Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 22. szám, 2013. június 2.

Vezércikk

Az egyik nap valaki egy könyvet nyomott a kezembe, hogy olvassam el. Anselm Grün: Mi jön a halál után? Neki is kezdtem, de az első lapokon nagyon nehezen vergődtem keresztül. Többször is letettem pár percre. Lehet, a felgyülemlett fáradtság volt figyelmetlenségem oka. Később lassan már ki sem esett a kezemből. S jött a megdöbbentő rész mindjárt az elején. A szerző C. G. Jungot idézi, akit én is: „Minél jobban ragaszkodik az ember a helytelen tulajdonhoz, s minél kevésbé érzékelhető számára a lényeg, annál kevésbé elégíti ki az élet. Korlátozva érzi magát, mert korlátozottak szándékai, s ez irigységet és féltékenységet szül. Ha az ember megérti és érzi, hogy már ebben az életben hozzákapcsolódott a határtalanhoz, megváltoznak a kívánságok és a beállítódás. Végül is csak a lények révén ér valamit az ember, s ha ezt nem birtokolja, akkor elrontotta életét.”

Panoráma

Márton Áronnal a hit évében

Nagy püspökünk, Márton Áron tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. A hit évében minden hónapra ajánlunk az olvasóknak az ő gondolataiból, hogy ezáltal is – világító jelként – elkísérjen bennünket.

Kedves keresztény testvéreim! Ma egy éve gyűltetek itt össze ezen a helyen és tettetek fogadalmat a boldogságos Szűz Mária előtt, hogy buzgón kitartotok katolikus hitetek mellett, amit meg is tettetek, mert kedves keresztény testvéreim, az elmúlt esztendőben nem volt könnyű katolikus kereszténynek lenni, annyi megpróbáltatással szemben, annyi kísértéssel szemben, ami bennünket ért. Erő kellett ahhoz, hogy egy katolikus felemelt fővel tudjon járni. Most egy éve a háromszázezret számláló keresztény katolikusokból hetvenötezer jött el a boldogságos Szűzanyához, hogy megerősítse magát a hitében. Ma pedig százezer lelket számlálunk, ami bizonyítja (hogy dacára annak a sok akadálynak, amit elénk gördítettek, bebizonyítottátok),* hogy minden körülmények között megtartottátok fogadalmatokat, amit most egy éve a boldogságos Szűzanya lábainál tettetek. Keresztény testvéreim, mint Erdély püspöke kötelességemnek tartom, hogy beszámoljak ennek a nehéz évnek a leteltével, de azt hosszadalmas lenne elébetek terjeszteni. Így hát csak az utóbbi eseményeket ismertetem veletek.

Panoráma

A Mária Rádió kolozsvári stúdióját többször említették az elmúlt időben a híradások, hiszen már műsorokat (többek között lapunk heti szemléjét) is innen sugározzák. Hivatalosan azonban csak május 26-án áldották meg s indították az életbe. Családias keretben, udvarhelyi, csíki és nagyváradi zarándokok gyűrűjében kezdődött az ünnepség: egy kolozsvári bérház utolsó emeletének belső erkélyén álltak körbe az ünneplők, hogy meghallgassák a szép indító, áldást kérő szavakat, s együtt imádkozzanak, valamint hogy a stúdió magját képező egyetemistákból álló Visszhang kórus énekét hallgassák. Takó István egyetemi lelkész volt a házigazda, ő ismertette a stúdió történetét az első lelkes próbálkozásoktól a profi stúdió felállításáig. Kovács Sándor főesperes hathatós mellé állása volt szükséges ahhoz, hogy az ifjak álma valóra váljon: az ő szellemi és anyagi segítsége tette mindezt lehetővé. Kovács Sándor megható és meghatódott imában adott hálát Istennek mindenért, s buzdította a rádióhallgatókat és a jelenlevőket az elkötelezett helytállásra, majd szenteltvízzel meghintette az ötödik regionális stúdió falait. László Attila, majd a Mária Rádió elnöke, Szatmári Ferenc szólt az egybegyűltekhez: utóbbi elmondta, saját egyetemista kori kolozsvári álmait látja életre kelni.

