Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 16. szám, 2012. április 15.

Interjú

Az új posztulátor kinevezésének hírénél jóval nagyobb volt a médiavisszhangja annak, hogy lendületet adhat Márton Áron ügyének egy feltételezett csodás gyógyulás, és a Szentszék boldoggá nyilváníthatja hitvalló püspökünket. Hogyan állunk hát a csodákkal? Van már „érvényes”, bizonyított csoda? Dr. Kovács Gergelyt ebben a témában kérdezte Bodó Márta.

Miért kell csoda a boldoggá avatáshoz?

Nagyon egyszerűen fogalmazva ha valakinek a közbenjárására csoda történik, ezzel Isten igazolja az illető szentségét. A boldogok és szentek egyrészt ugyanolyanok emberek, mint mi, közöttünk éltek, élnek. Másrészt már egy új világhoz tartoznak, elővételezik azt, ami ránk is vár. A szent az örök élet prófétája (le saint est le prophète du siècle à venir), mondja René Latourelle jezsuita teológus. Egy vértanú boldoggá avatásához nem szükséges a csoda, hiszen a legnagyobb áldozatot hozta meg, életét adta Istenért, a hitéért. Márton Áron nem vértanú, ezért előbb be kell bizonyosodjon, hogy az erényeket hősies fokban gyakorolta. Ez van folyamatban most, és ha sikerrel zárul ez a szakasz, a boldoggá avatáshoz még azt is igazolni kell, hogy közbenjárására csoda történt. Bogdánffy Szilárd vagy Scheffler János püspök ügye ezért is haladt gyorsabban: egyrészt nem volt szükség csodára, másrészt a vértanúság tényének igazolása egyszerűbb, rövidebb és kevésbé bonyolult eljárással történik.

Mitől csoda a csoda?

Aktuális

A nagyböjt a lelki megújuláshoz hathatós segítséget nyújtó szent idő, felkészít és ráhangol a húsvétra, hogy az örömteli legyen. Nem igazi az olyan öröm, amely csak a testnek szolgál, az ingerhatás elcsendesedésével erőt vesz az emberen az unalom, a közöny, a fásultság és a kiábrándultság. A lélek csak akkor tudja átadni magát az ünneplésnek, ha megszabadítjuk a hétköznapok sodrában rátelepedett terhektől. Mondjuk ki nyíltan és magyarán: a bűnöktől be nem árnyékolt lélek tud igazán örvendeni, a felsőbb indíttatású derűt rásugározni családra, környezetre. Akik komolyan vették a böjti szent időt, most emberségük egészét magával ragadó örömben énekelhetik: „Föltámadt Krisztus e napon!”

Aktuális

Ádáz küzdelem dúlja fel az emberi szívet, ha szenvednie kell, s az ember keresi a választ, hogy miért is van fájdalom. Miért kell az embernek szenvednie, félnie, miért fáj a lelke?

Sosem tudom felejteni azt a pillanatot, amikor édesanyám könnyes szemmel rám tekintett és azt mondta: „Úgy fáj a lelkem…” Elhittem neki, oly mértékben, hogy akár abban a pillanatban a véremet is engedtem volna folyni érte…

Miért fáj úgy az ember lelke?

Jó néhány éve annak, hogy egyszer tanárom elé álltam és választ vártam valami hasonló kérdésre: nevezetesen arra, hogy miért van félelem, miért van fájdalom… Tanárom arról kezdett mesélni, hogy a félelem, a fájdalom, mindezek az érzések jók, sőt hasznosak. Tágult szemeket meresztve figyeltem a tanár beszédét, miközben gondolataim fellázadtak, szívem hevesen kalapálva tiltakozott. „Csak érezné azt a szörnyű érzést, amit nekem kell megélnem…”. De néma maradtam, nem értettem, mit akar mondani.

Panoráma

Jakubinyi György érsek idei második körlevelében felhívással fordult a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, pedagógusokhoz és mindenkihez, akit érdekel a magyar nyelv ügye. Felhívása itt következik. A témában megszólítottunk szülőket, pedagógusokat, tömbben és szórványban élőket, következő lapszámunkban az ő hozzászólásaikat olvashatják. 

