Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 16. szám, 2013. április 21.

Vezércikk

A nyolcvanas évek elején egyháztanácsosként minden gyűlésen felszólaltam, figyelmeztettem kollégáimat, plébánosunkat egy nagy veszélyre, arra, hogy katolikus közösségünk (és magyar népünk) lassan, de biztosan kihal falunkban, mert a családok nem vállalják a gyermekáldást. Furcsa módon kollégáim csak nevetgéltek, plébánosunk sem igen támogatta felvetéseimet. Nem nyugodtam, papunkkal még négyszemközt is tárgyaltam ez ügyről.

– Nem templomba való téma, s főleg nem a prédikációban a helye. Esetleg a gyóntatószékben lehetne erről tárgyalni.

– Azzal, hogy én megkritizálom a menyecskéket, higgye el, nem lesz nagyobb a népszaporulat.

Panoráma

A romániai katolikus püspökkari konferencia nyílt levélben fordult Victor Ponta román miniszterelnökhöz [a levél szövegét lásd alább, a szerk.], akitől azt kérte, hogy kormánya halassza el a kommunizmus idején államosított ingatlanokról szóló törvényjavaslat benyújtását. A román kormány elfogadta a kommunizmus idején államosított ingatlanokra vonatkozó új jogorvoslati törvény tervezetét. Ennek értelmében Románia négy év múlva részletekben kezd ismét kárpótlást fizetni azokért az elkobzott ingatlanokért, amelyeket nem lehet természetben visszaszolgáltatni. Továbbra is érvényben van, hogy a még létező, államosított ingatlanokat lehetőleg természetben adják vissza volt tulajdonosaiknak. Ha ez nem lehetséges, akkor az állam a jelenlegi piaci értéken állapítja meg az egykori ingatlanért járó kárpótlás értékét, amelyet azonban nem pénzben, hanem úgynevezett árverési pontok formájában fizetne ki. Az árverési pontokat a kárpótolt személy más, az állam által áruba bocsátott ingatlanok megvásárlására használhatja fel, vagy megvárhatja, amíg azokat – 2017-től kezdődően, évenként legfeljebb 14 százalékos összeghatárig – az állam visszavásárolja.

Panoráma


A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar a Boldogasszony Iskolanővérek (Erdélyben ismertebb nevén Notre Dame vagy Miasszonyunk Iskolanővérek) énekes missziójának gyümölcse. Hét felső-nyárádmenti falu – Nyárádremetétől Jobbágytelkéig – és Szováta gyermekeiből áll, iskolán kívüli sokoldalú képzést, nevelést kínál a vállalkozó kórustagoknak. Az éneklő közösség tavaszi kórustáborát Csíksomlyón tartotta a Szent István Gyermekotthonban. A szent hely méltó ihletője volt a kórusmuzsikának, mely gyakran felcsendült a gyermekotthon kápolnájában. A kórus vezetői – Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera iskolanővérek – Kodály Zoltán szellemiségében nevelik, képzik az ifjúságot évek óta. A tavaszi tábor folyamán megtanulták a Szentséges Szűz Mária kezdetű csíksomlyói búcsúséneket, foglalkoztak Kodály Zoltán csodaszép műveivel: Ave Maria, Esti dal, Egyetem-begyetem és Angyalok és pásztorok, ezenkívül Monteverdi, Mendelssohn, Liszt Ferenc, Britten, Kocsár Miklós, Orbán György műveit próbálták – mindez nem kis kihívás volt a kórus legújabb tagjai számára, akik jelentős számban vettek részt a táborban. A régiek hűsége, lelkesedése és tudása azonban örök könnyítő tényező a kicsinyek számára.

Panoráma

Dr. Nóda Mózes és dr. Zamfir Korinna egyetemi docensek, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának előadótanárai jól felépített, tömör és lényegre törő előadásaival folytatódott április 13-án, szombaton a szatmári Székesegyház plébánia szervezésében megvalósuló, katolikus értelmiséget megszólító előadássorozat.