Panoráma

Sorozatunkban a végzős kispapok mellett idén világi teológiai hallgatókat is bemutatunk. A Vasárnap kérdéseire most Kömény Éva-Beáta válaszol. Riportalanyunk Csíkszentmártonról érkezett a BBTE Római Katolikus Teológia Karára, amelynek II. éves magiszteri hallgatója. 1988. december 11-én született Csíkszentmártonban, szülei első gyerekeként.

Panoráma

Időszerű katolikus bibliaértelmezés 

Ahhoz, hogy egymást és a kinyilatkoztatást megértsük, egy nyelvet kell beszélnünk – így határozta meg Kovács F. Zsolt a szentíráselemzés alapaxiómáját a Katolikus Akadémia május 23-i előadásán, a BBTE RK Teológia Kar dísztermében. A nagyváradi püs­pökség irodaigazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy a Biblia Isten önközlése. Isten emberi módon szól az emberekhez. Századunk információáradata a rengeteg tudás mellett sok veszélyt is jelenthet az ember számára: a hiteles információt tudni kell kiszűrni, tudatosan különválasztani a hiteltelentől, az értéktelentől. Isten a teremtményeken keresztül közli önmagát. A Szentírást mint kóddal ellátott médiumot a megfejtő az Istennel való kapcsolatteremtésként éli meg. A kapcsolat akkor valósulhat meg, ha Isten leereszkedik az emberhez, és az ember is törekszik arra, hogy felemelkedjen Urához. A digitalizált világban, amely gyakran átértelmez, meg tudja-e hallani az ember Biblia Istenét? Mi a dolga az egzegétának, a hivatásos szentíráselemzőnek a virtuális térben, ahol a fiktív kinyilatkoztatások terjednek?

Panoráma

Szerethető-e az egyház? címmel tartott előadást szombaton, május 18-án Szatmáron a Székesegyház plébánia szervezésében dr. Vik János, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának adjunktusa a Scheffler János Lelkipásztori Központ második emeleti termében.

Fél tizenegytől telt sorok előtt bontotta ki előadásában a problémát, mutatott rá a „szeretet nyomaira”, vizsgálta meg az egyház és a szeretet megjelenését a II. vatikáni zsinaton, valamint beszélt az „alkalmazott szeretetről” az egyház iránt.

Panoráma

Az ozsdolai Felcser Amália néni 1927-ben született, termékeny, gazdag életet mondhat magáénak. Szívesen beleegyezett egy kis kora esti beszélgetésbe, amikor is arról „faggattam”, hogyan kezdett el szövéssel foglalkozni, hogyan látja az elmúlt 86 évét, a mai világot, no meg a jövőt. Takaros konyhájába lépve az asztalon kellemesen illatozott egy vázányi orgonacsokor, a szövőszék pedig „békésen pihent” a sarokban. A falu utolsó, még ma is aktív szövőasszonyának mozgékonysága, állandó jókedve, életrevalósága és munkaképessége megszégyenítő az újkori modern ember számára.

Panoráma

Május 22-én temették Kolozsvárt Guttman Mihályt, a Romániai Magyar Dalosszövetség vezetőjét, Erdély zenésznemzedékeinek nevelőjét, mentorát. Jakab Gábor gyászbeszédével emlékezünk rá.

Prágai művészek előadásában láthattuk Samuel Becket Godot-ra várva című abszurd drámáját. A Nobel-díjas író az emberi lét kiúttalanságát ábrázolja méregerős pesszimizmussal. Szerencsétlen és reményvesztett tébláboló emberek várnak a darabban Godot-ra, aki nem jön. Nem jön, mert nincs, nem létezik. Tulajdonképpen ez a – mindvégig súlyosan lehangoló – dráma alaptémája. Az derül ki a műből, hogy nincs semmi és senki, amiért vagy akiért érdemes lenne élni. – Sietek kijelenteni, hogy a koporsóban nyugvó, 87 évet élt Guttman Mihály (akit Misi bácsiként tisztelt az egész zenész világ) a számottevő kolozsvári magyar közösség igen karakteres nagy öregje, aki egy interjúban „nyugalmazott, de nem nyugodt zenetanárnak” nevezte magát, nem efféle ember volt. Kiegyensúlyozott, derűs életszemléletével a brechti nihilista alapfeltevést elutasította, mindvégig istenhitéből és istenhite szerint élt. Nemcsak értelme, de határozott célja és gazdag tartalma is volt életének. Guttman Mihály számára Isten tudatosan megélt élete legelső pillanatától kezdve megérkezett, s nemcsak megérkezett, de be is lépett alakító, kegyelmi erővel az ő életébe. Mindvégig példaadóan vallotta XVI. Benedek pápával: aki hisz, az sosincs egyedül! Valamennyiünk életébe szívesen megjönne Godot, Isten, ha Misi bácsihoz hasonlóan teremtményi alázatban ki tudnánk tárni előtte szívünket.

