Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 17. szám, 2012. április 22.

Interjú

Resurrexit Keresztény Ifjúsági Zenefesztivál Csíkszeredában 

Április 21-én a csíkszeredai Segítő Mária Líceum dísztermében a Resurrexit Keresztény Ifjúsági Zenefesztiválra kerül sor. A rendezvényt a gyulafehérvári egyházmegye ifjúsági főlelkészsége, a FIF hirdette meg. A rajtvonal előtt erről György Zsolt ifjúsági referenst kérdeztük. 

Hogyan született meg a zenefesztivál ötlete, volt már előzőleg hasonló kezdeményezés? Miért rendezik meg a fesztivált, mi a célja?

A zenefesztivál ötlete a tavalyi év kiértékelésén született, arról beszélgetve, hogy milyen jó látni a sok fejlődő, bimbózó csoportot, az ifiköziket, a zenecsoportokat, és milyen jó volna valahogy bátorítani őket. Ebből az elgondolásból született a zenefesztivál ötlete, hogy legyen ezeknek a zenecsoportoknak lehetőségük megismerkedni egymással, bátorítani egymást zenéjük, tehetségük által. A kolozsvári Várom az Urat adventi zenefesztivál alapján gondoltuk, hogy ha már karácsony ünnepe táján van egy, akkor legyen egy húsvét táján is. Hasonló kezdeményezésünk mindeddig tudomásom szerint nem volt.

Interjú


Az Iskola másként akció keretében a katolikus iskolákban is sok érdekes programra került sor. A csíkszeredai Segítő Mária Gimnáziumban Farkas Ibolya szociális testvér az egyik szombathelyi testvért, Rétfalvi Valériát hívta meg, aki iskolavédőnőként és természetes családtervezési tanácsadóként dolgozik. 2006-ban részt vett Budapesten a dr. Eliasabeth Raith Paula müncheni szülész-nőgyógyász interaktív képzésén, a Ciklus Show programon, és az ott tapasztaltakat lelkesen adja tovább, ahol csak lehet. 2009 óta Szombathelyen a Brenner János Általános Iskola védőnőjeként minden évben az ötödik osztályos kislányoknak tartja meg ezt a programot. A Segítő Mária Gimnáziumban ötödikes és hatodikos lányoknak tartott Ciklus Show-foglalkozásokat. Ebből az alkalomból kérdeztük. 

A mai keresztény pedagógiának alapvető gondja a helyes szexuális nevelés, a családi életre nevelés. Miben áll valójában az általad kidolgozott foglalkozás?

Amit fontosnak tartok a szexuális nevelés területén, azt II. János Pál pápa így fogalmazta meg az Élet evangéliuma enciklikában: Különösen fontos, hogy az élet értékére neveljenek már egész kicsi kortól kezdődően. Az emberi élet igaz kultúrája úgy építhető fel, ha segítik a fiatalokat, hogy a maga igaz tartalmában és benső összefüggésében fogadják el és éljék meg a nemiséget, a szeretetet és egész létüket. A nemiség vulgáris alulértékelése azon fő okok egyike, amelyek a születendő élet megvetéséhez vezetnek. Nem bújhatunk ki a kötelezettség alól, hogy a serdülőknek és ifjaknak hiteles nevelést nyújtsunk a nemiségre és a szerelemre, olyan nevelést, amely magában foglalja a tisztaságra nevelést is, mert ez az erény segíti a személy érlelődését. Ebben a szellemben próbálom a fiatalokat segíteni.

Aktuális


Ki ne hallott volna a bilokációról, a stigmákról, a csodás gyógyulásokról, halottfeltámasztásról? Kit nem érdekel mindez? Szenzációra éhes az ember, azt hinnénk, csak a mai, pedig ez mindig így volt: nem  véletlenül olvashatunk ilyen jelenségekről olyan kora középkori szentéletrajzokban is, amelyek pedig időben elég távol a mától íródtak. A különbség talán az, hogy az élet rendjébe természetesebben simult bele a természetfeletti, az isteni az emberit jobban átszőtte, erőteljesebben volt jelen.

