Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 24. szám, 2012. június 10.

Interjú

Elballagtak a lelkigondozói képzés végzősei

Június 1-jén Csíkszeredában elballagtak a KALOT Egyesület és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara közös szervezésében indult lelki­gondozói képzés első végzősei. A posztgraduális képzés 380 elméleti órát és 120 önismereti órát jelentett. A végzettek lelkigondozói szakismereteket szereztek, és mélyebb önismeretre tettek szert. A Vasárnap néhány végzettet szólított meg, a velük készült beszélgetést a következőkben olvashatják.

 Miért iratkoztál be a lelkigondozói képzésre? Mire számítottál, és mit kaptál?

Laczkó-Albert Katalin: A lelkigondozói képzés lehetősége azért fogott meg, mert azt reméltem, közelebb visz önmagamhoz és az emberekhez, akikkel nap mint nap kapcsolatban vagyok. Azt reméltem, a kínált tantárgyak és tevékenységek segítenek abban, hogy az emberi lélekhez finomabban tudjak nyúlni, a színeknek az árnyalatait is meg tudjam látni, hogy mindezek által a tanári munkám és az édesanyai szerepem élőbb lehessen, kiteljesedhessen. Úgy érzem, a két év alatt többet kaptam, mint amennyit vártam: alapot, amelyre építeni lehet; fogódzókat, amelyek továbblendítenek, előre visznek; megerősítést, hogy jó úton járok; biztonságérzetet, hogy nem vagyok egyedül, és azt az örömet, amellyel kimondhatom, hogy a tanításhoz lélek és szabadság kell. Ha továbbgördítem a szót és a gondolatot, ez visszhangzik bennem: a Lélek adja a szabadságot. A jó Isten hívásának érzem azt az erős késztetést, amely elindított engem a lelkigondozói képzés útján.

Aktuális

Márton Áron tisztelete a román közönség körében

Június 5-én főműsoridőben, este 8 órától a román televízió kulturális csatornáján Márton Áron püspökre emlékeztek. A Polemicile TVR Cultural címet viselő adásban Stejărel Olaru, a műsorvezető először Csendes Lászlóval, a CNSAS tagjával beszélgetett Rezistenţa prin cultură  Kulturális ellenállás (ellenállás a kultúra segítségével) címen. A szinte félórás beszélgetést egy 26 perces dokumentumfilm vetítése követte. A filmet Cristian Amza jegyzi,  szerkesztője Mariana Ioniţă, operatőr Sorin Chivulescu, címe pedig: Un episcop pe drumul crucii – Egy püspök a keresztúton. A film a címben ígértekhez hűen Márton Áron püspöki tevékenykedéséből mutatja be a lényegesnek ítélt mozzanatokat, hitét, hűségét, kitartását, a más nemzetek felé való nyitottságát, hősies helytállását domborítva ki. Olyan képet mutat a román nézőknek, amely számukra érthető módon fogalmazza meg Márton Áron püspök emberi és főpapi nagyságát. A filmben Jakubinyi György érsek és Szász János gazdasági igazgató, valamint egy villanás erejéig Marton József nagyprépost képviseli a főegyházmegyét, mellettük elsősorban Javier-Francisco Lozano nuncius ismerteti Márton Áron egyházi megítélését, s ő mondja ki, miért és miben példaértékű az ő helytállása. A film valamelyest tágabb kontextusba próbálja helyezni a történetet azzal, hogy korabeli lengyel párhuzamot mutat: Jerzy Popieluszko alakját és tiszteletét is megmutatja: a lengyel mártír papok II. János Pál már boldoggá avatta, így ez az utalás kimondatlanul is arra indít, hogy a néző elgondolkozzék: Márton Áron boldoggá avatása vajon mikor lesz valóság.

