Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 16. szám, 2011. április 17.

Panoráma


Jakubinyi György gyulafehérvári érsek idézi fel személyes emlékeit 

A lengyel szentatya megmozgatta a magyar kedélyeket. De a világ is felfigyelt: 1523 óta olaszok voltak a pápák. És most először négy és fél évszázad után egy nem olasz, sőt lengyel, kommunista állampolgár. Megremegett a Kreml, az egész világ felfigyelt. Mi lesz? És következett 27 év áldott pápaság, 1978–2005 között.

II. János Pál pápa nem rejtőzött névtelenségbe. Nyíltan megvallotta lengyelségét, gyökereit. Mi, magyarok ezért voltunk büszkék, hiszen a lengyel–magyar test­vé­ri­ség közmondásszerű volt. Annyira, hogy az ad limina látogatáskor mindig elmondtam a szent­atyának a nálunk nem annyira, de Len­gyel­honban jobban ismert mondást: „Polák wenger dwe bra­tanki, i do szablje, i do szklan­ki = Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, issza borát”.

Panoráma

Oberammergau bajor alpesi faluban négyévenként passiójátékot rendeznek. A helység átalakul Jeruzsálemmé, Golgotává, és a kétezer éves történet felelevenítésében részt vesz az egész falu.  A passiójáték sok turistát vonz a faluba. Az egyik turista, egy japán tanár a passiójáték megtekintése után azt mondta a Jézus szerepét alakító fazekasmesternek: Ha én mától kezdve más ember leszek, azt magának köszönhetem.

Virágvasárnap minden katolikus templomban passiót énekelnek a hívek, ily módon akarják emberközelbe hozni megváltásunk drámáját, Jézus szenvedéstörténetét. Mit mond nekünk ez a vasárnap? Mit mond nekünk Jézus szenvedéstörténete? Hogyan fogadjuk?

Panoráma

Ennyi idő telt el az Öreg Graduál elkészülte után. Ez az 1636-ban kiadott nyomtatvány az úrvacsorás istentiszteleteken, a reggeli és esti imaórákon énekelt, magyar nyelvű gregorián tételeket tartalmaz. Ez az éneklési mód viszonylag hosszú ideig meghatározta mind a református, lutheránus, mind pedig az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét. S hozzá kell tennünk, amikor a graduálban fellelhető dallamkincs felcsendül, a katolikus fülnek sem bizonyul idegennek, sőt a mi liturgiánkból ismertként hatnak.

Panoráma

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, akik részt vehettünk április 8-án a Boldog Özséb-templomban megszervezett nagyböjti lelki napon, az ifjúsági csoport, mi, bérmálkozók és még számos helybéli fiatal, több mint 90-en. Véleményem szerint mindenki nevében elmondhatom, hogy minden elvárásunkat felülmúlta ez a lelki nap.

Azon emberek közé tartozunk, akik megismerhették Böj­te Csaba ferences atyát. Egy­fajta „beavatáson” vehet­tünk részt. Csaba testvér elhozta magával a Szent Lász­ló-erek­lyét. A mise alatt elmondta, Szent László érdemeit mint példaképet állította elénk, mert nekünk is ilyeneknek kellene lennünk. Több ember példát vehetne életmódjáról, arról, ahogyan az embertársaihoz viszonyult. A szentmise végén Csaba testvér lehetőséget adott arra, hogy tiszteletünket rójuk le az ereklye előtt. Ezt megszámlálhatatlan ember meg is tette.

Panoráma

A kolozsvári ferences templomban nagyböjti lelki napra gyűltünk össze április 2-án. A zsolozsma után a lelkigyakorlatot vezető Szilvágyi Zsolt kérésére próbáltuk egy szóban megfogalmazni: ki számunkra Isten: atya, teremtő, apa és anya, hűség, fényesség, békesség, mindenható, kegyelem, szeretet, melegség. Az elmélkedésben az életünk során fokozatosan kialakuló, változó istenképről hallhattunk. Átgondolhattuk, hogy a mi istenképünk hogyan alakult, illetve a jelenlegi és majdani szülők, nagyszülők, pedagógusok néhány fontos útmutatást kaptak, hogyan segíthetik a rájuk bízott gyermekekben a helyes istenkép kialakulását, és melyek azok a buktatók, amelyeket fontos elkerülni.

Panoráma

Nagy öröm volt együtt lenni április 2–3. között a Szilárd alapok a házasságban hétvégén, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánián. A Búzamag közösség és a Regnum Christi alapítvány által szervezett programon 16 házaspár és 2 jegyespár vett részt.

A hétvégi program a szeretet formái, a kommunikáció és a megbocsátás témájában próbált segítséget nyújtani a részt vevő pároknak, akik számára mindhárom téma után le­he­tőség nyílt arra, hogy egymással beszélgetve, őszintén feltárják egymás előtt, hol küzdenek problémákkal, nehézségekkel.

