Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 25. szám, 2014. június 22.

...avagy a helyes viselkedés... 

Az ószövetségi választott népnek megvolt az a kiváltsága (vagy netán hátránya), hogy a „sivatagban” vándorolva élt, aztán pedig a Választott földön, a ma keresztény emberének ez a sivatag csak akkor adódik meg, ha különösen törekszik rá, s kivonul a társadalomból. A rendkívüli sokféle élethelyzet határozza meg a ma emberének a mindennapjait.
S ez különösképpen is megmutatkozik akkor, amikor a gyenge felé fordul valaki, mert ez szemben áll a ma olyannyira hangoztatott siker alapelvével, vagy pedig amikor a házastársi hűség áll szemben a trenddel. Megmutatkozik az „új” ember iránti odafigyeléskor is, mert aki „úgy szereti a jövevényt, mint önmagát” (Lev 19,34), annak gyorsan szemére vetik, hogy nem elég patrióta, s nem szolidáris saját nemzetével. S minden bizonnyal folytatható a sor. Mindezek azt a helyzetet szülik, hogy a keresztény hajlamos visszahúzódni a saját kis köreibe, jó katolikusként környezetéhez szabja magát.

Panoráma

A Romániai Püspökkari Konferencia jóváhagyásával a Romániai Caritas Konföderáció országos gyűjtési akciót kezdeményezett a Bosznia-Hercegovina és Szerbia katasztrófa sújtotta lakosságának megsegítésére. Előző lapszámunkban a Thomas Hackal készített interjút olvashatták, melyben a Romániai Caritas munkatársa a Bosznia-Hercegovinában szerzett személyes tapasztalatairól számolt be. Alábbiakban Jakubinyi György érsek felhívása olvasható a vasárnap szervezett gyűjtéssel kapcsolatosan: 

Májusban az utóbbi 120 év legsúlyosabb árvize zúdult Bosznia-Hercegovina és Szerbia nagyon sok településére, földönfutóvá téve azok lakosainak jó részét. Több százezres nagyságrendű azon károsultak száma, akik mindenüket elveszítették. Több mint 40 ember halálát okozta a nyugat-balkáni árvíz. Boszniában a lakosság egynegyede érintett a katasztrófa által. Több tízezer embert kitelepítettek, 100 000 ház omlott össze, iskolák, kórházak váltak használhatatlanná. Szerbiában a 90-es évek háborúja által okozott kár mértékét meghaladta az idei árvíz okozta veszteség.

Panoráma

A szociális testvérek legnagyobb közösségi ünnepe a pünkösd, hiszen alapítójuk, Slachta Margit a Szentléleknek ajánlotta a közösséget, melynek karizmája a Megszentelő Szeretet, vagyis a Szentlélek küldetésében való tevékenykedés. Szabályzatuk szerint olyan munkásokat kíván adni általuk Isten az egyháznak és a társadalomnak, akik a Szentlélekkel különleges kapcsolatban vannak, és ennélfogva képesek a világban dolgozva is megélni az állandó istenkeresést, gyakran feltűnés nélkül, akik a közéletben, a társadalmi élet és az egyházi/spirituális élet különféle területein egyaránt otthon tudnak lenni.

Mernek úttörők lenni, és korszerű eszközökkel élve visznek Lelket a lélektelen világba, ahogyan ezt Slachta Margit hagyta rájuk lelki örökség gyanánt.

Panoráma

Morus Tamás és Fisher JánosJúnius 22-én emlékezik meg a Római Katolikus Egyház Fisher Szent János és Morus Szent Tamás angol vértanúkról, akik tanúságtétele nagymértékben hozzájárult az angol katolikusság fennmaradásához. Meggyőződésem szerint égi közbenjárásaiknak is köszönhető, hogy 2012. június 10-e és 17-e között sor kerülhetett az ír fővárosban, Dublinban az 50. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, amelyre a világ 120 országából érkeztek nagy számban a zarándokok.

Az akkori pápa, XVI. Benedek június 13-án a Vatikánból köszöntötte a kongresszus résztvevőit. Nyomatékosította, hogy ez az esemény kiváló alkalom az eukarisztia központi szerepének megerősítésére az egyház életében. Az eukarisztia éltette, bátorította, erősítette a ma ünnepelt angol vértanúkat is.

