Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 19. szám, 2013. május 12.

Vezércikk

A családpasztoráció kifejezés családi lelkipásztorkodást, a család lelkipásztori gondozását jelenti. A családpasztoráció fontossága egyre gyakrabban jelenik meg egyházi dokumentumokban. A II. vatikáni zsinat okmányaiban harmincszor szerepel. Mint szakszó a VI. püspöki szinódus (1980) és az annak nyomán keletkezett Familiaris consortio (II. János Pál pápa apostoli buzdítása, 1981) megjelenése óta hasz­nálatos. 

A családpasztoráció a házasság szentségére épülő keresztény családeszmény támogatását jelenti. Olyan széles körű pasztorális tevékenységet értünk rajta, amelynek fókuszban a házaspár és azok gyermekei állnak. A cél a szeretet megtalálása, fenntartása, a szeretet sokszor fájdalmakkal és küzdelmekkel együtt járó folyamatainak támogatása. Közös úton járást jelent egészen a halálig. Közösen megélt életet, élethosszig tartó egymáshoz kapcsolódást és kapcsolatot, amelyben a legkülönlegesebb adományok a dialógus, vágyaink, érzéseink, céljaink egymással való rendszeres megosztása, az egyetértés, a megbocsájtás, egymás elfogadása, támogatása és segítése, felelősségvállalás egymásért, a gyermekek világra segítése és nevelése. A családpasztoráció Jézus és egyháza melletti elköteleződést jelent, amely őszinte, természetes, emberi és baráti kapcsolatok hálójában bontakozik ki. „Hivatalosan” család-munkacsoportban (magcsoportban) sajátos karizmákkal, talentumokkal, egyszerű emberi adottságokkal jelen levő és szolgáló házaspárok, papok, szerzetesek összefogása, összehangolt szolgálata. „Együttlélegzés” és együtt munkálkodás az egyházmegyével, a püspökökkel, elöljáróikkal.

Panoráma


Szent László királyunk, Istennek szolgája,

Krisztus híveinek hű oltalmazója.

Romlott magyarságnak mennyben szószólója és orvoslója. 

A Festum Varadinum záróünnepségére, április 28-ra hívek tömege zarándokolt Nagyváradra. Az egész megyéből és Magyarországról is sereglettek a katolikusok, magyarok, szlovákok, románok, de jöttek református, evangélikus, baptista lelkészek is a hívekkel, és így a nagy barokk bazilika kicsinek bizonyult. A kereszttel és a Szűzanya zászlójával vonultak be, az oltárig mentek térdet hajtani. Fodor József általános helynök a váradi egyházmegye történetéből idézett érdekes adatokat. Mise előtt az ünneplő sokaság énekelt. Aki Szent László királyt ünnepelni jött, nem bánta meg. Az ünnepélyes szentmisén felcsendült a bazilika kórusának éneke dr. Kristófi János vezényletével, Mozart Missa Brevis Kyrie eleisonja, a Gloria in excelsis Deo, és e magasztos hangok a lelkeket mennyei magasságokba repítették. A homíliát dr. Kovács F. Zsolt irodavezető mondta, beszélt Szent László erényeiről és személyiségéről. Vajon hol találhatjuk meg az igazi Szent László királyt? A történelmi leírásokban, a festők, szobrászművészek alkotásaiban, a szentek életéről lejegyzett írásokban? Úgy kell a váradiaknak felnézniük rá, mint városalapítóra, mint az egyház és közösség építőjére, mint igazi hadvezérre, és ugyanakkor mint a templom sötétségében népéért, családjáért imádkozó keresztényre. Ezek mind-mind olyan erények, amelyekért tiszteletet érdemel, s nemcsak külsőségekben kell e tisztelet megnyilvánítani, nemcsak hivatkozni kell rá, nemcsak hagyományból kell őrizni az emlékét, hanem erényeit kell a szívbe vésni, ezeket a keresztény értékeket követni, ezek szerint élni, még ha nehéz is, ha számtalan akadály áll utunkba, s próbál eltántorítani a keskeny útról.

Panoráma

Harmadik közös tanulmányi napját tartotta meg a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara és a Psycho-Logos szakmai társaság április 26–27-én a kar dísztermében. A szervezők célja saját megfogalmazásuk szerint: katolikus pszichológusok, lelkigondozók és lelkipásztorok számára „olyan szakmai és kommunikációs fórum megalapozása, ahol együtt kereshetjük, miként segíthetünk a ma emberének keresztényként a pszichológia sajátos eszközeivel”.

