Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 18. szám, 2013. május 5.

Vezércikk

Életemnek volt olyan időszaka, amikor nem is tudtam mást elgondolni, mint hogy a család magától értődő dolog. Ma azonban egyre többször beleütközöm a valóságba: ami egyeseknek természetes, az másoknak kiváltság vagy kevés ideig megélt, röpke idealisztikus álom. Mindig eltűnődöm az isteni bölcsesség mérhetetlenségén, de ugyanakkor szerény egyszerűségén is: Jézus családba született. Nemcsak azért, hogy belesimuljon a korabeli zsidó (nem csak) társadalomba, hanem jelzésértékkel minden kor embere számára. A családban felnőtt istengyermek így közelebb kerül az emberhez. Az apához, az anyához. A mai vasárnap az anyákról emlékezünk meg, ezzel kapcsolatosan szeretném megosztani az olvasókkal néhány gondolatomat. Mária mint édesanya mindig is különös helyet foglalt el a katolikus (és nem csak) ember lelkében. Szinte gyakran olyan idealisztikus méreteket ölt alakja, hogy a ma édesanyái számára olyan ideál, amelyet csodálni lehet. Pedig nem ez a családba született Jézus elsődleges üzenete. Ha csak a gyermekség és a kiszolgáltatottság bájára gondolok, az emberi születés egyszerűségének szépségére, a gyerekvárás minden izgalmas tényére, akkor is ott látom Máriát, ott látom Jézust. Minden embernek a születés rácsodálkozás Istent teremtő, alkotó mivoltára, mely a maga egyszerűségében hordozója az új esély érzésének: az életet szemlélve. Öröm, hála forrása és alkalom arra, hogy erőt merítsünk. Mert családban élni jó, mert édesanyának lenni jó. Mária igenje, minden édesanya igenje, gondolom, ezeket az érzéseket hordozza magában. Jézus családba született, emberi, érthető, természetes környezetbe.

Panoráma

Nagy püspökünk, Márton Áron tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. A hit évében (2012. október 11–2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk Márton Árontól egy írást, egy gondolatsort, hogy ezáltal is – világító jelként – elkísérjen bennünket.

A hitet megvallani, megtartani és a hit szerint élni – ha az ember komolyan fogta fel –, sohasem volt könnyű, ma pedig nemcsak nehéz, hanem bizonyos értelemben merész vállalkozás is.

Panoráma

„Isten emberré lett, hogy az ember megistenüljön” – Szent Ireneusz egyházatyának e csodálatos és merész megfogalmazása rámutat emberségünk egyik legnagyobb ajándékára: Isten egy lett közülünk, hogy sorsunkban való osztozásával visszaemeljen a Szentháromság szeretetközösségébe. „Leszállt” közénk, hogy köztünk felnőve beavasson minket az isteni titkokba, kinyilatkoztassa nekünk az Atyát, és életáldozatával, majd a halálon való győzelmével visszaadja nekünk az életet, helyreállítsa az Isten és az ember közti kapcsolatot.

Panoráma

A vallásos könyvkiadás francia bizottsága április 24-én közzé tette munkájának eredményét, amelyet Lourdes-ban előzőleg bemutattak a püspököknek. A vallási kiadók és könyvesboltok képviselőiből álló és a Püspökkari Konferencia kommunikációs bizottságának egyik tagja által kísért bizottság arra törekszik, hogy érzékennyé tegye a püspököket arra a szerepre, amelyet játszhatnak ennek a könyvkiadás válsága által mélyen érintett részlegnek a támogatásában.

Panoráma

Kísérletek a kisebbségi csoportok inklúziójára a katolikus felnőttképzés terén 

E címmel tartottak tanulmányi napokat április 22–24. között a Salvator Konferenciaközpontban. Az erdélyi Pro Educatione Egyesület – Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat, valamint az Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetség, a FEECA (Europäische Föderation für katholische Erwachsenenbildung) által szervezett és a Renovabis segélyszervezett által támogatott rendezvény részvevőit köszöntve dr. Alois Becker, a FEECA elnöke kiemelte, hogy a szövetség a központtól földrajzilag legtávolabb lévő tagszervezet vendégeként Csíksomlyón először köti össze tanácskozását tanulmányi napokkal. Dr. Szakács F. Sándor, a Pro Educatione Egyesület ügyvezető igazgatója kiemelte: az örömhír korunknak megfelelő hirdetése érdekében elkötelezett felnőtteket kell megszólítani, képezni és erősíteni, olyan rétegét tehát, amely életét a keresztény értékeknek megfelelően rendezi be, aktív a társadalomban, a közjó érdekében dolgozik, és multiplikátorokként működik a legkülönfélébb területeken.