Panoráma

A Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye a 20. században címmel jelent meg dr. Marton József professzor legújabb könyve, melyet június 12-én mutattak be a kolozsvári Római Katolikus Nőszövetség dísztermében. A könyvbemutatón Fábián Mária, a nőszövetség elnöke köszöntő beszédében kifejezte: „a szerző minden alkalommal színvonalas és tartalmas olvasnivalót ad a kezünkbe – dicséretre méltó ez a szorgalom”. Külön öröm számukra, hogy a szerző könyvében részletesen ír a katolikus nőszövetségekről és női kongregációkról is. Ezután Kovács Sándor főesperes köszöntötte a szerzőt, aki elmondta, már a kötet címe is jelzi, hogy a téma nagyon érdekes és változatos. Majd Marton József munkásságáról beszélt, s kihangsúlyozta: az ő érdeme, hogy Kolozsváron létrejöhetett világi hívek számára a BBTE teológiai fakultása, melynek máig professzora és dékánja. A szerző rangos Márton Áron-kutató – mondta Kovács Sándor főesperes. Továbbá rávilágított, miért is fontos ez a könyv: „sokan vannak, akik nagyon hézagosan ismerik főegyházmegyénk viszontagságos eseményeit”.

Panoráma

,,Mondd meg nekem, mit dalolsz, és megmondom, ki vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk.” Kodály Zoltán szavaival vette kezdetét a XXVIII. Kájoni János Egyházzenei Kórustalálkozó május 17-én Maroshévízen.

A hagyományokhoz híven a kórustalálkozó szentmisével kezdődött. Az elmélkedésben a helyi plébános, László Áron érdekes történettel szemléltette az éneklés örömét. A történet egy kovácsmester és énekelni szerető, de nem igazán tudó felesége esetét mondja el. Amikor az asszony énekelt, a férj szorgalmasan ütögette a kovácsüllőt. Az évek teltével arra kérte az asszonyt, hogy amikor énekel, inkább csukja be az ablakot. Mi most viszont azért gyűltünk össze, hogy kinyissunk ajtót-ablakot, és hallassuk hangunkat.

Panoráma

„Isten majd gondoskodik arról, amire szükségünk lesz”Loyolai Szent Ignác e gondolatával búcsúzott idén a csík­szeredai Segítő Mária Gimnázium három végzős osztályából 88 diák. Az intézmény tanárai és belső életének szervezői arra törekedtek, hogy az életbe induló diákok számára az iskolától való búcsúzás pillanata arra emlékeztesse őket, hogy az életük felelősségét immár maguk hordozhatják és kell hogy hordozzák, krisztusi ember módjára.

Panoráma

Amikor zarándokolni készülök, akkor igyekszem kitisztítani a szívem-lelkem, mert szeretnék úgy felkészülni mindenre, mintha ez lenne az utolsó. Soha nem lehet tudni, kinek mit hoz a sors, az élet. Most is nagy sürgés-forgással készültünk családommal a zarándoklatra.

Az út nehézségeivel mindig számolni kell, de ez a legkevesebb, sőt ez egyenesen velejárója minden útnak. Ha túl könnyű lenne, akkor nem élveznénk annyira. Amikor megérkeztünk, Csíkszeredában álltunk meg, onnan gyalogoltunk be a birodalomba. Birodalom, mert ez egy külön ország. Egy hely, ahol mindenki lakik, akinek a szíve oda húzza. Itt is, ott is mézeskalácsok, kürtősök és mindenféle vásárfia. Ez is kell a búcsúhoz. Emlékszem, mekkora örömmel vártam minden évben a sok élmény után, hogy megkaphassam az az évi ajándékot. Vagy amikor a testvéremnek kellett választanom, mert ő betegség miatt otthon maradt. Mekkora örömmel vette át a madárlátta tésztát és kismacit.

Panoráma

A Márton Áron Szociális Központ udvarán újabb intézményét nyitotta meg a Gyulafehérvári Caritas június 11-én. A Szent Miklós plébánia adományozta épületben a szervezet szociomedikális ágazatának két programja kapott helyet: a gyergyószentmiklósi Caritas Iskola és Mozgáskompetencia Fejlesztőközpont.

A szervezet jó pár éve dolgozik az egyének mozgáskompetenciájának fejlesztése terén. Személyes és csoportos foglakozásokat kínálnak ápolásban dolgozóknak, idős személyeknek, ágyhoz vagy házhoz kötött betegeknek és fogyatékkal élőknek. A fejlesztés a betegeket és egészségeseket egyaránt hozzásegíti ahhoz, hogy meglévő mozgáslehetőségeikkel és képességeikkel hatékonyabban mozogjanak, önállóbb életet éljenek. Ezt a fajta tevékenységet képzett szakemberek terepen, illetve eddig a csíkszeredai és székelyudvarhelyi központokban végezték. A Ca­ri­tas Iskolában pedig ezt és az ehhez hasonló, sok éves tapasztalatból szerzett tudást adják át különféle nonformális és akkreditált képzések formájában. Most a két meglévő központ mellé a harmadiknak a gyergyószentmiklósi Caritas Iskola és Mozgáskompetencia Fejlesztőközpontot is megnyitották az érdeklődők számára.