Panoráma

A mezőpetri idősek otthonában járt az egyházmegyei önkéntes beteglátogatói kör március 9-i találkozóján. Rendhagyó volt az önkéntes beteglátogatók képzésének tizennegyedik találkozása, hiszen az eddigiektől eltérően az elméleti felkészítés mellett közösen végezték a gyakorlatot is, együtt mentek el az idősekhez, betegekhez. A szombati alkalom különleges élményt jelentett az otthon lakói, de látogatói számára is: az idősek szerető érdeklődést, a beteglátogatók pedig megerősítést kaptak egymástól, elmondhatták tapasztalataikat, örömeiket, nehézségeiket a mindig új személyiségekhez való alkalmazkodásban. A legnagyobb megerősítést azonban egészen biztosan a betegektől kapták, akik mosolyukkal, örömükkel, sokszor könnyeikkel mondtak köszönetet azért, hogy valaki bekopog, leül, elbeszélget velük, megfogja kezüket és meghallgatja problémáikat.

Panoráma

Minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ünneplik a Keresztény Élet Közössége világnapját, amely a Loyolai Szent Ignác-i lelkiségű csoportokat, közösségeket szólítja meg szerte a világon. Tagjait az élet minden területéről gyűjti, olyan személyeket híva, akik Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai alapján igyekeznek élni, keresztény életük kiteljesedésében Jézust követni. A KÉK-tagok fontosnak tartják párbeszédet folytatni az igazságosság különböző területein, így például küldetésük a szegénység és az egyszerűség melletti tanúságtétel.

Panoráma

Életének 100. évében, 2011. március 27-én Lea szociális testvér visszaadta lelkét Teremtőjének. Egyike volt az Ikrich Augusta  által Temesváron 1926-ban megalakított erdélyi Szociális Testvérek Társasága (Societas Sororum Socialium, röv. SSS) első tagjainak.

Lea testvér Szárhegyen született 1911. május 6-án egy sokgyermekes család tizedik gyermekeként. Édes testvére volt Czim­bal­mos Juliannának, akinek elévülhetetlen érdeme, hogy a nehéz börtönévek után gyulafehérvári társaival a házi fogságban tartott Márton Áron püspök egészségét visszaadták. Örök hála legyen ezért nekik főegyházmegyénk részéről! Lea testvér elemi iskoláit Szárhegyen, középiskoláit Gyergyószentmiklóson, a szatmári irgalmas nővéreknél végezte. Már 14 éves korában érezte, hogy Isten a szerzetesi életre hívja. Ezért 1934-ben belépett a Szociális Testvérek Társaságába és 1938-ban letette az első fogadalmát, 1948-ban pedig az örök fogadalmat. Jelszava ez volt: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem!”

Panoráma

A szórvány élni akar 

Ha nincs is éppen a „végeken” – de Medgyes is szórványsorba jutott. 1990 után felére zsugorodott az itteni magyarság, sokkal többet temetünk, mint amennyit keresztelünk, és a maradék három felekezet között oszlik meg.

Két évtizeden keresztül, a legnehezebb időkben, a 70-es és a 90-es évek között országos hírű népi egyetem működött heti rendszerességgel városunkban lelkes, kitartó, fiatal magyar értelmiségiek (tanárok, orvosok, mérnökök, jogászok) áldozatos munkájával, és jó érzés visszanézni, mert Erdély legjobbjai fordultak meg Medgyesen a tudomány és művészet minden ágát képviselve. Mellettük helyi erőkkel biztosítani tudtuk majdnem felét a rendezvényeknek, és megtapasztalhattuk, mekkora lelki és erkölcsi támasz lehet a művelődés.

Panoráma

Bizonyára sokak számára ismerős a rövidítés, és tudják, mit rejt, de talán még vannak páran – ebbe a kategóriába tartoztam egy hónappal ezelőtt még én is –, akiknek nem mond semmit, legfeljebb találgatásra készteti őket ez a négy betű. Legyen hát „szabad a gazda”, s engedjétek meg, hogy megosszam veletek első élményeimet az Országos Katolikus Egyetemisták Találkozójáról.

Évente két alkalommal kerül megrendezésre az OKET, egy tavaszi és egy őszi találkozó várja az érdeklődő fiatalokat. Az idei tavaszi találkozónak Marosvásárhely adott otthont április 1–3. között.  A házigazdák a Vásárhelyen tanuló egyetemisták voltak, akik lelkesen, barátságosan fogadták az ország minden részéről érkező tanulókat és lelki vezetőiket. A találkozó témájául pedig Hugo Rahner idézetét választották: Komolyság és játék testvérek Istenben.

Panoráma

A leányfalui Szent Gellért lelkigyakorlatos ház adott otthont április 4. és 6. között a XVII. Egyetemi Pasztorációs Konferenciának. A találkozó témája az egyetemi lelkészek és munkatársaik lelkigondozása volt. Az erdélyi egyházmegyék egyetemi lelkészei közül Nagy-György Attila (Brassó), Csapai Árpád (Csíkszereda), Takó István (Kolozsvár), Pallai Béla (Szatmárnémeti) vett részt a konferencián, amelyen Somfai Béla SJ és Krámer György evangélikus esperes előadása hangzott el, majd kiscsoportos beszélgetés, plenáris megbeszélés következett. A záró szentmisét a lelkészekkel koncelebrálva Pákozdi István budapesti egyetemi lelkész mutatta be. A konferencia záródokumentumából idézünk:

Panoráma

A cím olvastán a tisztelt olvasónak már indulásból magyarázattal tartozom.

