Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegye felnőttképzési hálózata, a Pro Educatione Egyesület munkájának központjába Márton Áron gondolatát helyezte: „A katolikus Egyház tudja, hogy a mai egyetemesen szenvedő ember meggyógyításában súlyos feladata van.”Erre a feladatra kerestünk erőforrásokat, partnereket, szellemi és anyagi hátteret, szövetségeseket. A szervezett kapcsolattartás immár aktívan átível a határokon: egyre több felnőttképzéssel foglalkozó intézmény ismerte meg értékrendünket, működésünket, megvalósításainkat és terveinket.

 

Lezáruló és új kezdeményezések

A szülői kompetenciák fejlesztésével foglalkozó többéves projektünk, a Parenting – Fit for Future című, elérkezett a záró részhez. Idén két találkozót tartottunk. A márciusban, Luxemburgban megtartott szakmai találkozó keretében több olyan helyi intézményt és szervezetet is megismerhettünk, amelyek a szülőknek szóló programjaikat az új médiás eszközök révén hirdetik, szervezik és/vagy valósítják meg. A projektet lezáró eseményre Salzburgban került sor, május folyamán. A program keretében Salzburg mellett meglátogattunk egy olyan központot is, amely a szülő–gyermek foglalkozásokhoz nyújt szakmai keretet. Továbbá olyan gyakorlati foglalkozásokba is betekintést nyertünk, amelyek Ausztriában elismert és jól bevált szülő-képző gyakorlatokként működnek.

Egy korábbi kezdeményezésnek, amely most jutott el a konkrét megvalósulásig, célja a vallási és zarándokturizmus vonzóerejének fejlesztése Erdélyben két stratégiai pont (Csíksomlyó és Nagyvárad) összekapcsolása mentén. Itt a nagyváradi Posticum keresztény szellemiségű ifjúsági és kulturális központtal dolgozunk együtt: feltérképezzük a gyulafehérvári és nagyváradi egyházmegyékben közösségi céllal létrehozott infrastruktúrát (tanulmányi házak, közösségi központok), és az ezekben zajló programkínálatot; egységes kiadványban jelenítjük meg a zarándokok részére nyitott és igénybe vehető intézményhálózatot; ugyanakkor nonformális képzési, valamint lelki és művészeti-kulturális programokat szervezünk a két helyszínen.

2014 őszén kezdődött az az együttműködés, amelynek keretében Kiss Ulrich jezsuitával közösen meghirdettük Csíksomlyón az első Management by Jesus vezetői szemináriumot. Ezt a vállalkozóknak, vezetőknek, menedzsereknek szóló programot terveink szerint a következő évben is folytatjuk.

A Türr István Képző és Kutató Intézettel (TKKI) együttműködésben 2012–2014 között zajlott határon átívelő fejlesztési projekt záróeseményei 2014 tavaszán voltak. A cél az elméleti és gyakorlati kutatásmódszertan tapasztalatainak átadása volt olyan erdélyi fiatal pályakezdő diplomások számára, akik érdeklődnek a szak- és felnőttképzés területén alkalmazható kutatási módszertanok iránt. Ezt az együttműködést 2014 őszén egy székelyföldi szolgáltató központ létrehozásával folytattuk, amelynek programja 2015-ben kutatási és képzési tevékenységekkel indul.

 

Szakmai fórumokon való részvétel, műhelymunkák

Egyesületünk 2012 óta tagja azEurópai Katolikus Felnőttképzési Szövetségnek (FEECA). A 2014 tavaszán tartott találkozó témája a család, családkép és családi helyzetek Európában volt. Ennek keretében a Pro Educatione műhelymunkát vezetett, amelyhez az egyházmegyei Családpasztorációs Központ és a Caritas Vidékfejlesztés munkatársai járultak hozzá szakmai tudásukkal és tapasztalataikkal.

