Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 15. szám, 2013. április 14.

Vezércikk

Egy keleti költemény elmeséli a kereszt győzelmét a bálványok felett. Eszerint a gonosz menekül Rómából, ahol Péter apostol szavára összedőlnek a bálványszobrok. Efezusba jut, innen Pál apostol űzi tovább. Indiába veszi útját, ott meg Tamás apostol lép föl ellene. Ekkor azt reméli, hogy Jeruzsálemben talál nyugtot, de Jakab apostol miatt innen tovább kell menekülnie. Etiópiában Máté apostol állja útját. Görögországban András apostol dönti le a bálványszobrot. Ekkor a gonosz elgondolkodik, szép csendben taktikát vált. Nem szobrokban vesz lakást, hanem az emberi szívekben – s ettől kezdve nyugodtan él tovább a gonosz az emberek között, és milliók szolgálnak neki.

Panoráma

Élményekkel gazdagodva tértek vissza Magyarországra április elsején a két hónapig Hargitafürdőn tartózkodó pálos szerzetesek. Amint arról korábbi tudósításunkban is beszámoltunk, Bátor Botond pálos tartományfőnök és Balla Barnabás szerzetes Darvas Kozma József esperes-plébános meghívására azzal a céllal érkezett Csíkszeredába, hogy felmérje a rend székelyföldi visszatelepedésének lehetőségét. A vendégek a hargitafürdői plébánián laktak, hetente miséztek a csíkszeredai Millenniumi templomban, lelki gyakorlatokat vezettek, és részt vettek a székely közösségek ünnepein is. Hazaindulásuk előtt székelyföldi élményeikről kérdeztük Bátor Botond pálos tartományfőnököt.

Nagyon sokfele jártunk, de hogyha a választ hargita­fürdői tartózkodásunkra hegyezem ki, akkor elmondhatom: nagyon nagy élmény volt itt lennünk! Az itteni emberekkel együtt egy kisebb közösséget tapasztaltunk meg. Jó volt az elfogadásuk, a szeretetük. És nyilván maga a hely rendkívül sokat jelentett a maga szépségével. Fönt a Hargita magasában, „Ábel rengetegében” nagyon jó volt!

Panoráma

Pazarul ünnepel a világ karácsonykor, aztán egy-két nap, és vége mindennek: elfeledünk jászlat, barmokat, hideget, pásztorokat, de leginkább a kisdedet és szüleit. Megszületett, miért is? Az ünnep lényege, a Megváltó születése elvész a sok színes fény mögött, üres lufivá változik… Mennyivel másabb a húsvét! Örök életet szerző, megváltást biztosító, feltámadást ígérő. A végtelen létet adta nekünk Jézus azzal, hogy engedte magát elítélni. Elfogadta a korbácsütéseket, a töviskoronát, a bíbor leplet. Nem lehetett belőle kicsikarni sem átkot, sem siránkozást. Ahogy ismerni vélem őt, végig imádkozott kínzóiért.

Panoráma

Az idén április 3–6. között Nagyvárad adott otthont a Szent László Római Kato­likus Teológiai Líceum és a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium közös szervezésének köszönhetően az V. Országos Ökumenikus Vallásolimpiának. Ezen az eseményen 103, tíz megyéből és összesen harminc iskolából érkezett katolikus, református és unitárius tanuló mérte össze biblikus tudását. A szerda délután tartott megnyitón a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök szólt legfőképpen a diákokhoz, akiket arra buzdított, legyen ez az olimpia egy olyan alkalom, amikor Istennel találkozzanak. A húsvéti öröm magában hordozza a szenvedést is, de annak is tanúbizonysága, hogy mit tett érettük is Isten. Unitárius részről Andrási Benedek lelkipásztor üdvözölte az egybegyűlteket. Őt követte Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke, aki köszöntő szavaihoz hozzátette, hogy ez a tantárgyverseny nem csupán megmérettetés, hanem az összegyűlt fiatalok és oktatóik élő tanúságtétele Istenbe vetett hitük mellett.