Panoráma

A szerzetesi életforma a zsinaton és ma 

A szerzetesi életforma rejtelmeibe és kihívásaiba nyerhettek betekintést a résztvevők a Katolikus Akadémia április 25-i előadásán a BBTE RK Teológia Karának dísztermében. Az est két meghívott előadója Révay Edit budapesti szerzetesnő, szociológus, a Szent Szív Társaság tagja és Orbán Szabolcs kolozsvári ferences főatya, erkölcsteológia tanár volt.

Panoráma

Minden évben bemutatkoznak a végzős, a szentelés előtt álló kispapok, jövendő papjaink. Az idén a világi teológushallgatók közül is megkértünk néhányat, meséljenek pályaválasztásukról, s hogy miért érezték úgy, nekik teológiát kell tanulniuk, sikerült-e hitoktatóként elhelyezkedni vagy milyen területen fogják a világban Isten országát építeni.

Kalamár Alíz vagyok. Vallásos családban nevelkedtem. Édesanyám hitoktató, édesapám egyszerű munkás és csodás szakács. Az érettségi után a teológia nagyon messze állt tőlem, úgy gondoltam, hogy ez nem nekem való. Kiskoromban úgy gondoltam, valami híres sztár leszek, akkor nem gondoltam, hogy a jó Istennek más tervei vannak velem. Matematika–informatika osztályt végeztem Csíkszeredában a Márton Áron Gimnáziumban, és első lépésként beiratkoztam közgazdaságtanra. A gondviselés játszott szerepet abban, hogy a szeptemberi iratkozáskor szüleim „beírattak” teológiára. Aztán eldöntöttem, hogy nem fogok járni a teológiára. Közeledett az évnyitó. A lányok a szobában készülődtek. Úgy döntöttem, elmegyek, megnézem, mi történik ott. Azóta oda járok, már ötödik éve. Az első szentmise a kápolnában és dr. Nóda Mózes akkori dékán bevezető beszéde eléggé hatottak rám. Meghívástörténetem ehhez a naphoz kapcso­lódik.

Panoráma

Takó István egyetemi lelkész beszél hivatásáról 

2003-ban szenteltek pappá Gyulafehérváron. Szentelés után öt évet Segesváron voltam segédlelkész. Ott elsősorban fiatalokkal, gyerekekkel foglalkoztam. Azt is mondhatnánk, hogy iskolalelkész voltam, mert többek között az iskolai hitoktatás volt a feladatom.

Amikor áthelyeztek, az volt bennem, hogy most el kell engednem azokat a feladatokat, amelyek szigorúan plébániához kötöttek (hittanórák, a gyerekek, idősek pasztorációja, különböző liturgikus szolgálatok), hogy csak egyetlen korosztályra összpontosítsak majd. Nem is csak egy korosztályra, hanem egy generáción belül is egy bizonyos rétegre. Ma már mindenki tanul ugyan valamit, de azért mégsem mindenki egyetemista. Nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel fogadtam a kinevezésem. Nem lehet erre előre felkészülni.

