Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Pitypang

A Szentlélek eljövetele 

Isten igéje: „Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” […] Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. […] A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket – amint tudjátok – általa vitt végbe köztetek. (ApCsel 1,7–8; 2,1.4.22)

 

Családi beszélgetés:

– Anya – szólal meg Misi –, kicsoda a Szentlélek?

– A Szentlélek a harmadik isteni személy, a Szentháromság az isteni család három személye: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Stefánia erre rögtön megkérdezte:

– És mi az ő szerepe?

– Jézus annyira jó és figyelmes volt – magyarázta az édesanyja –, hogy mikor visszament az Atyához a mennybe, nem akarta az apostolokat – és minket sem – árván hagyni, ezért megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, aki majd megtanít minket mindenre, aki majd megvigasztal minket, ha szükségünk van rá. Biztatni fog bennünket a jóra.

– Minden jó gondolat és indíttatás, ami a szívünkben fölmerül, az tőle van – folytatta édesapjuk. Azért kell nagyon figyelmeseknek lennünk, hogy a Szentlélek kegyelme ne vesszen kárba.

 – Az első pünkösdkor – mondta Misi – azt tanultuk a hittanórán, hogy mindenki, aki ott volt a sok népből, a saját nyelvén értette, amit az apostolok mondtak. Mintha egy új Bábel tornya lett volna…

– Igen, valóban – magyarázta tovább az édesanyja. – De amíg az a megosztottságot, a rosszat, a bálványimádást jelentette – ezért össze is omlott –, ez az egységet és a szeretetet jelenti a Krisztus követői között. A közös nyelv a szeretet nyelve, Krisztus egyetemes nyelve, amely minden nemzetet egyesít. Ha mindenki hallgatna a Szentlélek sugallataira, megújulna az emberiség.

Kérdés: Te hogyan követed a Szentlélek sugallatait?

Imádság: Uram Jézus, hálát adok neked, hogy elküldted nekünk a Szentlelket, aki megtanítja nekünk mindazt, ami szükséges, így sohasem vagyunk magunkra hagyva. Ő minden nap eszünkbe juttatja, amit nekünk tanítottál. Köszönöm neked ezt a nagy ajándékot! Ámen.