Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 26. szám, 2012. június 24.

Aktuális


Évadzáró a Katolikus Akadémián 

Mi köze a testnek a lelki élethez? – ezt a kérdést tette fel előadása címében Ilyés Zsolt, a gyulafehérvári papi szeminárium lelki vezetője a Katolikus Akadémia évadzáró előadásán. A jól választott téma a kánikulában is vonzotta a hallgatóságot, akik egy kifejezetten vidám, élvezetes előadást hallgathattak június 21-én, csütörtökön este 7 órakor a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dísztermében. Ilyés Zsolt a test teológiáját elméleti síkon is bevezette, majd alapvető információkat is megosztott, olyanokat, amelyek mindenkinek segíthetnek egészségesebb, boldogabb, de legfőképpen kiegyensúlyozott, teljes életet élni. Mi szükséges ehhez? Hogy ne tegyünk úgy, mintha test nélküli angyalok volnánk, mintha Isten a testet nem üdvösségünk munkálására adta volna nekünk, mintha az teher és elhanyagolandó, mellékes dolog volna. Ilyés Zsolt meggyőzően beszélt arról, hogy a mindennapokban, de az imában is a testünk jelen van, s a lelkünk szárnyalása nem valósítható meg a test nélkül. Nem az a cél, hogy elváljon a lélek és magasra röpüljön: ez nem is lehetséges! Aki elhanyagolja a testét, az Isten ajándékát nem megfelelően kezeli. Az elnyomott, megnyomorított testet el lehet hallgattatni, de „szava” a csendben előtör, az ima csendjében jelez: észre kell venni, figyelni kell jelzéseire. Ha nem, betegség, pszichoszomatikus tünetek formájában jelentkezik. Mert a lélek akkor van jól, ha a testben otthonos ember összhangban él vele, ha test és lélek együtt emeli az emberi formába megtestesült Jézus nyomában. Így hát a címbeli kérdésre a válasz: sok köze van a testnek a lelki élethez, nélküle nem is lehet igazi, elmélyült lelki életet élni.

Aktuális

(Június. A kezdet vége)

Ballagunk. Nemcsak mi, a főiskolák padjait öt éve koptatók, hanem az óvodától kezdve minden jelentősebbnek tűnő szakaszzárásnál lévők. Izguló szülők, unatkozó gyerekek. Izguló gyerekek, unatkozó szülők. Közhelyes vagy nagy találékonysággal megszerkesztett búcsúbeszédek, váltig megunt, lassan könyv nélkül, hallomásból megtanult versek, meg a teljesen ismeretlenek szállnak az éterben. Sok virágcsokor cserél gazdát. A végért, az utolsó száz méteren való bátorításként kapjuk, vagy az új kezdet csírájánál nyújtott támaszként? Vagy csak úgy, mert így illik. Ballagunk.

Tervezünk. A BBTE Auditorium Maximumában egymást váltják a diáktömegek, piros szalag vagy zöld, netán sárga vagy kék a ballagási kalapokon. A szimbolikához értő kívülállók talán olvasnak is ebből, tudják, melyik kar hallgatói végeznek. Mit sem változtat az ünneplések, ovációk, tapsviharok során. Elvégre aki eljutott a harmadik év végére, már hősnek számít. (?) Sokan visszatérnek a képzés körforgásába, magiszterizni kezdenek. Itthon vagy máshol – próbálgatják, hol élhetőbb a sokat szajkózott válság. Melyik képzés mit ér – munkahelyet, fizetést, megélhetést… Tervezünk.

