Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 25. szám, 2015. június 21.

Interjú

Interjú Márton Áron ügyének viceposztulátorával 

Kasza László Brassó-belvárosi segédlelkész az év első hónapjaiban Rómában elvégezte a posztulátorképző kurzust, amelynek befejeztével viceposztulátori felkérést kapott, hogy ilyen minőségben, okleveles szakértőként segítse Isten szolgája Márton Áron püspök boldoggá avatási ügyének alakulását. Feladatáról, a szentté avatások folyamatáról és ügyrendjéről, személyes meglátásairól kérdeztük. 

Az előző hetekben kaptál viceposztulátori kinevezést Márton Áron ügyéhez. Mit jelent ez? Mi egy viceposztulátor feladata?

A posztulátor és ugyanígy a viceposztulátor is az a felelős személy, aki a boldoggá vagy szentté avatási ügyben az ügy kérelmezőjét képviseli a felelős hatóság felé, valamint megbízásának megfelelően mindenben próbálja előmozdítani az ügyet. Amikor már Rómába kerül egy ügy, akkor van egy felelős posztulátora, aki a Szentszék felé képviseli az ügyet. A viceposztulátort a feladata általában az egyházmegyéhez köti, és az egyházmegye felé képviseli az ügyet, megpróbálja segíteni, amiben lehet, otthonról a posztulátort. Jelen esetben jobban megismertetni Isten szolgája Márton Áronnak az életét, programokat szervezni, a szentség hírének terjedését előmozdítani. Ugyanakkor tudjuk, hogy Márton Áron esetében hitvallóról van szó, és ahhoz, hogy boldoggá avassák, szükség van egy csodára, amely az ő közbenjárására történt. Ha ez megvan, akkor össze kell gyűjteni az adatokat, fel kell dolgozni az ügyet és az egyházmegyei vezetés, valamint a bíróság segítségével összeállítani a dokumentációt és ezt továbbküldeni Rómába.

Ez az időszak a ballagások, búcsúzások, befejezések ideje. Ünnepi időszak nagyon sok diáknak, szülőnek, tanárnak, így a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának végzősei számára is. Három év együttlét, tanulás, új ismeretek megszerzése, bulizás, ismerkedések Kolozsváron. Aki útnak indul, az csomagol. Tudja, mindent nem vihet magával. Ha meg kész a csomag, indulni kell. Vissza lehet nézni a gyorsan eltelt három évre, a múltra, de indulni kell, és ezért előre kell nézni a jövőbe.

Álljunk meg itt, a csomagnál:

Kolozsvár: Nagyon sok ember kirándulni jön ide, büszke arra, hogy járt a Kincses Városban. Ez a város három évig felkínálta minden kincsét, szépségét az itt tanuló diákoknak.

Három év az egyetemen: Régen az universitasra felvételt nyerni nagyon sok diáknak büszkeséget, megtiszteltetést jelentett. A tudás hatalom, olyan, amivel szebbé lehet tenni a világot, jobbá az embert.

Panoráma

Sok ezren vettek részt a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Jézus Szíve búcsúján, június 14-én. Az egyházmegye minden szegletéből érkező híveken kívül, idén kárpátaljai és magyarországi települések nevét hordozó táblákat tartó csoportokat is fel lehetett fedezni, és az ünneplő tömeg betöltötte a régi főteret. A legtöbben a park fáinak árnyékából kapcsolódtak be a szentmisébe, amelyet Schönberger Jenő püspök helyi és vendégpapokkal együtt mutatott be.

A búcsús mise elején a megyéspüspök köszöntött mindenkit, aki Jézus Szentséges Szívét dicsérni, neki hálát adni, oltalmát kérni érkezett, és külön Forrai Tamás magyarországi jezsuita provinciálist, kiemelve, hogy neki köszönhetően kezdhették el újra a jezsuiták hivatalosan is munkájukat a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében: „Szatmár mindig nagyon közel állt a jezsuiták szívéhez, ahol iskolát és bentlakást vezettek, és egy ideig noviciátusuk is volt.”

Panoráma

Kolozsvár Főterén szokatlan látvány fogadta az arra járókat június 13-án, a reggeli órákban. Fekete kalapos, fekete tógás ballagó egyetemisták törték meg a Főtér mindennapjait.

Elballagtak a Római Katolikus Teológia kar harmadéves hallgatói. Bár csendesen vonultunk, egy turista mégis szolidan, kissé nehézkes angollal rákérdezett: Mit tanulnak önök? Filozófiát? Visszafogott mosollyal hangzott a válasz: Nem, teológiát. Az utca emberei rövid ideig ünnepeltek velünk, ugyanis kevés várakozás után bevonultunk a Szent Mihály-templomba, ahol szentmise keretében adtunk hálát Istennek mindazért a kegyelemért, amelyet bőkezűen árasztott ránk az elmúlt években. A hálaadáshoz dicséret is társult, és természetesen a mennyei Atya áldásának kérése sem maradhatott el. Rendhagyó módon, a zárás előtt különleges áldásban részesültünk mint az egyház leendő munkatársai és ezzel együtt Isten országának építői.