Románia része az Európai Uniónak, melynek jeligéje: egység a sokszínűségben. Jellemző a modern társadalom emberére, hogy állandóan továbbképezi magát, a legmagasabb elvárásoknak próbál megfelelni. Napjainkban az halad igazán, aki minél több nyelven beszél, aki szakavatott a technika vívmányainak területén, aki magas szintű műveltségre tesz szert az évek során. Ezt viszont mindenki úgy érheti el, ha a kezdetek megalapozottak… És mi van kezdetben? A család, amely szeretetével körülfogja a gyereket, amely első lépéseit vigyázza, megtanítja az anyanyelvére, elülteti tudatában a kultúra csíráit, a vallás magvait. Az édesanya által énekelt dalokat, a kis mondókákat, a gyermeknyelv kezdeti szavait aztán évről évre kiegészítik az újabb nyelvi kifejezések és fordulatok.

Panoráma

Genfest 2012 Budapesten 

2012. augusztus 31–szeptember 2. között Budapesten kerül sor a Fokolár mozgalomhoz tartozó fiatalok találkozójára, a Genfestre. A világifjúsági találkozóra Erdélyből, Romániából is részt vesznek a lelkiség képviselői. A Genfestről Rácz Ildikó Mária kolozsvári fokolarinát és Magos Orsolya kolozsvári egyetemista gent, a Genfest 2012 szervezőbizottságának tagját kérdezte Rajka Mária. 

Március 31-én lezárultak a bejelentkezések. Erdélyből, Romániából hányan és milyen helységekből mennek a Genfestre? A világ többi tájáról hány résztvevőre számítanak?

Magos Orsolya: Budapestre, a Genfestre 12 500 érdeklődő fiatalt várnak a világ minden részéről. Romániából körülbelül 200-an megyünk. Mi, erdélyiek megpróbálunk minél többen részt venni ezen a világméretű ifjúsági találkozón, de jönnek a Bánságból, Bukarestből és Moldvábol is fiatalok.

Panoráma

Április 13–15. közt zajlik Debrecenben az iskolanővérek vezetésével működő egyetemi kollégium tavaszi szimpóziuma A nő mint közvetítő, a világ női szemmel címmel. Az immár rendszeressé vált rendezvény a mai magyar nő szereplehetőségeit vizsgálja a társadalomban, a családban, az egyházban. A tudományosságot a művészivel összekapcsoló rendezvény kiemelkedő színházi, zenei és kulináris élményt is nyújt, lehetőség van a test és lélek összehangolására, önismeretre, táncra, közösen megélt örömre.

Panoráma

Új vallási műsorok a magyar közmédiában

Az MTVA Vallási Főszerkesztősége tavasszal három új műsort indít a Dunán. A Zarándokutakon búcsújáró helyekre, kegyhelyekre kalauzol. A vallásos ember számára olyan kitüntetett helyekről ad hírt, ahol Isten könnyebben és gyorsabban siet a hozzá fordulók segítségére. Szentek sírjai, ereklyéinek őrzőhelyei, csodás jelenések, csodatevő hírbe került képek és szobrok jelzik rendkívüliségüket. A Kárpát-medencében több száz búcsújáró hely található, századok tanúi: szent királyaink nemzeti kegyhelyei a gótikus és barokk korba, a Mária-kegyhelyek későbbi időkbe visznek vissza. E zarándokcentrumok kisebb-nagyobb térségek vallásos életének központjai, ahonnan lelkiségi mozgalmak, énekdivatok, ájtatosságok terjedtek el. A hetente jelentkező 26 perces filmsorozat ezt a gazdag, máig élő és alakuló vallási hagyományvilágot kívánja egy-egy búcsújáró helyen keresztül bemutatni, egyelőre nyolc epizódban. „Az MTVA közszolgálati szerepének ellátásában vezérelvként az emberi humánum és a példamutatás dominál” – jellemzi a közmédia szerepét Barlay Tamás főszerkesztő, a Zarándokutakon megálmodója.

Panoráma

Ünnepelt a Mária Légió Szatmáron 

A fájdalmas rózsafüzér közös elimádkozásával kezdődött március 26-án a Mária Légió Acies ünnepsége Szatmárnémetiben. Az évente megrendezett főünnepükön a „légiósok” összesereglenek, hogy újból megvallják Mária, a légió királynője iránti hűségüket, megújítsák fogadalmukat, de egyben erőt és áldást is kérjenek egy újabb évre, a gonosz hatalmak ellen folytatott harcukban.

