia és gyógypedagógia karának tanáraként. Nemzedékek tanultak tőle minőségi tudást, hozzáállást a lélekműveléshez és -gondozáshoz.

Panoráma

Július 1-jén védte meg doktori dolgozatát Bakó Csongor István a kolozsvári BBTE Református Teológia Karán. Talán meglepőnek ható döntése, hogy e karon vállalkozik a doktori munkára, elsősorban annak köszönhető, hogy így lehetősége nyílt a nemzetközi szaktekintéllyel, Hézser Gáborral együtt dolgozni. Hiszen Bakó Csongor István évek óta elkötelezettje a kórházi pasztorációnak: nemcsak napi feladatként végzi segédlelkészi teendői mellett ezt az emberpróbáló munkát, hanem – és ez külön kiemelendő és becsülendő – szellemi adottságait, tudományos érdeklődését kamatoztatva több szempontból is alaposan utánajárt tevékenységi területe alapjainak. Logoterapeutikus kórházpasztoráció pszichoonkológiai kontextusban című dolgozata öt fejezetében újszerű témákat tisztáz: elsősorban az onkológiai osztályon szolgálatot teljesítő pasztorálasszisztens, lelkész számára és szempontjából keres és talál olyan fogódzókat, amelyek ezt a munkát segíthetik. Emellett – és opponensei ezt emelték ki egységesen – több tudományterületen jár biztonsággal, és világít meg olyan fogalmakat, amelyeket a daganatos beteg gyógyítását, állapota stabilizálását szolgáló több terület szakembereit segíthetik. A Viktor Frankl alapította logoterápiás iskola gondolatmenetét, értelemcentrikus, értelemkereső felfogását javasolja alkalmazni a pszichoonkológiában, ezzel a keresztény, de a tagadó vagy kereső beteget és családját is eredményesen, ugyanakkor tisztelettel lehet elérni, kísérni.

Panoráma

Június 22-én, szombaton, tartották a IX. Nagybányai Háló-találkozót a Szent József-templomban. Az ország különböző pontjairól érkeztek a hálósok (Avasújváros, Felsőbánya, Nagykároly, Szatmár, Máramarossziget, Nagyvárad, Nagyszalonta), nem utolsósorban Nagybányáról, több mint 70 résztvevő. Mint minden találkozót, ezt is az együttlét és a találkozások öröme jellemezte. A mottót Paul Claudeltől kölcsönözték: „…elindultam valaminek a keresésére, és íme, valaki lettél számomra, Istenem”.

Panoráma

Napsütéssel és szellővel köszöntött ránk június 29-e, Szent Pál és Péter napja. Sok templomnak van e napon a búcsúja, köztük a Kolozsvárhoz közeli kisbácsi templomnak is. A templomkertben kis sarkokban kuporogtak a gyóntató papok és a tisztulni vágyó hívek, hogy méltón vegyenek részt a búcsús szentmisén. Ezalatt a sekrestyében sürgött-forgott a több mint tizenöt ministráns, hogy ők is elkészüljenek az ünnepre. A szentmisén a 25 főt meghaladó kisbácsi felnőtt kórus énekelt plébánosuk, Kovács Árpád vezetésével, Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes a bevezető gondolatokban pedig arra buzdította a híveket, ne feledjenek felnézni a nap szentjeire, a hitvalló Péterre és a hithirdető Pálra. Kiemelte: Szent Pál nem tartozott a tizenkettő közzé, s ő lett a nemzetek apostola, megtette azt, amit Isten rábízott, ezért merjünk igent mondani Isten hívó szavára.

Panoráma

Beszámoló a csíkszeredai élő rózsafüzér zarándoklatról 

Az Erdélyi Mária Út Egyesület, a csíkszeredai plébániák és az Erdélyi Cursillo másodszor szervezett június 22-én élő rózsafüzér zarándoklatot Csíkszeredában.

