Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 18. szám, 2011. május 1.

Panoráma

Közvetítések II. János Pál pápa boldoggá avatási szertartásáról 

II. János Pál pápa a 20. század történelemformáló személyisége volt. Élete példa minden keresztény és hitkereső ember számára. A magyar közszolgálati média képviselői sajtótájékoztatón jelentették be, hogy tévé- és rádiócsatornáik élőben közvetítik a boldoggá avatási szertartást.

II. János Pált már életében szentként tisztelték. Hat éve, amikor az egész világ a pápától búcsúzott, a temetési szentmisén résztvevők közül sokan Santo subito („Azonnal szent”) feliratú táblákkal vonultak fel annak a régi gyakorlatnak a szellemében, amely szerint a közismerten szent életű embereket haláluk után azonnal, közfelkiáltással nyilvánították szentnek. Bár utódja és jó barátja, XVI. Benedek pápa ekkor még türelemre intett, a kanonizációs eljárás mégis rövid idő alatt lezajlott.  II. János Pál húsvét 2. vasárnapjának, az isteni irgalmasság ünnepének előestéjén hunyt el, s az idén ezen az ünnepen avatják boldoggá. 2011. május elsején és az azt megelőző napokban a magyar közszolgálati média is emléket állít a szentatyának. A közvetítés és az ahhoz kapcsolódó műsorok részleteit Erdő Péter bíboros-érsek jelenlétében sajtótájékoztatón jelentették be.

Panoráma

A csíksomlyói kegytemplomban május 8-án, vasárnap fél 12-kor, a nagymise után kerül sor a Ferences óra elnevezésű, 2011-ben ember–környezet–társadalom témakörben meghirdetett előadássorozat második rendezvényére. Az előadás meghívottja a Kárpát-medencei magyar római katolikusok körében jól ismert lelkigyakorlat-vezető, fr. dr. Barsi Balázs OFM, Sümegen (Magyarország) élő ferences szerzetes, aki Szent Ferenc természetszeretete ma címmel tart előadást.

Panoráma

A csaknem 500 km felfestendő gyalogos útvonalat a tervek szerint két év leforgása alatt festik fel az Erdélyi Kárpát-Egyesület irányításával. Azokon a területeken, ahol jelzéstartó oszlopokra is szükség lesz (ahol nincsenek se oszlopok, se fák), ott a festés a támogatóktól is függ. Tavaly volt már két jelképes festés: az egyik Gyergyóalfaluban, az István papról elnevezett téren, a másik pedig a célpontban, Csíksomlyón. Ezúttal viszont az érdemi munka kezdődött el Partiumban, Szilágy megye határán.

Panoráma

Kríziskonferenciát tartottak április 8–10. között a szatmári és debrecen-nyíregyházi római, illetve a hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye szervezésében. A család évében négy témakört dolgoztak fel a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében szervezett konferencián. Ezek: válás, szenvedélybetegségek és feldolgozásuk, sérült gyermek nevelése, illetve a gyász feldolgozása. A konferencia abban próbált segítséget nyújtani, hogy egy-egy ilyen élethelyzetben hogyan tudunk keresztény emberként segítséget nyújtani a rászorulóknak, akár a családunkban, akár a szűkebb és tágabb környezetünkben.

Panoráma

A Jézus feltámadásának ünnepét megelőző előkészületi időben a temesvári egyházmegye területén számos lelkigyakorlatot, lelki napot szerveztek – fiataloknak, családosoknak, világi munkatársaknak, tanulóknak. A nagyböjt ugyanis túlmutat a hús megvonására, valamint a ételek fogyasztására vonatkozó egyházi előírások betartásán. A húsvéti előkészület rendszeres imával, bűnbánattal és a könyörületesség gyakorlásával teljesedik ki. Továbbfűzve ezt a gondolatmenetet, a valóban keresztény ember akkor érzi teljesnek az életét, ha naponta megteszi mindezt – húsvét előtt és húsvét után egyaránt.

