Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 2. szám, 2016. január 10.

Böjte Csaba ofm január 2-án keltezett levelében nagyon lényegre törően fogalmazta meg, mi a teendő az új év küszöbén: „Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük számba a feladatainkat, fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk terveket, dolgozzuk ki azokat részletesen, és álljunk neki kitartó akaraterővel azt jó végre vinni! Ne azt nézzük, hogy éppen mihez van kedvünk és mihez nincs, hanem vegyük számba a talentumainkat, és gondolkodjunk el, hogy vajon Isten hol és mit akar általunk e világra hozni, melyek azok a gyümölcsök, amiket mi kell megteremjünk?!” Nem nagy fogadalmakat kell tenni, és nem is siránkozni kell a világ állapotán és/vagy mások rosszaságán. Nem a szilveszter forgatagában, netán mámoros fejjel, pillanatnyi nekibuzdulásból kell fogadkozni. Sőt, nem is kell fogadkozni egyáltalán. Mert ha sínen vagyunk és a saját utunkon, akkor lényegében már adottak a teendőink, látjuk a távlati célt és annak érdekében teszünk. Ez a cél azonban semmiképpen nem a nagy vagyon, csillogás és hírnév… Van, akinek az és ennyi az életcélja, s még ha szert is tesz rá, üres marad, sóvárgó. Az egyetlen, ami teljesen betölt, az a nagy cél, a mindenen túli. Ha azon az úton vagyok, ami efelé vezet, még kerülőkkel és kisebb-nagyobb orra bukásokkal is, mindig helyre tudok rázódni. Ekkor nem kell különösebben nagyokat tervezni, csak elcsendesedni és mélyre, messzire nézni: „felvenni a szemkontaktust” legbensőbb énemmel, rajta keresztül az élő Istennel. Az ő tekintetében a homályos kép kitisztul, a lehorgadt fej ismét fel tud emelkedni, az erőtlen láb indul, a kéz emelkedik. Bármilyen kicsi, jelentéktelen helyen élek, bármilyen semmiségnek tűnő dologgal adatott foglalkoznom, ha azt képességeim maximumával teszem, szívből, teljes odaadással, világrengető dolgot teszek, és egyben másnak, aki csüggedt, örömöm sugárzó iránytűvé válhat. Ha nagy és látható vagyok, munkám, beosztásom, vagyonom okán, felelősségem akkor is a nekem adottak és saját talentumaim szerint a legtöbbet kihozni belőle. Magamért, a családomért, a rám bízottakért és minden rászorulóért. Ezt a legjobb meggyőződéssel kell tennem, nem a saját büszkeségem, egóm, önzésem kielégítésére, azzal is számolva, hogy ez, de egyébként semmi nem tetszik mindenkinek. Ha azonban a helyemen, az utamon vagyok, nem is keresem mások, a zarándoktársak maradéktalan tetszését, mert tudom, ki hívott és ki a cél, s egyedül neki akarok maradéktalanul megfelelni.

Cselekvő irgalom

A jubileumi évben mindannyian különös módon is arra vagyunk híva, hogy bármilyen észrevétlen módon és apró gesztusokkal az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakoroljuk: éhezőknek ételt adni, szomjazóknak italt adni, szegényeket ruházni, utasoknak szállást adni, betegeket és börtönben levőket látogatni, a halottakat eltemetni, bűnösöket meginteni, tudatlanokat tanítani, kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, bántalmakat békével tűrni, ellenünk vétkezőknek megbocsátani, élőkért és holtakért imádkozni.

Új rovatunkban olyan embereket és közösségeket szeretnénk bemutatni, akik a maguk egyszerűségében, csendes elkötelezettségében példaképeink, illetve társaink az irgalmasság gyakorlásában.

Cselekvő irgalom

Gyergyószentmiklós szegényeinek (egyik) legjobb ismerője, a plébániai Caritas-csoport tagja a 78 éves Benczédi Kati néni. Megözvegyülése óta egyedül él takaros családi házában, onnan próbál figyelni a szükséget szenvedőkre. Amikor meglátogattuk, éppen beteg volt, de ez sem akadályozta meg abban, hogy vendégszeretetét és elkötelezettségét ránk sugározza. 1994-ben történt nyugdíjba vonulásáig 31 éven át a városi könyvtárban dolgozott, ahol a város lakosságának nagy részét megismerte. 1991-ben Hajdú István akkori esperes-plébános kérésére kezdte feltérképezni a szegényeket. A rászorulók sorba álltak az iroda előtt, hogy nyilvántartásba vegye őket. Egy nap valaki, aki részt vett a fogadóóráján, megjegyezte: „Te milyen szépen beszélsz a szegényekkel” – emlékezik Kati néni még ma is csodálkozva a megjegyzésen, és csak ennyit tesz hozzá: „Ennyi kijár nekik…”

Panoráma

Sikert aratott a diákok A három király útja című betlehemes játékaA karácsony előtti napokban a kolozsvári Szent Kamill Szociális Otthon idős gondozottjait is ajándék-meglepetéssel keresték fel a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség és a Caritas szervezet munkatársai.

