Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 25. szám, 2013. június 23.

Vezércikk

A keresztény élet nem azt jelenti, hogy „békében vagyunk az örökkévalóságig”, hanem azt, hogy kimegyünk a világba, és hirdetjük Jézust, aki azért jött, hogy kiengesztelje az embereket az Atyával. A keresztény élet nem abból áll, hogy visszahúzódunk egy sarokba, és kialakítunk magunknak egy olyan utat, amely kényelmesen elvezet minket a mennybe. Ezzel szemben a keresztény élet egy olyan dinamizmus, amely arra ösztönöz, hogy kilépjünk az útra és hirdessük Krisztust, aki kiengesztelt bennünket Istennel, aki „bűnné tette értünk” Jézust. A megszokott mély értelmű és közvetlen érvelésével Ferenc pápa ez alkalommal a Korinthusiakhoz írt 2. levél részletéről elmélkedett, amelyet a napi olvasmány kínált fel. Ebben a néhány sorban Szent Pál ötször említi a „kiengesztelődés” szót. Úgy teszi ezt, hogy váltogatja stílusát: először erővel, majd gyengéden szól. Először buzdít, majd szinte térden állva könyörög, hogy Krisztus nevében engesztelődjünk ki Istennel.

Panoráma

A Gyulafehérvári Érsekség Isten szolgája, Márton Áron püspök tiszteletére szobrot állít az érseki palota udvarán. Ahogyan arról korábban híret adtunk, az érsekség a szobor elkészítésére meghívásos pályázatot hirdetett 2012-ben. A pályázat első helyezettje, Gergely Zoltán szobrászművész kapott megbízást Márton Áron püspök szobrának a megalkotására.

A szobor megvalósítása a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával jött létre.

Az érsekség képviselőivel, vezetőivel és az egyházmegye minden hívével, Erdély népével együtt reméljük, kívánjuk, hogy az érsekség udvarán elhelyezett szobor méltó emlékhelyként szolgáljon, és emellett a nagy püspök boldoggá avatási ügyét is szolgálja. Ezért azonban folyamatosan a kitartó imára buzdítunk mindenkit.


Boldog emlékű Márton Áron püspök szobrának avató ünnepségét és megáldását június 29-én, szombaton tartják a 10 órakor kezdődő papszentelési szentmisét követően.

Panoráma

A nagybányai Szent Erzsébet-plébániatemplom homlokzatát három új falikép díszíti: Boldog II. János Pál pápa, Boldog Scheffler János vértanú püspök és boldog emlékű Márton Áron, Erdély nagy püspökének egész alakos ábrázolása. Önkéntelenül is megállásra késztetik az arra járót, hisz oly személyiségekről van szó, akik a közelmúlt történelmében meghatározó szerepet játszottak, akik a katolikus egyház megújulását, a kommunista terror elleni önfeláldozó küzdelmét fémjelzik.

Heinrich Ferenc plébános, tiszteletbeli kanonok 1974 óta szolgálja a II. Géza király uralkodása idején létrejött közösség mai utódainak lelki gondozását. E négy évtized a ma álló templom építését is magába foglalja. Indokolt tehát, hogy első kérdésünk is ehhez kötődjék.

Panoráma

Jöjjetek hozzám mind, akik elfáradtatok… (Mt 11,28) Ezzel a mottóval tartották meg a sepsiszentgyörgyi Krisztus király-templomban június 15-én a hálós lelki napot. Mivel tanév végére, illetve a mindennapi megélhetési küzdelemben és az élet nehézségeiben sokszor elfáradunk, nagyon aktuális volt a téma.

A találkozó kezdetén Nagy Zsolt a hoppmester szerepében köszöntötte a vendégeket, ő volt a találkozó történéseinek irányítója, majd a Kárpát-medencei Hálót és a benne rejlő keresztény értékeket Molnár Mária mutatta be.

Panoráma

Az idén is megszervezték a székelyudvarhelyi FVR nyári kirándulását. Június 15-én reggel szentmisével kezdődött a nap a helyi ferences templomban, majd autóbuszra ülve, imádkozva és énekelve áthaladtak a Sóvidéken, a Nyárádmentén. A mikházi ferences kolostornál volt az első megálló. A templomban elénekelték a Naphimnuszt, elimádkozták a Szent Antal-litániát. A kiránduláson részt vett P. Pap Leonárd, a résztvevők őt faggatták a hajdani kolostori életről, és ehhez érdekes információval szolgált Balla Zsigmond, a templom gondnoka is.