Panoráma

Április 9-én ünnepelte hatodik évfordulóját a sepsi­szent­görgyi belvárosi Szent József plébánia Kolping-család keretében működő Szorgos kezek kézimunkakör. Ez alkalommal a családtagok társaságában csak úgy, a maguk és családjuk örömére rendezték az összejövetelt. Jó néha megtörni a hétköznapok szürkeségét – ahogy azt Márai Sándor írta – egy kis ünneppel, jó szóval emberibbé, szerethetőbbé tenni a mindennapokat. Nem kell sok ehhez, csak egy kis figyelmesség, leleményesség, odafigyelés a másik emberre. A kézimunkakör vidám, összetartó, a kézművességet és a népi hagyományt tisztelő, közösségépítő szellemben működő hölgyek társasága, akik a megérdemelt munka után arra gondoltak, hogy családjukat is mutassák be egymásnak egy zenés, táncos, vidám délutánon…

Panoráma

Hagyomány és újszerűség a II. vatikáni zsinat álláspontjában 

A világi hívek apostolkodásának lelkülete a 19. század második felétől kezdett igazán aktivizálódni – jelentette ki Csonta István, a Katolikus Akadémia április 11-i előadója a BBTE RK Teológia Karának dísztermében. Ennek szellemében világi szervezetek alakultak, amelyek elsősorban a szociális-karitatív tevékenységekre koncentráltak. E szervezetek célja a társadalom újraevangelizálása volt, így a hierarchia támogatását élvezték. XI. Piusz elismerően nyilatkozott ezek szerepéről, úgy vélte, hogy a világi szervezetek súlya növekszik. Mussolini fasiszta Olaszországában ezen szervezeteknek megfelelő, de az egyháztól, vallástól független, sőt azok munkálkodásával ellentétes megmozdulásokat szerveztek a diktatórikus törekvések szellemében. Ekkor fogalmazódott meg a számos szervezet egységesítésének ötlete, hiszen egységesen könnyebb felvenni a harcot. XI. Piusz a katolikus világiak egyik szervezetét, az Actio Catolicát az össze hasonló jellegű és törekvésű, világiakat tömörítő szervezet összefogására, élére állította. Az európai országokban az 1930-as években az olaszországihoz hasonló diktatórikus törekvések, rendszerek alakultak. Így a katolikus egyház világi szervezetei vonatkozásában egységesítette erőit, kiterjesztette az Actio Catolicát az egész világra, és jogi védelmet biztosított számára.

Panoráma

Bodó Márta és Bács Béla János nemrégiben megjelent köteteit ismertették április 9-én a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében.

A Verbum Kiadó gondozásában jelent meg Bodó Márta Jóbarát. Egy erdélyi katolikus ifjúsági lap a két világháború között és Bács Béla János Magammal viszlek című kötete.

Az utóbbi kötetet ismertető Elekes András publicista Bács Béla János címválasztását nagyon merész kijelentésnek vélte, szerinte csak az tehet ilyet (arra invitál, hogy magával viszi az olvasót), aki nagyon pontosan tudja, ismeri az utat s a célt, és az élet értelmével is nagyon tisztában van, ugyanakkor önmagban érez erőt arra, hogy akit magával visz, azt szükség esetén hordozni tudja. „Az vihet magával bárkit, aki képes arra, hogy az élet értelmébe beavassa” – így a könyv egyfajta beavatás, mutatott rá Elekes András.

Panoráma

Április 13-án, szombaton a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség másodszor rendezte meg a Resurrexit Keresztény Ifjúsági Zenefesztivált a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium dísztermében. Erre az alkalomra is, akárcsak a tavalyira, hét zenecsoport, együttes érkezett, az egész napos program keretében egymás után következő zenei szolgálatukkal dicsérték a feltámadt Krisztust. A nap kezdetén Illyés Zsolt csíkszentléleki plébános mondott buzdítást a résztvevőknek. Arról beszélt, hogy Krisztus feltámadása olyan legyen számukra, mint a természetnek a télből való ébredés, a tavaszi átalakulások, amelyek során a természetben minden új életre kel. Többszörösen kiemelte, milyen csodálatos rácsodálkozni a különbözőségekre, hiszen nincs két egyforma ember. Az elmélkedés záróakkordjaként a plébános arra buzdította a résztvevőket, ne veszítsék el a reményt Krisztusban, mindenki dicsérje Istent a saját módján, ahogyan azt senki más nem tudja.