Panoráma

A ballagás mint esemény nem rendelkezik sok-sok évszázados múlttal. A 19. században alakult ki Selmecbányán, ahol egy iskola tanulói a Ballag már a véndiák kezdetű énekkel búcsúztak tanáraiktól, iskoláiktól. Ez a gesztus hamar általánossá vált, és az évek múlásával újabb és újabb hagyományok, szokások jelentek meg a ballagással kapcsolatban.

„Úgy gondolom, hogy a mi ballagási ünnepünk mindenik közül a legegyedibb, legszebb, legtartalmasabb. Legyünk büszkék erre!” – Ezzel a gondolattal kezdte búcsúztató beszédét az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum Igazgatója, Bálint Gergely.

Végzős kispapjaink

Gyergyószentmiklóson szü­lettem 1988. december 9-én a család harmadik gyermekeként: egy nővérem és egy bátyám van. A nővérem már férjhez ment és három szép gyermeke született. A bátyám kereken egy évvel nagyobb, mint én, és a szüleim úgy neveltek minket, mintha ikrek lettünk volna. Elemi és általános iskolámat szülővárosomban végeztem.

Ebben az időszakban volt az első istenélményem, amikor Isten megszólított. Második osztályos koromban plébániai hittanóra után ott maradtunk hárman a plébánia udvarán játszani. Odajött hozzánk az akkori plébánosom, Hajdó István főesperes, és hívott minket, hogy menjünk ministrálni. Még aznap este elmentem a szentmisére, és akkor szolgáltam először az oltár körül. Ebben a szentmisében éreztem az Istentől jövő hívást, hogy egész életemben ezt kell tennem. Gyerekként nem tudtam, hogy mit jelent ez, mit kezdjek az érzéssel, de a gondolat sokat foglalkoztatott. Ez vezérelt abban, hogy az általános iskola elvégzése után Gyulafehérvárra jöjjek középiskolába.

Egy falat a léleknek

·   A különféle érdekcsoportok azt szeretnék, hogy az evangéliumi élet üzenete megcsonkítva vagy a másodlagos összetevőkre redukálva jelenjen meg. Ezt nevezik kifacsarásnak és korlátoltságnak is.

·  A gond még nagyobb akkor, amikor épp az evangéliumi élet „képviselői” a lényegi üzenetet a másodlagossal azonosítják és jelenítik meg. Így ők maguk lesznek az evangélium üzenet szívének az elveszejtői.

Útjelző

A magyarországi Táborkereszt kiadásában (a budapesti Jézus Szíve plébánia) nemrég jelent meg a Cserkészélet imakönyve – Velemjáró a cserkészösvényre, a Táborkereszt katolikus cserkészek imakönyve, melyet szeretettel ajánlanak a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma valamennyi tagjának. A cserkészet alapítójának – Robert Baden-Powell – és a kétszeres dunántúli tornászbajnok, őrsvezető, jezsuita novícius, akinek boldoggá avatási pere folyamatban van – Kaszap István (1916–1935) – gondolataival indít az imakönyv. Megtudhatjuk, hogy kit nevez Kaszap István cserkésznek: „Azt, aki mindenben jó példát mutat. Nem durváskodik és értetlenkedik, komoly és férfias, de emellett vidám és jókedvű is. Mindenképpen az olyan cserkészt, aki minden téren, a cserkészetben, hazájával szemben és Istennek szemben is ízig-végig kötelességét teljesítő cserkész.”