Panoráma

Befejeződött ballagó egyetemista-végzőseink másfél évtizedet átfogó tanulmányi korszaka. A betűvetéstől a legmagasztosabb tudomány, a teológia műveléséig hosszú, göröngyös, néha-néha küzdelmekkel telített, de eredményeiben igen gazdagnak tekinthető ez az út. A szó szoros értelmében áldozatot, szellemi és anyagi befektetést kívánt nemcsak tőlük, hanem szüleik és jóakaróik részéről; az őket nevelő és tanító személyektől – az óvónőktől kezdve az egyetemi tanárokig. Valami most mégis véget ért végzős hallgatóink számára: a gondtalanság. Már líceumi évüket lezáró ballagáskor is a búcsúztató szónokok emlegették a felelősségteljes életbe való lépést, de számukra valójában csak most kezdődik el: az önálló, a felelősségteljes, a hivatást megélő s – tegyük hozzá – személyiségük teljes kibontakozását meghozó élet. Háromévi egyetemi tanulmányaik után ezért mondhatjuk jogosnak ballagásukat.

Panoráma

A fotó a csíkszeredai könyvbemutatón készültBefejeződött az első előadás- és könyvbemutató-sorozat 

A petrozsényi, május végi rendezvény után Csak ami megérint válik az enyémmé címmel tartott előadást Homa Ildikó pszichológus, szociális testvér több más erdélyi helyszínen június második hetében. A Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában és Désen megszervezett alkalmakon bemutatták az Evangéliumi lélektan című könyvet, amely a Verbum KKE és a Szent István Társulat közös kiadásában jelent meg, kísérletet tesz a pszichológia és a teológia összehangolására, gyakorlati tanácsokat ad az önismeret útján járni akaró olvasóknak.

Panoráma

Fotó: Böjte CsongorA Katolikus Akadémia e félévi utolsó előadását Farmati Anna tartotta, aki a BBTE-n régi magyar irodalmat tanít, s aki a Vasárnap és Keresztény Szó belső munkatársa is egyben, ezért sem volt meglepő, hogy előadásának címét így fogalmazta meg: Ég és föld között: e-képek a kortárs középkorból.

Már a bevezetőben egy himnusz-formában írt mai verset, Kovács András Ferenc Szent Ambrus képmása Mediola­numból címűt mutatta meg a hallgatóságnak, kiemelve azokat a kifejezéseket, amelyek az ég és föld közt élő, de lehetőleg oda be nem szoruló emberre utalnak. Mert mondanivalója egyik lényege pont az volt, hogy az ember ég és föld között egyensúlyoz, a földön élve célja az égihez eljutni, de vigyáznia kell, nehogy megakadjon, beszoruljon valamiképpen.

Panoráma

Nemrég ünnepelte tízéves évfordulóját a marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium. Közel száz egykori lakó érkezett vissza az ország minden területéről az intézmény ünnepére.

A 2014–2015-ös tanévben is 109 egyetemista és középiskolás iratkozott be Maros, Hargita, Kovászna, Szatmár, Fehér és más megyékből. A kollégiumban legtöbben (45-en) az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzik tanulmányaikat. Őket követik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem diákjai 22-en. A város egyetemei mellett a Művészeti, Pedagógiai, Bolyai Farkas Líceum középiskolásai is erősítik a kollégium közösségét.

Egy falat a léleknek
  • Jézusnak a mezők lilioma és az ég madarai példázatán keresztül egyúttal megcsodálhatjuk Isten műveinek a szépségét is. Emellett Jézus arra is buzdít, hogy bízzunk az Atyában.
  • A természet olyan, mint egy nyitott könyv, amelyben minden részlet ugyan burkolt kifejezésként a természetfeletti élet valóságát és szépségét sejteteti. De itt a jelképes utalás a természetre még nem meríti ki annak jelentőségét.

Útjelző

Mária iskolájában 122/2. 

