Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 16. szám, 2016. április 17.

A cím egy jól ismert felirat, plakát, amely sok templom bejáratánál olvasható. Vicces, de mégis eléri a célját: felhívja a figyelmet arra, hogy Isten házában ki kell kapcsolni a mobiltelefont.

A templomban az emberi lélek egy magasabb, ünnepibb szférába és közösségbe lép. A templomba lépő ember Isten előtt, közösségben nyílik meg. Ebben az állapotában Isten munkája zajlik: Isten beszél hozzá, Istennel folytat párbeszédet, aki éppen „meghívja”, talán „elhívja”, esetleg „kihívja”, „felhívja” az ember figyelmét valamire, de biztosan nem telefonon, hanem lélekben, az emberi szív mélyében.

Ékes magyar nyelvünk megengedi, hogy sokszínűen játszhassunk szavainkkal és azok sokértelműségével.

Ha valaki felnyit egy szinonimaszótárat a „hív” vagy „hivatás” szavaknál, egyből észreveszi, hogy a hivatás szónak emberi világhoz közel álló (szakma, állás, mesterség, foglalkozás, munka, pálya) és az emberi világon túlmutató, isteni oldala is van (megbízatás, küldetés, misszió).

Panoráma

Fennállásának tíz évét ünnepelte az erdélyi Mária Rádió pénteken, április 8-án Nagyváradon. A ma már több ezer otthonba az éter hullámain vagy az interneten eljutó erdélyi Mária Rádió 2006-ban alakult Nagyváradon, azóta további öt területi stúdióval gyarapodott, s a műsorszerkesztők, önkéntesek, hallgatók nagy családdá forrtak eggyé.

A rádió tizedik születésnapjára Erdély, a Székelyföld s a Partium számos településéről érkeztek zarándokok. A nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök számos pappal, a rádió munkatársaival, hívekkel és zarándokokkal együtt szentmise keretében adott hálát az eltelt tíz esztendőért. Szentbeszédében arra emlékeztetett, hogy a Mária Rádió Isten ajándéka, melyből számos áldás származik, és ami segít eligazodni a mai világ zűrzavarában. Nem idejétmúlt ma is Isten szavát hallgatni, folyton megújítani Isten iránti elköteleződésünket.

Panoráma

Csúcs Mária képes beszámolója a 7. oldalonCsíkszentmártonba „zarándokolt” április 10-én a székely falu temploma védőszentjének ereklyéje. Az 1700 évvel ezelőtt született Tours-i Szent Márton püspök nem járt Székelyföldön. Ám tiszteletéről ebben a térségben is az ő oltalmába ajánlott templomok, hagyományok és népszokások tanúskodnak. Az irgalmasságáról is közismert szent tiszteletére hirdetett jubileumi évben dr. Veres András szombathelyi püspök engedélyezte ereklyéjének zarándoklatát.

Panoráma

Kötetlen baráti megbeszélésen vették számba az irgalmasság általuk gyakorolt cselekedeteit.A volt piarista öregdiákok köre zászlóavatásának tizedik évfordulójára szerveztek április 8-án találkozót Mára­ma­ros­szigeten. Az eseményre Budapestről érkezett Ruppert József piarista, a romániai rendtartomány felelőse; a szatmári püspökséget a máramarosszigeti születésű Melega Péter, az egyházmegye gazdasági igazgatója képviselte. Részt vett a kolozsvári Balázs Kornél piarista öregdiák, aki segítette a kör megalakulását, majd a kincses városbeli baráti kör titkárával, Fodor György piarista konfráterrel együtt folyamatosan támogatta. A szentmisén koncelebrált Reszler Mihály máramarosi főesperes, a piaristák által 1730-ban épített Borromeo Szent Károly tiszteletére szentelt máramarosszigeti főtemplom plébánosa, Melega Péter és Giurgiu Daniel segédlelkész. A szentmise főcelebránsa, Ruppert József kiemelte a kalazanciusi értékeket, amelyek szellemében élnek, idős koruk ellenére ma is áldásosan tevékenykednek a volt piarista diákok és hozzátartozóik. A szentmisét követő baráti beszélgetés keretében megvitatták többek között az elorzott egyházi tulajdonok – köztük az 1911–1912-ben épült híres máramarosszigeti piarista főgimnázium, a város legnagyobb, impozáns épülete, valamint a rendház – visszaszolgáltatási folyamatának jogtalan elhúzódását, kiértékelték a nehéz körülmények között élő tanulók anyagi támogatásának helyzetét. A piarista paptaná­rok sírjánál emlékeztek a régiekre, ezt közösen elfogyasztott ebéd követte, majd az irgalmasság rózsafüzérének és litániájának elimádkozása után, a templomban zárult a találkozó.

Panoráma

Új harang kerül Gyergyóditróban az I. világháború idején rekvirált 22 mázsás nagyharang helyére. Baróti László Sándor plébánost Szőcs Csaba kérdezte. 

