Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 17. szám, 2013. április 28.

Vezércikk

Bérmálásra készülünk. A következő alkalom témája az oltáriszentség és a szentmise. Csak az első fért bele az időbe, a mise téma elmaradt. Telnek a napok. Gondolkodom. Szokás szerint elindulok esti sétámra. Viszem a kutyámat is. Hazaérve megkapja a csontadagját. Nagy élvezettel rágja. Húsevő.

Szentmise. Keresztény. Húsevő. Fogyasztja Jézus testét és vérét. Megvan! Az ember természetéből kifolyólag ragadozó. Húsevő. Lehet, hogy nagyon sokan és sokszor mást akarnak elhitetni vele. De az ember ragadozó és húsevő. Ha nem így él, ha nem így táplálkozik, egészségtelen, életképtelen lesz. Miért? Mert nem kapja meg, amire természetéből kifolyólag szüksége van.

Panoráma

Szűknek bizonyult a cso­ma­közi Szent István király-templom szombaton, amikor 11 órától Feigi György plébános ötvenéves papi szolgálatáért adott hálát. A bejárat előtt is álló hívek, a család és a barátok előtt két, szülőfalujából származó püspökkel – Schönberger Jenő és dr. Cserháti Ferenc –, valamint távolról is érkezett paptestvérekkel közösen bemutatott szentmi­se elején Feigi György Boldog II. János Pál pápától kölcsönzött gondolattal ajándéknak és titoknak nevezte a papságban megélt időt.

A homíliát dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mondta, méltatva a jubilánsnak meghívásra mondott igenjét, a nehéz korban végzett papi szolgálatot, az áldozatokat. Az ünnep Istenre irányítja a tekintetet: „A papi jubileumokat sohasem ünnepeljük csak önmagukért, hanem mindig a hívek szolgálatára. Tekintetünket ilyenkor Istenre irányítjuk, aki papjai által ma is körüljár a világban, és érezteti gondviselő jóságát. A papok szolgálata által maga Jézus osztogatja az élet kenyerét. Ő szól hozzánk, hirdeti a megváltás örömhírét, és közvetíti a békét, a kiengesztelődést Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal.” Beszéde végén Cserháti püspök a papi és szerzetesi hivatások fakasztását kérte Istentől, azt, hogy továbbra is küldjön munkásokat az egyház számára.

Panoráma

Évfolyam-találkozó Ferenc pápa közelében 

Az élményt nem könnyű szavakba önteni. Ahogyan a muszlimoknak a mekkai zarándoklat nemcsak vallási kötelesség, hanem életre szóló élmény, még inkább ezt jelenti a katolikusoknak a világegyház szíve, Róma. Rómába eljutni nemcsak egy átlagembernek, de egy papnak sem hétköznapi esemény. Még rendhagyóbb egy római zarándoklat, ha a tervezés és megvalósulás közben „pápacsere” is történik.

Az idei emmauszi „kiruccanás” néhányunknak, a húsz-huszonegy évvel ezelőtt Gyulafehérváron tanult, majd különböző időpontokban és helyszíneken végzett és szentelt papoknak különleges továbbképző, sőt lelkigyakorlat volt. Sokan közülünk először jártak Rómában, másoknak ez volt első „repülős” útja. Kovács Gergely paptestvérünk jó szervezésének hála mintegy tízen az egykori évfolyamtársak közül élménydús napokat élhettünk át április 8. és 12. között az örök városban. Feszes, fárasztó programunk volt, de annál gazdagítóbb és töményebb az élmény, az üzenet, a tanulság, ami leszűrődött.

Panoráma

Az idén a végzős, szentelés előtt álló kispapok bemutatkozója mellett néhány teológiát tanult világi hallgatót is megkérdeztünk hivatása alakulásáról és arról, hogyan tudja teológiai tanulmányait hasznosítani. Ezen a héten Rácz Emőke válaszol a Vasárnap kérdéseire.

Miért választottad a teológia tanulását? Emellett más szakot is végeztél? Mit és miért pont azt?

Panoráma

Isten és a művészet  

A húsvét utáni feltámadás misztériumába interaktív foglalkozással vezette a jelenlevőket Szentes Réka óvónő, aki az áprilisi Háló-klub vendége volt Sepsiszentgyörgyön a Krisztus király-templomban. Számos színes és természetes segédeszközt használva a jelenlevőket bevonta a bibliai cselekménybe. Így a résztvevők ráhangolódtak az est második részére, amelyben Hervay Katalin képzőművész tartott előadást Isten és a művészet címmel. A tanárként is dolgozó képzőművész készítette a Krisztus király-templom oltárképeit és keresztútjait, nagy élmény volt hallgatni és betekinteni abba a szerény, szeretetteljes világba, ahol csodálatos alkotások születnek. Hervay Katalin elmondta: „Minden hivatásra Isten hív meg azáltal, hogy megadja azokat a képességeket, amelyekkel el tudjuk készíteni azokat. Imádkozva dolgozni, alkotni azt jelenti, hogy imádkozunk előtte és utána, s akkor ami közte van, az is imádsággá válik. Istennek ajánljunk fel mindent.