Panoráma

Passió Élesden 

Egy maroknyi amatőr, egy ökumenikus csoport rendhagyó szereposztásban énekelte a virágvasárnapi passiót Zsasskovszky Karénekek kézikönyvéből. A kézikönyv 1876-ban látta meg a napvilágot Egerben. A szerzőről, Zsasskovszky Ferencről azt írja, hogy az egri érseki főegyház aranyérmes karnagya volt, több tisztség boldog tulajdonosa: érseki tanító és főgimnáziumi zenetanár, a prágai Egyházi Zeneegylet, a szófiai Ének Akadémia és a salzburgi Mozart Társaság megbecsült tagja.

Panoráma

„Állj közénk, és mondjuk: hála égnek! Még van lelke Árpád nemzetének.” A nemzet koszorús költője, Vörösmarty Mihály írta e sorokat Liszt Ferenc köszöntésére 1840. november végén. A nagy zeneszerző születésének 200. évfordulóját ünnepelve okunk van hálatelt szívvel örvendeni, mert ránk tekintett az Úr.

Egyik este a Hír TV jóvoltából megtudhattuk, hogy három magyar idegtudós kapta idén az egymillió euró össz­díja­zású, ún. „Agy­díjat” (THE Brain Prize) a memóriafolya­matokban kulcsszerepet játszó agyi ideghálózatok feltárásáért. A díjkiosztás március 4-én volt Koppenhágában. A tudósok: Somogyi Péter, Buzsáki György és Freund Tamás.  A két előbbi 61, Freund Tamás 51 éves. Mindhárman Magyarországon születtek, tanultak és kezdték tudományos pályafutásukat. Azóta a két idősebb elhagyta az országot, egyikük az Egyesült Államokban, a másik Londonban végzi jelenleg tudományos munkáját. Magyar­országon csupán Freund Tamás maradt, akivel a továbbiakban foglalkozom.

Panoráma

Figyelemfelkeltő nap Csíkszeredában a fogyatékkal élőkért 

A Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szakemberei figyelemfelkeltő napot szerveznek május 19-én Csíkszeredában. Ezen a napon a Caritas más, hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel közösen mutatja be azokat a gyógypedagógiai módszereket, amelyeket naponta végeznek a fogyatékkal élőkkel. Délelőtt 11 órától a csíkszeredai Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ fiataljai a Szabadság téren végzik napi feladataikat, az érdeklődők pedig betekintést nyerhetnek nem mindennapi világukba.

Panoráma

Így fogalmaznak a Házas Hétvége honlapján (www.hazashetvege.hu): „A lelkiség célja, hogy segítse a házaspárokat házasságuk, a papokat, szerzeteseket pedig közösségeikkel való kapcsolatuk megerősítésében és elmélyítésében. Különleges sajátossága, hogy a házasságot vonzó – a hétköznapokban megélhető, mindenki számára követhető, a boldogság felé vezető – útként mutatja be. Ezt az utat követve a házastársak életük minden szakaszában meg tudják újítani az egymásra kimondott igenjüket.

Panoráma

Csapatmunka a szerelem-szexualitás-füg­gő­ségek témakörökkel 

A Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálatának Hargita megyei munkatársai, illetve az önkéntesek koordinátora voltak a vezetői a Segítő Mária Gimázium 9. és 10. osztályos diákjainak a lelki napjain. Mindkét évfolyammal a szerelem-szexualitás-függőségek témaköröket jártuk körbe.

Panoráma

Kétezer évvel ezelőtt egy Jeruzsálem melletti jelentéktelen kertben zajlott le a történelem legszenzációsabb eseménye. A keresztre feszített názáreti Jézus halála után a harmadik napon kilépett a sírból és ezt mondta: élek! Az esemény teljesen és véglegesen megváltoztatta az emberiség addigi sorsát és életét. Ám a korabeli krónikások nem szereztek tudomást róla. Isten titokban működik, de mindig vigyáz arra, hogy aztán tudomást szerezzen róla a világ. Először Péter az, aki a zsidóknak kijelenti: Tudjátok meg, ti és az egész nép, hogy az a názá­reti Jézus, akit ti megöltetek, feltámadt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk! Aztán írásban is megőrizték a szemtanúk, amit láttak. János, aki futva szaladt az üres sírhoz. Máté, akit a többi tanítvánnyal együtt lepett meg Jézus a zárt ajtón keresztül. Márk, aki valószínűleg ott volt a több mint ötszáz között, akik látták a feltámadt Jézust.  Lukács, aki valószínűleg egyike volt a két tanítványnak, akik az em­ma­uszi úton már lemondtak Jézusról. A saját történetét mondja el…