Aktuális

A keresztény az égi haza várományosa, abban a reményben él a Földön, hogy a mennyeinek is lakója lehet. Addig is a földi lakóhelye jó polgára. Adottság, olykor választás kérdése az ország, a város, falu, ahol otthont alapít, a közösség, amelybe tartozik. Keresztényként sem lehet úgy tenni, mintha az égi haza várása közben annyira átmeneti lenne a földi, hogy nem törődik vele, hogy úgy tesz, mintha az az emberi közösség, amelybe természetszerűleg tartozik, mit se számítana. Igaz, az ellenkezője sem ajánlott és kívánatos: ha oly mértékig feledkezik bele a földi haza és nemzet kereteibe, hogy miattuk a nem odatartozót gyűlöli, elűzné… Nem egészséges, ha indulatai uralják, ha hagyja magát beleheccelni a napi valóság szintjén fontosnak tűnő, akár bosszantó vagy igazságtalansága miatt keserves helyzet fölötti csatába. Ma vannak tendenciák, amelyek arrafelé terelnék észrevétlenül, de meglehetősen kaján logikával a tömegeket, hogy a politikát a vallás szintjére emeljék, hogy a vallást a politikával helyettesítsék. Minderre éppen május második felében hívta fel az érdeklődők figyelmét a magyarországi vallástudós, a szegedi Máthé-Tóth András a kolozsvári egyetem római katolikus teológia karának dísztermében tartott előadásában. Talán erre a szempontra is jó gondolni, amikor mélységesen belelovallnánk magunkat a személyeskedésig menő politizálásba. Ehelyett a józan, sokoldalú és valós, megalapozott információra épített véleményt kell kialakítani, majd azt határozottan, de nyugodtan és méltósággal képviselni. Erre a legkülönfélébb választások, jelen esetben a helyhatósági, kiváló alkalmat kínálnak. Ekkor a véleményt a szavazattal alá lehet húzni, s minden szavazat számít, anélkül, hogy méltatlan és kicsinyes, gerjesztett vitákba keverednénk. Erre hívta fel a figyelmet a romániai püspökök közös közleménye, valamint Jakubinyi érsek pünkösdkor keltezett levele. Fő gondolat a szavazásra való buzdítás, hiszen, ahogy a váradi püspöki hivatal írja: „Nem kezelhetjük felületesen ezen állampolgári jogunkat, hiszen valamennyi választópolgár felelősséget hordoz a közösségi élet eredményes megszervezésében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy megfelelő képviselőket választunk közösségeink élére, olyanokat, akik keresztény értékeinket felvállalva társadalmunk egészséges fejlődésén dolgoznak, határozott fellépéssel védik emberi, vallási és nemzeti identitásunkat megillető jogokat, illetve az igazság és igazságosság szolgálata által a közjó előmozdításában vállalnak vezető szerepet.” Ahogy Jakubinyi György érsek fogalmazott: „Minden jóakaratú, nemzetének jövőjéért és egyházának sorsáért felelősséget érző katolikus hívő járuljon az urnákhoz és szavazzon, mert ez nemcsak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelesség is. Tegyük ezt annak az egységnek szellemében, amely még megvolt a változásokat követő időben, de napjainkban – sajnos – egyre inkább szertefoszlik”.

Aktuális

Jézus szívének tisztelete a szent sebek tiszteletéből fejlődött ki. A katona lándzsáját a kereszten függő Jézus szívébe döfte, hogy haláláról megbizonyosodjék, ahogy erről Szent János evangéliuma beszámol. Krisztusnak a kereszten megnyitott szíve értünk vállalt halálát hirdeti, jele Isten üdvözítő szeretetének, és egyben felhívás a viszontszeretetre. Az üdvözítő szeretet tetőpontja ugyanis Jézus önkéntes életáldozata volt.