Szép számú zarándokcsapat gyűlt és indult el Pénzes József esperes-plébános áldásával a Szent Ágoston-templomból reggel 9 órakor. A 16 kilométeres zarándoklat első stációja a csíksomlyói kegytemplom volt. A kánikula ellenére folyamatosan kapcsolódtak a csoporthoz új zarándokok az út során, akiket odavonzott a közös ima és éneklés szépsége. Csapai Árpád egyetemi lelkész elmélkedései segítettek a rózsafüzér titkainál elmélyülni.

Panoráma

Június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe: ekkor találkoztak szeretett mesterükkel az örökkévalóságban. Vértanúságuk mennyei születésnap volt 67-ben. Néró császár keresztényüldözésének áldozatai ők: Péter a Mamertinusi börtönben is a fény, a szabadság és az élet üzenetét, az örömhírt hirdeti, még ott és akkor is az Úrhoz imádkozik, habár már tudja, mi vár rá. Békességgel telik el, a halál számára életet jelent: az Úrral való szemtől szembeni találkozást azzal, akiről vallja: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!”. Péterhez hasonlóan Pált is, „Isten kiválasztott eszközét” elfogják, majd fellebbezésének, kérésének eleget téve Rómába viszik a császár elé: idevaló polgárhoz méltóan a Rómából Osztia felé vezető úton lefejezik.

Panoráma

Üzenet Istentől volt a mottója a román ajkú ifjúság számára szervezett, június 22-i találkozónak, melyre Avasfelsőfaluról és Bikszádról, Lajosvölgyéről és Bujánházáról, a nagybányai Szent József és Szent Antal, valamint a szat­már­né­meti Kál­vária közösségektől érkeztek résztvevők. A rendezvény a Köl­csey Ferenc Főgimnázium étkezőjében tartott részének legelején a különböző csoportok kreatív munkáját mérték össze, egy-egy logót kellett ugyanis készítsenek a találkozóra – a pályamunkákat zsűri értékelte és díjazta. A lajos­völgyi csoport bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak a nap első felében Román János, a Kál­vária-templom román közösségének plébánosa tartott előadást a kommunikációról, annak formáiról és fejlődéséről az évek során. Ennek kifejtéseként felolvasott egy részletet a Teremtés könyvéből, rámutatva: Isten beszél, közöl, üzen, a kérdés csupán az, hogy mi képesek vagyunk-e meghallani és válaszolni rá? Világunk információkban bővelkedik, a fiatalok pedig különösképpen oda kell hogy figyeljenek ezek hatására. Ezt követően a résztvevők csoportokban beszélgettek az Istennel való kommunikációról, valamint Gonzaga Szent Alajosról, akinek életét az előadás második felében ismerték meg –, majd sétát tettek Szatmárnémeti régi központjában, és vidám percekben volt részük a nagybányai Somaschi Alapítvány önkénteseinek vezetésével.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas, a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság és a Szent Gellért Alapítvány közös alapítású Őrangyal programja idén is megszervezte, immár hetedik alkalommal nyári táborát az egyazon vidéken, településen élő fogyatékkal élő fiatalok, gyerekek, felnőttek és egészséges társaik számára, hogy elfogadó, megtartó közösség létrehozásán és ápolásán dolgozzanak együtt, játékos és élménydús foglalkozások keretén belül.

Az Őrangyal-tábor résztvevői, a hűséges Őran­gyal-programosok mintegy jutalomként a szorgal­mu­kért egy új helyen ízlelhették meg az év közben kialakuló közösség gyümölcseit. Résztvevőink Kászon­al­tíz­ből, Csík­szentdomokosről, Csík­szent­tamás­ról, Gyi­mes­fel­ső­lok­ról, Szé­kely­ud­var­hely­ről, Csík­szent­si­mon­ból, Csík­sze­re­dá­ból, Lö­vé­té­ről, Al­falu­ból, Te­ke­rő­pa­takról, Farkaslakáról érkeztek. A különböző települések résztvevőinek találkozásával nemcsak a vidéki közösség formálódik, hanem a nagy Őr­angyal-család is.