Panoráma

A nagyváradi Egyházmegyei Ifjúsági Központ harmadik alkalommal szervezte meg április 19–21. között a Hivatások hétvégéje címet viselő programot Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz (Mt 9,38) mottóval. A találkozóra Nagyváradról, Bélfenyérről, Tasnádról, Kárásztelekről, Mihályfalváról, Hegyköztóttelekről és Baromlakáról érkeztek olyan fiatalok, akik érdeklődnek a papi és a szerzetesi élet iránt. Az első délután ismerkedéssel indult, majd vacsora után a Szent Antal életét bemutató filmet tekinthették meg közösen a résztvevők. Másnap Köbli Tamás domonkos szerzetes két csodálatos előadást tartott a hivatásáról, a papi élet szépségéről. A hivatás vállalásával, a végleges „igen” kimondásával kapcsolatban elhangzott mondatát mélyen a szívükbe vésték a fiatalok: Nem kell félni, meg kell lépni! A szerzetes előadásai után a Szatmári házaspár (Ferenc és Teréz) arra mutatott rá, milyen nagy szükség van a papra a mai társadalomban. Az előadások után a résztvevők kiscsoportokban osztották meg gondolataikat. Délután Siterbe utazott a csapat, hogy az ottani Árpád-kori templomot meglátogassa, miután Biharon is megálltak a földvárat megtekinteni. Volt idő a játékra és örülni a friss levegőnek. Este a hegyköztótteleki plébánia vendégszeretetét élvezhették a résztvevők: a közösen bemutatott szentmise után finom bográcsos várta őket a plébánia udvarán. Nagyváradra érkezve esti séta zárta a napot.

Kitekintő

„Az evangéliumban az akkori világban háttérbe szorult nőknek elsőrendű és alapvető szerepe van” – hangoztatta a katolikus egyházfő a megválasztása óta tartott második általános audienciáján. A nőknek és a fiataloknak a hit erősítésében és terjesztésében betöltött szerepét hangsúlyozta Ferenc pápa egy április eleji általános audiencián.

A nők, és nem a tanítványok voltak Krisztus feltámadásának első tanúi. „Az evangéliumban az akkori világban háttérbe szorult nőknek elsőrendű és alapvető szerepe van” – hangoztatta Ferenc pápa a megválasztása óta tartott második általános audienciáján. A nők az első számú tanúi annak, hogy Jézus él, ezt „az örömhírt nem tartják meg maguknak, hanem azonnal közlik”.

Kitekintő

Április 25-én, csütörtökön, Szent Márk evangélista ünnepén reggel a pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén a keresztény hithirdetés stílusáról szólt. Homíliájában megállapította: a keresztények alázatosak, de nem félnek nagy tetteket végrehajtani.

A pápa homíliájának középpontjában a Szent Márk evangéliumából vett szakasz állt, amely Jézus mennybemenetelét beszéli el. Az Úr, mielőtt felment volna a mennybe, elküldi apostolait, hogy hirdessék az evangéliumot egészen a világ végső határaiig, nem csak Jeruzsálemben vagy Galileában. Láthatjuk tehát, hogy az egyház missziós küldetésének széles látóhatára van. Az egyház szüntelenül folytatja a hithirdetést az egész világ számára. 

Egy falat a léleknek

• Ha csak a mező picinyke kis virágára tekintek, a lelkem máris eltelik gyönyörűséggel. De ha egy éhes szájú, kéregető gyermeket látok, akkor az egész teremtett világ szépsége elveszíti a vonzását.

• Az egész „föld puszta és üres, sötétség” borítja, mert a létezés mélyén, az emberi élet mélyén félelmetes üresség van.

• Az emberi élet üressége a bűn okozta üresség. Minden bűnben, még a legkisebb vétségben is ott van a pusztítás, az igazi életnek, az Isten és az ember ártatlan világának a pusztítása.

Egy falat a léleknek

Isten nem is teremthetett volna nagyobb kincset, mint az édesanyát. Hogy ki az édesanya? Az a személy, aki fogantatásodtól a születésedig a szíve alatt hord, aki számára nem vagy teher. Ahogy a Nap a sugaraival átfogja a Földet, úgy ölel születésünkkor magához édesanyánk. Az ő lágy és simogató hangja hallatán érezzük, hogy máris biztonságban vagyunk, semmilyen veszély nem fenyeget. Érezzük az ütemes szívverését, és gyámoltalanságunkban megnyugodva mellkasára rakjuk fejünket.

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 6/2. rész) 

Aranyszájú Szent János (meghalt 407-ben), az egyik keleti egyházatya írja: „Egyetlen bűn sincs annyira elterjedve az emberi társadalomban, mint a lopás. Egyrészt azért, mert az emberek nagyon bírvágyóak, és nagyon irigyek egymásra. Másrészt azért, mert e bűnre sok alkalom van!” Így állt a világ már az ókorban. Régi közmondásunk tanítja: „Alkalom szüli a tolvajt!” Vagy: „Lop, mint a szarka”. A szarka pedig azért lopja el a csillogó tárgyakat, mert alkalom kínálkozik rá. Az alkalom szinte minden lopás szülőanyja. Az áruló Júdás életében is ez volt a baj. Ő kezelte az apostolok közös kasszáját. Ez pedig jó alkalom volt az aprólékos tolvajlásra (vö. Jn 12,6).