Panoráma

Telve hittel és Szentlélekkel (ApCsel 11,24) volt a mottója az idei Egyházmegyei Ifjúsági Találkozónak, amit a váradi püspökség immár negyedik alkalommal szervezett meg június 8-án Nagyváradon. A rendezvényre az egyházmegye plébániáinak csoportjait hívták, illetve azokat a fiatalokat, akik nyitottak a hitbeli megerősödésre, a közös tanúságtételre. Erre a hívásra válaszolva közel hatszáz fiatal résztvevő érkezett.

Panoráma

Hat barátommal a 2013. május 27. és június 8. közti időszakban második biciklis zarándoklatunkra indultunk a Mária-úton. Jóságos Istenünk segítségével és a Szűzanya oltalma alatt tizenhárom napon át a jó Istenre „átváltva” gurult az életünk. Zarándoklatunk kiindulópontja Csíksomlyó volt. Szováta–Szamosújvár–Zilah–Máriapócs–Ináncs–Eperjes–Poprád–Nowy Targ–Krakkó közötti útszakaszon érkeztünk a Fekete Madonnához – Czestochowaba.

Panoráma

A 2012–2013-as tanévben a Főegyházmegyei Pasztorális Iroda szervezésében Marosvásárhelyen indult a lelkipásztori munkatárs képzés, melynek időtartama három év. A képzési folyamat része a havonta egyszeri – tömbösített – előadássorozat, valamint a nyári tábor, melyet az otthoni készülések egészítenek ki.

2013. június 14–16. között Ivóban zajlott az első évet lezáró tábor, amely lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevők a gyakorlatban is alkalmazzák a tanév során szerzett ismereteket. Csoportokba szerveződve a tanárok segítségével, irányításával szentségimádást szerveztek és vezettek, a szentmiséket előkészítették, a közös imákat vezették.

Panoráma

Csodálatos, szívet melengető napnak örvendhettünk június 9-én. Főpásztorunk – Böcskei László megyéspüspök – 17 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a nagyvárad-újvárosi Szent László plébániatemplomban.

Valamikor a tanév kezdetén eldöntöttük, hogy bérmálkozni szeretnénk. Először nem is igazán tudtunk semmit erről a szentségről, de azért megéreztük, hogy valami különleges ajándékot jelent. Felkészültünk, tanultunk, karácsonykor pásztorjátékot adtunk elő, virágvasárnap pedig misztériumjátékot. Kirándultunk, lelki napon is részt vettünk, azt kell mondanunk, hogy valóban lelkileg is komolyan készültünk erre a nagy napra.

Kitekintő

Az interjú június 5-én készült, amikor a milánói bíborost a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem díszdoktorává avatták. 

Bíboros úr! Engedjen meg egy, az előadása témájától eltérő, de Milánóval kapcsolatos kérdést. Egyik hajdani elődje, Ambrosius, akit mint köztudott, a nép egyhangúan választott Milánó püspökévé, keményen szembeszegült a tömeggyilkos Theodozius császárral, s a leghatározottabban kijelentette: „A császárnak az egyházban, nem pedig az egyház fölött van a helye”. Ma már nincs olyan helyzetben az egyház egyetlen püspöke sem, hogy ilyen merész és ugyanakkor magabiztos kijelentést tehessen. Kérdésem: a mindenkori politikai hatalom és az egyház között feszülő valamely vitás ügy estében Ön hogyan fogalmazná kissé diplomatikusabban Ambrosius kijelentését?

Kitekintő

A Biblia és a gazdaság: szegények és gazdagok a bibliai szövegekben címen szervezik a hit évében a negyedszázados biblikus konferenciát.

A hit évében augusztus 22–24. között megrendezendő konferencia gazdasági témát választott, amikor többek között a szegények és gazdagok helyzetét vizsgálja a bibliai szövegekben és az ókeresztény irodalomban.

Egy falat a léleknek

• Az igazi istentisztelet nem más, mint engedelmesség, az Isten szava általi és az Isten szava által élt élet. Isten szól hozzám, amely szóra mindig nyitott akarok lenni, olyannyira, hogy egész lényem Istennek adott válasszá legyen.

• Istent akkor tiszteljük helyesen, ha az ő színe előtt engedelmességben, s így akarata által átformálva, Istenhez illően élünk.

Útjelző

(VIII. parancsolat, 1. rész) 

Isten nyolcadik parancsolata így szól: „Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!” (Kiv 20,16). Más szóval: „Ne hazudj, felebarátod becsületében kárt ne tégy!” Ez a parancs tiltja az igazság elferdítését a másokkal fennálló kapcsolatainkban. A Biblia szerint Isten minden igazság forrása. Szava, törvénye igazság (Péld 8,7; 1Sám 7,28; Zsolt 119,142). Jézus Krisztusban is Isten igazsága teljes mértékben megnyilatkozik. „Kegyelem és igazság tölti be!” (Jn 1,14) Ő az igazság. Jézus követője is kitart tanításában, hogy megismerje „az igazságot, amely szabaddá tesz” (Jn 8,32), és megszentel. Jézust követni annyit tesz, mint az igazság Lelkében élni (Jn 14,17).