Kitekintő

Assisi püspöke, Domenico Sorrentino bejelentette, hogy a pápa Szent Ferenc ünnepén Assisibe látogat. A főpásztor levelet kapott május 23-án a Vatikánból, amelyben az Államtitkárság jelezte, hogy Ferenc pápa elfogadta az umbriai püspökök kérését, hogy október 4-én Szent Ferenc városába zarándokoljon.

Joggal mondhatjuk, a pápák egyik legkedveltebb zarándokhelye Assisi. Róma püspökei közül sokan keresték fel Szent Ferenc sírját az évszázadok során, és a második világháború óta szinte minden pápa megtette az utat.

Kitekintő

Június 4-6. között Kolozsvár vendége lesz az olaszországi Milánó bíboros-érseke, Angelo Scola egyetemi tanár székvárosa delegációjának élén, valamint Francesco-Javier Lozano apostoli nuncius-érsek, Ferenc pápa romániai képviselője. A bíborost – akit a konklávé előtt esélyes pápajelöltnek tartottak – a Babeş–Bolyai Tudományegyetem díszdoktorává avatják. Amint Jitianu Liviu egyetemi előadótanár, a BBTE Római Katolikus Teológia Karának dékánhelyettese elmondta, Angelo Scola bíboros június 5-én, szerdán reggel 9 órakor latin nyelvű főpapi szentmisét celebrál a kolozsvári Szent Mihály-templomban, ezen Jakubinyi György gyulafehérvári érsek bevezetőt tart. A bíborost délben 12 órakor avatják díszdoktorrá az egyetem dísztermében, a laudációt Marton József nagyprépost, egyetemi tanár, a kar dékánja és Cristian Barta, a Görögkatolikus Teológia Kar előadótanára mondja.

Végzős kispapjaink

1986. április 29-én születtem Nagybányán, és a helyi Szentháromság plébániához tartozom. Hivatásom története nem valami természetfölötti eseményként kezdődött, sem látomásaim nem voltak, sem valamilyen rendkívüli kinyilatkoztatásban nem volt részem, melyben az Úr meghívjon papnak. Inkább azt mondhatom, hogy a hivatás összefonódott velem már kisgyerekkorom óta, aztán egyre jobban letisztult, úgy, hogy mára „felnőtt”, s megerősödött bennem. Már négyéves korom óta ministrálni kezdtem a nagybányai Szent Miklós-templomban (közismertebb nevén Szent Antal-templom).

Egy falat a léleknek

• „Nézzétek, amint az Úr Jézus nap nap után megalázza magát, mint akkor, amikor királyi trónjáról a Szűz méhébe alá szállott; nap nap után közénk jön alázatos külsőben; nap nap után leszáll Atyja öléről az oltárra, és a pap kezébe adja magát. És mint egykoron valódi testében jelent meg a szent apostoloknak, azonképpen most is a szent kenyérben mutatja meg magát nekünk. És miként az apostolok testi szemeikkel csak a testét látták, de lelki szemeikkel szemlélve Istennek hitték őt, akként mi is, bár testi szemünkkel csak a kenyeret és a bort látjuk, fontoljuk meg és higgyük szilárdan, hogy ez az ő élő és valóságos teste és vére. Így marad az Úr mindenkoron híveivel, amint maga mondja: Íme, én veletek vagyok a világ végezetéig.” (Részlet Assisi Szent Ferenc I. intelméből)

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 13. rész) 

Ezen két parancs keretében foglalkoznunk kell a munkaadók jogaival és kötelességeivel, valamint a munkások jogaival s kötelességeivel is.