Panoráma

Aranymise Csomaközön           

Feigi György plébános Istennek köszönetet mondva foglalja össze a mögötte hagyott ötven év aktív papi szolgálatát. Április 20-án a helybeli Szent István király-templomban ad hálát a jubileum kegyelmi ajándékáért. Az áldásos életút gyökerei Túrterebesre vezetnek vissza, abba a faluba, amely az elmúlt évtizedekben nyolc papot és három püspököt adott az egyháznak. Ebben nagy szerepe volt a buzgó életű, nagylelkű, példás papi életet élő néhai Barna József esperes-plébánosnak.

Panoráma

Minden esztendő húsvétja nekünk szegezi ezt a kérdést, amire egyenként válaszolnunk kell. A válaszunk a feltámadásba vetett hit táplálójává tesz. Az Üdvözítő feltámadásával kiürült sír az apostolnak és a tanítványoknak nagy talány volt. A Mester többször beszélt nekik kereszthaláláról és feltámadásáról, de nem értették. Hosszú időre volt szükségük, amíg megbizonyosodtak ennek valóságáról. Megváltónk templomainak díszítő jelképes sírja azóta is megmaradt ilyennek. Elmélkedésre késztet. Nem tudunk elmenni szótlanul előtte.

Panoráma

Az Iskola másként programmal összekapcsolva tartották az idén is a Báthory-napokat Kolozsváron. A rendezvénysorozat nyitányaként április 2-án délben a Báthory István Líceum igényesen felújított klub-galériájában nyitották meg a néhai előd, a Római Katolikus Piarista Főgimnázium kiadásában a két világháború között (l925–1940) megjelent Jóbarát című, katolikus szellemiségű, felekezeteket össze­kötő ifjúsági lap rangos képanyagának kiállítását. Amint a szervező, Orbán István képzőművész-tanár elmondta, a képanyag a grafikus szemével nézve dokumentum érté­kű. Ösztönzést jelentett az illusztrációs anyag kiállítására Bodó Márta január végén megjelent kötete, amelyben a lap történetét mutatja be. Orbán István hangsúlyozta, annyira megkapta a lap grafikai és fotóanyaga, hogy összegyűj­tötte a kiadás tizenöt évének teljes, mintegy 140 lapszámát, így tudta áttekinteni az ifjúsági lap képi szerkesztését, grafikai arcélét. Ezek alapos elemzését most tanulmánnyá kerekítette, s ennek kiegészítésére szervezte meg a kiállítást.

Panoráma

A papi találkozók fontos alkalmat jelentenek a papok közti testvéri kapcsolat ápolására, az Isten és a hívek szolgálatához való hűség és kitartás megerősítésére, és nem utolsósorban a tapasztalatcserére, a pozitív és negatív élmények, az esetenként felmerülő egyéni és közösségi gondok nyitott megbeszélésére. Alkalom ez a hálaadásra a Krisztustól kapott meghívásért és a papi szolgálat kegyelmeiéért.

Panoráma

Első alkalommal szervezett a Gyulafehérvári Caritas csak fiataloknak szóló programsorozatot április 2–5. között a csíkszeredai Ifjúsági Központban. A változatos tematikából az iskolák pedagógusai a diákokkal együtt a pályaorientáció és a függőségek tematikáját választották. A tíztagú Caritas-munkatársakból álló csoport színes, érdekes, fiatalos programot dolgozott ki.

Fészekmeleg

„Minél reménytelenebbnek látszik a helyzet, annál jobban kell bízni Istenben. Ahol kifogy az emberi segítség, ott kezdődik az isteni.” Talán sokaknak ismerős ez a Loyolai Szent Ignáctól származó idézet. Annál is inkább, mert bizonyára sokan tapasztalták ennek megvalósulását a mindennapokban. A személyes és a családi életben számos olyan helyzet adódik, amelyben minden reménytelennek látszik, amikor sötét, komor felhők gyülekeznek a fejünk fölé: beteg egy családtag, veszélyben forog a megfogant élet, egyik gyermek rossz társaságba keveredett, a családfő állás nélkül maradt, és egyelőre nincs is kilátás új munkahelyre. A sor folytatható… Ilyenkor Istenhez kiáltunk. Valahogy úgy, ahogy Jézus tette a Getszemáni kertben: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?