Panoráma

Keresem az utam

A Keresem az utam elnevezésű hivatástisztázó hétvégére május 3–5. között kerül sor a kolozsvári ferences kolostorban a helyi szerzetesek szervezésében. A kolozsvári ferencesek idén is azzal a meggyőződéssel szervezik meg a lelki napokat hivatásukat kereső, tisztázni vágyó fiatalok számára, hogy mindenkinek van egy ajándékba kapott hivatása, amelyet ha felismer és válaszol rá, kiteljesedik az élete, megtalálja az igazi öröm forrását. A ferencesek ebben a folyamatban szeretnének a résztvevők segítségére lenni.

Panoráma

A keresztény misszió mindenkinek szóló küldetésén gondolkodtak el közösen a fiatalok a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Ifjúsági Irodája által szervezett tavaszi csoportvezető-képzőn. Az április 5–7. között a nagyszokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos Központban megrendezett programon több mint negyven fiatal vett részt az egyházmegye számos pontjáról. Ők otthon plébánosukkal közösen foglalkoznak a fiatalokkal, segítik az egyházmegyei ifjúsági munka megvalósulását, nyáron pedig részt vesznek a gyermek- és ifjúsági táborok szervezé­sében.

Kitekintő

A béke a megbocsátás gyümölcse. Boldogok, akik hisznek Isten szeretetében, amelyről a bátor keresztények tanúságot tesznek – ezek voltak a főbb gondolatai annak a beszédnek, amelyet Ferenc pápa április 7-én délben mondott a Regina Coeli Mária-himnusz elimádkozása előtt.

A szentatya mindenkit arra szólított fel, hogy hirdessék Krisztust a köztereken. „Béke veletek” – ismételte Jézus szavait, hozzátéve, hogy a béke szó a keresztények számára pontosan meghatározott jelentést hordoz magában. Nemcsak köszöntés, nem pusztán kívánság, hanem Krisztus értékes ajándéka, amelyet tanítványainak kínál fel. Ez a béke annak gyümölcse, hogy Isten szeretete legyőzte a rosszat, a megbocsátás gyümölcse. Az igazi béke abból származik, hogy megtapasztaltuk Isten irgalmasságát. 

Kitekintő

Krisztus követését kitartással és trium­fa­lizmus, azaz a győzelemmel való hivalkodás nélkül tegyük. Erre hívott Ferenc pápa a Szent Márta Házban bemutatott szentmisén, amelyen a Vatikáni Könyvkiadó munkatársai Giuseppe Costa, a kiadó igazgatója vezetésével, illetve a Vatikáni Gyógyszertár alkalmazottai vettek részt a szentatya lakhelyének kápolnájában.

Kitekintő

Joseph Ratzinger kiadatlan beszéde 

A nemzet érték, de ha abszolút értéknek tekintjük, veszélyessé válik. A II. vatikáni zsinat egyháza az egységet hirdeti – tanította a ma már nyugalmazott pápa.

„Az utóbbi százötven év történelmében látjuk, mennyi vér, mennyi könny hullott a nacionalizmus elszabadulása miatt, nemcsak Európában, hanem az egész világon” – írta XVI. Benedek pápa egy eddig kiadatlan beszédében, amelyet a L’Osservatore Romano április 10-i kiadása tárt az olvasók elé. Ezzel az írással mutatja be a lap a német püspöki konferencia elnöke, Robert Zollitsch gondozásában német nyelven már 2012-ben megjelent kötetet, amelynek címe: Joseph Ratzinger ábécéje.

Kitekintő

Bergoglio-hatás – így nevezi a Vatican Insider az új pápa iránti hatalmas rokonszenv következményeit. Nagyon sokan mentek el a templomokba gyónni, mert megérintette őket Ferenc pápa tanítása az irgalomról és a megbocsátásról. Paolo Padrini, Stazzano plébánosa szerint az újonnan érkező hívek gyakran idézik Ferenc pápát, aki azt kérte: engedjék, hogy Isten irgalma megérintse szívüket.

Egy falat a léleknek

• Aki elhagyja hivatását, annak az arca megkeményedik, fölösleges, hiábavaló dolgokról kezd el beszélni, és úgy tesz, mintha csak az a felszín érdekelné, ami őt körülveszi.

• Akit az Úr meghívott, az tudja, hogy „Az Úr az” (Jn 21,7), aki őt meghívta. Ebben a názáreti személyben felismeri az Úr hangját.