Gábor Csilla egyetemi tanár tudományos előadásában április 19-én a Katolikus Akadémián ilyen, szinte bulvárlaptémának tűnő érdekességekről is szó esett. Sőt, említett levitációt, azaz imában a földről felemelkedve lebegést, az ima közbeni fényárasztást, a halott megbontott sírjából áradó virágillatot és sok más érdekességet. Ezeket a témákat is vizsgálja az, aki a szentek életét kutatja, legyen az teológus vagy irodalmár. Ez esetben az előadó kettős képzettsége nagy előny: sokkal többet lát és tud mással is láttatni a szentekről. Meg tudja fejteni egy régmúlt kor, egy vértanú vagy egy remete élettörténetét olvasva, mi a tény a leírásban s mi csupán mesés elem, a korra jellemző elbeszélői fogás. Hiszen az olvasó figyelmének felkeltésére ma is számtalan eszközt próbálnak bevetni a bulvárfogásoktól a még tisztességes, de a szenzációst kiemelő híradásokig. A középkorban kötöttebben szárnyalt a szent életrajzírója: voltak elemek, amelyeknek muszáj volt egy-egy leírásban szerepelnie ahhoz, hogy az olvasó, a hallgató érezze: követnie kell a megmutatott példát. És hogy a szerző teljesítse fontos küldetését, és méltó módon örökítse meg az illető mártír, később pedig a hitvalló, annak sokféle típusa (a remete, aszkéta, püspök, király, királylány, szűz, asszony, özvegy stb.) pontos vonásait.

Aktuális

Kit lehet ma krisztusi tanítványnak nevezni? Aki a keresztség által tagja egy keresztény egyházi közösségnek? Aki templomba jár? Aki imádkozik és szentségekhez járul? Aki megfizeti az egyházi hozzájárulást, és még a templom vagy más egyházi épületek javítására is adományoz? Ezek mind hozzátartoznak, de a lényeghez semmi közük. Mi a krisztusi tanítvány igazi jellegzetessége? Ezt maga az isteni mester mondja el Szent János evangéliumában: „Ha kitartotok tanításom mellett, valóban tanítványaim vagytok”. A lényeget a kitartotok szó rejti magában. A Biblia szakértői megszámolták, hogy ez a görög szó az egész újszövetségben 112-szer szerepel, János evangéliumában 66-szor fordul elő. Nagyon fontos az üzenete, mondanivalója. Az eredeti görög szó több jelentést is hordoz: időzni, együtt lakni, kitartani. Hogy megértsük, mit akart ezzel Jézus mondani, vegyük fontolóra a görög szó jelentéseit.

Panoráma

Előző lapszámunkban Minden magyar gyermek számít címmel Jakubinyi György érsek idei második körlevelében szétküldött felhívását közöltük. Időközben szülőket, pedagógusokat, a magyar nyelv és nemzeti közösségünk ügye iránt elkötelezett embereket szólítottunk meg, fejtsék ki véleményüket az érsekünk felhívásában felvetett témákról. A következőkben ezeket a vallomásokat, véleményeket olvashatják. 

Panoráma

Május 25–28-án „Máriával, Jézus anyjával” (ApCsel 1,14) mottóval tartják az idén a csíksomlyói pünkösdi búcsút.

A zarándoklat liturgikus programja

Május 25-én, pénteken este 7 órakor szentmise nyitja meg a 445. csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. Ezt követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik. Május 26-án, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. A papi kordon fél 11 órakor indul a kegytemplom előtti térről a szentmise helyszínére, a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom oltárhoz. A kordonban helyet kapó búcsú szimbólumát, a labarumot a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium két végzős tanulója, Csúcs István és Antal Előd viszi. A faciger, vagyis a labarumvivők kísérője Ravasz Róbert lesz. A kegytemplom kisbazilika-jelvényét a körmenetben Baricz Róbert viszi.

Panoráma

A csíksomlyói kegytemplomban április 29-én, vasárnap a délelőtt fél 12-kor (a nagymise után) kezdődő Ferences Óra keretében Goda Gyula budapesti vezetési tanácsadó, tréner A család mint közösség és annak válsága címmel tart előadást.

Goda Gyula 1957-ben született Budapesten. Műszaki, pszichológiai és teológiai végzettség után szervezetpszichológiára, vezetéstudományra és menedzsmentre specializálódott. Szakterületei: személyes vezetői tanácsadás, vezetőképzés, változásmenedzsment, tréner- és tanácsadóképzés, konfliktus- és stresszkezelés, meditáció, felsővezetői együttműködés-fejlesztés és nagyvállalati stratégiai tervezés.

Panoráma

Tíz évvel ezelőtt hunyt el Reizer Pál püspök 

„Egyéniségét mély papi buzgóság, őszintén együtt érző szív, a fiatalság szeretete, önzetlen munka, egyházhűség és lelkiismeretes kötelességteljesítés jellemezte. Egyházmegyénket lelkileg és intézményeiben újjáépítő püspök volt” – a szatmári püspökség által kiadott gyászjelentés szavait idéztük, melyek tömör jellemzését nyújtották a 2002. április 18-án elhunyt főpásztor életének és tizenkét éves egyházkormányzati szolgálatának. Életének 60., papságának 36., püspökségének 12. évében szólította el az örök hazába a Teremtő. Most, a halála óta eltelt tíz esztendő múltán elgondolkozhatunk azon, hogy mi is fért ezen időértékek keretei közé…

