Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár főlevéltárosának doktori védése 

Nyilvános doktori védésre gyűltek össze május 29-én a gyulafehérvári egyetem történelem karán az érdeklődők. Bernád Rita gyulafehérvári főegyházmegyei levéltáros Az erdélyi római katolikus egyházi levéltárak és a történelem segédtudományai című doktori dolgozatát mutatta be a bizottság előtt, majd az opponensi vélemények elhangzása után megkapta a történészdoktori címet. A tézis tudományos konzulense dr. Eva Mârza volt, aki a gyulafehérvári egyetemen a történelem segédtudományai tanára. Opponensek: dr. Marton József professzor, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem RK Teológia Karának dékánja és dr. Nicolae Edroiu történész-akadémikus (Kolozsvár).

A tézis első felében Bernád Rita a hiteles helyi levéltárak létrejöttét, működését és megszűnését elemzi, kifejtve a káptalanoknak és a konventeknek a magyar terület írásbeliségének kialakulásában betöltött szerepét. A 253 oldalas dolgozat második fejezetében bemutatja a gyulafehérvári káptalan nyolcszáz éves múltját három periódusra bontva, majd a gyulafehérvári káptalani levéltár jelenlegi szerkezetét ismerteti. A következő részben az erdélyi római katolikus egyházközségek levéltárainak történetét és az azokban fellelhető források típusát, szerkezetét teszi közzé. Ezt követi a gyulafehérvári főegyházmegye területén az utóbbi nyolc évben létrehozott nyolc gyűjtőlevéltár bemutatása. A tézis második felében az egyházi levéltárakat elemzi a történelem segédtudományai tekintetében. A levéltártudományról szóló részben, az egyházi és a világi levéltárak működési szabályzatainak taglalása mellett, a levéltár kettős céljának (állagmegőrzés és kutathatóság) teljesítését fejtegeti az elmúlt három évszázadban, majd a 18–19. század levéltárosát és a szakmai követelményeket vázolja. Ezzel a fejezettel a levéltártudomány önállósodási folyamata mellett érvel, miszerint az archivisztikának már nem a történelem segédtudományai között van a helye, hanem önálló levéltártudományként érdemli meg a művelését. A genealógiáról szóló részben az egyházi anyakönyvek mint elsődleges genealógiai források fontosságát emeli ki, az anyakönyvvezetés történetének ismertetését pedig kiterjeszti más katolikus egyházmegyék és protestáns egyházkerületek gyakorlatára is. Az archontológiáról szóló fejezetben a korábbi elméleteket eloszlatva az archontológiának a történelem segédtudományai közé való felvétele mellett áll ki, és az egyházi archontológiai forrásokat is felsorakoztatja. Az egyházi pecséttannal foglalkozó fejezetben négy esettanulmányt közöl, amelyekben a plébániai hivatalos pecséthasználat története után a pecsétábrázolásokat hagiográ­fiai szemszögből közelíti meg. A tézist szójegyzék és színes illusztrációk zárják.

Jelen tudományos fokozat elérése Bernád Rita tizenhárom éve megkezdődött tevékenységének részeredménye. Az erdélyi katolikus levéltárügy mellett való elkötelezett munkája által számos tanulmány és levéltári repertórium megjelenésével is hozzájárult a gyulafehérvári főegyházmegyében található levéltári források korszerű kutathatóságához és népszerűsítéséhez.