Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 21. szám, 2013. május 26.

Interjú

Jakab Gábor pünkösdszombati beszélgetése Ternyák Csabával a Salvator-hegyről lejövet 

Érsek úr! A csíksomlyói zarándoklatnak külsőleg nagyon látványos része a több mint másfélórás „hegymászás”. A 150 éve született Gárdonyi Géza, az Egri csillagok szerzője szerint „a hegymászás testi bolondságnak tűnik, pedig az életünk mindvégig hegymászás”. Kérem, mint „pásztor” értelmezze röviden a „nyáj” számára ezt a szép metaforát.

Kérdéséről Mózes jut eszembe mindenekelőtt, aki fölment a Sínai-hegyre a Tízparancsolat kőtábláinak az átvételére, aztán meg Illés próféta, de legfőképpen maga Jézus, aki olykor az egész éjszakát Isten imádásában töltötte egy hegyen. A hegy számára valóban az Istennel való találkozás helye volt. Tapasztalatból tudjuk, ennek része az is, hogy fel kell jutni a hegyre, amihez hozzátartozik a fáradság és az izzadás. Mindez előkészíti az Istennel való találkozás rendkívüli élményét.

Vezércikk

A hit nem álmok kergetése, hanem megvalósult és átélt, Istentől áthatott tettek megélése. Ha valakit szeretünk, bízunk benne, hiszünk neki. Minden keresztény meghívást kap a hitre, amely által Isten az embert a gondolkodásnál magasabb szintre emeli, egy olyan valóságra, amely a halandó világot összeköti a halhatatlannal. Segítséget is ad igéje által, megtanít az igazságra és hűségre. Döntéshozatalra készteti az embert, és szabadsággal övezi fel. A hit útján mindvégig Isten mércéjéhez kell igazodni. A hit így állandó küzdéssé, harccá alakul, amely elvezet az emberi természetünk és a mulandó anyagi világ kicsinyes gondolkodása feletti győzelemhez. Hitünkkel bizonyíthatjuk a láthatatlant, megbizonyosodhatunk a reméltről. Imával pótolhatjuk a hitbeli hiányosságokat. Ereje által Isten fényességet gyújt a sötétségben, felismerjük hibáinkat, tévedéseinket, bűneinket. Így vezethet el a bűnök bocsánatára, a gyónásra. A hit életet ad: aki hisz Jézusban, örök élete van. Akik okai saját hitetlenségüknek, nem jutnak el az örök életre. Ha hitünk gyenge, nem tudunk teljes mértékben Jézus nevében cselekedni. Akkor nyugszik meg igazán az ember, ha valóságosan rátalál arra, amit Teremtője elvár tőle. Az igazi hívő kereszténynek minden lehetséges, mert belátja korlátait, és olyat kér, ami mások és a saját javát szolgálja Isten akarata szerint. Szívébe Jézus költözik, lakást rendez be magának. Bizalmat és biztonságot sugároztat azokkal, akik megnyíltak számára. Vele együtt és általa a szeretet csírája életre kel bennük. A hitetlenek elől sem zárkózik el, megpróbálja a hitre segíteni őket.

Panoráma

A hívő emberek zarándokútján nemcsak hívő emberek járnak, hanem keresők is szép számmal 

Ternyák Csaba egri érsek idei csík­somlyói szentbeszédéből való az alcímben idézett megállapítás. Mint minden esztendőben, idén is először az erdélyi ferences rendtartomány főnöke, P. Orbán Szabolcs, majd őt követően a főegyházmegye érseke, dr. Jakubinyi György köszöntötte a zarándokok minden eddiginél hatalmasabb táborát, tengernyi méretű sokaságát. Mindketten idézték a zarándoklat jelmondatát, amellyel Szent Erzsébet köszöntötte hajdan rokoni látogatása alkalmával Máriát, Jézus édesanyját: „Boldog vagy, mert hittél!”