Jézus szívének bibliailag megalapozott tisztelete sokáig magánájtatosság volt. A 12–13. századi misztikusok Jézus istenemberi szeretete szimbólumának tekintik a szívét. Az újkori tisztelet elindítója Alacoque Szent Margit Mária vizitációs apáca magánkinyilatkoztatása volt 1673–1675 között. XIII. Kelemen pápa 1765-ben a lengyel egyház és egy római testvérület kérésére engedélyezte Jézus szíve ünnepét, IX. Piusz pedig 1856-ban az egyetemes egyházba is bevezeti azt. A Jézus szíve-tisztelet legelterjedtebb formái az első pénteki gyónás, áldozás, valamint az ezt megelőző csütörtökön tartott szentségimádási óra, amelynek jellege az engesztelés.

Panoráma

Tempfli József püspök aranymiséje a nagyváradi bazilikában 

Fél évszázaddal ezelőtt Tempfli József diakónus a Szűzanya hónapjának utolsó napján véglegesen elkötelezte magát Istennek, amikor Márton Áron püspök hat társával együtt pappá szentelte. Azóta ötven év telt el, az aranymisére zsúfolásig megtelt a püspök tisztelőivel a nagyváradi bazilika. Mint zarándoklatra jöttek a hívek minden helységből, ahol papként szolgált, hogy együtt ünnepeljenek a hajdani plébánosukkal, későbbi püspökükkel. Eljöttek köszönteni a paptestvérek, köztük Ioan Robu, a bukaresti érsek, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, aki az ünnepi homíliát is mondta, Schönberger Jenő szatmári és Böcskei László házigazda püspök és közel hetven pap a váradi egyházmegyéből. A világi vendégek sem hiányoztak, köztük a nyugalmazott püspök rokonai, ismerősei, a Szent László-gimnázium tanárai, diákjai, politikusok, hívek. Mindenki szeretettel és elismeréssel köszöntötte az ünnepeltet, aki fáradhatatlan pásztor volt. Munkásságáról a tények beszélnek, hisz húszezer fiatalt bérmált, negyven papot szentelt, számtalanszor szolgáltatta ki a lelkeknek oly fontos, életadó szentségeket. Nem véletlen, hogy e különleges alkalomból XVI. Benedek pápa is elismerő, szeretetteljes gratuláló levelet küldött, amelyet Böcskei László olvasott fel latinul és magyarul. Szeretettel és tisztelettel köszöntötte elődjét, megemlítve, hogy a papok Isten emberei, akiket kiválaszt. A magasztos szolgálat önfeláldozó szeretetet kíván meg, amely egy életre szól, s gyümölcse is maradandó és értékes. A főpásztor azt kívánta elődjének: „Legyen meg az erőforrása és bátorítása a további kitartó munkához, szolgálathoz”. Jakubinyi érsek arról szólt, hogy a jubileumkor a pap megújítja fogadalmát Isten előtt, s a jelenlévők teljes búcsúban részesülhetnek. Arról is szólt: a papi szolgálat nem egy mesterség, amit meg lehet tanulni, hanem Isten hívására hallgatva készülni kell rá.

Panoráma

A szó szoros értelmében hézagpótló előadást hallhattak azok, akik május 30-án részt vettek a dr. Brandt József, Erdély első, európai hírű sebészprofesszora halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen a kolozsvári Szent Mihály egyházközségi nőszövetség dísztermében.

Panoráma

Június első hétvégéjén Erdély-szerte elballagtak a végzősök, köztük a katolikus líceumok végzős diákjai. Június 2-án reggel a Szent Mihály-templomban szentmisével kezdődött a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum és az ennek keretében működő katolikus osztályok ballagási ünnepsége. A szentbeszédet Kiss Endre káplán és iskolai hitoktató mondta.

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium három végzős osztályának ballagási ünnepsége a gimnázium kápolnájában/dísztermében celebrált szentmisével kezdődött. A diákok Majláth Gusztáv Károly és Márton Áron szobrának megkoszorúzásával búcsúztak az iskolától. Többek között Tamás Levente igazgató és Darvas Kozma József c. főesperes búcsúztatta a diákokat.