Pitypang

Szemirámisz függőkertje

Talán az összes ókori csoda közül máig ez a legrejtélyesebb. Hogy valóban létezett, arra a görög történetírók leírásain kívül nincs semmilyen bizonyíték. Ahogy a híres ókori utazó, földrajzi író, történész Sztrabón leírja: „Az úgynevezett függőkert a föld fölött nő és a levegőbe ültették. A kert egymásra épülő árkádos teraszokból áll és szögletes pilléreken nyugszik. A fák gyökerei tetőként borulnak a föld felé. Az egész építmény ugyanis föld alatti pilléreken nyugszik, amelyeken először is kőoszlopok állnak. Az oszlopokon pálmagerendák fekszenek… egyetlen fafajta, ami nem rohad el. A gerendákra vastag réteg termőföldet hordtak, a földbe széles levelű és egyéb fákat ültettek. … az egész területet úgy művelik meg, mint a szántóföldet és szilárd talajhoz hasonlóan palántáznak rajta, vagyis a megművelt föld azok feje fölött fekszik, akik alant, az oszlopok közt sétálnak. A vizet nyomás erejével szivattyúzták tekervényes csövön át a magasba, és megöntözik az egész kertet.” A legenda szerint egy Amüthisz nevű királylányhoz köthető, akinek apja a médek uralkodója volt, és birodalma a Kaszpi-tengertől délnyugatra elterülő szemkápráztató hegyvidéken helyezkedett el. Egy napon a lányt férjhez adták Nabukodonozorhoz (e király neve, mint már említettem, ismeretes Verdi Nabucco című operájából), a babiloni királyhoz a két nemzet szövetsége érdekében. Így a pár hamarosan Mezopotámiába költözött. A sivatagos, kopár környezet elszomorította Amüthisz szívét. Nabukodonozor nem nézhette tétlenül a dolgot: hogy felvidítsa kedvesét, elhatározta, hogy odavarázsolja neki régi hazája egy darabkáját. Gyönyörű függőkertet építtetett, hogy megörvendeztesse a lányt. A lépcsőzetesen emelkedő teraszokra rózsát, gránátalmát, fügét, diót, mandulát, vízililiomot és temérdek fát telepítettek, hogy minél jobban hasonlítson Amüthisz páratlan szépségű otthonára. Feltevődik a kérdés: akkor mi köze van mindehhez a Szemirámisz elnevezéshez? Szemirámisz egy valóban létező, legendás hírű asszír királynő volt, egy darabig Asszíriát kormányozta. Legendás alakja, rendkívüli tettei miatt nem meglepő, hogy neve kapcsolatban van a hét világcsoda egyikével. A mondák szerint a meghódított területeken mesterséges magaslatokat, palotákat, kerteket alakított ki. Ha hinni lehet a legendáknak, akkor Babilon városát is ő hozta létre. Végül szomorú sorsra jutott: saját fia tervezett ellene merényletet, és ő, hogy elkerülje a küzdelmet, galambbá változott és elrepült. A történészek és a régészeti kutatások szerint a „függőkert” pusztulását több földrengés okozta. Robert Koldewey német archeológus 14 évig végzett ásatásokat Babilon feltételezett helyén, a mai Észak-Irakban. 1899-ben felszínre került a külső és belső városfal, Bábel-tornyának alapjai, Nabukodonozor palotájának romjai, valamint egy széles út, amely a város központján haladt át. Rábukkant egy pincére is, 14 boltíves mennyezetű szobával, ami feltehetően a függőkert maradványa lehetett. Koldewey volt az első, aki elkészítette a kert rekonstrukcióját, ahol általában egy teraszos parkformát jelenít meg, de a függőkert valódi voltát nem tudta bebizonyítani. Sokan kételkednek Szemirámisz függőkertjeinek létezésében.
A régészek viszont megtalálták egy tábla maradványait, amelyen jól kivehető egy oszlopsor képe. Az oszlopok tetején egy masszív tetőrész található, amelyen egy vastag talajrétegben fasorok nőnek. A régészek szerint a tábla valószínűleg a függőkertek egy részletét örökíti meg. Akár így van, akár nem, a rajz nem tükrözi Szemirámisz függőkertjeinek elképesztő méreteit, amelyekről a görög történetírók annyi csodálatos dolgot jegyeztek fel.

Hírek, hirdetések

Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat

A lelkigyakorlat elemei: napi szentmise, személyes és közös imaidők, naponta beszélgetés a kísérővel, és a lelki utat kísérő teljes csend.

Célcsoport: 18 év fölöttiek

Helyszín: Kolozsvári Manréza Lelkigyakorlatos Ház (Centrul Manreza) http://www.iezuiti.ro/cluj/activitati

Ideje: augusztus 14., csütörtök du. 18 óra – augusztus 18., hétfő reggel 9 óra

Bekerülési költség: 210 RON (kb. 50EUR)

Kísérők: P. Pakot Géza jezsuita atya (Szeged), Trepszker Erika sjc nővér (Szatmárnémeti) és Vormair Emese sa nővér (Marosvásárely)

További tudnivalók és jelentkezés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezési határidő: augusztus 5.