Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 19. szám, 2015. május 10.

Fának lenni erdőben, erdő szélén, vagy magányosan egy domb oldalán – gyümölcsöt adó vagy „csak” koronát, árnyékot adó faként élünk. Nemcsak a gyümölcsök, de a levelek is néha időnap előtt lehullnak, még zöld hajtásként…

Mindannyian ki vagyunk téve a természet törvényének, szélnek, viharnak, esőnek, fagynak. Nézem a fákat az út mentén… Sokan így értékelik az életüket: életet, gyermeket – gyümölcsöt adni. Van, akinek ez nem fontos, mint ahogy az a fa is tökéletes fa, amelyik „csak” árnyékot adott.

Amelyik gyümölcsöt terem, annak nyilván számolnia kell azzal, hogy „megtépázzák”, leszedik gyümölcseit. Annak a koronája is több „szenvedésnek” van kitéve.

Az a fa, amelyik nem termett gyümölcsöt, csendben, érintetlenül, problémamentesen, mindentől „függetlenül” létezett egész nyáron, és talán kicsit csalódottan néznek rá az emberek, de ez a fának mellékes. Rábízza magát minden évben egy „felső” erőre…

Panoráma

Fotó: Dezső LászlóAz 1990 utáni pünkösdi búcsúk történetében ő az első, akit immár második alkalommal kértek fel az ünnepi szentmise szónokának az erdélyi ferencesek. 

A főpásztor az 1995-ös pünkösdi búcsún Jakab Gábornak, lapunk akkori főszerkesztőjének adott interjújában a zarándoklat jelentőségéről így nyilatkozott: „Az emberek valahová zarándoklásának ősrégi múltja van. Kezdjük Ábrahám atyánkkal. »Az Úr szólott hozzá: Hagyd el szülőföldedet, s vonulj ki arra a helyre, amelyet majd mutatok neked.« A zarándoklat mindig azt jelentette és ma is azt jelenti, hogy kiemelkedünk egy időre a hétköznapi szürkeségből. Szándékunk egyértelmű: szeretnénk egy olyan ismeretlen, szokatlan helyen lenni, bizonyos ideig időzni, ahol szinte kézzelfoghatóan megjelenik az isteni Gondviselés, amely helyet megjelölt (megpecsételt) az »isteni«. Szeretnénk mintegy élményszerűen érzékelni Isten közelségét, illetve valamit abból a »túlvilágból«, amelyre földi életünk során valamennyien készülünk. Úgyhogy a zarándoklatnak, ilyen szempontból legalábbis, olyan szerepe van, mint napjaink sorában a vasárnapnak. Hat szürke hétköznap után a vasárnap hétről hétre kiemel a megszokottságból. Minden földi vasárnap mintegy előíze annak a földöntúli örök vasárnapnak, annak a bizonyos »nyolcadik napnak«, amelyről a misztikusok s nem utolsósorban a keresztény apokaliptika szólnak.”

Panoráma

Püspökké szentelésének 25. évfordulóját ünnepelte Jakubinyi György érsek 

A gyulafehérvári székesegyházban, április 29-én hálaadó szentmise keretében együtt ünnepeltek a jelen levő papok és hívek Jakubinyi György érsekkel, s nemcsak megemlékeztek, hanem hálát is adtak az ezelőtt 25 évvel Csíksomlyón történt püspökszentelésért. Az eseményre a gyulafehérvári egyházmegye segédpüspöke, számos pap és zarándok hívő érkezett Erdély tájairól. A jubiláló főpásztor a hálaadó szentmise keretében elmondott szentbeszédében kitért a nap ünnepeltjének, Sziénai Szent Katalin egyháztanítónak az életpéldájára, majd pedig a hivatás kegyelméről elmélkedett. A hivatás Isten ajándéka, a feladat, a küldetés pedig nem öncélú. A jelenlevőket arra biztatta a jézusi mondás alapján, hogy ne feledkezzenek meg szüntelenül imádkozni hivatásokért, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Mt 9,37–38).

