Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 24. szám, 2011. június 12.

Panoráma


László Attila, a kézdivásárhelyi kiskamasz nyerte a magyarországi kereskedelmi csatorna tehetségkutató versenyének újabb szakaszát. A korát meghazudtoló hangi adottságokkal rendelkező fiú a műsorban maga is mesélt templomi szerepléseiről. Fórika Balázs kántortól megtudtuk: valóban szerény, tehetséges fiú Attila, aki orgonálni és zongorázni tanult tőle, valamint hangtechnikát és elméletet. A kemény munkától, gyakorlástól nem futott el, a templomi éneklést szívesen vállalta: saját magát kísérve Ave Mariát énekelt például, de szívesen kísérte a templom kórusát is. Kérdésünkre a kántor elmondta, a verseny megnyerése óta még nem találkoztak.  A kamasz fiúban ma ritka, igazi alázat él, amit, fejezte ki reményét Fórika Balázs, nem fog elveszíteni a hirtelen jött sikerrel sem. Hosszabb interjút minderről következő lapszámunkban olvashatnak.

Panoráma

Mit jelent teológushallgatónak lenni? 

Krisztus keresztjének misztériuma többünket a bűvkörében tart. Dénes Gabriellát és Szász István Szilárdot egészen magához vonzotta a kérdés. Mindketten teológushallgatók. Gabriella magiszterhallgató a teológia karon, emellett magyar szakos, legutóbb pedig beiratkozott a vallástudományok szakra is. Szilárd az újságírás karon magiszterhallgató, emellett végzős teológus. A két diák kölcsönösen kérdezte egymást a pályaválasztást illetően. 

Panoráma

1911. június 5-én, száz évvel ezelőtt szentelte fel gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök Erdély legnagyobb iskoláját, a csíkszeredai gimnázium épületét. Ideköltözött a neves, több évszázados múlttal rendelkező csíksomlyói római katolikus gimnázium. Az impozáns ingatlant 1909–1911. között építették, a Csíkszereda vásárolta és adományozta telken, a magyar állam, Csík vármegye, az Erdélyi Római Katolikus Státus és gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök személyes támogatásával.

Panoráma

Ministránstalálkozó  a mikolai Szűz Mária királynő plébánián 

Krisztus szeretetében, vidám énekszóval, sok játékkal és imádsággal töltötte június 5-én 13 plébánia közel 150 fiatalja az idei egyházmegyei ministránstalálkozót. Az általános és középiskolás korú fiatalok plébániai csoportjukkal érkeztek a találkozóra, ahol bemutathatták közösségüket, de játékos módon tanulhattak is az oltárszolgálatról, a vallásos életről, a közös értékekről. A mikolai Szűz Mária királynő plébánián és környékén megrendezett találkozó ugyanakkor jó alkalom volt arra is, hogy a fiatalok megismerjenek más ministráns közösségeket, egymást erősítsék szolgálatukban, a krisztusi úton való megmaradásban, a hitben való növekedésben.

Panoráma

A nagyváradi egyházmegyében az elmúlt hetek az izgalom, a készülődés, az izgatott várakozás jegyében teltek: nemcsak a központban, Váradon, hanem az egyházmegye valamennyi plébániáján. Hogy mi is volt ennek az oka? Szombaton, május 28-án immár második alkalommal került megrendezésre az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó, melyre szeretettel várták mindazokat, akik a Krisztusba vetett hit közösségének, az Úrral való ünneplésnek és az örömteli együttlétnek, kikapcsolódásnak vágyát hordozzák szívükben.

Panoráma

A szatmári széekesegyház búcsúját ünnepelték 

A szatmári egyházmegyében a székesegyház titulusa Urunk mennybemenetele, búcsúját minden évben az ünnep napján tartják. A búcsús misét celebráló Schönberger Jenő püspök a bevonulást követően a nap reggeli zsolozsmájának himnuszára emlékezett, idézte a benne szereplő kérést: „Vidd fel a mi szívünket is oda, ahova te emelkedtél, és onnan küldd el nekünk a Szentlelket! Kérjük, hogy a mi szívünket is emelje föl oda, ahol ő van, hogy valóban az odafenn valókat keressük, és küldje el nekünk is a Szentlelket egyfolytában, hogy meg tudjunk maradni az Isten országa keresésének az útján.”