Panoráma

E mottóval rendezték az idei Keresztirány Ifjúsági Regionális Találkozót április 8–10. között Kolozsváron, a Báthory István líceum díszter­mében. Több mint 140 fiatal vett részt (főként 14-26 évesek) Erdély különböző hely­ségeiből (Csíkszereda, Szé­kely­udvarhely, Gyimesek, Ma­ros­vásárhely, Gyer­gyó környéke, Arad, Nagyvárad) és Ma­gyar­országról. A szervezés a Ke­reszt­irány és a kolozsvári Mé­­cses közösség fiatal tagjai közös munkája volt.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Sorbán András. Sepsikőröspatakon született 1860. szeptember 19-én. 1884. július 14-én szentelte pappá Lönhart Ferenc püspök. Baró­ton, Bereckben, Csíkszentgyörgyön volt káplán, Ditróban, Désaknán, Oláhláposbányán, Lövétén, Magyarfenesen, Ósebeshelyen és Ma­ros­portuson pedig plébánosként szolgált. 1911. május 27-én halt meg.

Egy falat a léleknek


• Az Úr Jézus arra vágyakozik, hogy szentté váljak. Isten a szentségre hív meg engem, a vele való közösségre, hogy az ő isteni természetének a részese legyek.

• Nem lehetek teljes ember, ha nem egyesülök Krisztussal; ha nem akarom hagyni, hogy Isten irgalmas szeretete teljesen átöleljen engem. Mert az a szeretet, amely elveszi a világ bűneit, amely eltépi a gonosznak láncát, amely meggyógyítja a legfájóbb sebeket, még a legnagyobb bűnös emberből is képes szentet formálni.

Útjelző

I. parancsolat (13. rész) 

Az imádság klasszikus meghatározása: „Elevatio mentis a Deo – A lélek Istenhez való felemelése”. Az ember párbeszéde Istennel. Imáinkban miénk lesz Isten. „A hit és az ész olyan, mint két szárny, melyekkel az emberi szellem felemelkedik az igazság szemlélésére!” (II. János Pál pápa) Négyféle imádságot különböztetünk meg: dicsőítő, engesztelő, hálaadó és kérő imádságot. Ezekről írok a kedves olvasóknak.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Megbocsátani annak a személynek, aki fájdalmat okozott, „szíven szúrt”, mintha mi sem történt volna, képtelenség. A megbocsátásnak mindig legbelülről kell jönnie. Sokan csak úgy látszólagosan bocsátanak meg, ez nem igazi megbocsátás. Legtöbbször azért nehéz megbocsátani, mert nem idegenek bántanak meg, hanem közeli személyek: szülők, testvér, barátok, akikkel nap mint nap együtt élsz. Megbocsátani annyit tesz, mint elengedni azt az érzést, hogy megsebeztek, hogy neheztelsz, dühös vagy, és elengedni a bosszú vagy a megtorlás vágyát is.

Pitypang

Mivel Krisztus a nemzetek világossága, az egyház arcán tükröződő fényességével minden embert meg akar világosítani azáltal, hogy minden teremtménynek hirdeti az evangéliumot (Mk 16,15). Mivel pedig az egyház Krisztusban mintegy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének, híveinek és az egész világnak jobban ki akarja nyilvánítani a maga egyetemes természetét és küldetését. Az egyház e feladatát, hogy a társadalmi, technikai és kulturális kapcsolatokban egymáshoz egyre közeledő emberek Krisztusban is megtalálják a teljes egységet, korunk sajátos körülményei ezt mind inkább sürgősebbé teszik.

Hírek, hirdetések

Rockoratórium Sepsiszentgyörgyön

A Mustármag Énekegyüttes több templomban bemutatta az erdélyi főegyházmegye fennállásának ezeréves ünnepségére készített Hiszek a romokon című rockoratóriumot. Május 6-án, pénteken a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-templomba viszik el a megújulási mozgalom mindenkihez szóló üzenetét.