Fészekmeleg

Saját képmására: férfinek és nőnek teremtette őket (Ter 1,27) – ez volt a mottója a Boldogabb családokért iskolai program keretében március 22–23-án a csernátoni Ika-váránál megszervezett „fiú-lány” hétvégének. A rendezvény legfőbb célkitűzése a serdülők nemi identitásának megerősítése, az igazi férfiasság, illetve az igazi nőiesség jellemzőinek felismertetése és tudatosítása, a férfivá, illetve a nővé válás folyamatának elősegítése volt a keresztény értékrend szerint. A Gyulafehérvári Caritas által támogatott rendezvény bemutatkozással kezdődött, amelynek során a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum IX. D osztályának diákjai képek és szentírási idézetek, zsoltárrészletek felhasználásával plakátokat készítettek önmagukról. Másnap a férfi és nő közötti különbségeket, illetve az igazi férfi és nő jellemzőit összegezték a résztvevők témafelvezetők, életből vett tapasztalatok megosztása, illetve csoportmunka révén. Kézműves tevékenység következett, majd a hétvége szentmisével zárult. Következzék a résztvevők kiértékelője.

Kitekintő

André Vingt-Trois bíboros, párizsi érsek az új pápáról 

A francia Europe 1 rádió, az iTélé TV-csatorna és a Le Parisien című napilap közös, Nagy találkozás című műsorának vendége André Vingt-Trois bíboros, Párizs érseke, a francia püspöki konferencia elnöke volt. A Rómából hazatért bíboros a konklávéról és Ferenc pápáról beszélt. „Ahogy telt az idő, és a neve egyre több szavazócédulán szerepelt, megértettem, hogy egyetértés kezd kibontakozni Bergoglio bíboros személye körül. Arra gondoltam: ő lesz az” – számolt be érzéseiről Párizs érseke. Vingt-Trois bíboros Ferenc pápát „vezető egyéniségnek” tartja, a kúria tisztségviselőiről pedig úgy vélekedik, mint olyan emberekről, akik „valóban szolgálni kívánják a pápát”. Az újságírók azután a pápa első lépéseiről kérdezték az érseket, a bevett rituáléktól való eltéréséről és arról a jól látható törekvéséről, hogy megőrizze egyszerű életvitelét. „Nem fogunk úgy tenni, mint a tálibok, akik lerombolták több évszázad emlékeit, hogy azt mondhassák: a Korán törvénye szerint cselekszenek” – felelte André Vingt-Trois, és arra kérte az újságírókat, hogy igyekezzenek helyesen értelmezni a pápa első megmozdulásait. – „Az egyház rendelkezik egy örökséggel, melyet senki sem fog lerombolni semmilyen látszat kedvéért.” Már csak azért sem, mert „az egyház öröksége egyben az emberiség öröksége is”.

Kitekintő

Az elmúlt hétvégén, április 5–6-án rendezte meg immár hagyományos, sorban a VI. lel­kiségtörténeti konferenciáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, valamint az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport. Az intézményközi együttműködésnek köszönhetően (ugyancsak hagyományosan) több magyarországi és erdélyi felsőoktatási egység (tanszék, intézet vagy kutatócsoport) is képviseltette magát a rendezvényen. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának Magyar Irodalomtudományi Intézetéből Farmati Anna irodalomtörténész, továbbá Korondi Ágnes és Deák Zsuzsánna doktoranduszok tartottak kiváló előadásokat.

Egy falat a léleknek

• Vajon a templomban csak egy üres kenyérdarab előtt hajtanánk térdet?

• A szentmisében a felszentelt pap a kenyérre és borra lehívja a Szentlelket, aki a kenyeret és a bort a föltámadt Úr Jézus valóságos testévé és vérévé változtatja át. Ezután a kenyér minden morzsájában, ugyanígy a bor minden cseppjében a teljes és valóságos Jézus van jelen. Az eukarisztia tehát nem jelkép és nem csak emlékezés az utolsó vacsorára, hanem az Úr Jézus valóságos jelenléte.