Panoráma

Marosvásárhelyen a hitoktatók idén is megszervezték dr. Tamási Zsolt kerületi módszertani felelős vezetésével a főegyházmegyei kreativitás vetélkedőt, ahol 550 résztvevő kilenc különböző kategóriában (irodalom, szavalat, zene, rajz, tánc, dramatizálás, film, fotó, sport) korosztályonként mérte össze tehetségét. A főegyházmegye legkülönfélébb sarkaiból (Gyergyótól Kézdivásárhelyig) jelentkeztek a diákok, hogy alkotásaikat bemutassák, tehetségüket megcsillogtassák és másokéval összemérjék, illetve a szakértőkből álló zsűritől véleményt, visszajelzést kapjanak.

Panoráma

A máramarosszigeti esperesi kerület papjai, plébániai és lelkiségi közösségeinek képviselői találkoztak április 19-én a Borromeo Szent Károly-templomban, hogy az egyházmegye tematikus éve kapcsán aktuális kihívásokra figyeljenek, azokra próbáljanak választ keresni. A mintegy ötven résztvevőt Szinovácz György főesperes köszöntötte, rövid felvezetőt tartott. Gondolatébresztő beszédében az egészséges családok jellemzőire és hiányaira mutatott rá. Majd elmondta: a szatmári egyházmegyében a tematikus év középpontjában a misszió áll. A hit jegyében folyik a misszió a családokban. Ahol hiányzik a hit, ott nem lehet szó misszióról, hiszen a misszió segítőkészséget jelent.

Panoráma

A hit évének jegyében április 15–17. között zajlottak le az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének lelkigyakorlatos napjai Kolozsváron. A rendezvény mottója a hit évével kapcsolatos: A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk (Zsid 11,1). A fórum szervezője a kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség, fővédnöke és irányítója Kovács Sándor főesperes, lelkivezető.

Panoráma

A katolikus nőszövetségek kolozsvári lelkigyakorlatos összejövetelének első estéjén a résztvevőknek és a meghívottaknak Eperjes Károly budapesti színművész lebilincselő műsora jelentett különleges, maradandó élményt.

Az előadás kezdetén Kovács Sándor főesperes felhívta a figyelmet arra, hogy Eperjes Károly hitvallása olyan mag, amely a szívünkbe hull, és ott meghozza gyümölcsét. Sok ember lelkében pedig fává nőtt.

Panoráma

Egy szép áprilisi délutánon, 17-én Háló-klubra gyülekeztek a nagybányai Szent József-templomban a bogozók, hogy a jó Isten hálójáról halljanak, ami fenn- és megtart. A találkozót imával kezdték a szentatya szádékára, majd Istvánfi Szilárd nagybányai káplán tartott előadást A jó Isten hálója – ami összeköt és ami megtart címmel. Az előadás alapját a csodálatos halfogás adta: Péter és társai egy sikertelen éjszakai halászat után Jézus szavára ismét kivetik a hálót, nagyon sok halat fognak, a hálók szinte szakadoznak. Ezek után mondja Jézus Péternek: „Emberek halásza leszel”.

Panoráma

2013. április 5–7. között zajlott a Keresztirány mozgalom ötödik regionális találkozója Székelyudvarhelyen, a Márton Áron Ifjúsági Házban a Keresztirány Ifjúsági Szolgálat és az udvarhelyi Pitypang közösség szervezésében. A találkozó célja, hogy az Erdély különböző településein élő közösségek, ifjúsági csoportok tagjai tudjanak egy helyen találkozni, ismerkedni és kapcsolatokat építeni egymással és Istennel.

Panoráma

Az Iskola másként hete igen eseménydús volt a Szent László Római Katolikus Gimnázium azon diákjai számára, akik a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat keretén belül egy magyarországi kiránduláson vettek részt április 2–4. között. A pályázatot a Julianus Testvériskola Program keretében írták ki határon túli oktatási intézmények részére a 2012/13-as tanévben megvalósítandó középiskolai osztálykirándulások támogatására. Huszonöt diák és a kirándulást szervező három tanár, Kor Erika, Kovács Márta és Rázmán Enikő vágott neki a 800 kilométernyi útnak.

Egy falat a léleknek

• A mostani hétköznapi szentmisékben újra halljuk az Úr Jézus búcsúbeszédét, amelyet az utolsó vacsora estéjén mondott.

• Aki búcsúzik, az nem mond akármit. Ilyenkor izzani és vérezni kezdenek a falak. Ragyogni kezdenek a dolgok, az épületek, az arcok. Valami csodálatos irgalomtól lesznek fájdalmasan szépek… Ilyenkor másképp halljuk a szentmise szavait, lelkileg megérintve.