A székesegyházban összegyűlt tagokat Láng Pál, a Keresztények segítsége szatmári regia lelki vezetője köszöntötte, kiemelve áldozatos szolgálatukért, a szűnni nem tudó imáért érzett háláját. Mint mondta, ezt az imaszolgálatot is éppúgy, mint a légióban végzett minden áldozatot Máriának kell ajándékozni, hogy ő szabadon rendelkezhessék vele.

Panoráma

Harangot szenteltek a csíkszeredai Kalász negyedi temetőben 

Nyolc évvel a Hunyadi János utcai köztemető felszentelése után most már igazi harangszó is szólhat a gyászszertartásokon Fülöp Imre nyugdíjas tanár jóvoltából. A nyugalmazott pedagógus Isten dicsőségére és felesége, Fülöp Gagyi Margit tanítónő emlékére öntette a harangot. Az ünnepélyes felszentelési szertartást március 25-én, vasárnap délután tartotta Tamás József püspök, Darvas-Kozma József és Pénzes József esperes. A szertartás keretében, melyen jelen volt Ráduly Róbert Kálmán polgármester, Antal Attila és Szőke Domokos alpolgármesterek, Darvas-Kozma József esperes olvasott fel Mózes ötödik könyvéből, majd Tamás József püspök szólt az egybegyűltekhez. „Hívom az élőket, elsiratom a holtakat és megtöröm a villámok erejét” – fogalmazta meg a harang küldetését beszédében, s rámutatott arra is, hogy a temetői harangok nemcsak a halottak elsiratására hivatottak, hanem bennünket, élőket is figyelmeztetnek: véges az életünk. A megkondított harang felszentelését és a közös imát követően Ráduly Róbert Kálmán polgármester mondott köszönetet az adományozónak. „Szóljon ez a harang az emlékezés hangján, de szóljon arról is, hogy az igazán nagy dolgok az egyszerű emberektől származnak” – fogalmazott az elöljáró.

Panoráma

Recultivatur – Mária Út-konferencia Csíksomlyón 

A Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program keretében kivitelezett Recultivatur nemzetközi projekt, valamint a Mária Út zarándokútvonal népszerűsítése céljából szervezett konferenciát március 28-án Hargita Megye Tanácsa a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban.

Panoráma

A Caritas cégtábla sok embert becsalogat a Kossuth Lajos út 31. szám alá Gyergyószentmiklóson: van, aki külföldi munkát keres, mások bútort akarnak venni, vagy szeretnék, ha délután beadnánk a megfelelő injekciót, de több alkalommal kerestek gyógyszert is a házi kedvenceknek az aggódó gazdik. 

Hát nem a fentiekről szól a történet ebben a házban. Nemrég meg is kérdezte valaki az útról, hogy mivel foglalkozunk, mit tudunk dolgozni egész nap? Az április 2-án tartott nyílt napon ezt szerettük volna megmutatni: az érdeklődők betekintést nyerhettek a Gyulafehérvári Caritas három szociális szolgáltatásába, rálátásuk nyílt a munkánkra, miben kereshetik segítségünket.

Panoráma

Az idei ökumenikus tanulmányi versenyt a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Elméleti Líceum szervezte, római katolikus, református és unitárius diákok vettek részt a megmérettetésen. A katolikus diákok közül a következők értek el kiemelkedő eredményeket: IX. osztály: Antal Márta, (Szent Erzsébet Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok), X: osztály: III. díj: Lengyelfi Emőke, Szent Erzsébet Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok), dicséret: Szenderszki Henrietta (Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolacsoport, Nagyvárad); XI. osztály: I. díj: Fekete László Csaba (Hám János Teológiai Iskolacsoport, Szatmárnémeti), II. díj: Tóbiás László (Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolacsoport, Nagyvárad); XII. osztály: I. díj: Gábor László (Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok), II. díj: Baumli Annamária (Josephus Calasantius Iskolacsoport, Nagykároly).

Panoráma

Szatmárnémetiben az idén 15. alkalommal rendezték meg április 2–3. között az immár hagyománnyá vált Hám János Napokat, melynek mottójául a Mindenben Istent keresni, szeretni és szolgálni Loyolai Szent Ignác-idézet szolgált.

