Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 19. szám, 2012. május 6.

Aktuális

A tanítvány egyik jellegzetességével, a buzgóság témájával foglalkozunk most. Le kell szögeznünk, hogy az a hívő keresztény, akinek életében nincs jelen a buzgalom, csak névleg keresztény, a valóságban nem az. Vallásos, de nem Krisztust követő tanítvány. A tanítványság nemcsak abban áll, hogy templomba jár valaki, közbe-közbe imádkozik, talán még gyónik és áldozik is. Ezek elengedhetetlenek, de nem elegendőek, ha nincsenek hatással a mindennapi életre.

Isten mindenkit meghatározott céllal teremtett, meghatározott korban, környezetben és családban. A cél mindenkinek ugyanaz: eljutni az üdvösségre. A hogyan mindenki esetében más, mert feladatait ott és akkor kell teljesítenie, ahol él: egy meghatározott korban, környezetben és családban.

Mit jelent ez? Itt és most élünk. A világ folyásával kapcsolatban nekünk mi a feladatunk? Nem akkor, ha európai parlamenti képviselők lennénk, ha mi lennénk valamelyik nagyhatalom elnöke, világszervezet vezetője, hanem nekünk itt, most, Erdélyben élő embereknek… Nem vehetünk részt békefenntartóként egy-egy háborús övezetben, nem dönthetünk békéről, jólétről, igazságos törvényekről, hiszen ehhez nincs hatalmunk. De van feladatunk a világban! Szoktunk-e tudatosan imádkozni azokért, akik ilyen döntéseket képesek hozni? Vajon a szülők gondolnak arra, hogy gyermekeiket ne csak maguknak, hanem a közösségnek is neveljék?

Panoráma

Mivel évről évre bővül a Szent György Napok amúgy is gazdag, színes skálán mozgó rendezvénykínálata, talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az erdélyi városnapok közül a legrangosabbak közé tartozik. Ilyenkor hazajönnek a városból elszármazottak, jó kimenni a város forgatagába, ahol rég nem látott ismerősökkel, jó barátokkal lehet találkozni. Sepsiszentgyörgyre látogatnak, megtisztelnek közismert előadóművészek, zenészek, táncosok, mesemondók, irodalmárok, a kultúra és a művészetek jeles személyiségei, a népművészetek míves al­kotói.

Örvendetes, hogy a városünnep nyitókoncertjét idén is a Krisztus király-templomban tartották meg április 22-én. Dávid György plébános a zsoltárost idézve köszöntötte az egybegyűlteket: „Amikor a keresztény közösség összegyűl, azt Isten dicsőítésével, hálaadással szokta kezdeni”, hisz ha az Úr nem építi a várost, az építő hiába fárad. „A hálaadás az örömet megélő ember sajátja, egy ilyen együttlétet, még ha különbözőek is vagyunk, csakis ebben a szellemben érdemes megélni” – hangsúlyozta, és arra buzdított, hogy olyan várost teremtsünk, ahol nem a panasz, hanem egymás sikerei kerülnek a középpontba. A nyitó hangversenyen három ismert Bach-orgonaművet hallhattak a résztvevők Steffen Schlandtnak, a brassói Fekete templom orgonistájának előadásában, aki az est fénypontját jelentő Schubert-mise karmestere is volt.

Panoráma

A nagyváradi püspökség idén is egyházmegyei zarándoklatot szervez híveknek és papoknak május 6-án, vasárnap. Böcskei László püspök zarándoklatra buzdító szavai szerint „az elmúlt évben Szent László királyunk ünnepét a helyi hagyomány szerint húsvét V. vasárnapján már egyházmegyei zarándoklati napként élhettük át egyházmegyénk főtemplomában. Felemelő érzés volt a plébániákról érkező zarándokcsoportokat fogadni és a hívekkel együtt ünnepelni a szentmisét, amelyben szent királyunk közbenjárását kértük egyházmegyénkért és népünkért… Ezzel nemcsak őseink szép hagyományait ápoljuk, hanem hitünk megerősítésén fáradozunk, és másokat is a hit útjára vezethetünk. A zarándoklat alkalmával az ilyenkor felajánlott búcsúkban is részesülhetünk” – írja Böcskei püspök a zarándoklatot meghirdető körlevelében.