Panoráma

Taizé a francia-gall kereszténység bölcsőjének, Lyonnak a közelében található, másfelől pedig a francia és európai egyházi megújulás centruma, a ciszterci Cluny is közel fekszik. E szent helyek így egymást erősítik. A taizéi közösség nemzetközi ökumenikus szerzetesközösség, amelyet a svájci születésű Roger Schütz (Roger testvér) a bur­gundiai Taizében (Franciaország) 1940-ben alapított. A közösség vezetője 2005 augusztusától a stuttgarti születésű Alois testvér. Az ökumenikus közösség 2015-ben háromszoros jubileumot ünnepel. Roger testvér – az alapító – születésének századik, halálának tizedik és a közösség alapításának hetvenötödik évfordulója lesz. E hármas jubileum jegyében a bizalom világméretű zarándokútját járó Taizéi Közösség egész évben várja a látogatókat és a zarándokokat.

Panoráma

Kolozs megyét a Szűzanya pártfogásába ajánlották 

A Kolozs Megyei Tanács április 30-i ülésén a tanácsosok egyenhangúan fogadták el, hogy a Szűzanya legyen a megye védőszentje.

Már a Mária-ünnepek nagy száma is kifejezi azt a szeretetteljes és hálatelt nagyrabecsülést, amellyel a kereszténység s a történelmi egyházak fordulnak a Szűzanya felé. Még a protestáns Hiszekegy is tételesen kimondja: „…születék Szűz Máriától”.

Panoráma

Marosvásárhelyen, április 20-án egy 37 személyes autóbusz percek alatt megtelt mosolygós, kíváncsi, nyitott lelkű, Márián keresztül Istent kereső zarándokkal. A mosolyok mögött sebeket is hordozó zarándokok mindenike abban a reményben indult útnak, hogy a Mária-jelenésekről híressé vált boszniai Medzsugorjéban hite megerősödik. Ebben segített minden pillanatban jó pásztorként Hajlák Attila-István, a zarándoklat megálmodója, szervezője, lebonyolítója.

Panoráma

Az önátadásról szóló első tematikus évben Hitmélyítő címmel indult hosszú lelkigyakorlat a szatmári egyházmegye számos plébániáján, a püspökség által kiadott segédanyagra építve. Csoportok alakultak, amelyek tagjai időről időre találkoznak, és együtt hatolnak egyre mélyebbre személyes hitéletükbe. Az egyházmegye pasztorális irodái tartják a csoportok vezetőivel a kapcsolatot, és meghatározott időközönként visszaigazolást, tapasztalatcserét, véleményt kérnek. Április közepén Nagybányán és Máramarosszigeten, valamint Szatmárnémetiben és Nagykárolyban tartottak egyeztető találkozókat, amelyeken szóba került a következő két év közös tervezése is.

Panoráma

Fotó: Albert LeventeA sepsiszentgyörgyi  székhelyű Arany­liliom cserkészotthon udvarán május 2-án a 014. számú dr. Kovács Sándor cserkészcsapat negyed évszázados emlékünnepségére gyűltek össze a meghívottak, a körzet cserkészcsapatainak vezetői és cserkészei, valamint több cserkészszülő. Megemlékeztek a csapatalapító Gaál Sándor parancsokról, aki a 014-es csapat mellett tizenhét évig vezette a többek közt általa is újraindított cserkészmozgalmat, amely szintén idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.

Panoráma

Kétszázötven év után érkeztek haza Csíksomlyóra a Szűzanya életéről szóló misztériumjátékok. Az eredeti csíksomlyói ferences iskoladrámák alapján összeállított, magyar nyelvű liturgikus előadásokat gödöllői és piliscsabai előadók a kegytemplomban mutatták be április 26-án, húsvét negyedik vasárnapján.

Amikor meghirdették az 500 éves kegyszobor előtt tisztelgő jubileumi évet, akkor ötletként felmerült: újra elhívják a piliscsabai színtársulatot, hogy bemutassanak egy-egy részletet azokból a kincsekből, amelyek ott lapulnak a csíksomlyói ferences kolostor könyvtárában. „Csíksomlyó nemcsak a hitnek, hanem a kultúrának is az őrzője volt, és ezeket a kincseket közkinccsé kell tenni. Így kelt életre ezen az ünnepen a történelemnek egy kis részlete” – válaszolta kérdésünkre Urbán Erik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója.