A Szent Kamill Otthon létrehozásának álma, kivitelezése, építése Tokay Rozália fafaragó művésznek köszönhető, aki 25 évvel ezelőtt, 1990 áprilisában megalapította a Magyar Mozgáskorlátozottak Társulatát. A Hajnal negyedi impozáns létesítmény jelenleg harmincnyolc lakója civilizált, emberi ellátásban részesül.

A bevezető közös imádkozás után Fábián Mária, a nőszövetség elnök asszonya a díszteremben összegyűlt gondozottak, ápolók és az otthon személyzete előtt elmondta: keresztényként valóban az Atya irgalmasságának hatékony jeleivé kell válnunk tetteinkkel, s ezt szolgálja ez a karácsonyelőzetes
látogatás is.

Panoráma

Gazdagodik a medgyesi plébánia lelkiekben, hiszen ezen dolgozik teljes odaadással a plébánia teljes személyzete és közössége. A lelki építkezés a legnagyobb kihívás, és öröm látni, hogy az idő nem telik hiába, mert a különféle események, élmények valóban gazdagítják, erősítik lelkiekben a közösséget, és segítik magasabb szinten megélni a hitet, mécsesként világítva a megújulás felé vezető úton.

Panoráma

Lelki program a tavaszi hálózati találkozónA Pro Educatione erdélyi katolikus felnőttképzési ernyőszervezet mozgalmas, tevékenységekben színes és képzésekben gazdag évre tekinthet vissza. Programjainkkal idén is a képzéseken résztvevők tudását, ismereteit igyekeztünk gazdagítani.

A Kiss Ulrich jezsuitával az előző évben elkezdett Mana­gement by Jesus vezetői szemináriumot 2015-ben folytattuk. A képzés vállalkozókhoz, vezetőkhöz, menedzserekhez szólt. Megszerveztük Kiss Ulrich Egyház és pénz: Isten fizesse! című előadás-sorozatát Csíksomlyón, Székely­udvarhelyen és Gyergyó­szent­miklóson.

Panoráma

Fényképezőgépeikkel ismerkednek a Fotótanfolyam résztvevőiA Fejlődni és fejleszteni! küldetésünk határozta meg 2015-ös tevékenységünket is. Tanfolyamaink, népfőiskolai és klubtevékenységeink révén továbbra is hitet, műveltséget, örömet és identitást kívántunk nyújtani a résztvevőknek.

2015-ben folytatták tanulmányaikat a Lelkigondozói képzés III. évfolyamának hallgatói, ugyanakkor a már végzett lelkigondozók számára idéntől továbbképzési, találkozási lehetőséget biztosítottunk a Lelkigondozók I. Szakmai Napjának megszervezésével. A végzett hallgatókkal közösen a lelkigondozás népszerűsítésén, az aktív lelkigondozói munka elindításán és egy lelkigondozói szakmai szervezet létrehozásán dolgozunk.

Egy falat a léleknek

Sok szép remény, várakozás van az emberek szívében ezzel az évvel, különösen e rendkívüli szentévvel szemben. Minden új vagy rendkívüli kegyelmi évtől életjavulást várunk. Minden új esztendőt azzal kezdünk, hogy ez más lesz. S csak a végén látjuk, hogy ez is csupán részben hozta meg azt, amit vártunk, viszont bőven hozott abból, mit nem kívántunk.

Emlékezzünk régiekről

Kilencven éve haltak meg:

Kovács Gergely. Kadicsfalván született 1887. március 12-én. A gimnáziumot Udvarhelyen, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte Mailáth Gusztáv Károly püspök 1912. június 29-én. Torján, Gelencén és Vulkánban volt káplán. 1916-tól Nyárádselyén, 1922-től Küküllőkeményfalván plébános. Meghalt 1926. január 7-én, 39 évesen.

Pitypang

Barangolás Erdélyben (11. rész)

Utunk folytatódik az erdélyi fejedelmek fővárosa, Gyulafehérvár felé. Elhaladunk a történelmi Szentimre település mellett, ahol 1442. március 18-án Hunyadi seregei megtámadták a törököket. Innen 8 km Gyulafehérvár. Az egykori Erdélyi Fejedelemség fővárosá­nak fejlődésében több személy is fontos szerepet játszott. Ezek közül meg kell említeni Hunyadi Jánost, aki a székesegyház építéséhez is hozzájárult, valamint Bethlen Gábort, akinek fejedelemsége alatt élte virágkorát a város.

Hírek, hirdetések

Szentföldi zarándoklat az Irgalmasság évében 

„Boldog az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül.” A 84. zsoltár szavaival hívjuk szentföldi zarándoklatunkra a székelyföldi híveket nagyböjt negyedik hetében, 2016. március 5–12. között. Az irgalmasság évében végigjárjuk Jézus földi életének állomásait: Názáret, Kána, a Tábor-hegy, a Genezáreti tó, Szamária, Betánia, a Holt-tenger, Betlehem (ahol együtt belépünk az Irgalmasság kapuján), Jeruzsálem. A zarándoklat lelkivezetője dr. Oláh Zoltán, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola szentírástanára. Idegenvezető Berényi László teológus, aki hat éve folytatja tanulmányait Jeruzsálemben.