Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 24. szám, 2015. június 14.

„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.” (Mt 11,28–30) Ugye milyen ismerősek Jézusnak e szavai?! De számos más jézusi kijelentéshez hasonlóan ezt sem igazán halljuk meg. Vagy ha mégis meghalljuk, úgy érezzük, túl sokat kér tőlünk az Úr, és inkább nem törődünk vele, éljük a magunk kicsinyes életét. Pedig ha belegondolnánk, milyen örök érvényű igazságokat rejtenek magukban a jézusi igék, komolyan vennénk, megszívlelnénk és megpróbálnánk életre váltani azokat.

Amikor Jézus Szent Szívéről beszélünk, akkor az isteni szeretetről beszélünk. Mert mi a szív, ha nem az ember legbensőbb világa, a „lényege”? A szívből forrásoznak az érzések, érzelmek, indulatok, vágyak, amelyek a külső megnyilvánulási formákban, vagyis a tettekben mutatják meg, milyen tulajdonképpen az ember. Ugyanez érvényes az Istenemberre is: istenségének lényege a szeretet, amely emberségében mutatkozott meg a világnak. Szent János apostol mondja első levelében: „Isten a szeretet.” (1Jn 4,8) Ebben a szeretetben pedig benne van mindaz, amit ő kér tőlünk. Éppen ezért nagyon jogos és elfogadható Jézus felhívása a szelídségre, az alázatra, az önmegtagadásra. Hiszen ha ő nem élte volna meg, mástól sem lett volna joga kérni, elvárni. Ki az az ember, aki szereti, ha valaki olyat kér, vár el tőle, amit éppen nem él meg, nem nyújt? Jézus csak olyat kér tőlünk, amit ő is megélt. Június Jézus Szent Szívének hónapja, amelyben imádkozzuk a Jézus Szent Szíve-litániáta, amelynek pontosan 33 invokációja van. Ki merné azt állítani, hogy ez „véletlen”? De mit takar ez a 33-as szám? A „krisztusi kort”, ahogy szoktuk nevezni, amikor is Jézus értünk és – mondjuk ki bátran! – helyettünk meghalt a kereszten, irántunk való végtelen szeretetéből. Ennyire szó szerint halálosan komolyan vette Isten az embert. Ha pedig ő így tett, mi miért ne vennénk komolyan őt, tanítását, kéréseit, felhívását? Igaz, életre szóló program Jézus Szent Szívétől szelídséget, alázatot, szeretet tanulni, de kérhetjük tőle, hogy alakítsa szívünket Szent Szíve szerint. És akkor megtapasztalhatjuk a felkérés után adott ígéretet: nyugalmat találunk lelkünknek!

Panoráma

A Verbum kiadó köteteit is bemutatták a kolozsvári könyvhéten 

Kettős könyvbemutatót tartottak az V. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét rendezvényei keretében június 5-én a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség dísztermében.

Ferenczi Sándor Moloch-Isten kihívója. Szabó György plébános rendkívüli életútja című könyvét Gábor Csilla egyetemi tanár, a Megmenekültem az oroszlán torkából. Az erdélyi katolikus egyház a megpróbáltatások idején. 1848, 1948 című tanulmánykötetet Bodó Márta és Marton József, a kötet egyik szerkesztője ismertették. Ezt megelőzően Marton József professzor a Kolozsvár Társaságnál a Márton Áron hagyatékát kitevő sorozat legújabb kötetét is bemutatta.

Bodó Márta mindkét újonnan, a Verbum és a Szent István Társulat együttműködésében megjelentetett kötetről elmondta, hogy hazai szellemi termékek, a hazai katolikusság szellemi erejét mutatják. Arról is tájékoztatta a közönséget, hogy a Verbum kiadó először mutatkozott be a könyvvásáron, ezért még a kezdet nehézségeivel küzd, de mindenképpen szeretne a szélesebb közönség elé lépni, munkásságát ismertebbé tenni.