A Caligula név ez esetben egy színpadi drámának a pontos címe. Albert Camus francia írónak a remekműve, amelyet Mihai Mănuţiu rendezésében adtak elő március 23-án a Kolozsvári Állami Magyar Színházban tehetséges fiatal színészek. Megtekintését ezúton is jó szívvel ajánlom mindenkinek.

Az NTTK betűalakzat pedig annak a Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferenciának a rövidített jelölése, amely a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológia Tanszéke rendezésében zajlott Gyulafehérváron két nappal később, március 25–26. között Quo vadis e vita, mortalis? címmel.

Egy falat a léleknek

A megújult Vasárnap margójára

Messziről kezdem.

Isten népe a pusztában éhezett. Ekkor jött az égből a táplálék, aminek a láttán a zsidók csodálkozva kérdezték: manhu? Mi ez? De ez a csodálkozás nem tartott sokáig, unni kezdték a mannát.

Most térjünk haza.

Sohasem felejtem el azt a jelenetet, ami a rendszerváltás első napjaiban történt. Néhányan a fáradt, öreg ordináriust ezzel támadták: Az elmúlt rendszerben még arra sem volt képes, hogy egyházi lapunk legyen!

Egy falat a léleknek

• Habár a nyugati kultúrában sokkal rövidebb a liturgia, mint keleten, ennek ellenére az érzékeny és hallani akaró szíveknek így is igen sokat elmond arról, amiről, illetve akiről szól.  A mai napon azért teszek említést róla, mert a hét folyamán különösen is érdemes lesz odafigyelni a liturgiai eseményekre. Most csak egy mozzanatot szeretnék kiragadni belőle.

• Virágvasárnap nemcsak Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának az ünnepe, hanem egyben a szenvedés vasárnapja is. Az igeliturgiában az Úr Jézus szenvedéstörténetének a felolvasása, eléneklése mintegy előrevetíti a nagyhét eseményeit.

Útjelző

I. parancsolat (11. rész)

Legutóbb arról írtam, hogy aki Istent igazán imádni akarja, annak át kell éreznie az ő nagyságát: milyen nagy az Isten; és be kell látnia: milyen gyarló, bűnös az ember. Figyelemreméltó és érdekes, hogy az emberek minden időben szükségét érezték annak, hogy Istent imádják! Ezt a régészeti kutatások is igazolták. Nem volt olyan népcsoport, törzs vagy nemzet, amely ne kereste volna a kapcsolatot a maga sajátos módján – talán tévesen is – a Fennvalóval. Bizonyítja ezt a sok ősrégi templom, templomrom, ősi pogány kőoltár, szertartás stb. (azték templomok, piramisok, néger spirituálék, luxori templomromok stb.) Miért van ez így? Mert Isten beleoltotta az ember szívébe az imádság vágyát. Ez aztán kivirágzik az ember szívéből. Leginkább az áldozatbemutatásban, a szertartásokban mutatkozik meg, közös vagy egyéni imádságokban.

Könyv

Erdély népi építészetét már többen kutatták az elmúlt századokban más és más szempontok alapján – legismertebbek talán Orbán Balázs és Koós Károly munkái. A falukutatás, Erdély kistérségeinek feltérképezése zajlik napjainkban is. Erről tanúskodik Furu Árpád legújabb kötete, az Udvarhelyszék népi építészete is, amelyet április 7-én mutatták be Kolozsváron, a magyar főkonzulátus dísztermében.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Talán azért olyan nehéz megbocsátani hozzánk közelebb álló embereknek, mert büszkeségünk, sértődöttségünk, fájdalmunk, a megbántottság gondolata nem hagy nyugodni, és így csak azon gondolkodunk, hogy mi hogy volt, mit csinálnánk másképp abban a helyzetben. Sajnos még nehezebb ez, ha valakik nem akarják bevallani, hogy hibáztak, pedig nyilvánvaló, hogy ők voltak a hibásak.

Pitypang

Európa védőszentjei 

Kedves versenyzők! Az Európa védőszentjei vetélkedő végéhez közeledünk. Ez az utolsó forduló: a jövő hónap már közel van a félév végéhez. A feladatok ezért kicsit összefoglaló jellegűek. Reméljük, hogy sok mindennel gazdagodtatok ebben a tanévben is. Várjuk megoldásaitokat május 15-ig:

Hírek, hirdetések


A temesvári székesegyház miserendje

Virágvasárnap, április 17-én délelőtt a szertartás 10 órakor a temesvári püspökség udvarán barkaszenteléssel kezdődik.  A résztvevők innen indulnak körmenetben a székesegyházba. A szentmisét Roos Márton megyéspüspök mutatja be. Az ünnepi szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete Máté evangéliuma szerint. Délután fél 6-kor a székesegyházban ünnepi vesperást tartanak a székeskáptalan részvételével.