Ez nemcsak emberi megállapítás – mondta Szabolcs testvér –, hanem valóságos tapasztalat is, mégpedig „a hittől mozgatott embernek a tapasztalata, mely legyőzve mindenféle fáradságot, képes egy semmi mással össze nem hasonlítható boldogsággal elárasztani az ember szívét”. Jakubinyi érsek mindehhez hozzáfűzte: „Mi, somlyói zarándokok, esztendőről esztendőre hazajövünk ide (idén immár 446. alkalommal), mert ott van a hazánk, ahol az édesanyánk. S azért jövünk ide, hogy megerősödjünk őseink hitében és erényeiben. Ugyanakkor hálát adunk a múltért, s a Szent Szűz anyai áldását kérjük jövőnkre, hogy kettős kisebbségben is türelemmel hordozni tudjuk – sorsunkat.”

Panoráma

A 21. Szent István Könyvhét 

Május 13–18. között új helyszínen, a pesti Egyetem téren tartották az idén 21. alkalommal megrendezett Szent István Könyvhetet, a keresztény szellemiségű könyvkiadók és könyvek seregszemléjét, amelyet a Szent István Társulat szervez, s amelyen 34 könyvkiadó – köztük a lapjainkat kiadó Verbum – kínálta közel hétezer kiadványát, köztük a 62 könyvheti újdonságot. Az idei Stephanus-díjat Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsa elnöke és Adamik Tamás klasszikafilológia-professzor kapta. Ezt Erdő Péter bíboros, prímás és Spányi Antal székesfehérvári püspök, az alapítvány elnöke adta át a Szent István Könyvhét megnyitóján a Pázmány Egyetem jogi karának dísztermében. A Mexikóban tartózkodó Gianfranco Ravasi bíboros levélben köszönte meg a kitüntetést, s kifejezte szándékát, hogy egy későbbi időpontban ellátogat Magyarországra a kitüntetést személyesen átvenni. Erdő Péter bíboros reménye szerint erre még az idén sor kerül.

Panoráma

Részletek Ternyák Csaba egri érsek csíksomlyói prédikációjából 

Ez a tengernyi nép, amely ma itt Csíksomlyón összegyűlt, mind zarándokként érkezett. Azért jöttünk, hogy Erzsébettel együtt mi is boldognak hirdessük Szűz Máriát, akit már őseink himnuszában nemes egyszerűséggel boldog asszonynak neveztek. Mindenki vállalta az utazás fáradalmait, különösen azok, akik gyalog jöttek ide. Egy hónappal ezelőtt Egerben találkoztam egy ilyen csoporttal, akik Budapestről indultak. […] A hit zarándokútján nemcsak hívő emberek járnak, hanem keresők is szép számmal, akik szívük rejtekén foglalkoznak az istenhit kérdésével. Ma talán őket is közelebbről megérinti a hit vágya. […] A pünkösdi Lélek segítségül hívásával szeretnék ma erőt önteni hallgatóimba, hogy alázatosan kitartsanak hitükben. Egyikünk sem saját erejéből jutott el a hitre, és nem is mások térítő munkájának eredményeként. A hit Isten ingyenes ajándéka. […] Örömmel indultam el én is azon az úton, amely szép Erdélyországba, a székelyek ősi szűz máriás kegyhelyére vezetett.

Panoráma

Rendhagyó ünneplésre gyűlt össze május 11-én a háromszéki falu katolikus hívő közössége. A résztvevők a gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök bőkezű adományából emelt katolikus népiskola építésének 110. évfordulójára és nagynevű építtetőkre emlékeztek a hit évében. Az épület történetében ez a harmadik emléktábla-megáldással egybekötött ünnepség, amely a felekezeti iskola létrehozásának kíván emléket állítani.

Panoráma

Búcsúját ünnepelte május 16-án a lajosvölgyi római katolikus közösség. Nepomuki Szent János ünnepén templomuk névadója mellett kettős jubileumukról is megemlékeztek, 150 éve szentelték ugyanis fel a település első római katolikus templomát, és 100 éve önálló plébánia. A szentmisére a helyi hívek mellett zarándokok is érkeztek. A helyi népviselet színeiben pompázó közösség, az ünnep fényében ragyogó arcok előtt az egyházmegye papságával Buchmüller István németországi, müncheni egyházmegyés pap – ötven éve Lajosvölgyén szolgált – mutatta be a legszentebb áldozatot.