Panoráma

Logoterápiás nyílt nap Kolozsváron 

Egy évvel ezelőtt, 2010. április 19-én Kolozsváron tartotta alakuló gyűlését a Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület, a LENTE, és május 12-től kolozsvári székhellyel bejegyzett egyesületként működik. A LENTE ez év június 4-én a nagyobb nyilvánosság elé lépett: megtartotta első nyilvános rendezvényét, nyílt napját. A Viktor E. Frankl bécsi orvos-filozófus által létrehozott logoterápia mára már széles körben ismert Nyugaton. Az általa kidolgozott módszerek, technikák számos szakterületen hasznosíthatók a pszichoterápiás beavatkozástól a vállalatvezetési tanácsadásig. A kolozsvári nyílt napra a szervezők a segítő szakma gyakorlott szakembereit és tanulóit hívták, valamint minden érdeklődőt, hiszen, ahogyan azt előzetesként megfogalmazták, olyan időszerű témákat mutattak be az előadások, a műhelymunka és a kerekasztal-beszélgetés során, amelyek egyelőre pusztán érdeklődnek az értelemkeresés tematikája iránt.

Panoráma

A tízéves fennállását tavaly ünneplő feketehalmi plébániai közösség május 29-én összegyűlt, hogy szervezett formában is megünnepelje, imában támogassa és lelkipásztora által áldásban részesítse azon híveit, akik az egyházközségben kötöttek házasságot.

Az elmúlt évtized alatt 65 pár fogadott itt örök hűséget egymásnak. Közülük szép számban válaszoltak is plébánosuk, Sánta Pál meghívására, aki a kétnyelvű szentmise bevezetőjében köszöntötte az ünneplőket. A lelkipásztor hangsúlyozta: a Gyulafehérvári Fő­egyházmegyében idén a kom­munió éve van. A legkisebb közösség pedig a család. Ezért is fontos, hogy a keresztény családokat a szent család oltalmába ajánljuk, értük imádkozzunk, életükre Isten különleges áldását kérjük. Er­re szolgált az egyházközség­ben először, hagyományteremtő szándékkal megrendezett családok ünnepe, mely az időjárásra való tekintettel tolódott e melegebb hónapra.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas és a Harmopan közösségi kampánya 

Különleges kampánnyal kez­dődik a nyár a szegény gyerekek számára Hargita me­gyében. A Gyulafehérvári Ca­­ri­­tas és a Harmopan ma­lom- és pékipari vállalat közösségi kampányt szervez jú­nius–júliusban a szegény gyerekek táboroztatásáért. A Har­mo­pan az eladott péktermékek után a bevétel 2%-ával támogatja a Gyulafehérvári Cari­tas gyer­mek­táboroztató programját.

Panoráma

Kolozsvár Európa kulturális fővárosa címét szeretné 2020-ban megszerezni. Ennek érdekében olyan rendezvénysorozatokat szerveznek, amelyek ezt segíthetik elő. A X. alkalommal megrendezett Transilvania Nemzetközi Filmfesztivált (Transilvania International Film Festival=TIFF) is június 3–12. között. A tíz nap alatt 220 filmet vetítettek le, amelyből 40 film rövidfilm. A filmek széles skálán tekintik át a változásokat, melyek a ma filmiparát világviszonylatban jellemzik. A rendezőknek: Tudor Giurgiu fesztiváligazgatónak, Mihai Chirilov művészeti igazgatónak köszönhetően a közönség olyan filmeket láthat, melyek többsége valamilyen nemzetközi filmfesztiválon is megmérettetett, és díjat nyert. A fesztivál közönsége tehát film szempontjából első osztályú áruban részesül.

Panoráma

Az ’50-es évek eleje-közepe tájára röpít vissza a „léghajó”, amit közönségesen emlékezetnek nevezünk, s mely így, annyi év távlatából – a teljesség igénye nélkül – „értelmezhetővé” teszi az eddigi életutat. Látom a kisdiákot, ott térdel a kolozsvári főtéri Szent Mihály-templom főoltárának lépcsőjén, s az ókori klasszikusok nyelvének ismerete nélkül latinul válaszol a szertartást végző papnak. Mindenáron közelebb óhajt kerülni Istenhez s ahhoz, aki ott függ a kereszten, akit a levételt követően édesanyja, Mária tart a karjaiban. Ez utóbbi jelenetet a Michelangelo Piétájáról készült reprodukcióról ismerte.