A Sapientia Egyetem, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal együttműködésben, évente szervez médiakonferenciát, amely az új médiának a gyermekekre és fiatalokra gyakorolt hatását vitatja meg. A Pro Educatione kerekasztal-beszélgetést szervezett Csík­somlyón, amelyben arról beszélgettünk a meghívottakkal, hogy miként lehet az új média eszközeit, az általuk felkínált lehetőségeket a felnőttképzésben, pontosabban a szülők képzésében, a szülői kompetenciák fejlesztésében felhasználni, a felnőttkori tanulás segítése, megkönnyítése céljából.

A németországi Renovabis szervezet éves konferenciája idén a média és egyház viszonyát választotta központi témául. A Pro Educatione Egyesület operatív munkacsoportja abban a szekcióban vállalt nyilvános prezentációt, amely a társadalom megszólításában, a különféle társadalmi csoportok elérésében újszerű, hasznosnak, illetve előnyösnek bizonyuló médiacsatornákat és -eszközöket mutatta be.

 

Szakmai kapcsolatok bővítése, megerősítése

E területen egyesületünk 2014-ben egyrészt a potenciális új tagszervezetek vonzása és hálózati bekapcsolása terén tett lépéseket, ugyanakkor helyi szakmai szereplők felé is nyitott.

A Romániai Bibliodráma Egyesülettel, amely ernyőszervezetünk belső tagjává vált, egymás kölcsönös segítésére törekedtünk az év folyamán.

A székelyudvarhelyi Élő Szövet Alapítvány – többek között – a tangazdaságok mint tanuló terek kérdéskörével is foglalkozik. Az alapítvánnyal közös fórumnak adott lehetőséget két kerekasztal-beszélgetés a Tusványos Nyári Szabadegyetemen.

A non-formális oktatás hete keretében szervezett szakmai kerekasztalt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, amelyre meghívta a Pro Educatione Egyesület képviselőit is.

Szervezetünk másodszor volt a magyarországi Faludi Ferenc Akadémia amatőr filmszemléjének és fotópályázatának erdélyi partnere. A pályázat lehetőségét Erdélyben is népszerűsítettük, ugyanakkor jelen voltunk a filmszemlén, és a Pro Educatione különdíjat osztottuk ki egy, a versenybe benevezett filmnek. Ezt a díjat Moldovai Katalin Szezon után című filmje kapta.

 

Hálózati találkozók

Az év első hálózati találkozója – a csapatépítés jegyében – egy közös hálózati tanulási projekt kidolgozására irányult. Fő témája a tudatos felnőttek képzése volt, ezen belül 3 területen dolgozott ki tevékenységi tervet: hálózati tagszervezetek munkatársainak továbbképzése, kínálatok a különböző társadalmi csoportok bevonására, valamint a tagszervezetek munkatársainak és önkénteseinek továbbképzése. Ez a találkozó nagyon jó eszköznek bizonyult néhány hálózati cél újbóli megfogalmazására, a tagszervezetek nézeteinek egyeztetésére, újabb együttműködési felületek keresésére. Tekintve a forrásszerzés elhúzódott folyamatát, a projekt gyakorlati megvalósítására 2015-ben kerül sor.

2014-ben egy rendkívüli elnökségi ülést is tartott a Pro Educatione vezetősége, amelyben stratégiai továbbtervezés zajlott, a hálózat középtávú terveinek újragondolására, működési területek és prioritások megjelölésére került sor.

A 2014-es második (őszi) hálózati találkozó a célcsoportok elérése és a velük való munka különféle kérdéseivel foglalkozott. A gyakorlati foglalkozásokon a tagszervezetek a tapasztalt kihívásokat és nehézségeket osztották meg egymással, valamint azokról a potenciális eszközökről és lehetőségekről beszéltek, amelyek által a célcsoportok elérése könnyebbé, rugalmasabbá tehető.

 

 

A Pro Educatione Egyesület operatív munkacsoportja