Panoráma

Húsvéthétfőn, április 9-én köszöntötték pappá szentelése 40. évfordulóján a hívek és a paptestvérek a kolozsvári Szent Mihály-templomban Kovács Sándor plébánost, kerületi főesperest. Paptestvérei és munkatársai nevében Sófalvi János szentszéki tanácsos, nyugalmazott esperes-plébános azt mondta el az ünnepeltről, hogy 40 éves papi szolgálatából 18 év a kommunista rendszer nehéz körülményei között telt el, de ő akkor is vállalta a kockázatot, ragaszkodva a hittanórák megtartásához, a családlátogatáshoz, pedig mindkettőre „ráfigyelt a szekuritáté”. A rendszerváltáskor is ura volt a helyzetnek, eredményesen rendezte az iskolai hitoktatás, az elorzott ingatlanok visszaszerzésének ügyét akkori szolgálati helyén, kiépítette a kapcsolatokat a világi hatóságokkal, s azóta is szívügye a fiatal papok pasztorációba való bevezetése, a kerületéhez tartozó papok erkölcsi és anyagi támogatása – mondta az ünnepeltről Sófalvi János.

Panoráma

Napjainkban már csak kevesen tudják, hogy a kolozsvári Szent Mihály-templom északi hajójában látható, Szent Antalt a kis Jézussal ábrázoló szobrot Vámszer Imre rangos faszobrász és iparművész faragta hálából kereken 75 esztendeje, 1937-ben.

A művész Nagyszebenben született 1903-ban, később Kolozsváron lakott, majd kivándorolt Brazíliába. Sao Paolóban hunyt el 1970-ben.

Öccse volt Vámszer Géza néprajztudósnak és művészeti szakírónak, aki középiskolai rajztérként Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen és Csík­szeredában tanított. Utóbbi helyszínen 1931-ben megalapította a Csíki Székely Múzeumot és Turista Egyletet. 1941-ben Kolozsvárra költözött, ahol 1957-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig oktatott, többek között a Piarista Főgimnáziumban és annak utódiskolájában. 1976. szeptember 21-én halt meg. Munkássága legjavát tartalmazó – még általa sajtó alá rendezett – gyűjteményes kötete halála után jelent meg, majd a ’90-es években a Kriza János Néprajzi Társaság gyűjteményébe került és az ott feldolgozott hagyatékából több kötet is napvilágot látott.

Panoráma

A már lassan hagyományt teremtő marosvásárhelyi kreatív hittanvetélkedőt idén április 20–22. között szervezte meg dr. Tamási Zsolt történelemtanár, körzeti módszertani felelős. A vetélkedő a szervezők szerint nem remélt érdeklődésnek örvend: a jelentkezők száma tavaly óta megkétszereződött. Versenykategóriákként a következőképpen alakult a jelentkezők száma: rajz: 87, dombormű: 3, szavalat: 39, dramatizálás: 6 csapatban 78 diák, humoros monológ: 3, rövidfilm: 4, sport: 15 csapatban 60 diák, zene: 24/58, irodalom: 15, fotó 23, plakát: 9, tánc: 8 csapatban 56 versenyző. Helységenként: Gyulafehérvár 2, Kolozsvár 17, Kézdivásárhely 29, Déva 8, Csíkszentsimon 8, Csíkszereda 13, Gyergyócsomafalva 20, Székelyudvarhely 1, Karácsonyfalva 1, Marosvásárhely 294, Marosszentgyörgy 18, Nagyernye 9, Mezőmadaras 19. A 394 diákból többen indulnak több kategóriában, így a kategóriás lebontás szerint 447 tanuló nevezett be a vetélkedőre.

Panoráma

Az idei tavaszi OKET-re április 27–29. között kerül sor Temesváron Isten… hol vagy? Isten a 21. századi társadalom mindennapjaiban címmel. Program: április 27. (péntek): 15–22 óra: érkezés, regisztráció, elszállásolás, 20–22 óra: vacsora, 20:30–24 óra: esti ima. Április 28. (szombat): 8 óra: ébresztő, 8:15 reggeli ima, 8:30 reggeli, 9:30 előadás: „Isten… Hol vagy?” (Szilvágyi Zsolt), 11 óra: kiscsoportos műhelymunka, 13:30 ebéd, 14:30 városnézés, szabad program, 17 óra: közös szentmise – piarista templom, 18:30 vacsora, 19 óra: kulturális est. Április 29. (vasárnap): 8 óra: ébresztő, 08:30 reggeli, 10 óra: közös szentmise, 11 óra: kiértékelő, 13 óra: ebéd, 14 óra: búcsúzás, hazautazás. További tudnivalók és regisztráció április 23-ig a TEKMEK honlapján: www.tekmek.ro/oket_feliratkozas.php. Regisztrációs díj 15 lej.