Panoráma

Május 28-án, pünkösdhétfőn avatta fel Schönberger Jenő püspök a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek egykori zárdájában kialakított rehabilitációs és fejlesztőközpontot egyházi személyek, városi és megyei önkormányzati képviselők és számos érdeklődő jelenlétében. A Boldog Scheffler János nevét viselő rehabilitációs és fejlesztőközpont kapcsán beszélgettünk Szabó M. Rita nővérrel, a Szatmári Irgalmas Nővérek tartományfőnöknőjével a rend múltjáról és jelenéről, valamint a központ rendeltetéséről.

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár főlevéltárosának doktori védése 

Nyilvános doktori védésre gyűltek össze május 29-én a gyulafehérvári egyetem történelem karán az érdeklődők. Bernád Rita gyulafehérvári főegyházmegyei levéltáros Az erdélyi római katolikus egyházi levéltárak és a történelem segédtudományai című doktori dolgozatát mutatta be a bizottság előtt, majd az opponensi vélemények elhangzása után megkapta a történészdoktori címet. A tézis tudományos konzulense dr. Eva Mârza volt, aki a gyulafehérvári egyetemen a történelem segédtudományai tanára. Opponensek: dr. Marton József professzor, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem RK Teológia Karának dékánja és dr. Nicolae Edroiu történész-akadémikus (Kolozsvár).

Panoráma

Szemlélődve járták az utcákat, együtt zarándokoltak, majd lelki délután alkalmával mélyültek el a hitben a Szent Ignác-i lelkigyakorlatokat végzők. 

A szatmári egyházmegye Világiak Irodája szervezésében három elmélkedő programra is sor került május során. Mindhárom rendezvény az istenélményt volt hivatott erősíteni, a Szent Ignác-i lelkigyakorlatokra jellemző szemlélődő módszerekkel.

Panoráma

Figyelemfelkeltő napot szervezett a Gyulafehérvári Caritas Szent Ágoston Nappali Foglalkoztatója és a fogyatékkal élőket támogató program Mindannyian mások vagyunk mottóval, immár harmadik almalommal. A sikeres rendezvényen, amelyet Csíkszereda Polgármester Hivatala támogatott, közel 800 részvevő volt jelen. 

Május 19-én reggel lázas csapat várta a Csíksomlyóról érkező autót a csíkszeredai Vár téren: önkéntesek, munkatársak. Nagy nap előtt álltunk… Állomások felállítása, utolsó megbeszélés, feladatok szétosztása. Több száz gyermeket vártunk a rendezvényre, amelyen játékos formában ismerkedhettek meg fogyatékkal élő embertársaik élethelyzeteivel.

Panoráma

Mintegy hatvan fiatal vett részt a börvelyi plébánia ifjúsági lelki napján május 26-án. Az ökumenikus ifjúsági lelki napot a börvelyi római katolikus plébánia szervezte a település gyermekei és fiataljai számára. Alább a közösség vezetője, Hájtájer István i. h. lelkész gondolatait idézzük az eseményről:

Panoráma

Naplótöredék 

Élményekben gazdag hétvégénk volt, melyet különböző kiemelkedő események tettek emlékezetessé számunkra. 

Május 25., péntek:

A délelőtti órákban népviseletbe öltözött iskolánk egy része, és kis séta után a gyimesfelsőloki vasútállomáson vártuk a Boldogasszony Zarándokvonatot. A hideg ellenére énekkel és a Szózat elszavalásával köszöntöttük az érkezőket. Pár perc után a vonat folytatta útját Gyimesbükk fele.

Végzős kispapjaink

Egy tömbkatolikus székely faluban, Csíkmadarason láttam meg a napvilágot 1986. április 21-én. A falu a Felcsíki-medencét körülvevő hegyeivel, tiszta levegőjével és zöld fenyveseivel a teremtett világ legcsodálatosabb képeként él bennem. Gyermekkorom környezete meghatározó világképem és hivatásom tekintetében. Szüleim egyszerű munkásemberek, akik Csíkszeredában dolgoznak. Ennek is köszönhető, hogy nevelésünkben már elég korán a nagymamáim segítségére szorultak. Van egy húgom, aki szintén jelentős szerepet játszott életem korai szakaszában. Ez a közeg a mai napig a biztonságot, a békét és a növekedést jelenti és biztosítja számomra. Hálás vagyok ezeknek az embereknek, mert életük olyan példa, amelyből szívesen merítek és építkezem.