1. A munkaadó jogai. Itt a legfontosabb alapelv az, hogy aki valamilyen munkát el akar végeztetni, azzal dolgozat, akivel akar! Mégpedig azért, mert vannak olyanok is, akikben nem lehet megbízni.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Helyi érzéstelenítéssel távolították el egy ötven éves nő alsó lábszárát. Mivel dohányzott, a végtagban megszűnt a vérkeringés. Ha korábban lemondott volna a cigarettáról, nem került volna sor az amputációra.

Ritkán döntünk, és ha megtesszük, azt reméljük, jól cselekedtünk. Nehéz meghúzni a vonalat a rossz és a jó között, mindig a jó oldalon maradni, soha nem langyosnak lenni. És a döntésnek, amit hozunk, az elvárásoknak is meg kell felelnie.

Pitypang

Életünkben sokszor olyan sok kis mozaikkocka kapcsolódik szorosan és oly nagy harmóniában egymáshoz, hogy ma már mély meggyőződésem, nincsenek véletlenek! Hi­­szem, hogy a sorsunkat, jövőnket Isten irányítja mindent átjáró, végtelen és önzetlen szeretetével. Szóval abban is biztos vagyok, hogy a sors rajta keresztül vezetett az életembe szerető embereket, barátokat, olyanokat, akiknek személyisége meghatározó, pozitív hatással vannak életem alakulására is. Ilyen ember Módi Blanka nővér is, akit a VÁR-LAK-ban (Várad: Léted A Krisztusé), Várad vallásos lelkületű ifjúságát buzdító, összekovácsoló csoportban ismertem meg. Arra a kérésemre, hogy interjút készítenék vele életéről, rendjéről, belső tapasztalatairól, lelkesen igent mondott, s megtisztelve érzem magam, hogy megosztotta velem érzéseit arról, hogy ő hogyan éli meg mindennapjaiban ezt a csodálatos hivatást: Isten választottjaként éli és hirdeti „gyermekei” közt is a szeretetet. Szerintem csodálatos dolog az, amit ő tesz. Ezután a beszélgetés után rádöbbentem, hogy a szeretetnek mekkora ereje van. Ha rábízzuk az életünket Istenre, akkor biztos, hogy nem térünk le a jó útról, és bármire képesek leszünk.

Pitypang

A nagyváradi Katekétikai Központ ez év tavaszán pályázatot hirdetett különböző korosztá­lyoknak A hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül! mottóval. A 9–12. osztályosok feladata interjúkészítés volt, a beszélgetésük alanya olyan élő személy kellett legyen, akinek az élete, hite példaértékű számukra. Ebben a kategóriában a díjazottak sorrendje a következő: I díj: Veres Janka Eszter, XII. osztály, Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum; II. díj: Mureşan Renáta és Santovan Marian Dóra, mindketten X. osztályosok és az Érmihályfalvi Mezőgazdasági Főgimnázium diákjai; III. díj: Szilágyi Dávid, X. osztály, Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum. A következő lapszámainkban a díjazott alkotásokat közöljük.

Hírek, hirdetések

Könyvelői állást hirdet a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet

A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet könyvelési feladatainak ellátására, adminisztratív feladatok ellátására könyvelőt alkalmaz. Elvárások: keresztény elköteleződés, társadalmi felelősségtudat, jó kommunikációs készség, számítógép-kezelői ismeretetek (MsOffice, internet, könyvelési programok), a magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete, román és magyar szaknyelvben való jártasság, szakirányú (könyvelési/gazdasági) felsőfokú végzettség. Előnyt jelent a szakmai gyakorlat, idegen nyelv ismerete. A jelentkezéshez szükséges iratok: kézzel írt szándéknyilatkozat és szakmai önéletrajz, személyazonossági igazolvány másolata, oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány, plébánosi ajánlólevél. Jelentkezési határidő: június 17. Székhely: 510009 Gyulafehérvár, Könyvtár utca 3. sz., Fehér megye, tel. 0752-245.057 A vizsgáztató bizottság fenntartja magának az előválogatás jogát, a kiválasztott személyeket telefonon értesítik az interjú időpontjáról. (SIS)