Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 21. szám, 2016. május 22.

A Szentháromságról (Szent Ágoston) 

Istent és a lelket kívánom megismerni!… Istent megismerni nem más, mint az Atya hatalmát, a Fiú bölcsességét, a Szentlélek kegyelmét, magának a legteljesebb Szentháromságnak egy és oszthatatlan lényegét megismerni…

Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége. Lényegük ugyanaz és egyetlen oszthatatlan egységet alkotnak. Az Atya is, a Fiú is és a Szentlélek is Isten. Az Atya teremtette a világot és igéje volt Jézus (Jn 1,2–3). Mivel az Ige nem teremtmény, ebből következik, hogy egylényegű az Atyával. A Szentírás azt mondja, hogy a test temploma a Szentlélek: „testetek Krisztus tagja”.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek elválaszthatatlanok, csak együtt tevékenykednek. Az Isteni hármasságot bizonyítani emberi ésszel nem lehet.

A Szentháromság láthatatlan. A háromság egy Isten, de nem úgy, hogy az Atya egyben Fiú és Szentlélek, hanem Atya az Atya, a Fiú az Fiú, a Szentlélek az Szentlélek, egy Isten… A gyökér, a törzs és az ágak is fa, de együttesen alkotják a fa egészét…

Panoráma

A csíksomlyói búcsús képek Csúcs Endre fotóiCsíksomlyói búcsú – 2016

A fölemelő eseményről beszámoló írásom címét az ünnepi szónok által használt közismert népi mondás sugallta, amely természetesen átvitt értelmében igaz. Csíksomlyóról Kolozsvárra való hazatérésem után egy elektronikus levél várt a postaládámban, amelynek feladója igen lelkesen a következőket írta: „Végigkövettem a csíksomlyói búcsút. Figyelmesen hallgattam meg Csintalan László meditációját, amelyben egy Ember szólt a nemzethez féltőn, szeretettel, szinte átölelt mindenkit és a bennünket körülvevő univerzumot”.

Az irgalmasság szentévében elhangzott, szépirodalmi köntösbe öltöztetett bibliás igehirdetésben szakszerű és igényes hitoktatást kaptunk a szentháromságos egy Isten belső életéről, külön a teremtő, a megváltó és a megszentelő Istenről. A szentbeszéd gyakorlati részében pedig nagy hangsúllyal hívta fel Csintalan László a figyelmet a keresztény irgalom és megbocsátás időszerű és erkölcsi követelményére. Arra buzdította a „nyeregben” elhelyezkedő tengernyi sokaságot, hogy „töltsék be falujuk, városuk, országuk életterét”, majd a magyar és a székely himnuszok eget ostromló fohászaival zárta elmélkedését: „Isten, áldd meg a magyart!, hogy ne legyünk a hitetlenség, a reménytelenség és a szeretetlenség saját magát pusztító áldozatai.

Panoráma

A keresztény remény teológiai és irodalmi megközelítése állt Bodó Márta előadásának fókuszában. A BBTE Római Katolikus Teológia Kara Katolikus Akadémia rendezvénysorozatának május 12-ei alkalmán a Vasárnap és Keresztény Szó főszerkesztőjének előadása Péter apostol első levelének gondolatából indult ki: Isten minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre (1Pét 1,3). Az előadás fókuszában a remény mint isteni erény állt, de ennek emberi oldaláról is szó esett: a reményről mint szenvedélyről, amit a nem hívő is biztosan tapasztalt. Aquinói Szent Tamás teológiai összegzése nyomán beszélt az isteni erények – hit, remény, szeretet – összefüggéseiről, mely szerint a kialakulás szempontjából a remény megelőzi a szeretetet. A reménynek egyik jellemzője a bizalom: valaki szavára hiszünk, s ígéreteire támaszkodva remélünk, s ez a valaki Isten, aki igazmondó, hűséges és mindenható. Az előadó idézte Vladimir Jankélévitch francia filozófust, aki szerint a remény központi fogalom a vallásban, a filozófiában és a politikában.

Panoráma

A megtalált, az elfelejtett és az újrahasznosított hagyományokról címen kerekasztal-beszélgetés volt május 10-én, Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetem klubtermében a Refo500 nemzetközi platformról a romániai (kolozsvári) partnerek részvételével. A szervezők és a Refo500 projektkoordinátorai (Soós Anna BBTE, magyar tagozatvezető, rektorhelyettes, Gábor Csilla, Nóda Mózes, Péter István és Zamfir Korinna, valamennyien a BBTE oktatói) a Magyar Unitárius Egyház, az Erdélyi Református Egyházkerület, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, a Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület, a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár képviselőivel és a BBTE-nek a projektben tevőlegesen részt vevő tanáraival találkoztak.

Panoráma

A gyulafehérvári szeminárium harmadéves kispapjai prefektusuk, András István vezetésével április 29. és május 2. között kirándulás keretében több mint tíz templomot és plébániát látogattak meg, bejárva hazánk egy kis részét, megcsodálva szépségeit a Ferenc pápától való címbeli gondolat jegyében.

Az utazás első állomása a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-templom volt, ahol Oláh Dénes főesperes-plébános és Ober­májer Ervin-István segédlelkész fogadta a csapatot, megvendégelve és elszállásolva őket. A szentmisén a plébános köszöntötte a kispapokat, ők pedig bemutatkoztak a híveknek. Másnap a minorita, illetve a Szent Kozma- és Damján-templomok következtek, majd Marosvásárhelyről Nyárádselyébe vezetett az út, amelynek természeti szépsége elvarázsolt. Nagy László plébános csodálatos környezetben látta vendégül a csapatot, szentmise után beszélt a szórványról. Szováta következett, ahol Köllő Tibor plébános és Bajkó Norbert segédlelkész volt a vendéglátó.