Végzős kispapjaink

A keresztségben mindnyájan meghívást kaptunk arra, hogy Jézusé legyünk, Jézus által pedig Istené, az Atyáé. Meghívást kaptunk az Istennek szentelt, szent életre. Ám az Istennek szenteltségünk módja különféle lehet. Sőt, ahány ember, annyiféle. Mégis vannak közös vonások. Papi jelmondatom egészen különös számomra, azt érzem, hogy a jeremiási meghívástörténet egyik legszebb mondatával tudok azonosulni: Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek, mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára (Jer 1,5).

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 6/1. rész) 

Aki megfordult Hollandiában, észrevehette, hogy a holland farmerek minden reggel a kifejt tejet kitették a kapuk elé. Azzal napi munkájuk után láttak. Amikor délutánra hazajöttek, a tejes­kancsók kimosva a kapuk elé vissza voltak téve, s ott volt rajtuk a tej ára. Senki nem nyúlt hozzá a pénzhez. Ha néha valamelyikről hiányzott a tej ára, abból a helybéliek azonnal megállapították, hogy idegen országbeli turista fordult meg helységükben…

Emlékezzünk régiekről

Száz éve haltak meg:

P. Both János Názár ferences atya. Született Csíkdánfalván 1843. augusztus 15-én. Pappá szentelték 1869. október 28-án. Különböző rendházakban működött. Meghalt Csíksomlyón 1913. április 4-én.

P. Tima József Dénes ferences atya. Kászonújfaluban született 1848. március 17-én. Pappá szentelték 1873. július 20-án. A csíksomlyói kántorképzőben a híres Simon Jukudián utódja volt. Kiadta A csíksomlyói segítő Mária című könyvet. Meghalt Csíksomlyón 1913. április 27-én.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A párbeszéd, a kommunikáció minden emberi kapcsolat alapja, építőköve. A kommunikáció által elmondhatjuk panaszainkat, vagy éppen a legjobb élményünket oszthatjuk meg embertársainkkal. Mindkettőben fontos szerepet játszik a hanglejtés, hangsúlyozás. Ezek kifejezik szomorúságunkat vagy vidámságunkat, árulkodnak lelkiállapotunkról. Általában fontosabbnak tartjuk az embertársainkkal való párbeszédet, mint az Istennel való társalgást. Sokszor fölösleges dolgokról tudunk órákon át beszélni, de elgondolkoztunk-e azon, hogy azt az időt fordíthattuk volna Istenre is? Ezt a fajta kommunikációt hanyagoljuk el a legjobban, pedig ez a legfontosabb, hisz ez által ápoljuk kapcsolatunkat Istennel.

Pitypang

Csíkkarcfalva, Jenőfalva és Csíkdánfalva elsőáldozásra készülő, harmadik osztályos tanulói vettek részt április 8–10. között abban a táborban, aminek második alkalommal biztosított helyet a marosfői templom alsó részében kiépített „vendégház”.

Hírek, hirdetések

Áprilisi hangverseny a váradi Szent László-templomban

Április 28-án, vasárnap este negyed 8 órai kezdettel hangszínek versenyére invitálja Thurzó Zoltán zongoraművész a komolyzene kedvelőit. Nagyvárad fiatal tehetséges előadói ebben a hónapban hangsúlyozottabban szót kapnak: a nagyváradi Zeneművészeti Líceum három fiatal tehetséges zongoristája lép fel a művészek mellett: Blaga Larisa (III. osztály), Ghiurău Andreea (IX.) és Giurgilă Denisa (XII.). A műsor: Erkel Ferenc: Hazám, Hazám, G. P. da Palestrina: Jesu Rex Admirabilis, G. Fr. Haendel: Ím, jő a nagy király, J. S. Bach: Quia respexit humilitatem, D-Dúr Prelúdium és Fúga, Kromatikus Fúga, L. van Beethoven: Szonatina – I. tétel, A. Rubinstein: Melodie, Cl. Debussy: Beau Soir, C. Czerny: G-Dúr Etűd, G. Verdi: Procida doktor O, tu Palermo, J. Massenet: Adieu notre petite table, Karl. D. von Dittersdorf: Esz-Dúr Partita, Liszt Ferenc: Romance Oubliée, Fr. Chopin: Hárfa-etűd, Halmos László: Jubilate, Minden Földek, Istent Dicsérjétek. Fellépnek továbbá a Szent László-templom Halmos László Kórusa, karnagy: Brad Mónika, a Stadler Klarinét Kamarazenekar (tagok: Gábor Melinda, Ary Jonathán, Dascălu Samuel, Székely István), Bozsódi Beáta, cselló, Szabó Annamária, szoprán, Tasnádi Ferenc, mélybariton, Thurzó Sándor József, mélyhegedű, valamint Thurzó Zoltán, zongora. (TZ)