Panoráma

Véget ért Szilágyi Mátyás mandátuma 

Négy éven át volt Szilágyi Mátyás Magyarország főkonzulja Kolozsváron, ahonnan mandátuma lejártával távozik. Búcsúztatására fogadást tartottak június 15-én a kolozsvári Római Katolikus Nőszövetség Szentegyház utcai tetőtéri dísztermében. Jelen volt Füzes Oszkár bukaresti nagykövet, valamint számtalan erdélyi jeles személyiség. Csaknem egy órán át kígyózott a sor, a politikai, társadalmi, kulturális és hitélet szereplői személyesen búcsúztak el Szilágyi Mátyástól, megköszönték, hogy példásan igyekezett az erdélyi közösségre figyelni, mindenütt jelen lenni, szóval-tettel segíteni, nemzettudatában erősíteni az erdélyi magyarokat. Eljött a leköszönő főkonzul munkássága iránti elismerését kifejezni dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület, Bálint Benczédi Ferenc, az unitárius, Adorjáni Dezső Zoltán az evangélikus-lutheránus egyház püspöke, Mihai Todea görögkatolikus általános helynök. Egyházunkat Kovács Sándor kanonok, főesperes és a BBTE Római Katolikus Teológia Karának tanárai, szerzetesek, szerzetesnők, papok képviselték. Jelen volt Swartz Róbert, az izraelita hitközség elnöke. Dr. Jakubinyi György érsek és helynöke, Potyó Ferenc elfoglaltságuk miatt – a főpásztor Tamás József segédpüspökkel a dublini eukarisztikus kongresszuson vett részt, utóbbi bérmált a Székelyföldön – írásban fejezték ki köszönetüket Szilágyi Mátyásnak a segítőkészségért, biztosítva a diplomatát, hogy imáikba foglalják.

Panoráma

A Vasárnap több ízben üdvözölte dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténészt Erdélyben, pontosabban Csíksomlyón: a 2007-es Szent Erzsébet-konferencián a Kájoni János Scholával egyházzenei áhítatot tartott, 2009-ben az általa alapított Boldog Özséb Színtársulattal előadták a Csíksomlyói Passiójátékot: élő módon hozva haza Csíksomlyóra az eredeti misztériumdrámákat. Medgyesy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, az LFZE–Zeneakadémia óraadó tanára, az MTA BTK ITI Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoport tagja.

Panoráma


A pszichológia tudományának fellendülésével, a különböző irányadó iskolák tanításainak ismeretében a keresztény emberben felmerülhet a kérdés, a felettes énről alkotott elképzelés mennyire feleltethető meg a keresztény lelkiismeret-fogalomnak, hiszen úgy tűnik, néha egyezést mutat a két fogalom meghatározása. A Katolikus Akadémia utolsó előtti előadásában drd. Robu Magda is erre a kérdésfelvetésre keresett választ. Az előadó abból indult ki, hogy mindenki ismeri, tapasztalta a lelkiismeret-furdalást. Felmerül azonban, hogy minden alkalommal, amikor tapasztaljuk ez, valóban lelkiismeretünk szólal-e meg vagy a felettes én „furdal”. A külső normáknak való meg nem felelés nyomán fellépő szégyenérzet nem lehet lelkiismereti eredetű – Ádám és Éva paradicsomi jelenetében a tiltott gyümölcs fogyasztása után a test felruházása nem lelkiismeret-furdalásra, hanem a felettes én hangjának és követelésének való elégtételnek tudható be. A tékozló fiú történetében is találkozhatunk bánattal. A fiú elvesztett vagyona felett érzett szomorúsága már nem a külső elvárásoknak való megfelelések miatt generálódott, hanem az a belátás keltette, hogy saját szabadsága/szabadossága miatt elveszítette járandóságát. S mint ilyen, lelkiismereti eredetűnek tekintendő. Ugyanakkor az előadó hangsúlyozta Viktor E. Frankl meglátását, miszerint a lelkiismeret az értelemkeresés fóruma. Ugyanakkor a frankli gondolatmenet alapján állítható, hogy a lelkiismeret nemcsak utal a transzcendensre, hanem abból fakad. Az előadó ezek után beszélt arról, hogyan lehet a felettes ént interiorizálni, azaz a lelkiismeret részévé tenni, s mindazt a külső normarendszert, amelyeket szüleinktől, környezetünktől sajátítunk  el.

Panoráma

Idén is megtelt Szatmárnémeti régi központja a Jézus szíve búcsúra

A Jézus szíve búcsú a régió legnagyobb vallásos eseménye volt, több ezren érkeztek az egyházmegye területéről, sőt, az elszakadt, egykor a szatmári egyházmegyéhez tartozó részekről is.
A búcsús szentmisét Schönberger Jenő püspök paptársaival közösen mutatta be, homíliát Ruppert József piarista mondott a Szatmárnémeti régi főterét megtöltő hívek előtt.