Panoráma

Sorozatunkban a végzős kispapok mellett idén világi teológiai hallgatókat is bemutatunk. A Vasárnap kérdéseire most Pethő Krisztina válaszol. Riportalanyunk Kézdivásárhelyről érkezett a BBTE Római Katolikus Teológia Karára, amelynek III. éves hallgatója, vallástanárjelölt.

Miért választottad a teológia tanulását? Emellett más szakot is végeztél? Mit és miért pont azt?

Panoráma

A székelyek hagyománya, amelyet a háborús időszakokat kivéve évszázadokon át megszakítás nélkül gyakoroltak: a búcsújárás Csíksomlyóra a „Csudákkal jeleskedő segítő Mária” meglátására (Battyhány püspök). Úgy beidegződött a vallásos emberek tudatába a búcsújárás, mint a vándormadaraknak a költözés ideje: „Jön a pünkösd, menni kell a csíksomlyói fogadalmi búcsúra” – vallják. Mára nemcsak Erdély katolikusai zarándokolnak ide, hanem több százezren érkeznek a világ minden tájáról, zarándokként összegyűlve a Kis- és Nagysomlyó között lévő „bazilikába”, amelyet maga a jó Isten készített, ahol hittel, bűnbánó és imádságos lelkülettel összegyűlhet minden jóakaratú ember.

Panoráma

Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes a szentmise befejeztével bocsájtotta útra a kis máltai zarándokcsoportot, amely kilencedik alkalommal indult gyalog Csíksomlyóra a búcsúra. Oláh Dénes szavai ezek voltak: a békesség és boldogság útján vezessen titeket a mindenható, irgalmas Úr Isten; és Rafael angyal legyen kísérőtök utatokon, hogy békességben, egészségben és örömben térhessetek vissza otthonotokba.

Panoráma

Az Életfa Családsegítő Egyesület május 5–11. közt szervezte meg Kolozsváron a születés hetét. Az ünnepélyes megnyitót – nem véletlenül – éppen anyák napján tartották a Szent Mihály-templomban. Gondviselésszerűen, akár üzenetként, a szentmise keretében – amelyen sok édesanya vett részt gyermekével, gyermekeivel, többen az apuka kíséretében – egy kisgyermeket is keresztelt Kiss Endre segédlelkész. Kovács Sándor főesperes-plébános szívhez szóló üzenetét olvasta fel a celebráns. „Fő­­egyházmegyénkben, Erdély-szerte a keresztény családok jelentős része úgy él, hogy a családot, az anyát önmagában értéknek és a boldogság forrásának tartja. Ezek a családok – vallási hovatartozástól függetlenül – vonzó példát jelentenek környezetük számára, az egymásért hozott áldozatban, türelemben, megbocsátásban, a gyermek vállalásában és nevelésében, az idős családtagokról való gondoskodásban.” A születés hete nemes és szükséges rendezvény, mottója: „mert könny és vér ára a születésnek s minden újnak, mi tudjuk, asszonyok!” Akik kapcsolatban vannak a kisbabával, visszavonhatatlanul másak lesznek, mint azelőtt voltak. Az életük, ünnepeik és hétköznapjaik egy olyan folyamatosan alakuló és épülő világgá változik, amelyek minőségét alapvetően befolyásolja az a tudás, amely alapján döntéseiket meghozzák. A program abban szeretne segíteni, hogy ezek az információk elérhetőek, feldolgozhatóak legyenek, és segítsék a legmegfelelőbb egyéni döntés megszületését – hangsúlyozták a szervezők.

Panoráma

XVI. Benedek pápa ezt az évet a hit évének nyilvánította. A hit isteni erény, amely már az Ószövetségben az örök boldogság elnyerésének feltételeként szerepel. Az Újszövetségben pedig maga az Úr Jézus Krisztus félreérthetetlenül mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik” (Mk 16,16). Az Úr Jézus Krisztus ezeket is mondta: „Ha valaki követni akar, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, az megmenti életét. Mit ér az embernek, hogy megszerzi a világot, ha a lélek kárát vallja? (Mk 9,34).

Panoráma

Kinevezés

A kinevezésemről Takó István egyetemi lelkész döntött, egyeztetve az elődömmel, Györgypál Enikővel. Ezt megelőzően három évet töltöttem Kolozsváron, ahol a lelkészség életében aktív tag, az egyik közösség vezetője voltam. Egy évet Kolozsváron kívül töltöttem, de folyamatosan kapcsolatban maradtam az itthoniakkal. Egy adott ponton megkeresett Takó István, hogy rám gondolt a pasztorálasszisztensi feladatok betöltése kapcsán. Volt már közös tapasztalatunk, dolgoztunk együtt, és talán láttak bennem valamit, ami alkalmassá tett a feladat betöltésére.