Panoráma

Április 23–25. között tartották meg az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének lelkigyakorlatos találkozóját Kolozsváron. A résztvevők 21 helységből érkeztek: Barótról, Bras­só-Bolonyából, Besztercéről, Csíkszeredából, Felsőbá­nyá­ról, Krasznabéltekről, Mar­git­tá­ról, Ma­ros­vá­sár­hely­ről, Nagy­károlyból, Nagyvá­rad­ról, Nyá­rád­re­me­té­ről, Pa­rajd­ról, Szatmárnémetiből, Szász­medgyes­ről, Szé­kely­ud­var­hely­ről, Szi­lágy­som­lyó­ról, Tas­nádról, Tusnádról, Te­mesvár­ról és Zilahról, valamint a vendéglátó kolozsváriak is szépen képviseltették magukat: szám szerint 69 vendég és 18 kolozsvári résztvevővel együtt töltötte e napokat 12 lelki vezető. Az eseményről következő lapszámunkban olvashatnak beszámolót.

Panoráma

Az Őrangyal program keretében Csíkszeredában április 25-én du. 4 órától az „őrangyalok” is megünnepelték a Föld napját. Az Őrangyal értelmükben és/vagy mozgásukban korlátozott és egészséges fiatalok programja. Ennek keretében havonta egy délután ezek az emberek megajándékozzák egymást idejükkel, adottságaikkal: kapcsolatot teremtenek, kommunikálnak, együtt vannak, és együtt dobban a szívük. Nem váltják meg a világot, de nyitottságukkal igyekeznek hozzájárulni ahhoz, hogy az szebb és jobb legyen. Találkozóikkor talán nem történnek csodák, de mélyen megérintheti a lelket egy-egy gyermek önfeledt nevetése, megnyílik egy közös ajtó a résztvevőknek, s a sajátos nevelési igényűek is be tudnak lépni, megtapasztalják, hogy a lélek szárnyán, egymásért élve a korlátok megszűnnek.

Panoráma

Reizer Pál püspök halálának tizedik évfordulóján 

Két sír található a szatmárnémeti hídon túli római katolikus temetőben, amelyeken mindig van élő virág, és égő gyertyák hirdetik a krisztusi szeretet szakadatlan jelenlétét. Ez a két sír Reizer Pál püspök és Merk Mihály földi maradványainak nyugvóhelye. Nem csak évfordulók alkalmával, nem csak ünnepeken, mindig jelen van ezen a két síron a nem tudunk és nem is akarunk elfelejteni ragaszkodó üzenete. Ez azt jelentené, hogy őket mindenki szerette? – tamáskodik az erőtlen hit. Nem. Mint ahogy a nem mindenkinek megfelelni akaró emberek esetében lenni szokott, mint ahogy Jézus élete is példázza, a követők mellett a jellemes embernek ellenségei és vetélytársai, irigyei egyaránt voltak és vannak.

Panoráma

Ki ne hallott volna a bi­lo­ká­cióról, a stigmákról, a csodás gyógyulásokról, halott­feltámasztásról? Kit nem érdekel mindez? Szenzációra éhes az ember, azt hinnénk, csak a mai, pedig ez mindig így volt: nem véletlenül olvashatunk ilyen jelenségekről olyan kora középkori szentéletrajzokban is, amelyek pedig időben elég távol a mától íródtak. A különbség talán az, hogy az élet rendjébe természetesebben simult bele a természetfeletti, az isteni az emberit jobban átszőtte, erőteljesebben volt jelen.

Panoráma

Föld napja Máréfalván

Lesz-e bárka, mely megtelik majd minden égi és földi fénnyel? Visszatérnek-e madarak csőrükben oxigénnel? – Mezei András idézetével indította Sándor István, a Caritas Családsegítő Szolgálatának munkatársa a Föld napját április 23-án Máréfalván. A diákok árvácskával a kezükben érkeztek, az önkéntesek deszkát hoztak, míg az idősebb asszonyok a puliszkakeverőt vették pártfogásba.