Panoráma

Búcsút ünnepelt június 17-én Tenkén a római katolikusok lelkes serege. Egyedi volt az ünnep a résztvevő papok és hívek nagy száma miatt, de nem mindennapi szeretet nyilvánult meg a tenkei pásztorok és a hívek között, felekezeti hovatartozástól függetlenül. A kívülálló számára felüdítő látvány volt, ahogy egymás után a szeretetről és összefogásról mutatott jó példát római és görögkatolikus, ortodox és református lelkész. Így szolgáltak együtt a római katolikus plébánosok: Schek László (Tenke), Fügedi Antal (Bikács), Gyenge Béla (Szalonta), Kiss Márton és Radnóti Antal (Bélfenyér), Mihăeşti Iosif (Rézbánya), és megtisztelték jelenlétükkel az ünnepet a helyi felekezetek más felekezethez tartozó elöljárói: Berke Sándor református, Iancu Inel ortodox és Mihai Terec görögkatolikus papok, akik feleségük és híveik kíséretében érkeztek, hogy együtt tisztelegjenek Jézus szíve előtt.

Panoráma

Szinte hihetetlen, hogy egy év telt el, amióta a Hálósok Arany János városában jártak. Ismét régi ismerősöket üdvözölhettünk, de mindig új halak is felakadnak Isten hálójában, így közel százan töltötték meg a Szent István király plébánia udvarát. És jöttek Hálósok Nagyváradról az elnök asszonnyal, Konrád Katalinnal, meg Temesvárról, Aradról, Nagybányáról, Nagykárolyból, de a kisebb településekről is, mint Tenke és Bélfenyér. Mint minden évben, a határon túliak is szeretettel jöttek el Szegedről, Gyuláról, Makóról.

Panoráma

Június 15-én évzáró ünnepély keretében huszonhét kisgyerek búcsúzott a kolozsvári Báthory István Líceum dísztermében: a Szent Imre Római Katolikus Óvoda első végzősei. Az ünnepségen rövid bibliai történettel, lakodalmas leánykérővel és angol nyelvű énekekkel örvendeztették meg a jelenlevőket. Másnap reggel tartották a tulajdonképpeni óvodai búcsúzót a Szent Mihály-templomban. Kovács Sándor főesperes-plébános, az óvoda létesítője és védnöke emléklapot adott át a kis búcsúzóknak. Mindkét, a gyermekek életében annyira emlékezetes eseményre és a további életútjukra való előkészítésben nagy szerepe volt Krizbay Mária igazgatónőnek, Horváth Éva óvónőnek, Buczi Erika dadusnak, Veress Ágnes angoltanárnőnek és Kalamár Alíz hitoktatónak. A gyerekek többsége az óvoda megnyitásától, azaz négy éve jár ide, most pedig kissé izgatottan és lelkesen várja az iskolakezdést.

Panoráma

Játszóteret építettek az önkéntesek Ülkén

Nagy és merész programnak vágott neki a Gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi önkéntes programja és az Ülkéért Alapítvány: játszóteret építeni Ülke egyik közeli erdejében.

A tenni akaró önkénteseket több személyautóval szállították az ülkei kultúrotthonba az alapítvány tagjai, ahol zsíros és margarinos kenyér várt mindenkit. Ezt követően gyors ismerkedő játék után neki is vágtunk a tennivalónak. Egy kisebb csapat nekiállt a kertsasok ültetésének, amíg a csapat zöme a kis erdőt próbálta tisztábbá tenni, mások a fű és bozót kivágásában szorgoskodtak. Traktorokkal hordtuk a szemetet, percről percre szebbé varázsolva ezt a kis helyet. Szemlátomást alakult a terep. Zúgott a hely a nagy jövésmenéstől, a traktorok szorgosságától, a kotrógépek alaposságától és a kézi gépek állhatatlanságától.

Panoráma

Benyomások az özvegyek hétvégéje margójára

„Amikor szerelmesen és boldogan ott álltunk az oltár előtt, eszembe sem jutott, hogy nélküle fogok megöregedni. Később, valahányszor egy idős házaspárt láttam kézen fogva menni az úton, arra gondoltam, hogy majd ránk is így fognak nézni néhány évtized múlva a fiatalok. De nem így történt. Isten másképpen gondolta…” – meghatódva és a könnyeimet nyelve hallgattam egy 21 éve özvegy nő vallomását a június 8–9. között megszervezett özvegyek hétvégéjén. Férje „hazatérte” után – akinek haláláig hűséges segítőtársa volt – ez az édesanya egyedül nevelte fel két gyermekét, jelenleg pedig imáival és szolgálataival igyekszik hasznára lenni családjának, embertársainak és egyházközségének. Tudatában van annak, hogy Isten nem tévedett akkor, amikor elhívta őt erre a hivatásra. Megtapasztalta, hogy a szerető Isten vele van örömeiben és nehézségeiben egyaránt. Bátran ki merem mondani, hogy egész életét az életszentségre való törekvés, Isten akaratának keresése jellemzi.