• Az Úr az, aki örök életet ad annak, aki hisz benne! Az Úr az, aki a feltámadás és az élet! Az Úr az, aki mindeneket magához vonz!

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 5. rész) 

A Biblia leírja, hogy amikor az öreg Tóbiás a fogságban megvakult, felesége, Anna szövőmunkára járt naponta. Így kereste meg a mindennapi kenyeret. Egyik nap a bérén kívül kapott még egy kecskét is. Hazavitte. Amikor vak férje meghallotta a kecskemekegést, ezt mondta: „Vigyázzatok, vajon nem-e lopott jószág ez? Ha az volna, adjátok vissza a gazdájának, mert ilyet nekünk nem szabad elfogadnunk vagy megennünk!” (Tób 2,10–23).

Végzős kispapjaink

Szüleimnek első gyere­ke­­ként jöttem a világra 1987. augusztus 17-én, Gyergyó­szent­miklóson. Drága jó szüleimmel és a húgommal nevelkedtem a Gyergyói-me­dence egyik kisebb falujában, Borzonton. Az általános iskolai osztályaimat szülőfalumban végeztem el, az akkori borzonti Gaál Tamás Általános Iskolában. Rendszeresen jártam templomba, ministráltam, és észrevettem, hogy mennyire vonz a szentmise szépsége. A rokonok, az ismerősök, a barátok mindig hangoztatták, hogy pap lesz belőlem, de én úgy éreztem, hogy nem leszek az, mert nekem más terveim vannak. A családomban nap mint nap megtapasztaltam, hogy mennyire fontos Isten az ember életében. A líceumi tanulmányaimat Gyergyószentmiklóson folytattam a Fogarasy Mihály Műszaki Líceumban, számítástechnika–műszerész szakon.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A napokban egyre többször lehet hallani egy igen figyelemfelkeltő, sokatmondó zeneszámot a rádiókban, melynek sorai így hangzanak:

„Jó néha sötétben a holdat nézni,

hosszan egy távoli csillagot igézni.

jó néha fázni, semmin elmélázni,

Pitypang

A két fehér szék meséje 

Volt egyszer, hol nem volt, ott, ahol a házak tiritarkán nyújtóznak az égig, s hadonászva próbálják elkapdosni kéménykezükkel a szivárványt, na pont ott volt két szék. Látszólag semmi különös nincs abban, hogy ott, ahol van sok ház, akad két szék is. Csakhogy ez a két szék fehér volt. Na és, szólsz közbe türelmetlenül, hiszen két fehér székünk még nekünk is van, sőt, néha még három is. Igaz, felelem, de abban a városban semmi más nem volt fehér, csak ez a két szék. Tényleg? Tényleg.

Hírek, hirdetések

Zarándoklatok négy országba

A szatmári püspökség idén is szervez hitnövelő zarándoklatokat a hívek számára. Az úti célok idén a vén kontinenshez ragaszkodnak, annak látható és láthatatlan, de megtapasztalható szépségeit tárják fel. Magyarország, Csehország, Olaszország és Görögország keresztény szempontból fontos helyeit járhatják végig a zarándokok idén. Ennek megfelelően az első zarándokút Olaszországba visz majd. Június 21–29. között Padova, Loretto, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Nápoly, Róma, Roccaporena és Assisi érintésével járják be az Appennini-félsziget legfontosabb helyszíneit. Csehországba – németországi kitérővel – augusztus 5–8. között lehet ellátogatni Prága, Drezda, Königstein, Sächsische Schweiz és Cesky Sternberk bejárásával. Harmadik lehetőségként Magyarországon töltekezhetnek a zarándok hívek Gyöngyös, Budapest, Esztergom, Márianosztra, Szentkút és Eger lélekemelő helyeinek meglátogatásával. Régi célpont Görögország, ahol Szent Pál nyomában járhatják végig a nagy missziós vándorutak fontos állomásait, de természetesen nem maradnak ki az útba eső látványosságok sem, mint Szkopje, Bérea, Meteorák, Athén, Thermopüle és Thesszaloniki. A zarándoklatokra jelentkezni, illetve a részletekről érdeklődni a püspökségen lehet, személyesen az 1918. December 1. utca 2. szám alatt Mekker Enikőnél, vagy a 0261-714955, 0261-716451 és 0745-785916 telefonszámokon. (Józsa János)