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 4/2. rész) 

Árpád-házi Szent Erzsébet életében olvassuk, hogy mielőtt Thüringia fejedelem asszonya lett volna, a wartburgi fejedelmi udvarban tömérdek pénzt tékozoltak el ünnepségeken és játékokon. Amikor azonban Lajos a férje lett, Erzsébet véget vetett az esztelen pazarlásnak. Takarékosan vezette a háztartást, s gondoskodott az adósságok kifizetéséről. Meglátogatta a szegényeket, és gondoskodott róluk. Vagyonukból nagyon gyakran segített a rászorulókon.

Végzős kispapjaink

A valamikori nagy hírnevű fürdővárosban, Borszéken születtem 1988. január 21-én. Első gyerekként jöttem a világra, van egy húgom, aki harmadéves egyetemista Marosvásárhelyen, a Sapientián tanul. A szüleim tisztviselők, akik hála Istennek még élnek, és mindig mellettünk álltak és állnak jóban és rosszban is.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Amikor a béke fogalmát halljuk, annyi képet társítunk hozzá, annyi érzést! Talán mindenki számára mást hordoz e fogalom. Fáradtan hazaérve a munkából, leülni néhány percre a csendben egyedül, nyári estén patak mellett hallgatni a csobogást, tavaszi napfelkeltét nézni, az első hóvirágban gyönyörködni, vagy éppen kedvesem karjaiba bújva elcsendesedni kicsit. Talán ezek mind-mind békét hordozó események. Mégis olyan ritkán látjuk meg ezeket, annyi bennünk nap mint nap a békétlenség, háborgás, zaj! Másokat vádolunk békétlenségünkért, pedig saját magunk vagyunk a háborgás forrása. Mennyivel jobb lenne, ha nem másoktól várnánk, hogy békét teremtsenek bennünk, körülöttünk, hanem mi tennénk meg az első lépést… Mi lehet ez? Bemehetünk egy csendes templomba, ahol Jézussal vagy a Szűzanyával kettesben elcsendesedünk. Nem is kell mondanunk semmit, csak hagyjuk, hogy az ő békéje, csendje áthasson minket. Hagyjuk, hogy ő nézzen minket, s mi őt! Kezdjünk el tudatosan odafigyelni az apró dolgokra, hisz a legnagyobb csodák csendben történnek. Ezek által tudunk igazán békét teremteni önmagunkban. Ha bennünk már béke van, másoknak is tudunk adni, a körülöttünk levőknek.

Pitypang

Márk jő zöld búzával 

A tematikus év szellemében indult sorozatunkban olyan emberekről olvashattok, akik életükkel bizonyították a hit melletti elkötelezettségüket. Sorozatunk következő „főszereplője” Szent Márk evangélista, Szent Péter tolmácsa, az alexandriai egyház alapítója és vértanúja. Szimbóluma a szárnyas oroszlán.

Szent Márk a négy evangélista egyike. Pál és Barnabás apostolokat kísérte a misszióikon, később Pált Rómába is követte. Zsidó származású volt, eredetileg Johanannak (János) hívták, de mivel nem zsidók között térített, a latin Marcus (= Márk, nehéz kalapács) néven vált ismertté. Állítólag azért, mert úgy alakítja az embereket, mint kalapács a forró vasat.

Hírek, hirdetések

A pünkösdi csíksomlyói zarándoklat

„Boldog vagy, mert hittél!” (Lk 1,45) – ez az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú mottója. A zarándoklat liturgikus programja: május 17-én, pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot, azt követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik; május 18-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7 órakor szentmisék lesznek a kegytemplomban, az ünnepi búcsús szentmise, amelyet a Duna Televízió és a Mária Rádió élő adásban közvetít, fél 1-kor kezdődik a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben a Hármashalom oltárnál, szónoka dr. Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke. A kegytemplomban este 7 órakor kezdődik a