Panoráma

Májusban ballagott a gyulafehérvári gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum XII-es, végzős osztálya, amelynek átlagos tanulmányi eredménye 9,40. Tízes általánossal végzett Fülöp Sándor Szabolcs, aki a líceum kitüntetése mellett a Magyar Casino díját is elnyerte. Ugyancsak tízes átlaggal fejezte be tanulmányait Kovács Szabolcs. Sándor Béla 9,83-as, Székely Róbert 9,70-et, Incze Sándor pedig 9,30-at ért el. A végzős osztály 14 tanulója közül 8-an készültek fel kántorvizsgá­ra, de a megmérettetést végül heten vállalták, közülük Incze Sándor ki­tűnő eredménnyel szerepelt – tájékoztatott dr. Gál László, aki sokat fáradozik az intézmény zökkenőmentes működéséért.

Egy falat a léleknek

• Eltűnődök azon, hogy pünkösd után milyen lehetett Mária élete. Miből szövődött Mária élete pünkösd után? Imádságból.  Ő nem csupán olyan ember volt, aki imádkozott, hanem az egész élete imádsággá lett.

• És milyen lehet az olyan ember, akinek élete imádsággá lett? Az ilyen ember életét szent vágyakozás tölti be. Az emberi lélek ráfeszül magára az Istenre.

Útjelző

I. parancsolat (19. rész) 

Az újkor hajnalán és az utána keletkezett vallások a Bibliára hivatkozva kimondják, hogy egy közvetítő van Isten és ember közt: Jézus Krisztus. Nincs szükség más közbenjáróra. Mindez igaz, de csak részben! Igaz, hogy Jézus Krisztus szerzett minden kegyelmet, de van a Bibliának egy másik tanítása is, amit ők nem fogadnak el: „Sokat tehet az igaznak állhatatos könyörgése!” (Jak 5,16). Sajnos ezek a vallások nem fogadják el Szent Jakabnak ezt a levelét, ki is hagyják a Bibliából. A Bibliában olvassuk azt is, hogy az igaz Ábrahám könyörgésére Isten kész lett volna megbocsátani az erkölcstelen Szodomának és Gomorrának (Ter 18,16–29).

Végzős kispapjaink

Jövőmet gondviselésedbe ajánlom 

Általában nem szeretek magamról beszélni, de azért mégis egy pár mondatban megpróbálom összefoglalni hivatásomat, az életemről és magamról szóló rövid történetemet.

Az isteni akarat és gondviselés úgy akarta, hogy 1985. április 1-jén szülessek Gyergyószentmiklóson, épp akkor, amikor az első virágok kezdenek nyílni, vagyis azok, amelyek a természet ébredezését jelzik. Szüleim úgy döntöttek, hogy Ervinnek hívnak, és Vaslábon fogunk lakni. Nem is volt olyan régen, csak 26 év telt el azóta, és remélem még sok fog eltelni. Szép tájakon nőttem fel, megismertem a természet szépségét, a hegyek varázsát, a fenyőfák illatát és a madarak csipogását.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Minden embernek vállalnia kell a következményeket, a felelősséget minden tettéért. Ezért mielőtt valamit tennénk, vizsgáljuk meg, hogy jó-e az számunkra, hogy szolgál-e az a mi üdvösségünkre. Szent Pál apostol erről így beszél a korinthusiaknak írt levelében: Mindent szabad, de nem minden használ a mi üdvösségünkre.

Pitypang

Gyógyítás a Beteszda-fürdőnél 

Isten igéje: Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák várták, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. De volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendeje szenvedett.

Hírek, hirdetések

Mária erejével 

Petrás Mária csángó keramikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás június 3-án, pénteken délután 6 órakor Sepsiszentgyörgyön, a Míves Házban.  A pünkösdváró hangulatba illesztett vándorkiállítást Gáspár Álmos, Ségercz Feri és Vitályos Lehel nívós zenei produkciója tette még emlékezetesebbé.