Kitekintő

Június 10–17. között zajlott az ír fővárosban, Dublinban az 50. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Marc Ouellet bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa, az eseményre kinevezett pápai legátus részvételével. Diarmud Martin dublini érsek örömének adott hangot a zarándokok nagy számban való részvételével kapcsolatban, akik a világ mintegy 120 országából érkeztek a fontos egyházi eseményre. A résztvevők szentmisén vehettek részt a kongresszus minden napján, ezen kívül katekézist hallgathattak, amelyet különböző nemzetiségű főpásztorok tartottak a nap fő témájával kapcsolatban.

Kitekintő

A Johann Jakob Fugger-gyűjteményben található ógörög kéziratok kategorizálása során az alexandriai egyházatya zsoltárokhoz írt, eredeti formájukban eddig ismeretlen homíliáit azonosították. A különleges leletről június 11-én adott hírt a bajor nemzeti könyvtár, ahol 650 ógörög kéziratot őriznek. Órigenész (185–254) a korai kereszténység, a késő ókor legjelentősebb teológusai és filozófusai közé tartozott; a szentírás-magyarázat kiemelkedő tudósa, az alexandriai iskola egyik legkiemelkedőbb korai gondolkodója volt. Jóllehet az Egyházon belül sem ítélték meg egyformán tanítását, meghatározó volt a későbbi egyházatyák, így Szent Ágoston (354–430) számára is. A zsoltárokhoz írt tanításait eddig csak töredékeiben, illetve latin fordításban ismerhettük.

Kitekintő

„Önfeláldozó jócselekedet vagy prostitúció, ha egy nő átengedi a méhét, hogy egy másik nő gyerekét kihordja? A béranyaság rohamosan terjedő jelenség, és komoly etikai kérdéseket vet föl.” Bulgáriában éppen most, júniusban kerül a parlament elé egy törvényjavaslat, amely lehetővé tenné a béranyaságot. A bolgár egyházak és civil szervezetek tiltakoznak, és ehhez több uniós ország támogatását kérik. A magyarországi Képmás magazin júniusi számában Krúdy Tamás írása e témával foglalkozik. „Miért engem ítélt arra a jó Isten, hogy ne tapasztalhassam meg a szülés örömeit, hogy kimaradjak az élet továbbadásának körforgásából?” – sóhajtott fel az amerikai Alex Kuczynski, és nem is hagyta annyiban a dolgot. Befizetett egy béranya-programba, és azóta meg is született a kisfia, Max. Nem ő szülte, de az ő petéjéből és a férje ondósejtjéből keletkezett, így genetikailag az övé. Egy másik nő hordta ki, akinek Alex ezért fizetett.

Végzős kispapjaink

Igen, Atyám, így tetszett ez neked. (Mt 11,26) 

Csíkmenaság-Újfaluban születtem 1986. augusztus 22-én. Hálás vagyok Istennek, hogy vallásos családdal ajándékozott meg. Szüleim azért fáradoztak, hogy felneveljék gyermekeiket, és jó példát mutattak, hogy ott, ahová a gondviselés vezet, meg tudjuk állni a helyünket. Édesapám még most is dolgozik, édesanyám háziasszony. Két fiútestvérem van, egy kisebb és egy nagyobb. Utóbbinak már családja és két gyereke is van, ami nagy örömmel tölt el. Szüleimtől, nagyszüleimtől és testvéreimtől sok szép dolgot tanultam, számos meghitt családi eseményen ünnepeltünk együtt. Köszönöm nekik, hogy imádkoznak értem.

Egy falat a léleknek

 Nem véletlen, hogy sokan mondják: „Vonz engem Krisztus, de kiábrándítanak a keresztények”.

•  Igen, mert a középszerű, lanyha, átlagos keresztény élet nem vonzó, nem mond semmit másoknak. A középszerű keresztény élet olyan, amit nem érdemes megélni.

