Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 21. szám, 2015. május 24.

Panoráma

 Fotó: Szőcs Csaba„A Szentlélek változásra sarkall, és mi kényelmesek vagyunk” – idézte Paul M. Zulehner kolozsvári előadásán Ferenc pápát. A neves vallásszociológus és pasztorálteológus a Verbum kiadónál megjelent kötetét (amelyet Peter Neunerrel közösen írt) mutatták be a BBTE RK Teológia Karának dísztermében május 18-án.

A tavaly megjelent Jöjjön el a te országod címet és a Gyakorlati egyháztan alcímet viselő kötet érdekessége, hogy a két osztrák teológus kínai élményei nyomán született: ott tanították a kínai kispapokat, s akkor merült fel bennük a kérdés, hogyan lehet abban az országban, abban a rezsimben Isten országát hitelesen hirdetni. A kötet németül 2013-ban készült el és jelent meg, majd 2014-ben elsőként kínaira fordították. A megközelítésmód olyan jellegű, hogy a könyvet olvasó kelet-európaiak is nagyon magukénak érezték, sorra születtek hát az ukrán, orosz, lengyel, szlovák fordítások, s Wildmann János jóvoltából a magyar is. A könyvet a kolozsvári kar végzettje, majd a Zulehner professzor vezetésével habilitált Csiszár Klára mutatta be. Kiemelte, hogy életközeli és nem elméleti teológiát képvisel, nem felülről, kívülről mondja-mutatja meg a biztos igazság egyetlen útját, hanem ötleteket ad és kérdéseket vet fel. Ezek közül egyik legfontosabb, hogy ma az örömhír az egyház igehirdetésében nem az egyházról kell hogy szóljon, nem az egyház áll a központban. A feudalizmus kora az egyházban is lejárt, Ferenc pápa erre is int, és arra, hogy a szegények és peremre szorultak felé irányuló figyelem elengedhetetlen a hiteles evangéliumhoz. Véleménye szerint, s ezt a családszinódus egész eddigi története jól mutatja, nem annyira az erkölcsöt kell törvényekkel körülbástyázni, mint az irgalmat gyakorolni. A pápa az egyházat s a mai világot hadikórháznak látja és láttatja: ilyenkor nem a vércukorszintet mérik a golyóval átlyuggatott sebesülteken, hanem előbb a halállal fenyegető sebesülést próbálják ellátni. A moralizálás nem teszi jobbá az embereket, a szeretet azonban igen. Végül a bécsi professzor elmondta, úgy látja, Ferenc pápa nemcsak a világ katolikusainak plébánosa próbál lenni, hanem az egész mai világé, s e mai világnak elsődlegesen gyógyítókra és gyógyításra van szüksége.

Panoráma

A keresztény szellemiségű kiadók magyarországi seregszemléjét ebben az évben is Budapesten tartotta meg a Szent István Társulat (SZIT) május 11–16. között. A rendezvényen, amelynek helyszíne idén ismét a közelmúltban felújított és átalakított Ferenciek tere volt, a SZIT erdélyi partnereként kiadónk is jelen volt új és korábbi kiadványaival.

Az ünnepélyes megnyitót május 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szentkirály utcai dísztermében tartották, ahol bemutattak néhány címet a harminchárom kiadó idei könyvhétre kiadott hatvannégy újdonságából, köztük a Vasárnapot és a Keresztény Szót is megjelentető Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában napvilágot látott két kötetet. Sarbak Gábor professzor, a SZIT elnöke felhívta a jelenlévők figyelmét Homa Ildikó Evangéliumi lélektan című könyvére, amelyet nem csak azoknak ajánlott, akiket érdekel a pszichológia, míg Max Picard kultúrfilozófus Menekülés Isten elől című, Kolozsváron megjelent kötetét „érdekes, de nem könnyű olvasmánynak” nevezte.

Panoráma

Pünkösd napján a Szentlélek eljövetelére emlékezünk. Ez a pentekoszté, az Úr feltámadásának ötvenedik napja, tíz nappal a mennybemenetel után. Pünkösdi ünneplésünk az erdélyiek életében, de a magyarság vallásos felében is máriás jellegű az összmagyar találkozóként is emlegetett csíksomlyói búcsú miatt. Persze maga a búcsú ennél több, hiszen az igazi zarándokok elsősorban nem magyar–magyar randevút látnak benne, hanem az ősök nyomdokain járva a ma is élő egyházban a Szentlélek megújító szellőjét keresik, amelyben Mária is részesült azon a bizonyos ötvenedik napon. Különben a zarándok csak turista, a búcsú pedig egy tavaszi piknik lenne a „Nyeregben”.