Elég korán – alig voltam két­éves – elkezdődött számomra a tanulásnak az intézményes formája, az óvodai élet. Nagyapám akkor megjegyezte, hogy „fiam, immár a táskát végleg a hátadra vetted”, és azóta valamilyen formában szinte csak tanulással teltek az évek, hátamon az iskolástáskával. Az elemi iskolát szülőfalumban végeztem. Örömmel gondolok vissza iskolatársaimra, a tanító bácsimra és tanáraimra, akik elhivatottsággal oktattak.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Kiss Lajos. Hatolykán született 1845. augusztus 16-án. A középiskoláit Kézdivásárhelyen végezte. 1870. augusztus 12-én szentelte pappá Fogarasy Mihály püspök. Marosvásárhelyen volt káplán, majd Kidében és Magyarszarvaskenden plébános. 1912. június 17-én halt meg.

Egy falat a léleknek

• Amikor az Úr Jézus az élet kenyeréről beszélt, a tanítványai megoszlottak. Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja? (Jn 6,60) – mondták és sokan ott hagyták őt. Valami hasonló dolog történt akkor is, amikor az Úr Jézus előre megmondta, hogy szenvedés vár rájuk…

• Az eukarisztia és a kereszt a botrány sziklái. Egy és ugyanarról a misztériumról van szó, és úgy látszik, mindig megoszlásra adnak alkalmat.

Útjelző

IV. parancsolat (16. rész) 

Egyházunk testén számos olyan seb van, amelyet sajnos nem a világiak, hanem az egyházi rend tagjai okoztak a történelemben. Istennek hála ezeket mára már begyógyított az idő, nem aktuálisak. Cikkemben csak egyről emlékezem meg, mivel még ma is vannak helyek, ahol időnként fel-fellobban. Ez a nepotizmus bűne.

A nepotizmus nem egyéb, mint a pápa, bíborosok, püspökök, kanonokok vagy akár a plébános rokonainak és családtagjainak segítése pénzösszegekkel, építkezésekkel, iskoláztatásokkal, egyes intézmények vagy a plébániákon lévő állások betöltésével. Még egyszerűbben fogalmazva: a felszentelt klérus túlságos kedvezése rokonaik irányában. Ez az alattomos és mindig veszedelmes külső bűn sok bajt, botrányt okozott egyházunkban az eltelt évszázadokban. Főleg, ha a pápák követték el. Kik voltak ezek a nepotista pápák, akik az egyház érdekei helyett a családi és a világi érdekek, a rokonok nagy állásba juttatását tekintették fő indítékuknak?

Film

A hazai filmvilág egyik rangos eseményének tekinthető a filmfesztivál, amelyen érzékelhető a filmművészet fejlődési iránya. A filmrajongók betekintést nyerhetnek a csodálatos filmes világba.

A XI. alkalommal megrendezett Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál az ország legnagyobb filmes eseményének tekinthető. A nemzetközi filmes szakma értékelése eredményeként a Filmgyártók Nemzetközi Szövetsége akkreditálta a TIFF-et. Ennek következtében a világon az első 40 filmfesztivál között tartják számon, elismerve a versenyképességét, minőségét.