• Azt várjuk el másoktól, hogy tökéletesek legyenek. S miközben ezt várjuk, bennünk kevésbé van meg a törekvés… Való igaz, hogy kevésbé sikerül tökéletesnek lennünk, viszont mindig megvan a lehetőség arra, hogy olyanok legyünk, akik szeretnének előre haladni. Olyanok, akik valóban hisznek Istenben, akikben meg van a sodrás az Isten felé.

Útjelző

Jézus egyszer tanítványaival Jeruzsálem felé tartott. A szent várost megpillantva sírva fakadt. Előre látva végső sorsát, így szólt: „Sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön” (Lk 19,43–44).

Az Úr nemcsak azért sírt, mert előre látta a Kr. u. 70-ben bekövetkező pusztulást, hanem siratta hazáját és zsidó honfitársait, mert szerette mindkettőt! Szerette azokat, akikkel egy nyelven beszélt, akikkel együtt élt, imádkozott, dolgozott. Szerette azokat, akikkel összekötötte a közös emberi sors, az élet szenvedései és örömei.

Filmszem

A XI. Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) nagydíját, valamint a legjobb forgatókönyvért járó díjat a Joachim Trier rendezésében készült Oslo, augusztus 31. című film nyerte. Joachim Triernek, a norvég filmrendezőnek ez a második egész estét betöltő filmje. Joachim Trier szuggesztíven mutatja be egy fiatalember egy napját, megőrizve ezzel a drámairodalom írott hármasszabályát: hely, idő és cselekmény egységét. Érzékelteti a fiatalember belső konfliktusát, a körülötte levő világról való sajátos vélekedését. Jól tükrözi a film, milyen tragikus következményekkel jár az egyén lelki problémáinak megoldatlansága. A film nem moralizál, hanem az emberi kapcsolatok árnyalt képi formában történő bemutatása által a nézőket az élet értelmével kapcsolatos elmélkedésre készteti.

Fiatal vagyok és gondolkodom

„Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít – mondta a róka. – Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem.

– Jó, jó, de hogyan? – kérdezte a kis herceg.

Pitypang

Volt egyszer egy gazdag ember, aki olyan gazdag volt, hogy egy egész várost birtokolt házastól, emberestől, állatostól, kocsistól együtt. De még a vizeket és a levegőt is ő birtokolta, az emberekkel vízadót és levegőadót fizettetett. Mindent ő igazított, mindennek a rendjét ő szabta meg. Azt is, hogy mikor essen az eső, és mikor fújjon a szél, de mindezt csak azért, hogy bővebb legyen a termés, és még több pénz csurogjon be a városkasszába. Semmi más nem érdekelte, csak a saját gazdagsága.

Pitypang

Andi, Áron, Árpika, Bandika, Dávid, Edi, Eli, Kati, Kinga, Lacika, Mária, Norbi, Nusika, Orsi, Roli, Timi és Zozó – 17 másodikos és negyedikes kisdiák vett részt hetente az Alsó-Szakadáti Általános Iskolában ebben a tanévben is megszervezett felzárkóztató-csoportépítő foglalkozásokon.

A minden hétfőn 12 és 15 óra között zajló, a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata által tervezett és egy önkéntes segítségével is megvalósított délutáni oktatás ezúttal is elsősorban az alaptantárgyakból elért tanulmányi eredmények javítását célozta meg.

Hírek, hirdetések

Szabadulás az alkohol rabságából

A Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Fazekas György, a KASZ lelkésze vezetésével. Helyszín: Csíksomlyó, Szent István Gyermekvédelmi Központ, Szék útja 152. szám. Időpont: július 5–8. között, csütörtök du. 6 órától vasárnap du. 1 óráig. A lelkigyakorlat alapja az elfogadás, befogadás, amely lehetőséget ad az őszinte beszélgetésekre. A jelentkezés feltétele az alkoholproblémában való érintettség, valamint az ivás abbahagyására, a változásra irányuló vágy. Erre a programra szeretettel várnak társfüggőségben lévő hozzátartozókat, valamint szenvedélybeteg családban felnőtt fiatalokat is, számukra külön csoportot is tartanak. Érdeklődni Rétyi Juliannánál, a Gyulafehérvári Caritas munkatársánál lehet a 0732-830156-os telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.