Panoráma

Franz Kett selyemikonnalFranz Kett katekétikai továbbképzője Pécsett 

Franz Kett, a neves német valláspedagógus vezetésével szerveztek kétnapos képzést katekéták részére a Pécsi Hittudományi Főiskolán. A június 5–6. között zajló rendezvény ötletgazdája Sipos Edit volt, a főiskola katekétika- és szakmódszertan-oktatója, aki több éve elkötelezett terjesztője a Kett által kidolgozott és minden korosztálynál gyümölcsözően alkalmazható egységes-értelemorientált valláspedagógiának. Bár Franz Kett és munkatársai a világon több helyen is intézetet működtetnek, Magyarországon most először került sor ilyen jellegű képzésre.

A résztvevők számára külön élményt jelentett a nyolcvankettedik évében járó programvezető – korát meghazudtoló – frissességét, magával ragadó életörömét megtapasztalni.

Panoráma

Beszélgetés az ünnepi szónokkal, Jakubinyi György érsekkel 

 (folytatás előző lapszámunkból) 

Karl Rahner írja: „A jövő vallásos embere vagy misztikus lesz, aki élményszerűen megtapasztalt valamit, vagy nem lesz”. Egy ilyen csíksomlyói búcsús zarándoklat során eljuthat-e az egyes ember oda, hogy magába nézzen, önvizsgálatot tartson, s föltegye a kérdést: Istenem, tulajdonképpen mi a terved velem?

Panoráma

Fodor György felvételeA szegedi Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola hatvan diákja (13–14 évesek) és az őket elkísérő tanárok ötnapos erdélyi tanulmányútjuk során Kolozsvárt is felkeresték június 2-án. Meglátogatták a város több nevezetességét, különös figyelmet szentelve a főtéri Szent Mihály-templom monumentális épületének. Itt érdeklődésüket felkeltette Márton Áron püspök szobrának jelenléte. Ezért természetes, hogy a Szent Mihály-templom történetének rövid bemutatása közben az „emberkatedrális” főpásztor, Márton Áronról is nagy volt az érdeklődés. Közösen imádkoztuk el a Szent Mihály arkangyal oltalmáért, valamint Márton Áron mielőbbi boldoggá avatásáért szóló imát, hogy „az igazságnak őre, az üldözötteknek védelmezője” és mindannyiunk „világító jele” legyen mindenkor.

Panoráma

Kivételes eseményben volt részük a segesvári katolikusoknak: június 2-án templomuk ereklyét kapott. Boldog Apor Vilmos Segesváron született, a mai városházán háromnyelvű márványtábla adja tudtára ezt a turistáknak. Győrött halt meg: 1945. április 2-án, a püspökség előtt lőtte le egy orosz katona, amikor a püspökség pincéjébe menekült asszonyokat és lányokat védte testével a részeg orosz katonáktól. A múzeumban őrzik a püspöki öltözéket, amin ma is látszanak a vérfoltok. Ebből kapott egy darabkát a Szent József plébánia.

Panoráma

A vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) meghívására Kovács Sándor kolozsvári főesperes, e sorok írója és Orbán-Kalamár Szilveszter, valamint felesége, Alíz, a kolozsvári Szent Mihály plébánia munkatársai részt vettek a szervezet Barátkozási nap elnevezésű rendezvényén, amelynek a magyar–szerb határ közelében található horgosi Domus Pacis lelkigyakorlatos ház adott otthont.

A mintegy száznegyven résztvevőt megmozgató program szentmisével kezdődött, majd Kovács Sándor főesperes tartott előadást a csíksomlyói búcsú eredetéről, történetéről, személyes tapasztalatait megosztva a jelenlévőkkel, akiknek egy része járt már a magyarság legnagyobb zarándokhelyén.

Panoráma

Somogyomból hallatjuk hangunkat és üzenetünket testvéreink felé – akik olvassák kitűnő lapunkat, a Vasárnapot, mert igazán vasárnapi híreink vannak. Ezeket továbbadni, megosztani testvéreinkkel nemcsak öröm, hanem kötelesség is egyben.

Innen, a végekről, a medgyesi plébánia filiájából, a néhai Szászföld közepéből már többször tudósítottunk azzal a kicsengéssel, hogy „a szórvány élni akar” – most is ebben a szellemben jelentkezünk, mert kivételes alkalomban volt részünk. Kicsiny, de szép, felújított templomunk búcsúján, Szentháromság ünnepén, megülhettük templomunk felszentelésének 200 éves jubileumát. Ugyanis jó néhány évvel ezelőtt került elő a legrégebbi dokumentum, amely 1815 tavaszán jelentést tesz a püspökségnek (Erzsébetvárosból, Kapdebó esperes) a somogyomi „kápolna” felszenteléséről, és nyomatékosan kéri a hívek folyamatos lelkigondozását minden vasárnap és ünnepnap, mert ez a somogyomiak kívánsága.