Panoráma

Lelki nap Csíksomlyón

Évek óta hagyomány, hogy virágvasárnap előtti szombaton, amikor a világegyház az ifjúságra figyel, a sepsiszentgyörgyi 40-es számú Szent György cserkészcsapat és plébániai közösség, valamint a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia cserkészei és ministránscsoportja együtt tartanak lelki napot, együtt zarándokolnak a csíksomlyói Szűzanyához. Tavaly dr. Kerekes László szentszéki tanácsos, a Boldog Özséb templom plébánosa, csapatparancsnok a szentmise homíliájában beszélt a csapatszellemről, a cserkész közösségépítés hogyanjáról. Idén Szabó Lajos c. kanonok, esperes, szentszéki tanácsos, csapatparancsnok elsősorban azokért ajánlotta fel a szentmisét, akik nem imádkoznak, de a családtagokért, otthon maradt testvérekért, az egyházközségekért s azokért is, akik életútjuk állomásain egyre fáradtabbak és reménytelenebbek. Említette a sok tíz- és százezer zarándokot, aki az évtizedek folyamán ellátogatott a csíksomlyói Szűzanyához. Sok imameghallgatás történt, ezeket igazolja a hálából készült sok kis márványtábla. A Szent György csapat nevében Karácsony Csaba alparancsnok is helyezett el néhány éve ilyet, a Szűzanya oltalmába ajánlva a csapatot.

Panoráma

Bevezető a fény misztériumába

Jáki Teodóz megbetegedése miatt Bakó M. Hajnalka tartott Szőkefalván április 17-én lelkigyakorlatos előadást. A szervezők korábbi előadása nyomán és Mária iránti mélységes tiszteletét ismerve kérték fel erre. Az idő rövidsége miatt megelégedtek volna a márciusi előadás anyagának ismétlésével is, ám Bakó Hajnalka egészen új témát mutatott be, újszerű megközelítésből. Így vallott erről: Másodszor hívtak a szőkefalvi Fény Királynője-szentélybe. Eszembe jutott az ügyvéd, akinek csak egy ügye van, együgyű… Gondoltam, megvárom, amíg az égiek meghozzák a döntést a témáról és egyáltalán az odajutásomról. Nem várattak sokat, a Szentlélek súgott, a többit hihetetlen ügyességgel rendezték számomra: a Fény Királynője-szentélyben legyen a fény most a téma. Fény, amit minden nap tapasztalunk külső, fizikai világunkban, és a belső fény, amelyet lelkünkben élünk meg, valamint a kettő elválaszthatatlan harmóniája.

Panoráma

Körkérdésünkre érkezett az itt közreadott hozzászólás. Várjuk az olvasók véleményét is! 

„ég már a szekértábor is / remény sincs fölmentő seregre”
(Kányádi Sándor: Krónikás ének)

Panoráma

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Köz­pontja a tavalyi évhez hasonlóan idén is április 16–20. között szervezte meg az ani­mátorképzőt Sólyom­kőváron. A program elsődleges célja az volt, hogy olyan közösségi vezetőket képezzünk, akik a helyi plébános segítségével ifjúsági csoportot szerveznek és irányítanak. A résztvevők Tasnádszántóról, Tasnádról, Érmihályfalváról, Székelyhídról, Margittáról és Nagyváradról érkeztek.

Panoráma

Április 21-én zenével, tapssal, Isten dicséretével telt meg a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium díszterme. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség által szervezett Resurrexit Keresztény Ifjúsági Zenefesztivál keretében hét zenecsoport/együttes jött össze Erdély különböző részeiről, hogy együtt dicsérje Istent tehetségével, hangszereivel, örömével, színességével.

Egy falat a léleknek

• Úgy vagyok megteremtve, hogy képes vagyok az Istenre. Elég, ha csupán a bennem levő Isten utáni vágyra gondolok… Az Isten utáni vágy a szívembe van írva, mert Isten az, aki megteremtett. Tehát nem vagyok a magamé, hanem az Istené. Őérte vagyok megteremtve.