Kitekintő

Május második napjától a történelem során első alkalommal a Vatikán egy nyugalomba vonult pápának és egy szolgálatban levő pápának nyújt otthont. A helikopter valamivel 5 óra előtt ért földet a helikopter téren. Az emeritus pápát bíborosok és püspökök csoportja fogadta Angelo Sodano bíborossal, a bíborosi testület dékánjával az élen. A várakozók között ott volt Tarcisio Bertone bíboros államtitkár és Dominique Mamberti érsek. Számos szeminarista is megjelent az emeritus pápa köszöntésére és videokamerával megörökítette a pillanatot, amikor a helikopter földet ért. Ferenc pápa elődjét, a 86. éves XVI. Benedeket azon kolostor mellett várta, melyben kialakították a nyugalmazott pápa új lakosztályát. Az emeritus pápa megérkezése után mindketten elvonultak a kolostor kápolnájába „egy rövid imára”, mondotta Federico Lombardi, a Vatikán szóvivője.

Kitekintő

Az író dédunokája tartott előadást Tihanyban 

A 150 éve született Gárdonyi Gézáról beszélt Keller Péter, az író dédunokája a Tetőtéri esték április 26-i rendezvényén a Tihanyi Bencés Apátságban. Az előadó mérnökember, bencés öregdiák, aki dédapja tisztelete jegyében kutatja jeles rokona munkásságát, és immár több mint tíz éve járja az országot, hogy megismertesse alkotó ősét a nagyközönséggel, felmutatva azt a meleg, őszinte és tiszta lelkiséget, amely Gárdonyit jellemezte. Erről az irodalomtörténet eddig nem sokat beszélt, viszont számos negatív, megalapozatlan kritika, értékítélet hangzott el személyével kapcsolatban.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Beke Antal. Baróton született 1838. január 19-én. A gimná­ziu­mot Udvarhelyen, a Teológiát Bécsben végezte mint a Paz­ma­neum növendéke. 1860. június 3-án szentelték pappá. Brassóban volt hitoktató, majd Gyulafehérváron teológiai tanár, püspöki titkár, a Batthyaneum könyvtárosa, kanonok. Nagy történész. Az egyházmegye rendkívül sokat köszönhet történelmi munkásságának. Kinyomtatott művei mai napig használatosak. Meghalt 1913. május 9-én. Sírja a székesegyház kriptájában van.

Fészekmeleg

Bíró László püspök homíliája 

A székelyföldi családok összefogásának tizedik évfordulóját ünnepeltük. Szép útravalót ad számunkra a Szentírás: az efezusi levélből (3,14) vett részlet, ahol Pál apostol az imádás gesztusát említi föl. „Testvéreim, meghajtom térdemet az Atya előtt, tőle származik minden közösség az égben és a földön”. Szoktunk térdet hajtani, de már kevésbé szoktunk utánagondolni, mit teszünk ilyenkor. Az imádás gesztusa ez: „Ő az Úr, én a kicsi vagyok”. Ez a gesztus mindig arra emlékeztet, hogy hozzá igazítjuk az életünket. Az ősszülők is hallgattak, de nem mindig Istenre. Aki őszintén meghajtja a térdét Isten, az Atya előtt, akitől minden közösség származik, az nem szédeleg jobbra-balra.

Fészekmeleg

Április 20-án jubileumi családnapot ünnepelt a gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja. A szé­­kely­udvarhelyi Rákóczi Centerben megszervezett rendezvényen több mint kétszáz család vett részt az egyházmegye különböző régióiból. Az ünnep mottója: Hit + család = mennyország.

Az egybegyűltek Tamás József segédpüspök gondolatait hallhatták a hitről, családról, mennyországról, majd filmvetítésre került sor, amely bemutatta a Családpasztorációs Központ tízéves történetét. A családnap fő meghívottja Bíró László, a magyar Katolikus Püspöki Kar családreferens püspöke, előadást tartott A családról a hit évében a milánói világtalálkozó után címmel. Arra buzdította a résztvevőket, hogy éljék meg a család evangéliumát: az Isten előtt megkötött minden házasság örömhír. Előadását a marosvásárhelyi Tekse házaspár megható tanúságtétele követte.