Amint a segédkező, áldozati tárgyat odavivő, áldozat gyümölcseit kiosztó diakónus nélkül a főpapi mise sokat veszít szimbolikus jelentőségéből és érzelmi mozzanataiból, ugyanúgy Mária hiánya is a keresztáldozatban – nem annak teljességében, hanem a mi emberi érzésvilágunkban erkölcsi hiányt hozna magával. Erkölcsi és lélektani vonalon sokkal több, gazdagabb jelentőségű az ő szerepe, mint a diakónusé! Mária miatt a megváltói keresztáldozat nemcsak érettünk bemutatott áldozat, hanem a mi áldozatunk is. Mária miatt nemcsak az ég, hanem a föld áldozata is; Márián keresztül az emberiség nagy megajánlása, legnagyobb kincsének odaadása. Mi, emberek Mária szívében éreztük a lemondásnak, az áldozat meghozatalának csendes fájdalmát. Csak az áldozat, amitől nehéz megválni. Amitől végtelen nehéz, az alanyilag, a mi részünkről a legnagyobb áldozat: ezt érezte át az emberiség, Márián keresztül, a Golgotán. Így tehát a misztikusok megkapó kifejezése szerint mi a „Bárány” vére által, a galamb (Mária) könnyei között váltódtunk meg. A megváltás az isteni bárány vére által történt, egyedül. De a galamb sóhajtásai, befelé vérző szíve és áldozatot bemutató fiával való egyesülése nélkül örökké sirathatna valamit az emberiség: Nem volt ott annak szenvedésénél és halálánál, aki egyedül érte halt meg, önzetlenül; nem volt könnye, szava a halálba menőhöz, aki miatt most örök boldogságban élhet. Mindebből nyilvánvaló, hogy Máriának a „lelki anyasággal” és jól értelmezett „kegyelem-közvetítéssel” történő megnevezése nem kegyes szólam, költői kép, hanem valóság. Az volt már az egyházatyák felfogásában, akik Krisztust a legősibb időktől a megváltás művében az emberiség fejének, helyettesítőjének mondták; Máriában viszont az áldozatot hozó édesanyát látták, akit Krisztuson keresztül minden egyes emberhez anyai kapcsolat fűz.

Végzős kispapjaink

1986. szeptember 17-én születtem Gyergyószentmiklóson. Családom hatodik és egyben legkisebb tagjaként jöttem a világra – de élők sorában az ötödiknek számítok. Meghatározó volt életemben e népes család legkisebb tagjának lenni, és élvezni a szülői szeretet mellett a nagyobb testvérek féltő és gondoskodó figyelmét is. Ez volt, ami eddig elvezetett, a továbbiakban pedig táptalaja lehet annak, hogyan adhatom ezt tovább. Hála és köszönet van bennem a családom iránt, akik eddig irányt mutattak.

Pitypang

Barangolás Erdélyben (1. rész)

Közeledik a nyár, amikor az emberek remek napokat tölthetnek kirándulással, túrázással „szép hazájuk” határain belül is. Sokan alig ismerik szűkebb hajlékuk remekeit, pedig akad néhány hely Jókai szavaival élve Tündérország, azaz Erdély csodálatos vidékein, melyeket érdemes meglátogatni, megcsodálni. Erdély turisztikai szempontból gyönyörű világ, amely sok ország turisztikai kincseivel vetekedik. Már az is érdekes, hogy négy nemzet műemlékei, vallási kegyhelyei és egyedi turisztikai csodái találhatóak itt, csak fel kell fedezni őket. Kezdve a csodás magyar, székely, szász erődtemplomokkal, folytatva a várak, kastélyok, udvarházak romjaiig, a természeti ritkaságokig, van, amit meglátogatni. S nem beszéltünk még a híres borvíz-, illetve melegvízforrá­sokról, azok gyógyhatásairól, a gyógy-üdülőhelyekről. Ismerjük meg és fedezzük fel őket újra! Sajnos rég feledésbe merült Borszék, Bélbor, Bikszád, Maroshévíz, Ponor vára, a Mennyasszony Fátyol-vízesés, a csodás Gyimesi-szoros, Kalotaszeg, az Egyes-kő, és még sorolhatnám. „Divatban” maradt Félix, Szováta, Prahova-völgye, a Békás-szoros, Gyilkos-tó, a törcsvári, illetve a fogarasi ép várak és természetesen Vajdahunyad. De felfedezésre vár a remek Transalpina, mely látványosság szempontjából vetekedik a Transz-Fogarassal a maga 2000 méteres útjaival, Erdély közepén található szász erődtemplomaival, a várromokkal teletűzdelt hegyormokkal (Bálványos-vár, Sebes-vár, Almási-vár, Toroczkószentgyörgy vára stb). A templomokról, udvarházakról nem is beszélve.

Hírek, hirdetések

Sekrestyések kirándulása

A Szatmári Római Katolikus Püspökség Világiak Irodája sekrestyéseknek szervez kirándulást július 7–9. között. A borsafüredi Lóhavasi vízesés, Felsővisó és a Vasér völgye a legfontosabb állomásai a Világiak Irodája által július 7–9. között megszervezett kirándulásnak, melyet az egyházmegye sekrestyéseinek szánnak. Az idei jól illeszkedik a már sok éve élő sorozathoz, melyben nyaranta együtt zarándokolnak, kirándulnak a sekrestyések. A 7-i, kora reggeli indulást követően megtekintik a vízesést, a hegy csúcsát felvonóval, majd gyalogosan közelítik meg. Természetjárással töltik a nap nagy részét, este pedig szentmisén vesznek részt a felsővisói Szent Anna-templomban. A szerdai napon a híres gőzössel utaznak és a Vasér völgyét csodálják meg, csütörtökön pedig, hazafelé, útba ejtik az avasfelsőfalui falumúzeumot is. A sekrestyések – legtöbb 18 fő – jelentkezését július 25-ig várják a 0261-715011-es vagy a 0261-714955-ös telefonszámon. (Józsa János)