• Isten a bennem levő vágyat szüntelenül felébreszti és önmagához hív… Ami megdöbbentő, megrendítő, az az, hogy Isten valósággal szomjazza a velem való közösséget, együttlétet, az én közelségemet.

Útjelző

IV. parancsolat (12. rész) 

Mielőtt a címben megadott témára térnék, hadd szóljak azokhoz is, akinek nincsen gyermekük. Isten nem adott nekik gyermeket. Sok családban ma ez is nagy probléma. Egyesek még válóoknak is felhasználják. Ahogy a mondás tartja: „A nő két dologért mindenre képes: hogy legyen gyermeke, és hogy ne legyen gyermeke!” Szakorvosi vélemény, hogy aki első gyermekét erőszakkal elvetette, az nagyon valószínű, hogy egész életére meddő maradhat. Hiába szeretne később gyermekeket. Azokban a gyermektelen családokban, ahol a szülőknek tiszta a keze, nincs, amiért aggódjanak. Bármennyire is szeretnék a gyermeket, Isten tudja, hogy kinek ad és kinek miért nem ad. Ez az ő titka. Olyan világot élünk, hogy sokszor jobb is, ha egyeseknél nincsen gyermek a későbbi életük miatt. Viszont örökbefogadással pótolhatják!

Emlékezzünk régiekről

80 éve halt meg:

Van Mons Alfréd. Philippeville-ben (Belgiumban) született 1858. december 16-án. Tanulmányait Belgiumban végezte. Nem lehet tudni, hogyan kerülhetett az erdélyi egyházmegyébe. 1904. július 24-én szentelték pappá. Brassóban és Tordán volt káplán, Alsójárán, majd Tordatúron plébános. 1932. május 5-én halt meg.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A témáról olvasgatva, a mai híradásokat lapozgatva, az interneten körülnézve (és nem a mindenféle kommentárokat, csak az értelmes híreket figyelembe véve) elég sokszor végletekbe ütközöm: vak hit vagy teljes ateizmus és nihilizmus, azaz minden elutasítása. Előbbi mindent, bármit elhisz a babonáig elmenően, utóbbi semmit.

Minthogy a végletek sosem egészségesek, én az arany középutat keresem. Kételyeim támadnak olykor, meg is ijeszt sok minden: a végtelen, az örök gondolata például olyan hatalmas, hogy felfoghatatlan, ezért bizony félelmetes. Kicsinységemet látva félek ettől a mérhetetlen nagyságtól, és tudom azt is, jelentéktelen, értéktelen vagyok a végtelenre. Ilyenkor elborít a kétely. Félelmemben vergődök, és a környezetemben élők hasonló kételyei, nehézségei, nyomorúságai megrémítenek. Mert nem csak a rosszak szenvednek, hanem nálam jobb emberek is számtalan gonddal bajlódnak.

Pitypang

Hűségesen újra és újra eljönnek a vasárnapok, Isten hűségének jeleként; visszatérnek akkor is, ha úgy tűnik, mi nem vagyunk jelen; visszatérnek, hogy a húsvétban élhessünk, s a feltámadt Jézussal találkozhassunk. Az őskeresztények ezért ismételték: „nem élhetünk anélkül, hogy ne találkoznánk a feltámadt Jézussal”. A vasárnapra is alkalmazhatnánk a mai hasonlatot a szőlőtőről és a vesszőkről: a vasárnap a szőlőtő, a hét többi napjai pedig a vesszők. A hét napjai gyümölcs nélkül maradnak, ha nem kelti életre őket az a lelkület, melyet a vasárnapi liturgia hordoz. Megmaradni a vasárnapban, vagyis szívünkben őrizni mindazt, amit látunk, hallunk és megélünk a szent liturgiában, annyi, mint gyümölcsözőbbé tenni a rákövetkező napokat.

Hírek, hirdetések

Pasztorális napok a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

A hit éve témájában rendezi a Gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorális és szórványbizottsága a főegyházmegyei pasztorális napokat Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi Házban augusztus 27–29. (hétfő-kedd-szerda) között. A részletes programot és további információkat hamarosan közli a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Iroda (GYEPI). Érdeklődni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen vagy a 0753-869706-os telefonszámon lehet.