De lássuk be, hogy az is igen kevés, ha pünkösdkor csak emlékezünk. Jóval helyesebb azt mondani, hogy emlékeztetve vagyunk, hiszen a Szentlélek nem múzeumigazgató és nem konzervgyáros: a Lélek a jelenbe hoz, életre vezet, éltet. Újrarajzolja, megfiatalítja az egyház arcát, amelyre folyton kisebb-nagyobb barázdákat vág az ember korlátolt, sebzett, az istenivel nyíltan vagy csak a közöny állóvizeiben csendesen szembeforduló magatartása. Erre emlékeztet bennünket a pünkösd: szeretetben, az egymásra és a Jóistenre való figyelésben megélhető, elmélyülésre és cselekvésre szóló küldetést kaptunk arra, hogy a Lélek vezetésével megújítsuk a föld színét.

Panoráma

Május 12-én délután a kolozsvári Szent Mihály-templomban megható ünnepség keretében emlékeztek meg a Szociális Testvérek Társasága megalapításának évfordulójáról (1923), illetve Salkaházi Boldog Sára, 1944-ben vértanúhalált halt szociális testvérről. Boldoggá avatási perének posztulátora szintén egy magyar szerzetes, Ruppert József piarista volt. Az eseményen részt vettek a Szociális Testvérek Társaságának hazai tagjai, valamint központi elöljárójuk, Pataki Ágnes.

Panoráma

Áldozócsütörtöknek ez a megnevezése csupán a magyar nyelvterületen ismert, és ha megkérdeznénk bárkit, miért ez a neve, legtöbben azt válaszolnák: azért, mert régen a gyermekek elsőáldozása ezen a napon történt. Akik ilyen feleletet adnak, nem is járnának távol a teljes igazságtól, mert 1949-ig valóban ez volt a rend. A további években már át kellett tenni áldozócsütörtök utáni vasárnapra, mert az új rendszer türelmetlensége ezt így kívánta. Az ünnepnek ez a megnevezése azonban sokkal távolabbi múltba mutat, mint a gyermekek elsőáldozásának gyakorlata. 1215-ben III. Ince pápa a IV. lateráni zsinaton rendelte el a kötelező húsvéti gyónást és áldozást. Ennek ideje nagyböjt I. vasárnapjával kezdődött és Urunk mennybemenetelének ünnepével végződött. Mivel ezen a napon zárult le a húsvéti gyónás ideje, innen kapta az áldozócsütörtök nevet az ünnep. Később aztán a pápák az egyes országok püspöki karára bízták a húsvéti gyónás és áldozás idejének megszabását. A magyar püspöki kar kezdetnek meghagyta a böjt első vasárnapját, de a végső határt kitolta Szentháromság vasárnapjáig. Ez van érvényben ma is. Így aztán áldozócsütörtök ünnepétől elkülönült a húsvéti áldozás lezárása, s helyébe fokozatosan gyakorlattá vált a gyermekek elsőáldozása. Ennek is története van.

Panoráma

„Meg kell tapasztalnunk és meg kell mutatnunk, hogy Isten képes betölteni a szívünket, képes boldoggá tenni minket, olyannyira, hogy nem kell máshol keresni boldogságunkat.” (Ferenc pápa szavai a szerzetesekhez)

Ferenc pápa buzdítását követve a Megszentelt élet évében a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség lehetőséget biztosít arra, hogy a hívek betekintést nyerjenek az egyházmegye területén egykor működő, illetve a jelenben tevékenykedő szerzetesi közösségek életébe. Az első ilyen alkalom március 8-án volt, amikor az érdeklődők a vincés nővérek nagyváradi rendházába kaptak meghívást, ahol egy egész délutánt tölthettek el a szerzeteseknél.

Panoráma

A rubinmisés Lukács atya jelenleg a dési ferences kolostor lakója. Fotó: Fr. Tarsoly MátyásNagy örömmel gyűltünk össze dési ferences templomunkban május 9-én, szombaton délelőtt 11-kor, ahol pappá szentelésének 70. évfordulója alkalmából Daczó Lukács ferences ünnepélyes keretek között szentmisét mutatott be.