Panoráma

A Mária Év alkalmával a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskolában Boldogasszony anyánk napot szerveztek június 6-án, melyre meghívták a gyergyói, a csíki és a gyimesi általános iskola diákjait. Kilenc iskola diákjai töltötték együtt a napot:

Mária gyermekei: Csata Ágnes, Csata Kinga és Csata Emília a gyergyócsomafalvi Köllő Miklós Általános Iskolából, hitoktatójuk Ferenczi Júlia, elkísérte Csata Jolán tanítónő.

Egy falat a léleknek
  • „Én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem…” (Jn 14,11). Az Atya és a Fiú egységét szemlélve, ami a leginkább szembe tűnik… Jézus jelenléte az Atyában, és az Atya jelenléte Jézusban. Ugyanakkor mély hasonlóság van az Atya és a Fiú, meg Jézus és a tanítványok életközössége között.
  • „Ti bennem vagytok, és én tibennetek” (vö. Jn 14,20). A mi jelenlétünk Jézusban, Krisztus testében, vagyis az Eucharisztia és az Egyház által valósul meg.
  • Az „a tanítvány, akit Jézus szeretett”, mivel a fejét Jézus keblén nyugtatta, meghallotta azt is, amit a Mester félhangon mondott. Jézus azokkal osztja meg bizalmas beszélgetésben az ő titkait, akiknek a vele való kapcsolata meghitt és szeretettel teljes.

Útjelző

Mária iskolájában 122/1.

Az egyház meggyőződéssel hívogat bennünket Máriához: „Járuljunk bizalommal a kegyelem trónszékéhez, hogy irgalmasságot, kegyelmet és segítséget nyerjünk nála.”

Maga az egyház mutatja be tehát Mária egyik legnagyobb hitéleti jelentőségét, mikor személyén keresztül a kegyelem, a közbenjárás anyjához visz el bennünket, Tóbiás könyvének figyelmeztetésével: „Tiszteld anyádat, hiszen teéretted teremtődött.” (4,3).

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg: 

Szőcs János. Született 1847. március 30-án. Pappá szentelte 1872. április 8-án Fogarassy Mihály püspök. Kozmáson, Gyergyószentmiklóson és Szebenben káplán. Törcsváron, Szerda­helyen, Petrozsényben és Alsóporumbákon plébános. Meghalt 1915. június 3-án, 68 éves korában.

 

Ötven éve halt meg: 

Búzás Imre. Kászonimpérben, 1885. december 7-én. A gimnáziumot Csíksomlyón, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1909. június 27-én Mailáth G. Károly püspök. Ditró­ban, Gyergyószentmiklóson káplán. Abosfalván, Csíkcsicsón plébános. Meghalt 1965. június 28-án. Élt 80 évet.

Végzős kispapjaink

„Azért hát fölkelek, bejárom a várost, keresem a tereken és az utcákon, akit szeret a lelkem.” (Én 3,1) – hangzik az Énekek éneke Isten után vágyódó gondolata. Úgy vélem, hogy az előbbi szentírási gondolat ráillik a papi hivatás lényegére. Saját, eddigi életutam alapján is bátran tanúsíthatom.

Hírek, hirdetések

Kántorvizsga időpontja

A liturgikus és Egyházzenei Bizottság szervezésében ebben az évben is kántorvizsgát tartanak azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után kántori oklevelet szeretnének szerezni. A kántorvizsga folyó év szeptember 9–10. között lesz a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián. A vizsga kezdete szeptember 9-én du. 1 óra. Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalban a 0266-372223-as vagy 0740-898667-es telefonszámokon. A vizsga díja 50 lej. Szállást és ellátást elfogadható áron a plébánia biztosít. Akik nem a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Kat. Teológiai Líceumból jelentkeznek vizsgára, hozzák magukkal a keresztelési helyükről a keresztelési igazolványukat, valamint ajánlást a plébánosuktól. (Tamás József segédpüspök, a Zenei Bizottság titkára)