Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

P. Koródi Pál Bernárd ferences atya. Tusnádon született 1867. július 1-jén. Pappá szentelték 1889. december 26-án. Több rendházban működött. Csíksomlyón halt meg 1913. június 25-én. 


Kilencven éve halt meg:

Bartos Dénes. Székelyudvarhelyen született 1858. június 3-án. A gimnáziumot Udvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1884. július 14-én Lőnharth Ferenc püspök. Marosvásárhelyen káplán. Parajdon, majd Nyikómalomfalván plébános. Ott is halt meg 1923. június 11-én. 


Hetven éve haltak meg:

Magdó Mihály. Bereckben született 1863. szeptember 26-án. A gimnáziumot Kézdivásárheyen végezte, a teológiát Gyulafehérváron. Pappá szentelte 1887. július 15-én Lőnharth Ferenc püspök. Tordán volt káplán, Kolozson, Bordoson, Marosújváron, majd Magyarigenben plébános. Meghalt 1943. június 3-án Marosújváron.

P. Szabó Piusz ferences atya, filozófiai doktor. Sokáig a növendékek újoncmestere. Főesperes, sok kitüntetést is kapott, kiváló szónok és lelkipásztor. Nagyon sokat fáradozott az első világháború utáni erkölcsök romlásának megszüntetésén. 58 éves korában hirtelen halt meg 1943. június 6-án, Máriabesnyőn, ahol éppen meghívásra szentbeszédeket végzett.

Gáspár János. Székelyudvarhelyen született 1869. június 1-jén. A gimnáziumot Udvarhelyen, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1893. július 16-án Lőnharth Ferenc püspök. Baróton és Gyergyószentmiklóson volt káplán, Kadics­falván, Lövétén, Gyergyóújfaluban, majd Magyarláposon plébános. 1937-ben nyugdíjba vonult. Budapesten halt meg 1943. június 25-én.

 

Negyven éve halt meg:

Dr. Faragó Ferenc. Brassóban született 1905. március 28-án. A középiskolát Brassóban, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron és Bécsben végezte a Pazmaneum növendékeként. Ott szerzett szentírástudományból doktori címet. Pappá szentelték 1927. július 31-én. Csíksomlyón, Udvarhelyen és Kolozsváron káplán, 1940-től Kolozsváron, majd 1945-től Gyulafehérváron teológiai tanár, sokáig vicerektor. 1944 őszén az oroszok elhurcolták, de rövid idő múlva hazakerült. 1946-tól gyulafehérvári plébános, kanonok, majd nagyprépost és pápai prelátus. Sok könyve jelent meg a Szentírással kapcsolatban. 1953-ban az ő buzgolkodása által alakult meg a „kántoriskola”, mely később Teológiai Líceum (Kisszeminárium) lett. 1973. június 1-jén, első pénteken beteghez készült, amikor hirtelen agyvérzéssel összeesett, és rövidesen meg is halt. Temetését Márton Áron püspök végezte. Sírja a székesegyház kriptájában van.

 

Húsz éve halt meg:

Dr. P. Bálint Szalvátor ferences atya. Székelyszentkirályon született 1911. január 24-én. Már fiatalon jelentkezett a Ferenc-rendbe. Teológiai tanulmányait Rómában és más külföldi főiskolákon végezte. Pappá szentelték 1933. szeptember 24-én. Mint teológiai tanár működött a ferencesek rendi főiskoláin, főleg Vajdahunyadon. A szerzetesek szétszóratása után is bátran és minden megfélemlítés ellenére folytatta ellenállását és nemcsak a szerzetesek, de az egész erdélyi papság kitartásra való buzdítását. Nagyon sok helyen vezetett lelkigyakorlatot a papok és az egyszerű hívek számára. Működését az állami hatóságok nem tűrték, ezért több éves börtönre ítélték. Szabadulása után is csodálatos frissességgel, buzgósággal folytatta lelkipásztori feladatait. Désen halt meg 1993. június 25-én.

 

Tíz éve halt meg:

Elekes Dénes. Székelyudvarhelyen született 1901. november 14-én. A középiskolát Udvarhelyen, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1925, június 28-án Majláth Gusztáv Károly püspök. Csíkszentsimonban volt káplán. 1928-ban a bukovinai Istensegíts falu hívei, mivel nem volt papjuk, Majláth püspökhöz folyamodtak segítségért. A fiatal Dénes atya vállalkozott a feladatra. 75 éven át volt az ottani magyar hívek lelki atyja. 1941-ben a hívekkel együtt vándorolt ki Bácskába, majd 1945-ben a Dunántúli Baranyába, ahol végső menedéket kapott. Amikor nyugdíjba vonult, egy ideig rokonainál élt, majd a Pécs melletti Szent Lőrinc-otthonba vonult. Megérte pappá szentelésének 75. évét, az „acélmiséjét” is. 102 éves korában halt meg 2003. június 2-án. A temetési szertartást és szentmisét Mayer Mihály pécsi megyéspüspök és Jakubinyi György gyulafehérvári érsek végezte sok pap és a hívek jelenlétében.