Panoráma

A csíkszentdomokosi Szent Margit ház adott otthont április 22–május 2. között a szentignáci lelkiségi műhelynek, melyetMary Rose Fitzsimmonsbrit segítőnővér,az angliai Llysfasi Spirituality Workshopkoordinátora, Richard Sloan angol katolikus pap és pszichoterapeuta, valamint Bereczki Silviasegítőnővér tartottak.A műhely céljaaszentignáci nagylelkigyakorlat folyamatának és dinamikájának tapasztalati megismerése volt és a benne rejlő kincsek felfedezése a mindennapok számára: a lelki élet és a mindennapok szerves összefonódásának megtapasztalása, az élet holisztikus szemlélete, olyan személyes, lelki alap megerősítése, amely kiállja az élet nehézségeinek próbáját, mélyebb önismeret és önelfogadás, a saját lelki fejlődés tudatosítása és a személyes Krisztus-kapcsolat erősítése. Ugyanakkor a műhelynek célja volt még a kontemplatív, meghallgató körök módszertanába való bevezetés is.

Panoráma

Fotók: Csúcs EndreA bérmáló Márton Áron püspököt, egy székelyruhás lányt és bérmakeresztanyját ábrázolja a Csíkszereda főterén állított szoborcsoport, amelyet pünkösd ünnepén, Áder János köztársasági elnök jelenlétében lepleztek le. A 120 éve Csíkszentdomokoson született, boldog emlékű püspök tiszteletét hirdető alkotás elkészítését a csíkszeredai Márton Áron Férfiszövetség nyolc évvel ezelőtt kezdeményezte, ötletüket a Szent Kereszt egyházközség és a helyi önkormányzat is felkarolta. Szobortervekre több próbálkozás is volt, míg végül 2012-ben Sárpátki Zoltán csíkszeredai képzőművészt bízták meg az alkotás elkészítésével. A munkálatokat a Márton Árpád, Bocskai Vince, Vetró András képzőművészek, Hegedüs Enikő művészettörténész, Tövissi Zsolt, Gál Szabolcs, Albert Sándor műépítészek alkotta szoborbizottság kísérte figyelemmel. Lakatos Pál Sándor szatmári származású, kecskeméti szobrászművész stúdiójában öntötték bronzba. A kivitelezést a csíkszeredai és megyei önkormányzat, illetve a helyi támogatók mellett a Nemzeti Kulturális Alap 5 millió forinttal, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 2,5 millió forinttal segítette. Az avatóünnepséget pünkösdvasárnapján, a Szent Kereszt egyházközségben tartott bérmálási szentmise után tartották. A Millenniumi templomtól fúvószenekar kíséretében vonultak a szoborhoz a hívek.

Panoráma

Jegyeskurzus Lázáriban

A házasság tudatos vállalására felkészítő jegyeskurzuson vehettek részt május 7-én Lázá­riban a szatmári egyházmegye jegyesei, akik idén szeretnének a házasság szentségében részesülni. A rendezvénynek a plébánia adott otthont, Bauman István plébános pedig szívélyesen fogadta vendégeit.

A fiatalokat elkísérték plébánosaik is, Molnár Eduárd, illetve Antku István, a programot Lepedus István, a szatmári egyházmegye világiak irodájának munkatársa koordinálta és látta el a jelenlévőket hasznos tanácsokkal.

Panoráma

A Verbum kiadó a XXIV. Szent István Könyvhéten

A nyomtatott könyv még nem a múlté – állapította meg a XXIV. Szent István Könyvhét megnyitóján Erdő Péter bíboros. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében május 9-én megrendezett ünnepélyes megnyitón adták át a SZIT és a Stephanus Alapítvány által közösen alapított Stephanus-díjat. Erdő Péter bíboros és Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány elnöke adta ezt át az idei kitüntetetteknek. Teológia kategóriában Kocsis Imre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Hittudományi Karának tanszékvezető tanára, irodalmi kategóriában Michael Hesemann vehette át az elismerést. Rózsa Huba, a SZIT alelnöke a könyvhéten részt vevő kiadókat mutatta be, Sarbak Gábor, a SZIT elnöke a könyvújdonságokat ismertette. A Verbum kiadótól a Márton Áron-imafüzetet és A hegy című DVD-t emelte ki.

Egy falat a léleknek
  • Kérdés: A világnak kell-e megváltoztatnia a magatartását, vagy az egyháznak kellene megváltoztatnia az Istenhez való hűségét?
  • Sok hívő lélek szereti az egyházat, esetleg magát a pápát, de nem alkalmazza életére a tanítását, semmit sem változtatnak az életükön.
  • Sok hívő lélek örül, amikor az isteni irgalmasságról hall, de ugyanakkor azt remélik, hogy az evangélium radikalizmusát le lehet szelídíteni azok javára, akik úgy döntöttek, hogy a megfeszített Krisztus szeretetével már rég szakítottak.

Hírek, hirdetések

Kincses sziget gyerektábor

A Katolikus Magyar Bibliatársulat Szeretsz-e engem? címmel szervez gyerektábort I–VII. osztályos diákok részére június 27–30. között Zsögödön.

Jelentkezni június 15-ig lehet a 0734-752404-es és a 0723-040127-es telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

A táborok programjai között lesz előadás, kiscsoportos beszélgetés, kirándulás, éneklés, játék, színes est és olyan programok, amelyek segítenek, hogy a Szentírás iránt érdeklődők nyaralós hangulatban, jól érezzék magukat.