Egy falat a léleknek

• Az igazi, valódi élet az örök élet, amely nem csupán a halál utáni élet, és amelyet a testi halál nem vehet el. Ez az élet olyan, amelyet semmi és senki sem pusztíthat el.

• „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19b) „Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.” (Jn 11,25b) „Él”, azaz megtalálta, megragadta a valódi, teljes elpusztíthatatlan életet.

• Hogyan lehetséges ez? A megismerés által. Felismeri, megismeri az igazi életet, közösségre lép vele, egyesül vele. Isten az ő fiában tárja fel az ő igazi arcát, a Szentlélekben.

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 7. rész) 

Gyermekkoromban láttam egy megrázó filmet. A magyar jobbágycsaládok nyomorát mutatta be az uradalmi birtokon. A mulató gróf elitta, táncolta és kártyázta minden vagyonát. Ehhez a pénz egy részét a jobbágyok keresetéből is levonta. Karácsony táján tűz ütött ki a faluban, a jobbágyok vagyona is megsemmisült. Földönfutók lettek. Éhínség tört ki. Végső elkeseredésükben elmentek és kérték a grófot, hogy segítsen rajtuk, visszadolgozzák. A részeg gróf azonban elkergette őket. Nagy nyomorúságukban éjszaka feltörték a nagy raktárt, és elvittek belőle a terményt. Helyesen jártak-e el? Igen.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A kommunikációra épül a sajtó, a média világa: hírközlés, tájékoztatás, információ az alapegységek. De kommunikációra épül minden emberi kapcsolat is: üzenetre, üzenetközvetítésre, kapcsolatteremtésre, beszélgetésre. A keresztény kommunikáció lényeges vonása pedig az, hogy személyes, szemben a mai média tömeges és tömegesítő jellegével. Jézus nem az arctalan tömeget szólítja meg és szólítja fel, hanem az egyéneket, akiket megtérítve, felrázva aztán közösséget akar kovácsolni. Követője, Szent Pál apostol is beszélgetett az emberekkel, megszólított, és bevont a tevékenységbe embereket, valamint levélben üzent, írta meg gondolatait a távol élőkhöz, a testvérek közösségeinek, így kereste fel azokat a közösségeket, amelyeket maga alakított az evangélium által.

Pitypang

A szentegyházi Gyermek­filharmónia a jó Isten egyszeri, több szólamban és nyelven éneklő, jókedvű kis hadserege, melynek különös karizmával és erős személyiséggel rendelkező karnagya, Haáz Sándor zenetanár egész életét erre tette fel. Mert találkozott a szemvillanással is kormányzó, jó pedagógiai érzékkel rendelkező, örökölt kincseinket féltve őrző talentum a lelkes, hosszú próbákat is kibíró, világot megismerni akaró fiatalok lendületével. A kettő együtt hozta létre azt a csodát, mely Székelyföldtől Strasbourgig, a magyar országháztól Rodostóig élőben ragyogtatja meg a székely nép zenei és folklórkincsének szépségét.

Hírek, hirdetések

Újraélesztik a gyalogos zarándoklatot Felső-Háromszéken

Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú mottója: Boldog vagy, mert hittél (Lk 1,45). A búcsú 446. alkalma buzdította arra a háromszéki egyházközségeket (a kézdi-orbai főesperességi hivatal és Olosz Gergely szenátor szervezésében), hogy az 1948-ban betiltott gyalogos zarándoklatot újraélesszék Felső-Háromszéken. A zarándokokat a szervezők arra kérik, az útra vigyenek magukkal megfelelő lábbelit és zoknit, valamint váltócipőt és váltóruhát, esőkabátot vagy esőernyőt, hálózsákot és izolírt vagy pokrócot, tisztálkodási felszerelést. Az ebéd, vacsora és reggeli biztosítva van, ezenfelül mindenki saját belátása szerint szendvicset, vizet vigyen magával. A csomagok szállítása biztosítva. A zarándoklat programja: reggel fél hatkor szentmise a kantai templomban, majd a búcsúsok megáldása a főesperes által, utána indulás. Kantába várják Gelence, Szentkatolna, Csernáton, Torja és Ozsdola zarándokait. Szentléleken a Szent István-szobornál csatlakoznak Kézdiszentlélek, Kézdiszentkereszt, Bélafalva, Kurtapatak, Esztelnek, Csomortán, Kézdialmás, Lemhény és Bereck zarándokcsoportjai. A visszautazás a településekre buszokkal történik. Jelentkezni a helyi plébánosnál lehet május 12-ig. (Hölgyes Pál-Zsolt)