Panoráma

A csíksomlyói pünkösdi búcsú programja:

• Május 22., péntek – este 7 órakor nyitó szentmise, utána egész éjszakán át tartó virrasztás a kegytemplomban

• Május 23., szombat – szentmisék a kegytemplomban: reggel 7-kor, 8-kor és este 7 órakor

Május 23., szombat – fél 1-kor ünnepi szentmise a Hár­mashalom oltárnál a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, amelyet a Duna Televízió és Mária Rádió élőben közvetít; este 7 órakor szentmise a kegytemplomban. Jakubinyi György érsek az ünnepi búcsús szentmise végén a Mária-év alkalmából, a Szentszék megbízásából, teljes búcsúval járó pápai áldásban részesíti a híveket.

Panoráma

A kézdi-orbai főesperességi hivatal és Olosz Gergely idén is megszervezik a már hagyományossá vált felsőháromszéki gyalogos zarándoklatot a csíksomlyói búcsúra, amelynek mottója ez alkalommal: „Oltalmad alá futunk”.

A zarándoklat programja:

Panoráma

A férjeknek, illetve a feleségeknek tartott hétvége után a Gyulafehérvári Egyházmegye Családpasztorációs központja újabb hasznos és érdekes programot szervezett, ezúttal házaspároknak. A meghívott előadók, a budapesti Családok Jézusban közösséghez tartozó Gorove László és Kriszta saját, harminchárom éves házasságukból, illetve tizennyolc éves jegyesoktatói, közösségvezetői tapasztalatukból kiindulva adtak útmutatást arra, hogyan lehet fejleszteni a házastársi kapcsolat alapjait, a felek közti kommunikációt. A marosvásárhelyi Bod Péter Diakóniai Központban április 17–19. között megtartott hétvégén a harminchárom részt vevő pár előadásokban, páros beszélgetésekben vizsgálhatta meg a házasságukat tartó hét legfontosabb oszlopot, azok épségét vagy hiányosságait.

Egy falat a léleknek
  • Jézus elrejtőzik azok elől, akik királlyá akarják tenni őt. Elutasítja azt az embert is, aki öröklési osztozkodáshoz kéri az ő segítségét.
  • Jézus, aki azért jött, hogy elvágja azon gyökereket, amelyek a dolgokhoz kötnek és azok rabjává tesznek, nem fog támogatni bennünket ugyanazon kérdésekben. Mert „csak egy a szükséges…” (Lk 10,42).
  • És mégis, az örök Ige megjelenhet és meg is akar jelenni minden földi kérdésben, de csak azzal a feltétellel, hogy azokban őt keressük. Így tehát az emberi kérdések átalakulnak Krisztusban.

Útjelző

Mária iskolájában 118/1.

Jessze Sarja (Iz 4,2), aki után vágytak a népek, a szokásos szertartások mellett vette föl nevét. A pergamenpapír-darabkáról, melyet a pap a ráírt névvel a kicsi leányka mellére helyezett, végre fölragyoghatott a név, a Megváltó neve után a legszebb és legvártabb: Mária! Lényéről, jöveteléről hírt vettek az évezredek, a választottak, de neve most hangzott el – Isten sugallatából – itt, a földön először.

Pitypang

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezzük az egyházmegyei ministránstáborokat külön fiúknak és lányoknak a Gyulafehérvári Főegyházmegyében. A tavaly 85 fiú és 50 lány ministráns vett részt a ministránslelkészség által szervezett programokon.

Elsősorban azokat a fiúkat és lányokat várjuk, akikben már felismerhető vagy sejthető a papi vagy szerzetesi hivatás ajándéka, és/vagy akik a helyi, egyházközségi ministránscso­port vezetői. A táborokat papok, szerzetesek, gyakorlati éves kispapok és elkötelezett világi fiatalok vezetik. (A tavaly 6 pap, 4 szerzetesnővér, 2 kispap és 17 önkéntes ifjúsági munkatárs segített.) Az ő tanúságtételük, barátságuk által szeretnénk megéreztetni az Istennek szentelt élet teljességét és szépségét.

Hírek, hirdetések

Salkaházi Boldog Sára emléknapja Kolozsváron

Salkaházi Boldog Sára vértanú, szociális testvér emléknapja alkalmából a kolozsvári Szent Mihály-templomban május 12-én 5 órakor kezdődő megemlékező ünnepség keretében leleplezik Valovics László festőművész Salkaházi Boldog Sáráról készített portréját. A megemlékezésre és az azt 6 órakor követő szentmisére a szociális testvérek szeretettel várják Boldog Sára testvér tisztelőit és mindazokat, akik az ő közbenjárását szeretnék kérni a ma üldözött ártatlanokért, keresztényekért. (SZTT)