Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 23. szám, 2011. június 5.

Panoráma


Május 27-én a magyar EU-elnökség és Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából XVI. Benedek pápa tiszteletére Liszt-művekből rendeztek koncertet a vatikáni VI. Pál audiencia-teremben. A budapesti Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar Kocsis Zoltán vezényletével előadta az Ünnepi indulót Goethe születésnapjára, az Obermann-völgyét és az Ave Mariát. A hétezer fős teremben elhangzott a 13. zsoltár tenor szólóra, kórusra és zenekarra. „Liszt minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze és zseniá­lis zeneszerző volt” – mondta XVI. Be­­nedek pápa a magyar köztársasági elnök által felajánlott koncertet követően. A zeneszerető szentatya mélyre ható elemzést kínált a zeneművek meghallgatása után. A 13. zsoltárról elmondta, a zenemű szerzője hitének minőségéről és mélységéről tanúskodik. Az emberiség egésze benne van abban a drámában, ahogy Dávid az Úrhoz fohászkodik: körülveszik ellenségei, Isten távolinak tűnik.

Panoráma

Hám János mihamarabbi boldoggá avatásáért tartottak szentmisét a szatmárnémeti székesegyházban május  25-én, a nagy püspök kinevezésének évfordulóján. 

Scheffler János július 3-i boldoggá avatásához közeledve az egyházmegye papsága megemlékezett egy másik nagy püspökéről, Hám Jánosról, aki áldásos tevékenységével nem csak épületeiben, intézményeiben, de a lelkekben is építette a szatmári római katolikus egyházmegyét. Az 1827–1857 között püspöki feladatokat ellátó Hám János ügyét még korábban elindították, de a viszontagságos időkben előrehaladása elakadt, és csak a változások után tudták az újraindítást kérelmezni.

Panoráma

Pályája csúcsán a világhírű karmester visszavonul gyermekkora falujába. Elvállalja a kis falusi templom kórusának vezetését. Először a rejtett problémák, elfojtott gondok szakadnak fel, elszabadul a pokol: botrányok sora következik. Aztán egyre jobban áttűnik a születő új, a tiszta és friss. Megbocsátanak egymásnak, mind szebben, szabadabban énekelnek és élnek! Egy nagy európai kórusfesztiválra készülőben a mester késik, ismét szívroham éri, a mosdóba támolyog, a földre zuhanva hallgatja a szellőzőnyílás „hangszóróján” át a „koncertet”. Kórusa a mester távollétében csak úgy „hangol”, s szép harmónia formálódik. A közönség, amelyet döntően Európa kórusai alkotnak, lassan és önkéntelenül bekapcsolódik a furcsa „kórusműbe”. Bár más nemzet fiai-lányai, értik egymást a zene nyelvén. Az együtténeklés közösséget teremt, míg kint a mosdóban a mester, arcán a bibliai boldogok mosolyával, csendesen meghal. – Ez a Hétköznapi mennyország című svéd film (Kay Pollak rendezte 2004-ben) rövid története. Megváltás és pünkösd egyszerre…

Panoráma

Templombúcsú Gyergyószentmiklóson 

Szent István ereklyéinek átvitele ünnepén tartották a gyergyószentmiklósi Szent István-templom búcsúját május 29-én. A szentmisén a hívek nagy létszámban tisztelegtek az első szent magyar király jobbjának felmagasztalása előtt. A szertartást megelőzően a Szent István Lovagrend képviselői betekintést adtak Szent István király élete főbb eseményeibe, a magyar szent korona sorsának alakulásába. A szentmisét Oláh Dénes marosvásárhelyi főespres-plé­bános celebrálta. Értékrend és példamutatás – ennek fontosságát hangsúlyozta homí­liájában.Túl kevés időt töltünk azokkal, akiket szeretünk, túl sokat foglalkozunk az anyagiakkal, mondta. Különösen a szülők figyelmét hívta fel arra, foglalkozzanak többet gyermekeikkel, neveljék őket Jézus tanítása szerint, mert ez a legfontosabb, nem a megszerzett és nekik adott anyagiak. Oláh Dénes megtörtént eset alapján konkrét példát is mondott, hogyan lehet ma időt szánni a családi együttlétre: ha például a tévézés helyett a család együtt játszik, beszélget. „Ha kimarad az édesapa, az édesanya példája a gyerek életéből, valami olyat rontunk el, ami később sem helyrehozható, nemzetünk sírját ássuk meg” – hangsúlyozta a szónok.