A 94 éves ferences szerzetes és lelkipásztor életét, munkásságát prédikációjában a 95 éves Ferencz Ervin ferences ismertette. Kiemelte Lukács atya áldozatos szerzetesi és papi életét, amelyet a sok megpróbáltatás között is hűségesen élt meg, atyai gondoskodását, amellyel testi és lelki betegségben szenvedő híveihez közelített, és őszinte szeretetét, amelyet a Boldogságos és Szeplőtelen Szűz Mária iránt tanúsít.

Panoráma

Előadás a Katolikus Akadémián

Ima és személyes hívás az ignáci hagyományban címmel tartott előadást május 14-én, csütörtökön a Katolikus Akadémián, a Római Katolikus Teológiai Fakultáson a jezsuiták magyarországi rendtartományának tartományfőnöke, Forrai Tamás.

Az előadót Marton József professzor, a kar dékánja mutatta be a közönségnek. A meghívott a Megszentelt élet évére reflektálva arra kereste a személyes választ, hogy a mai kor szétesettsége közepette miből, miként lesz ima, hogyan, miként tudja alakítani a ma emberét az evangélium s annak üzenete, valamint melyek az elköteleződés mai koloncai.

Panoráma

Országos szinten, több településen is megszervezik minden év tavaszán azÖnkéntesség hetét, amely számos szervezetet mozgósít. Idén, május 11–17. között immár 14. alkalommal ünnepelték az önkéntességet és hívták fel annak fontosságára a figyelmet különböző tevékenységek által. A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet helyi partnerként kezdetek óta részt vesz az eseményen, és különböző intézményekkel közös tevékenységeket szervez az önkéntesség iránt érdeklődő fiatalok számára. 

Egy falat a léleknek
  • „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. De amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.” (Jn 16,12–13a)
  • Az apostolok megkapták a Szentlelket, mint ahogy mi is, de valljuk be, mi mégsem vagyunk olyanok, mint az apostolok, mert valami hiányzik belőlünk. Pedig ugyanazt a Lelket kaptuk meg, és az ő küldetésük a mi küldetésünk is.
  • A Lélek már eljött, de sokunk esetében a Lélek nehézségekbe, akadályokba ütközik, amelyek meggátolják az ő működését. Ezek az akadályok a legtöbb esetben a közöny, a figyelmetlenség, a lanyhaság, vagy éppenséggel valami másra vágyakozunk, mint a Lélek adományaira.

Útjelző

Mária iskolájában 119.

Az évszázadok folyamán a gyakorlati hitélet mindenütt igazolta az ősi felfogást: Mária mindig Jézushoz vezet. Nemcsak hogy nem szorította háttérbe Krisztus Urunkat, hanem előtérbe helyezte, és Krisztus mélyebb imádásának, központba kerülésének kimélyítője lett. A gyönyörű Mária-templomok is tulajdonképpen Krisztus misztikus testének, az Oltáriszentségnek „cibóriumai”. A Mária-ünnepek is mindig Krisztusnál állapodnak meg: a gyóntatószéken, szentmisén és szentáldozáson keresztül. Mária sohasem akadály, ék, lelkünk és Krisztus között, hanem Krisztushoz segítő.

Végzős kispapjaink

A napvilágot az Arad menti Kisjenőn láttam meg 1987. október 3-án. Szülővárosomban végeztem tanulmányaimat román tagozaton, és ott is érettségiztem le. Ha visszagondolok az otthon eltöltött évekre, nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy szeretetből teremtett és formált engem. Hálával tartozom szüleimnek, akik mindent megtettek azért, hogy a legfontosabb kincset megkapjam a világon, ami maga a hit és a keresztény nevelés, amelyben én és a testvérem egyaránt részesültünk.

Hírek, hirdetések

Példás szolidaritás a kárpátaljaiakkal

A gyulafehérvári egyházmegye templomaiban lezárult a kár­pát­aljai testvérek számára meghirdetett gyűjtés, amelynek keretében összesen 219 899 lejt adományoztak a hívek. A főegyházmegyei gyűjtések között kiemelkedő és példás szolidaritásra vall, hiszen ennél nagyobb összeget eddig csak a 2010-es haiti földrengés áldozatai számára adományoztak (273 460 lejt). Az összeget a napokban utalja át a Caritas a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye szeretetszolgálata, a Szent Márton Karitász programjainak és ellátottainak megsegítésére. A levelezések során Fehér Ferenc, a szervezet igazgatója elmondta, hogy a segélyezési rendszer kiépítésének utolsó fázisában vannak, és nagyjából egy éven át tart majd ez a program, valamint hogy nagyon hálásak a nagylelkű adományért!