Kitekintő

Palliumot kapott Rómában harmincnégy érsek, akit az elmúlt esztendőben nevezett ki Ferenc pápa a június 29-én tartott szentmise keretében. A gyapjúból szőtt pallium az egységet szimbolizálja a szentatyával, de az érsekek egységét is a helyi egyházzal. A Szent Péter és Pál apostolok ünnepén tartott szentmise elején Ferenc pápa megáldotta a főpapi jelvényeket, a kb. 3 ujjnyi széles fehér gyapjúszalagot, melyet vállra helyezve viselnek. Átlósan elhelyezve négy fekete kereszt van beleszőve. Elöl és hátul a körszalaghoz rövidebb szalagrészt illesztenek, melyet szintén egy-egy kereszt díszít. XVI. Benedek pápa fölújította a pápai pallium ősi formáját: 10 cm széles, kb. 2,5 m hosszú fehér gyapjúszalag, melynek két vége a bal váll előtt és mögött lóg le, a jobb vállon is átvetve, öt piros kereszt van beleszőve. A pallium alakja Krisztus igájának, anyaga (a tiszta gyapjú) Krisztus pásztori hivatalának, az öt kereszt öt szent sebének a szimbóluma. Most 19 országból érkeztek azok az érsekek, akik palliumot kaptak.

Egy falat a léleknek

• Ma már ritkábban látjuk, hogy ha két fél találkozik, akkor kenyeret és sót visznek eléjük, amelyből mindketten esznek. A kenyér az életet, a só pedig a tartósságot és a romolhatatlanságot szimbolizálja. Vagyis így jelzik a felek, hogy ők tartós kapcsolatot hoznak létre.

• Romlás és enyészet a halál. A só ennek ellenszere. Minden étkezés szembeszáll a halállal, és az élet fenntartására törekszik.

Útjelző

(VIII. parancsolat, 3. rész) 

Mit ír a Szentírás a hazugságról? A Bibliában gyakran megtaláljuk ennek a bűnnek az elítélését.

– „Óvakodj a hazugságtól!” (Kiv 23,7)

– „A hazug ajkak átkozottak az Úr előtt!” (Péld 12,22)

– „Aki hazudik, az ördögöt követi, aki a hazugság atyja!” (Jn 8,44)

– „Ne hazudozzatok egymásnak!” (Kol 3,9)

Fiatal vagyok és gondolkodom

Egyik levelezőlistán kaptam egy segítségkérő e-mailt, hogy egy fiatal lányról kiderült, rákos. Adakozzunk, ha egy lejt, ha tíz lejt adunk, az is nagyon jó lesz, mert sok kicsi sokra megy. Eddig az emberben csak az együttérzés mozdul meg, hiszen fiatalról van szó, nehéz küzdelem vár rá. Azonban a segítségkérő levélke alján ott állt az idézet: „Mindazt, amit szeretnetek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik”.

Pitypang

Néhány napon át gyermekek hangjától visszhangozott a Hargita. Ebben az évben is Hargitafürdőn rendezték meg az egyházmegyés ministráns fiúk táborát mintegy száz résztvevővel. A tavalyi tábor sikerén felbuzdulva fogott neki az újbóli szervezésnek Tamás Huba, jelenleg homoródkarácsonfalvi plébános segítőivel.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán

1. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail címre. A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Főpapi szentmise és koncert a ditrói templomban

Július 10-én, szerdán este 7 órakor dr. Cserháti Ferenc eszter­gom-budapesti segédpüspök, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott főpásztor celebrál szentmisét a felszentelésének 100. évfordulóját ünneplő ditrói Jézus Szíve-nagytemplomban. Ugyanakkor a település szülötte, dr. Vencser László meghívására az 1971-ben szentelt papok – köztük ditróiak – hálaadó szentmisét mutatnak be 42 éves papi szolgálatukért. Közvetlenül az ünnepi szentmise után a Jakab Antal Keresztény Kör meghívására Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes (szoprán), érdemes művész ünnepi hangversenye következik, zongorán kíséri Hegedűs Valér zongora- és orgonaművész. A rendezvényt a budapesti székhelyű Alapítvány a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért szervezet támogatja. (JAKK)