A rendezvénysorozat április 2-án 9 órakor a székesegyházban tartott szentmisével kezdődött, melyet Schönberger Jenő pontifikált, a szentbeszédet pedig Nagy Bálint SJ, a miskolci Fény Gyula Jezsuita Gimnázium spirituálisa mondta. A misszió évére való tekintettel a gyermeki, pedagógusi, szülői küldetést emelte ki, bátorítva a jelenlevőket, hogy merjenek elindulni, járni az Istentől kapott missziójukban.

Az ünnepi szentmisét követően a jelenlévők megkoszorúzták a líceum névadója, Hám János püspök szobrát.

Egy falat a léleknek

• Alig telt el tíz nap azóta, amikor még hallhattuk az Úr panaszénekét: „Ó, én népem! Te ellened mit vétettem? Avagy miben szomorítottalak meg? Felelj nékem! Én Egyiptom földjéről kihoztalak téged, s te keresztet készítesz Üdvözítődnek?” S akkor mi mellünket verve kiáltottuk: „Szent az Isten! Szent és erősséges! Szent és halhatatlan, irgalmazz nékünk!”

• S folyatódott a panasz: „Negyven éven át a pusztában vezettelek, és mannával tápláltalak téged. Bevezettelek a megígért földre, s te keresztet készítesz Üdvözítődnek?” És részünk a válasz: „Szent az Isten! Szent és erősséges! Szent és halhatatlan, irgalmazz nékünk!”

Útjelző

IV. parancsolat (10/1. rész) 

A Biblia azon leírása, amely szerint Isten Évát Ádámnak az oldalcsontjából teremtette, nem szó szerint értendő. Ez a szimbolikus kifejezés azt akarja kifejezni, hogy a férfi és a nő között egyenjogúság van! Vagyis egyik sem cselédje a másiknak vagy anyósának, apósának, hanem egyenrangú segítőtársak!

Egy görög monda leírja, hogy amikor az Úr megteremtette az első emberpárt, a férfi és a nő számára csak egy szívet teremtett, s azt kettévágta. A fél szíveket keblükbe tette. Azok lesznek boldogok, akik szívük másik felét megtalálták házastársukban.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Alighogy kimegyek a városba és körültekintek, feliratok, reklámok sokasága áraszt el. A fizikai erőnlét fenntartására, fokozására csábító fitness és wellness programok hirdetései hívnak, ugyanakkor más pszichés energia mozgósítását is tálalják lépten-nyomon.

Nem tudom, hogy figyelmességemnek köszönhetem-e, de kevésbé láttam azt kifüggesztve, hogy keresztény hitünknek mekkora ereje van, és ugyanúgy oda kell figyelnünk rá, mint az előbb soroltakra. Mégse hirdetjük, csak elenyésző helyen s nagyobbrészt templomainkban.

Pitypang

A feltámadt Jézus megjelent Mária Magdolnának 

Isten igéje: Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték Uramat – felelte –, s nem tudom, hová tették.” E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal.” Jézus most nevén szólította: „Mária!” Erre megfordult, s csak ennyit mondott: „Rabboni”, ami annyit jelent, mint „Mester”. Jézus ezt mondta neki: „Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat, s ezt mondta nekem.” (Jn 20,11–18) 

Hírek, hirdetések

Apor Vilmos-ereklye Csíksomlyón

Április 29-én Pápai Lajos győri megyéspüspök személyesen viszi el Csíksomlyóra azt a kegytemplomnak ajándékozott ereklyét, amely Boldog Apor Vilmostól, az egyetlen boldoggá avatott erdélyitől származik. Az ereklye egy darab a püspök vérrel átitatott ingéből. A püspök ezt az általa celebrált, fél 11-kor kezdődő szentmise keretében helyezi el az ereklyetartóban. Az eseményről Böjte Csaba ferences szerzetes tájékoztatta a sajtót, elmondva, a nők védelmében vértanúhalált halt győri püspök a családok és a tiszta élet példaképe. Böjte Csaba arról beszélt, egyre kevesebb magyar él Erdélyben, ennek okát ő abban látja, hogy az ismerősök, rokonok ma túl könnyen elengedik egymást, a családok széthullnak, sok a magányos ember, még nagyobb szükség van példaértékű személyiségekre. Április 30–május 6. között az erdélyi ferencesek több városba készülnek elvinni az ereklyét, hirdetve az Apor Vilmos által képviselt értékeket: Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen és Szovátán lehet majd megtekinteni a püspök ingének darabját.