A 2012. június 1–10. között rendezett Transil­vania Nemzetközi Filmfesztiválon 46 ország 241 filmjét mutatták be, 800 díszvendéget vártak.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Szókratész görög filozófust (Kr. e. 470–399) minden idők egyik legnagyobb gondolkodójának tartják, aki athéni kortársai körében harcolt az igencsak elterjedt tudatlanság, gőg, büszkeség és kétszínűség ellen, életét adva az igazság győzelméért! Nagyon sok embert vonzott maga köré, különösen a fiatalság köréből, ami az uralmon lévők nemtetszését váltotta ki! (A hatalmasok között sokan nem szeretik, ha túl sokan kezdenek gondolkodni.). Le is tartóztatták és halálra ítélték, mert az volt a vád ellene, hogy hamis tanai veszélyt jelentenek az államra, és forradalmi eszméi zavarják a megszokott nyugalmat. Családja és barátai menteni akarták és arra biztatták, hogy adja fel elveit. Lehetősége volt a megszökésre is, de ő nem adta fel küldetését, kiitta a méregpoharat és meghalt. Az őt követő generációk az igazság mártírjaként tisztelték, és elhatározták, hogy senkit sem üldöznek többé meggyőződése miatt. Jézus idejére – talán ennek köszönhetően is – a görögök a világ legszabadabb gondolkodású embereivé váltak, természetes volt a gondolkodás és a vélemény szabadsága. Különféle vallási és politikai hagyományok indultak virágzásnak, és szabadon versenyeztek egymással. Az emberek élhettek a szabad keresés lehetőségével, így hát érthető, hogy néhány görög teljesen szándékosan „odatévedt” Jézus hallgatóságához, és figyelte tanítását. János evangélista lelki értelmezése szerint e görögök Jézus tanítványi köréhez szeretnének csatlakozni, hiszen látni akarják őt. Meg akarják ismerni. Ez az értelmezés minden további nélkül elfogadható! De nem zárja ki azt a helyénvaló értelmezést sem, amely szerint érezték a zsidó hatalmasok részéről érkező feszültséget a levegőben – hogy azok, felbujtva a népet, Jézus vesztét akarják elősegíteni. A ravasz politikai játszma akkor sem volt idegen, ha az igazat kellett eltávolítani. A történelem ismétlődik, hiszen Szókratész is ennek lett az áldozata. Jól ismerték tehát a görögök múltjukat, és érezve a veszélyt, nagy valószínűséggel figyelmeztetni akarták Jézust, felcsillantva számára a szabad görög világba való menekülés lehetőségét!

Pitypang

A Szentlélek eljövetele 

Isten igéje: „Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” […] Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. […] A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket – amint tudjátok – általa vitt végbe köztetek. (ApCsel 1,7–8; 2,1.4.22)

Hírek, hirdetések


A lelkiismeret: Isten szava

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara keretében működő Katolikus Akadémia következő előadását Robu Magda, a kar tanára tartja Isten szava bennünk? Lelkiismeret és felettes én címen 2012. június 14-én este 7 órakor  a BBTE Római Katolikus Teológia Karának dísztermében. (I. Maniu/Szentegyház u. 5. szám, II. emelet).Márton Áron Imatúra 2012

Aki szeretne a természetben imádkozva, zarándokolva nyolc napot tölteni, s elmélyedve a személyes imában segítséget kapni élete rendezéséhez, annak ajánlott a Márton Áron Imatúrán való részvétel. Ezt július 21–29. között a Szentegyháza–Szeltersz–szentimrei büdösbarlang–Csíksomlyó útvonalon rendezik. Ezt a sajátos lelkigyakorlatot, azaz csendes imával egybekötött gyalogtúrát jezsuiták, ignáci lelkiségű nővérek és laikusok, valamint a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány szervezi 18–39 év közötti, magyar (erdélyi, magyarországi, dél- és felvidéki) fiatalok számára 1995 óta minden évben. Az érdeklődők további pontos leírást és információt kaphatnak e-mailen: a Szent Gellért Alapítványtól (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), illetve Jakabos Barnabás SJ-től (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), postán (Szent Gellért Alapítvány, Ilyés Kinga, Tavasz utca 24 szám. Hargita – RO 535800, Vlăhiţa–Szentegyháza) vagy telefonon: 0755-533101. Jelentkezési határidő: július 15.