Panoráma

Első alkalommal ünnepelték meg hivatalosan és liturgikusan Scheffler János emléknapját, amióta 2011. július 3-án, az egyházmegyei Jézus szíve búcsún boldoggá avatták. Emléknapján, május 17-én az ünnepi szentmise elején Hársfalvi Ottó általános helynök Scheffler János közbenjárását kérte: „1942. május 17-én szentelték Scheffler Jánost püspökké itt, a szatmárnémeti székesegyházban. Az egyházmegyénk ekkor virágkorát élte, hiszen öt vármegye tartozott hozzá kétszázezer hívővel és kétszáztíz pappal. Ezen a napon megemlékezünk boldog püspökünkről, és kérjük közbenjárását, hogy egyházmegyénk továbbra is éljen, mindannyian egységben legyünk ebben a kicsiny egyházmegyében, amit megviselt a történelem vihara.”

Panoráma

Az Egyesült Világ Hete projekt tavaly szeptemberben indult, a Genfesten, Budapesten a fokoláré mozgalom fiataljainak nemzetközi találkozóján, amelynek mottója Építsünk hidakat! (Let’s bridge!) volt. A találkozón összegyűlt fiatalok életfeladatként tűzték ki a hídépítést minden ember, a nemzetek, különböző vallások, nemzedékek között, harcolva a fogyasztói társadalom kultúrájával. A tavalyi budapesti találkozón indított Genfest év idén az Egyesült Világ Hete alkalmával zárult le, május első hetében. A május elsején tartott megnyitót, a jeruzsálemi élőközvetítést követhették végig az érdeklődök az interneten.

Panoráma

Megjelent a legújabb MégIS, a gyulafehérvári kispapok lapjának 2013∕1-es száma. Ebben Szemináriumi távcső cím alatt élet­képeket láthatunk a szeminárium életéből: a lektor-, illetve ako­litus­avatásról, valamint a kápolnabúcsúról és a temesvári egyházmegyébe tett látogatásukról. A lap elején Bojtor Attila emlékezik Peter Jäger néhai filozófiatanárra, aki 1965-től 2010-ig tanította, oktatta a kispapokat. Igen izgalmas írás ez egy olyan szerző tollából, akit csupán nagyjából egy hónapig tanított Jäger Peter. Személyes hangvételű visszaemlékezés, amelyből kiderül, miként látja egy kispap volt tanárát. „Jäger atya gyümölcsei annak a rengeteg papnak az életében bontakoznak ki, akiket nevelt” – vonhatjuk le a követleztetést Bojtor Attila György III. éves hallgatóval.

Panoráma

Április 27-én, szombaton került sor a kolozsvári nőszövetség termében a Páratlan Páros elnevezésű lelki napra, amelyet a Kolozsvári Egyetemi Lelkészség és a Keresztirány Erdélyi Katolikus Ifjúsági Szolgálat szervezett. A nap fő témája a párkapcsolati életre való készülés és a párkapcsolatokon belüli nehézségek és örömek megélése volt.

Panoráma

A búcsún minden évben közéleti személyiségek is részt vesznek, akik, mint a búcsún részt vevők sokasága, ilyenkor a hit zaránokdútját járják, nem kiváltságosokként, hanem mint bármely más búcsús, a lelki töltetért, a tisztulásért vállalva a fáradságot. Csúcs Mária mikrofonja előtt vallottak minderről.

Kitekintő

Ferenc pápa elítélte „az arc nélküli” gazdaság diktatúráját 

Első alkalommal beszélt május 16-án a pápa nagyon határozottan és személyesen a pénz bálványozása ellen, ami „az ember elsőbbsége tagadásának” a forrása. Elutasította azt az elképzelést, miszerint az emberi lét „fogyasztási cikk, amely használható, majd eldobható”.

Kitekintő

A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, illetve az Érseki és Káptalani Levéltár szervezésében A fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben című előadássorozat keretében május 10-én Oborni Teréz, a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa tartott előadást Veszprémben, a Szaléziánumban Izabella királyné és János Zsigmond koráról, a vallási sokszínűség kezdeteiről Erdélyben.