Végzős kispapjaink

1981. október 16-án születtem Temesváron. A temesvári egyházmegye diakónusaként vagyok a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán.

Már gyermekként vonzódtam az egyház liturgiájához, a liturgikus ruhák, az énekek nagy hatással voltak rám, és mint minden fiúgyermek, aki az oltár körül szolgált, én is pap akartam lenni. Középiskolás koromban ez a vágy egyre inkább csökkent, amíg teljesen eltűnt, mások voltak a vágyaim, prioritásaim, elveim… A líceumi tanulmányaim elvégzése után, amikor „szakmát” kellett választani, azt választottam ami „menő” volt, ami egy jó fizetést és egy biztos jövőt garantált. Beiratkoztam a temesvári Műszaki Egyetem Elektronika és Távközlés Karára. Elektromérnökként bárhol meg tudom állni a helyem – gondoltam. Egyetemi éveim alatt döbbentem rá arra, hogy Isten mást akar tőlem, hogy az én hivatásom más.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A kommunikáció a mai generáció számára már abban jelenik meg, hogy telefonon és számítógépen beszélgetnek egymással. Elmarad a szemtől szembeni beszélgetés, már szinte nem is tudnak érzéseket kifejezni. A számítógépről rajzolt jeleket küldenek egymásnak, úgynevezett „smiley”-kat, de nem érzik át, hogy ezek mit is jelentenek. Abban jó az online beszélgetés és a telefon, hogy olyan személlyel is tudunk beszélni, aki nagyon messze van tőlünk, akivel máshogy nem tudnánk kommunikálni. De ha folyton csak telefonon és számítógépen kommunikálunk, akkor a személyes beszélgetés lassan el fog tűnni.

Pitypang

Álom-mese

Pitypang, a virágkislány – mint minden rendes gyermek vacsora után – fogat mosott, megnézte Tévémacival az esti mesét, és lefeküdt. Rögvest úgy elaludt, mint a bunda. Közben szépet álmodott. Azt álmodta, hogy a Nap egy tüzes aranylabdává változott, a Hold pedig egy hideg ezüstlabdává. Azt is álmodta, hogy Csaba királyfi a csillagösvényen megállította a Göncöl-szekeret, leugrott róla, és ezzel az arany- és ezüstlabdával játszadozott. S még azt is álmodta, hogy közben ő szépséges királylánnyá változott, és Csaba királyfival vidáman labdázott hajnal hasadtáig.

Hírek, hirdetések

Május eleji templombúcsúk a szatmári egyházmegyében

Május elseje Szent József, a munkás ünnepe. A szatmári egyházmegyében Halmi és Pusztadaróc templomainak titulusa Szent József, a munkás. Halmiban az ünnep napján tartották a búcsús szentmisét Jakab Norbert, a szatmárnémeti Szent Antal egyházközség lelkésze ünnepi homíliájával. Pusztadarócon ugyanaznap Vojtku László kökényesdi plébános volt az ünnepi szónok a búcsún. A szent kereszt megtalálását május 3-án ünnepeltük, ez a csanálosi és az irinyi templom titulusa. Csanáloson az ünnep napján Seffer Dániel, a Kalazanci Szent József Líceum spirituálisa mutatta be a legszentebb áldozatot, a nagymisét Reszler Mihály nagykárolyi főesperes celebrálta, és Seffer Dániel mondott homíliát. Irinyben május 5-én, vasárnap délután tartják a búcsús misét. Május 4. Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének ünnepe: Szent Flórián a szakaszi templom és a mezőfényi kápolna titulusa. Szakaszon a búcsút az ünnep napján Jakab Norbert homlíliájával, a mezőfényi kápolnában ugyanaznap este tartották a búcsús szentmisét a hívek részvételével. (A szatmári püspökség sajtóirodája)