 

Jakab Antal-emlékdíjak 2012-ben

A Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) szervezésében június 13-án, szerdán, Szent Antal napján délután 4 órai kezdettel adják át a 2012. évi Jakab Antal-emlékdíjat Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban. A Jakab Antal Keresztény Kör szabályzata szerint a díj évente egy alkalommal a néhai főpásztor életének valamely jelentős dátumához kapcsolódóan két (egy papi és egy világi), kerek évfordulók esztendejében pedig legfeljebb három személynek/közösségnek adományozható. Idén dr. Jakab Antal püspökké szentelésének 40. évfordulójára emlékezve a díjat három kitüntetett veszi át. Papi díjazott: fr. Bakó Pál OFM (Kolozsvár/Marosvásárhely), laudálja: Portik-Hegyi Kelemen pápai káplán, tb. kanonok, főesperes-plébános (Gyergyószentmiklós). Világi díjazottak: a Szent Cecília Együttes (Marosszentgyörgy), laudálja: Baricz Lajos szentszéki tanácsos, plébános (Marosszentgyörgy) és a Mustármag Közösség (Marosvásárhely), laudálja: Tarjányi Krisztina színművész (Bécs). A rendezvény házigazdája Oláh Dénes főesperes-plébános (Marosvásárhely), a rendezvény fővédnöke: Majnek Antal OFM munkácsi püspök (Kárpátalja). Az ünnepi műsorban közreműködik Dévai Nagy Kamilla Liszt-díjas énekművész (Budapest). A Jakab Antal-emlékdíj bronzplakettje Kolozsi Tibor szobrászművész alkotása. További információ: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. (Varga Gabriella)

 

Zenei különlegesség kolozsváriak előadásában

A kolozsvári Szent Mihály-templomban működő Szent Cecília kórus és kamarazenekar különleges zenei eseménnyel készült pünkösd ünnepére: Bertha von Brukenthal (leánykori nevén baronessz Czekelius von Rosenfeld) (1846–1908) F-dúr Missa solemnisét adták elő liturgikus keretek között. Bertha von Brukenthal Bécsben született 1846. március 14-én. Gyermekkorában zongorázni, hegedülni tanult. Később Julius Epstein zongoraiskolájának diákja volt, énektanára Betty Bury. 1865-ben férjhez ment báró Ármin (Hermann) Károly József von Brukenthalhoz (született 1843. június 3.). Egy évvel később jelent meg első műve: Marche funébre. Miután 1872-ben elhunyt a férje, a 26 éves özvegy újrakezdte zenei tanulmányait Bécsben. A romantika népszerű műfaja, a dal a kedvencei közé tartozott, több mint tíz dalciklusa maradt fenn a lipcsei Schubert kiadó nyomtatásában. Az F-dúr Solemnis misét 1871-ben komponálta. A szerző e művét Haynald Lajos bíborosnak, korábbi erdélyi püspöknek dedikálta (Nagyszebenben az ő közbenjárására telepedtek le a ferences nővérek 1864-ben). A művet a Szent Cecília kórus tagjai június 2-án este 6 órától a nagydisznódi szász-evangélikus egyházközség vendégeiként is előadták, június 3-án pedig Nagyszebenben, a Szentháromság-templom búcsús szentmiséjén teljesítettek egyházzenei szolgálatot Potyó István karnagy vezetésével.

Váradi hírek

Június 7-én tették le az épülő Szentháromság-templom alapkövét a Bihar megyei Fogláson. A szertartást Böcskei László püspök megbízásából dr. Kovács Zsolt irodaigazgató végezte. Június 10-én de. 11 órakor szentmise keretében Böcskei László püspök Almásfegyverneken négy helyi fiatalt bérmál. A váradi püspökség az év elején indított ministránsképzést 24 fiatal részvételével. Avatásukat Böcskei László püspök végzi a székesegyházban június 10-én a du. 6 órakor kezdődő szentmise keretében. E naptól a székesegyházban vasárnaponként este 9 órakor is lesz szentmise.