Panoráma

A nagykárolyi és a szatmárnémeti katolikus iskola ballagási ünnepsége 

Utoljára szólalt meg a csengő csütörtökön, május 26-án a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont tizenkettedikes diákjainak, akik osztályfőnöki órával búcsúztak az iskolapadtól. A ballagási ünnepség lényeges részére ezt követően a Kalazanci Szent József-templomban került sor. Itt hálaadó szentmisén vettek részt, majd Poszet Anikó igazgató, az osztályfőnökök és Seffer Dániel spirituális mondott búcsúbeszédet, de fiatalabb társaik is kifejezték jókívánságaikat a ballagó diákoknak.

Panoráma

Idén május 28-án szólalt meg utoljára a csengő a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum tizenkettedikes diákjai számára. Az ünnepség reggel a kolozsvári Szent Mihály-templomban kezdődött, ahol Kovács Sándor főespere-kanonok mutatott be ünnepi szentmisét. A szentmise keretében Birton Róbert, az iskola spirituálisa intézett bátorító szavakat a ballagó diákokhoz. A közös istentisztelet után az iskola zászlójának vezetésével az iskola diákjai, tanárai, valamint a ballagó diákok hozzátartozói átvonultak az alma materbe.

Panoráma

Anyaszentegyházunk húsvét. 4. vasárnapját a hivatásoknak szenteli. E napon különösen figyelünk a papi és szerzetesi hivatásokra, értük imádkozunk és kérjük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.

A nagyváradi püspökség május 14–15-én egy egész hétvégét szánt a hivatásoknak, melyre olyan fiatalokat hívott meg, akik gondolkodnak a papi vagy szerzetesi életformán, illetve azoknak, akik mernek kérdezni, érdeklődni e téma iránt.

Panoráma

Ezzel a címmel szerveztek figyelemfelkeltő napot május 19-én a csíkszeredai Szabadság téren a Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató programjának munkatársai.

A rendezvényt Demeter Zsuzsa programkoordinátor nyitotta meg, majd Máté Róbert, a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója mondott köszöntő beszédet. Ezt követően Pénzes József esperes beszélt a Szent Ágoston plébánián helyet kapó Szent Ágoston Nappali Foglalkoztatóról, majd Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatója emelte ki a figyelemfelkeltő nap fontosságát és szükségességét.

Panoráma

A Szentírásban olvashatjuk, hogy Jézus a második legfontosabb parancsként a felebaráti szeretetet jelölte meg. És hogy nem csupán az érzelem szóbeli megvallására gondolt, azt többször is hangsúlyozta. A tettekben megnyilvánuló tanúságtétel, a cselekvő emberszeretet volt az idei egyházmegyei ifjúsági találkozó témája is, amelyre május 13–15. között került sor Temesváron. A rendezvényen a temesi, az aradi és a hegyvidéki főesperességből mintegy háromszáz fiatal kapcsolódott be a különböző programokba, az összejövetelnek voltak továbbá vajdasági és nagyváradi résztvevői is.  Az előzetesen kiadott pasz­torális tervnek megfelelően az idei találkozónak két patrónusa volt, két olyan személy, akiket méltán tekinthetünk  a felebaráti szeretet, valamint a hit iránti hűség kimagasló példaképének: Boldog Kalkuttai Teréz, közismert nevén Teréz anya, valamint az ősi csanádi egyházmegye területén szü­letett Boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi vértanú püspök, a kommunista hatalom mártírja.

Panoráma

Nagy hangzavar volt május 28-án délután a máréfalvi kultúrház körül, hisz több mint 150 gyerek érkezett a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata által szervezett gyereknapra, amely a máréfalvi önkormányzat támogatásából valósulhatott meg.

A két szociális munkás mellett szorgoskodott tíz önkéntes munkatárs is és öt nagymama, akik a szervezet mentálhigié­nés csoportjába járnak. A leg­utóbbi foglalkozás témája – „a leg­szebb gyerekkori élményem” – sarkallta őket arra, hogy most másfélszáz kiskorúnak segítsenek megvalósítani egy felejthetetlen napot.

Panoráma

Május 28-án Zsuzsa nevű, Magyarországon nemrég férjhez ment lánya a kolozsvári Házsongárdi temetőben, közvetlenül a temetési szertartás megkezdése előtt átnyújtott nekem (a liturgikus szolgálatot végző papnak) egy mindössze négysoros végrendeletet, amit azon nyomban fel is olvastam a végtisztességtételre megjelent gyülekezetnek. Íme a szöveg: Alulírott, minden eshetőségre számítva, ma, 1984. október 12-én, s valószínűleg mindaddig, amíg élek, csak a lelkem fölött rendelkezem. Egyedüli végakaratom, hogy a római katolikus egyház szertartása szerint temessetek. Cs. Gyimesi Éva. Azóta, május 23-án bekövetkezett tragikus haláláig majdnem három küzdelmes évtized telt el…

Útjelző

I. parancsolat (18. rész) 

Legutóbb arról írtam, a katolikusok, a magyar nép Szűz Mária-tisztelete nem bálványimádás. Ezúttal a szentek tiszteletéről írok.