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

P. Koródi Pál Bernárd ferences atya. Tusnádon született 1867. július 1-jén. Pappá szentelték 1889. december 26-án. Több rendházban működött. Csíksomlyón halt meg 1913. június 25-én. 

Fiatal vagyok és gondolkodom

Szeretet, béke, öröm: olyan fogalmak, amelyeket a jelen kor embere kutat, ugyanakkor a történelemben is megfigyelhető, hogy mindenki megtapasztalja, keresi eredetét, okát. Ilyen fogalom és tapasztalat a szenvedés is. Miértjét keresi szüntelenül a jelen kor embere is, ezt bizonyítja az is, hogy ha csak az interneten a keresőbe beütjük e fogalmat, 984 000 találatot ad ki néhány másodperc alatt. Szobrászok, festők, sok-sok költő, író művészetének tárgya ez a mindenki által megtapasztalt érzés, amely lehet fizikai vagy lelki töltetű, eredetű.

Pitypang

A nagyváradi Egyházmegyei Katekétikai Központ által a hit évében meghirdetett pályázat interjú kategóriájának egyik díjnyertes dolgozatát közöljük. 

Santovan Mariann-Dóra vagyok, X. C osztályos tanuló, az Érmihályfalvi Mezőgazdasági Főgimnázium diákja. Ebben az interjúban szeretném bemutatni a ma is élő, egyik legidősebb rokonomat, a 94 éves Gócs Margit nagynénémet, aki Érmihályfalván nevelkedett, de jelenleg Margittán él. Kiskorom óta ismerem, és nagyon szeretem. Gyermekkoromban sok szép történetet mesélt nekem, sokfajta imádságot mondott. Kérésemre elárulta, hogy ő is szüleitől és nagyszüleitől tanulta ezeket, ők nevelték hitben is. Később az elemi osztályban a pap és a kántortanító voltak, akik tovább erősítették benne a hitet, akikre szeretettel gondol vissza. Ők arra tanították, hogy az életben ne féljen, mert aki szereti az Istent, azokra vigyáznak az angyalok is. Az elsőáldozás alkalmával nagy örömmel és hálával vette magához az oltáriszentségben jelen lévő Jézust.

Pitypang

Morus Szent Tamás
(London, 1478. február 7.–London, 1535. július 6.) 

Sorozatunk következő „főszereplője” Morus Szent Tamás, VIII. Henrik kancellárja, aki inkább vállalta a halált, mintsem elhagyja a hitét.

Hírek, hirdetések

A Katolikus Magyar Bibliatársulat táborai

A KMB idén is megtartja a szokásos táborait. Csíksomlyó lesz a helyszín, július 7–10. között lesz a Kincses-sziget, ahová II–VI. osztályos gyermekeket várnak. Jelentkezni a következő telefonszámokon lehet: 0723-040127 és 0265-213852, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, Henn Magdi vallástanárnőnél. A Tini-Oázis izgalmas témával várja a kamaszokat. Azt a kérdést, hogy „meddig mehetek el”, a VII–IX-esek teszik fel maguknak talán legsűrűbben alkohollal, droggal, szexualitással kapcsolatban, s bizony nehéz erről velük beszélgetni. A július 14–17. között rendezett táborba a 0365-444936-as és 0745-366633-as telefonszámon lehet jelentkezni, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen Varga Melindánál (aki amellett, hogy kétkamaszos anyuka, pedagógus is). A fiatal házasok tábora július 11–14. között lesz, a mindennapi kereszténységről szól majd, Amit a Biblia mond a döntéseinkről, az időről, a pénzről címmel. A jelentkezéseket Kovács Teréz várja a 0749-536238-as telefonszámon és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Szaxi pátert idézik (Isten nyugtassa – hiányzik még akkor is, ha az új vezető, Ilyés Zsolt kiválóan munkálkodik) az utolsó turnusban, július 18–21. között Isten országa Jézus tanítása szerint a Bibliában címen. Benczédi Kati várja a jelentkezéseket a 0745-593390-es telefonon és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. A jelentkezőknek nincs szüksége se előképzésre, még csak eget rengető nagy hitre sem, a KMB-táborokban a keresők is jól érzik magukat, az egyetlen elvárás a nyitott szív Isten és ember felé. (Sz.-Ugron Éva)