A Jézus Szent Szíve nagytemplomnak a délnyugati tornyából a harangot 1917-ben, az I. világháború idején rekvirálták, összetörték és elvitték, hadi célokra felhasználták. Ditróban a nagyharang azóta sem szól. Az északnyugati toronyban van három harang, tehát a kicsi harangból nagyharang lett, mivel a nagyot elvitték és ezt száz évig nem pótolták. Nekem hiányzik a nagyharag, mert a plébániára sem hallatszik be a harangszó. Az új harang kérdése akkor lett aktuális, amikor a Ditróban született Siklódi Sándor clevelandiplébános 2013. augusztus 31-én meghalt, és a testamentumában meglepetésképpen az állt, hogy a ditrói plébániának hagy 43 ezer dollárt. Ezzel a pénzzel elmentem egy harangöntőhöz, és megkérdeztem, hogy önt-e nekünk egy 22 mázsás nagyharangot. Az első harang, a Szent István-harang 22 mázsa volt, és a hangja Borszékig elhallatszott. Azt mondta, hogy ő sajnos ennyiért nem tud, mivel harangot 55 ezer euróért tud vásárolni Lengyelországban, és ő csak harangszerelő. Így elmaradt a harang gondolata, de közben gondoltam, hogy a Szent Katalin-templomba vásárolunk egy orgonát ezzel a hagyatékkal, amit meg is tettünk. Tavaly húsvét másodnapján Tamás József püspök fel is szentelte. A hagyatékból megmaradt 100 ezer lej. Amíg gondolkodtunk, hogy mibe fektessük be, felhívott egy székelyudvarhelyi harangöntő, akit szintén megkérdeztem, hogy megöntené-e ezért a pénzért a nagyharangot. Most vállalkozik rá, azt mondja, ez presztízskérdés is számára. Az egyháztanács úgy határozott, hogy a hagyatékból maradt 100 ezer lejt az egyházközség ki fogja pótolni, a hívek adományából össze fogjuk gyűjteni (a harang összesen 178 ezer lej lesz), és felszereljük a harangot a Jézus szíve templom tornyára. Meghívtam Jakubinyi György érseket a szentelésre, megkötöttük a szerződést, megvan a harang felirata, neve, hangja, öntője, már csak az isteni gondviselés jelenléte kell, hogy a harang elkészüljön és június 3-án felszenteljük a Jézus Szent Szíve búcsú előtti percekben.

Panoráma

Mű­­hely­napot tartottak médiakommunikáció témában szombaton, április 9-én a gyu­­la­fehérvári szemináriumban. A szeminaristák három párhuzamos műhelyen vehettek részt, amelyek a plébániai, valamint média-adatközlési kom­munikáció területébe engedtek betekintést, sarkallva a papságra készülőket a világos információcsere szülte ajándékokra, átlátható párbeszédhelyzetek megteremtésére, valamint az egyházközségek közérdekű hírtartalmainak továbbadási lehetőségeire. A délelőtt ötletgazdája az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola Tisztikara, meghívottjai pedig Szőcs Csaba, a Verbum KKE igazgatója, Molnár Melinda újságírónő, az Udvarhelyi Híradó munkatársa, illetve Horváth Enikő, a székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskola nevelőnője voltak.

Egy falat a léleknek
  • Elment az eszem? Talán nem jól értettem a hozzám intézett szavakat? Vagy mindez egy rossz, lidérces álom emléke bennem? Gyermekded ötlet? Hallatlan butaság?
  • Ó, nem!
  • Igaz, szükséges ehhez a gyermeki lélek, annak spontaneitása és naivsága, de elsősorban szeretet, szent és nagyon nagy öröm. Csodálat és szent őrültség az, ami a szívemet eltöltötte.

Emlékezzünk régiekről

Harminc éve halt meg Gergely Mihály. Született Zetelakán 1926. március 12-én. A gimnáziumot Udvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1956. június 29-én Márton Áron püspök. Baróton volt káplán. Pénzügyi szabálytalanság miatt egyévi börtönt is szenvedett. Utána Ditróban káplán, majd Orotván plébános. Itt új plébániát épített és a templomot is javíttatta. Már a teológián úgy ismertük, hogy rendkívül ért a technikai dolgokhoz, mi is minden ilyen ügyben hozzá fordultunk. Kedves és segítőkész paptestvér volt. Meghalt Gyergyószentmiklóson 1986. április 26-án, 60 éves korában.

 

Húsz éve halt meg Danczkay-Pattanytus Ábrahám Miklós. Született Szamosújváron 1907. augusztus 27-én. Szamosújváron tanult, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1929. szeptember 29-én Mailáth G. Károly püspök. Csíksomlyón és Kolozsváron volt káplán. Maroshévízen plébános, Kolozsvár-Irisz-telepen helyi lelkész. Az ifjúsággal nagyon foglalkozott. Később Viczén plébános. 1947 és 1964 között négyszer tartóztatták le, háromszor bebörtönözték, összesen hét évet és négy hónapot szenvedett rabságban. 1964-es amnesztiával szabadult. Ekkor Baróton lett plébános, pápai prelátus. 1979-ben nyugdíjba vonult. Ekkor már elvesztette a látását is, a szentmisét is csak segítséggel tudta végezni. Baróton külön lakosztályban töltötte nehéz napjait. Rendkívül szerény, alázatos ember volt. Itt érte a halál 1996. április 24-én, 89 éves korában. A baróti római katolikus temetőben nyugszik.

 

 

  Összeállította: Szirmai Béla

Hírek, hirdetések

Szent Antal nagykilenced a csíksomlyói kegytemplomban

„Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,/ Ki a mennyekben tündökölsz fent!/ Liliom-tiszta, kinek karjába’/ A kisded Jézus édesen pihent./ Te csodatévő, ki száz bajunkban/ Érezteted szent segélyedet:/ Szívünkből áldunk, általad várunk/ Az Úr Istentől dús kegyelmet.” (Szent Bonaventura himnusza Szent Antal tiszteletére; részlet)