Ha az ember bárhol a világon betér egy katolikus templomba, első, ami megragadja: az oltárokon, a falakon, a mennyezetre, ablakokra festett szentek képei-szobrai. Egyházunk minden alkalmat megragad, hogy a híveket tiszteletükre buzdítsa. Ezért kapjuk egy szent nevét a keresztség szentségében és bérmáláskor. Az év minden napján szentek emléknapjait, ünnepeit üljük a szentmisében és a zsolozsmában. Ájtatosságainkon is gyakran hívjuk segítségül őket.

Egy falat a léleknek

• Mindig igyekszem nagyszombat csöndjében újraolvasni azokat a szavakat, amelyeket az Úr Jézus az utolsó vacsorán mondott. Csodálatosnak találom, hogy a húsvét fényében az egyház újraolvastatta velünk a napi evangéliumok folyamán. Most pedig különösen is azok a szavak jutnak eszembe, amelyek erre a mennybemenetel utáni időszakra még inkább találóak.

• Íme: Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. (Jn 14,1–3)

Végzős kispapjaink


Magához ragadott engem… 

Visszatekintve az elmúlt tizenegy évre, hálás szívvel csak ennyit mondhatok: Jézusom, köszönöm, hogy magadhoz ragadtál!

Gyer­gyó­szent­mik­ló­son szü­­let­tem 1985. május 25-én szü­­leim első gyermekeként. Na­­gyon szép gyermekkorunk volt két testvéremmel együtt, mindent megkaptunk szüleink­től. Áldozatos szeretetük, mindennapi áldozatvállalásuk sok mindent megadott nekem, nekünk. De mégis hiányzott valami: a vallásos nevelés. Igaz, a szüleim sem részesültek semmilyen vallásos nevelésben. Kati nagynéném, édesanyám húga tanított meg a keresztvetésre és az első imádságokra. Gyermekként nem volt számomra vonzó az egyház, a templom.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Amióta megszülettünk, felelősek vagyunk valamiért, és ahogyan egyre jobban növünk, egyre több dologért. Amikor még egészen kicsik vagyunk, még csak a játékainkért például, majd később, az oviban, iskolában egyre több mindenért – emberekért is, végül felnőttként pedig az egész életünkért, sőt családunkért vagy nagyobb közösségekért is. A felelősség elől el lehet egy bizonyos mértékben menekülni, de ez gyávaságnak minősülhet. Felelős keresztény emberként viselnünk kell gondolataink, szavaink és cselekedeteink következményét. A gyónást egy nagy felelősségvállalásnak is nevezhetnénk, mivel megbánjuk a rossz cselekedeteinket, meggondolatlanságainkat.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve haltak meg:

P. Kozma Döme OFM. Kézdiszentléleken született 1827. március 15-én. 1859. augusztus 16-án szentelte pappá Haynald Lajos püspök. A Ferenc-rendi szerzetesrendben több helyen működött és többféle kitüntető állást is betöltött. Különféle folyóiratokban rendkívül értékes tanulmányokat írt. 85 éves korában, papságának 59. évében halt meg Désen 1911. június 1-jén.

Pitypang

Májusban, amikor a Loretói litánián való részvétellel bekapcsolódtatok a hívek közösségébe, kifejeztétek Szűz Mária iránti tiszteleteteket. Most, júniusban a sok helyen megszokott Jézus Szíve litániának a végzésébe kapcsolódva elmélyülhettek Jézus szentséges szívének megismerésében, tiszteletében. A Loretói litániát 1587-ben V. Piusz pápa hagyta jóvá. Ez a legrégebbi egyházilag, nyilvános istentiszteletekre jóváhagyott litánia. A Jézus szíve litániát 1899-ben XIII. Leó pápa hagyta jóvá mint nyilvános istentiszteleten végezendő litániát.

Azért írok most nektek Jézus szíve tiszteletéről, mert Jézus minden szív királya és középpontja. Ő minden erény forrása, ezért minden dicséretre legméltóbb szív is számunkra.

Hírek, hirdetések


Katekéták továbbképzője

A 19. Bolyai Nyári Akadémia keretében július 24–29. között a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban tartják a római katolikus katekéták szakmai továbbképzőjét. A továbbképzőt 2005 óta a kolozsvári BBTE RK Teológia Kara és a gyulafehérvári Papnevelő Intézet tanárainak közreműködésével szervezik meg.