Végzős kispapjaink


XII. osztály kezdete után nemsokára történt. Egy csendes őszi nap volt. Csend volt, amelyet csak az apró esőcseppek törtek meg. Egy nap, amely általában reménytelenséget, szomorúságot, kedvetlenséget szokott kelteni az emberek szívében. Számomra pedig ez a nap más volt, mint a többi… Lelkemet az öröm, a szabadság, a megnyugvás töltötte el. Ez volt az a nap, amelyre oly rég készültem, egész életemen át, de kiváltképpen az ezt megelőző két esztendőben… Ez volt az a pillanat, amikor tudatosan, szívből és szabad akarattal kimondtam az „igen”-t annak a belső hangnak, amely kisgyerekkorom óta ott volt a szívemben, és amelyre többé-kevésbé figyeltem az idő folyamán… Igent az Úrnak.

Egy falat a léleknek

• Az örök ige, aki az Atya egyszülött fia, aki a Szentlélek ereje által megtestesült, emberré lett, „a világba jött, a világban volt”, és „mégsem ismerte fel a világ”, pedig „általa lett a világ”. „A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.” (Vö. Jn 1,10–11)

• Csoda-e, ha a magát kereszténynek mondó ember – aki nem a hivatásának megfelelően él – nem tud mit kezdeni hitének alapjával, az önmagát kinyilatkoztató szentháromságos egy Istennel? „…tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.”

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 12. rész) 

Isten e két parancsolata nemcsak a lopást tiltja, hanem azt is kimondja, hogy mások javainak mindennemű elsajátítása és jogtalan megtartása ellenkezik e két parancsolattal. Így a kölcsönkért vagy elveszett dolgok szándékos megtartása, a kereskedelemben történő csalás, az igazságtalan munkabérek fizetése, mások tudatlanságára vagy szorult helyzetére számítva az árak felemelése.

Pitypang

Xavéri Ferenc mondta, hogy már ezer meg ezer gyónást hallott, de soha senki sem gyónta meg a kapzsiságot. Ez olyan bűn, amit nem szoktunk emlegetni. 

Azt mondják, hogy Abra­ham Lincoln, az Amerikai Egyesül Államok egykori elnökének ajtajához odament az egyik szomszédja, mert belülről gyermekek keserves sírását hallotta. Amikor odaérkezett, látta, hogy Lincoln két fiával együtt kilép az ajtón és elindul, miközben mind a két gyerek elkeseredetten sír. Megkérdezte az apától:

– Mi történt a fiúkkal?

Hírek, hirdetések

Újabb zarándokúton

A sepsiszentgyörgyi Henning János fotóművész Csáki Árpád helytörténész és Fodor Imre útitársaival május 20-án indul a második zarándokútra Szent Jakab útján. A tervek szerint június 20-án érkeznek vissza. Egy évvel ezelőtt Henning János és Csáki Árpád az olaszországi Assisi Szent Ferenc-zarándoklaton vett részt, melynek során tizennyolc nap alatt háromszázötven kilométert gyalogoltak La Vernától Poggio Bustoneig. Ez a zarándokút a fizikai és szellemi próbatételek mellett a lélek megerősödését is hozta, hisz végigjárták felfedező úton azokat a helyeket, ahol Szent Ferenc megfordult, időzött, majd továbbment életének legfőbb állomásain, csodatevő helyein. A zarándokút terve – másik hárommal egyetemben – még diákkorában fogalmazódott meg Csáki Árpádban: „...az út mindenkit hív, más okból indulunk el, és máshová is érkezünk, hiszen ez valójában belső utazás. Útra kelünk, megállunk, és talán nincsen megérkezés, csak maga a folyamat van, amit nem lehet befejezni, csak abbahagyni lehet, hogy aztán ismét hívást érezzünk…“ – ilyen és ehhez hasonló érzéseket fogalmazott meg a két sepsiszentgyörgyi zarándok a magyarországi Dinnyésen, ahol május 10-ig állították ki a zarándokútról készült fotókat a dinnyési templomkertben és a Hagyományőrző Turisztikai Központban. (Józsa Zsuzsa)