Panoráma

Szilágysomlyó a Magura déli lejtőjén elterülő „kis város nagy történelmi múlttal” – mondta Erdei János, a Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola történelem–földrajz szakos tanára. Az elmúlt század folyamán az említett iskolában a mallersdorfi ferences nővérek leánygimnáziumot működtettek, és gyümölcsözően irányították a Szilágy megyei városka fiatal generációjának nevelését. Bizonyára az idősebbek számára még ismerős Kozma, Beáta és Margareta nővérek neve. Az ő egykori tervük valósult meg 2012. március 24-én: Somlyón megrendezésre került az első megyei szintű római katolikus hittan tantárgyverseny.

Egy falat a léleknek

• Másfél évvel ezelőtt Isten kegyelméből és az elöljáróim jóvoltából rendtársaimmal együtt szentföldi zarándoklaton vehettem részt. Számomra a zarándoklat lelkületét „A te arcodat keresem, Uram!” gondolat határozta meg.

• A zarándoklat folyamán a legtöbb időt Jeruzsálemben töltöttük, melynek középpontja a Szent Sír-bazilika volt. Gyakran megfordultam benne, imádkozva, szemlélve, elmélkedve. Minden egyes napon, a Szent sír-kápolna előtt ott nyüzsög, várakozik a zarándokok áradata. Minden egyes zarándok látni akarja az üres sírt, tanúja akar lenni a feltámadásnak.

Útjelző

IV. parancsolat (10/2. rész) 

A férj kötelességei

A családjáról való gondoskodás. Hogy ez milyen súlyos kötelesség, azt az apostol szavai is elárulják: „Aki övéinek, főképp háza népének nem viseli gondját, megtagadta hitét, s rosszabb a hitetlennél!” (1Tim 5,18). A jó férjnek minden erejét latba kell vetnie, hogy feleségének, gyermekeinek, de az idősebbeknek is előteremtsen mindent. Még a saját igényei és szórakozása elhagyása árán is! Egy percig sem szabad elfelednie, hogy aki megházasodik, az a saját családján kívül még két család keresztjét is magára kell vegye (mindkét oldalon az apósokét-anyósokét). Aprópénzre váltva ezt azt jelenti, hogy szemmel tartja: meg tudnak-e tisztességesen élni? Van-e kenyér, tüzelő, emberhez méltó lakás, orvosság, pénz közköltségekre? Igen sok családban nagy bajok vannak ezen a téren!

Fiatal vagyok és gondolkodom

Hitről kellene írnom kétezer karakterben. A telefonos százhatvan karakterbe se férek bele soha, pedig olyankor nem tabunak számító, fontos témákat taglalok…

A hit számomra csupán néhány éve lett fontos. Addig nyugodtan aludtam vasárnap délig, csak ritkán jártam istentiszteletre. Egyszer azonban az öcsém összejött egy vallásos lánnyal, és hirtelen elkezdett templomba járni. Az elején meglepődtem rajta, aztán meg, ha már volt kivel, mentem én is. Ezt látva néhány cserkésztestvérünk is csatlakozott, s kialakult egy kis mag, akikkel ma is együtt ülünk a templomi „cserkészpadban”. Lelki világom rendben is volt mindaddig, amíg el nem kerültem egy katolikus egyetemi bentlakásba. Egyetlen reformátusként kakukktojásnak éreztem magam a kollégiumi miséken, úgy gondoltam, kilógok a sorból. A megismerés és a társaimmal kötött barátságok viszont sokat segítettek abban, hogy ma már otthonosan mozgok a katolikus közösségben is.

Hírek, hirdetések

Ajde mança! Aděs si barodĭves, romano dĭves! – Gyertek velünk, ma nagy nap van, roma nap!

Nagyszabású roma napot tartottak Sepsiszentgyörgyön április 19-én, csütörtökön a Gyulafehérvári Caritas, az Amenkha Roma Egyesület, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, valamint több partnerintézmény szervezésében. A programból: de. 10 órakor szekeres felvonulás az Őrkőről az Olt-híd irányába, 10 óra 10 perckor Romatánc flashmob a Szabadság téren, délután 5 órától Vörös T. Balázs A falon túl című filmje vetítése a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében, este 7 órakor gálaműsor a Szakszervezetek Művelődési Házában a Háromszék Táncegyüttes, a Cigánykerék Táncegyüttes, az Őrkő Táncegyüttes, a Nadara Gypsy Band, Rémusz és családja, valamint a Százlábú Néptáncegyüttes részvételével. Este fél 10-től roma táncházzal zárult a nap a Szakszervezetek Művelődési Házában. Április 18–20. között naponta 9–16 óra között volt nyitva a Szakszervezetek Házában a roma eredetmondákat bemutató rajzkiállítás. Támogatók: Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Dunapack, Erste Alapítvány.