Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 15. szám, 2011. április 10.

Panoráma

A Zarándoklatok Római Műve sajtókonferencián ismertette a boldoggá avatással kapcsolatos technikai és szervezési kérdéseket. Róma jelenleg 300 ezer zarándokot vár, de készen áll arra, hogy nagyobb számban is befogadjon híveket a május elsején esedékes szertartásra. A Szent Péter tér környékén lázasan folynak a munkák a befogadó struktúrák fejlesztésére, míg a fiataloknak Róma környékén, Civitavecchia és Fiumicino területén jelöl ki szálláshelyeket Lazio tartomány vezetősége. Több mint 2500 önkéntes vesz részt a zarándokok útbaigazításában a kérdéses napokon. A Zarándoklatok Római Műve etikai chartát írt alá a római szállodatulajdonosok szövetségé­vel, hogy megakadályozzák az árak körüli spekulációt.

Panoráma

Éppen száz esztendeje, 1911-ben nyitotta meg kapuit Erdély egyik legrangosabb iskolája, a kolozsvári Marianum leánynevelő intézet, amelyet a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek működtettek a kommunista rendszer uralomra jutásáig. A centenárium alkalmából az alapítóról, dr. Hirschler Józsefről a Verbum kiadónál megjelent kötetet mutatták be március 30-án a Kolozsváron. A bemutatott több mint 600 oldalas könyv emléket állít a reneszánsz lelkületű főpapnak.

Panoráma

Megnyílás-nyitás a jó Isten felé, az ő végtelen szeretete felé, amely átölel, megragad és új életet ad. Sokszor a mindennapok nehézségeiben és kihívásaiban észre se vesszük azt, mennyire szükségünk van arra, hogy úgy igazán megnyíljunk azelőtt, aki ott kopogtat a szívünk ajtaján és jobban vágyakozik ő, mint mi, hogy szeretetével kielégítse vágyainkat, elfeledtesse gondjainkat. Ő a mi szerető mennyei Atyánk, aki egyszülött fiát adta értünk, Jézus Krisztust.

Panoráma

Lelkigyakorlat dr. Székely János püspökkel Csíksomlyón 

Március 14–18. között a csíksomlyói ferences kolostorban dr. Székely János, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke tartott lelkigyakorlatot a Gyulafehérvári Főegyházmegye közel 30 papjának és a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány mintegy 20 ferences szerzetesének. A püspök elmélkedéseiben az Isten felé vezető útról, a liturgiáról mint az Istennel való legközvetlenebb találkozás alkalmáról beszélt, s arról, hogy a kereszténység alapvető értékeit, az istenhitet,  a családot, a nemzetet, a közösséget és a Földet miért tekintik a globalizáció legfőbb ellenségének.

Panoráma

Március 28-án megnyitották a csíkkarcfalvi otthoni gondozói központ keretében működő társadalmi beilleszkedést támogató központot, amely kibővíti az otthoni gondozói központ eddigi szolgáltatásait. A bővítés  a Gyulafehér­vári Caritas és a Jászvasári Ca­­ri­tas közös európai pályázatának eredménye. A pályázat célja Románia északkeleti és központi régiójának 7 településén élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének az elősegítése. Ennek érdekében központokat hoznak létre, amelyek a beilleszkedést segítik elő: Csíkkarcfalva (Hargita megye), Fiatfalva (Hargita megye), Săbăoani (Neamt megye), Oneşti (Bákó megye), Huşi (Vaslui megye), Suceava (Suceava megye).

Panoráma

Nap Katalin, a Kolozsvári  Egyetemi Lelkészség egykori pasztorálasszisztense mácius 31-én súlyos betegség következtében elhunyt. Elismeréssel és hozzátartozóival, az őt ismerő fiatalokkal együttérezve emlékezik rá szerkesztőségünk is a KEL tagjaival együtt.  

Interjú

Nagy izgalommal készül a szatmári egyházmegye Scheffler János boldoggá avatásra. A legjobban Kálmándon várják július 3-át. A vértanú püspök szülőfalujában megemlékező szentmisék vannak, a fiatalok a hittanórákon bemutatókat tartanak, a település minden lakója készíti lelkét a nagy eseményre. A lelkesedést nem is mutathatnánk be jobban, mint a plébános szűrőjén keresztül, aki a falu apraja-nagyjával együttműködve a felkészülést vezeti. Megkérdeztük Néma Sándor plébánost, hogy él Kálmánd emlékezetében Scheffler János.

Interjú

Március 26-án Szalontán kezdődött Szent László királyunk Győrben őrzött csontereklyéjének erdélyi zarándokútja. Az ünnepi szentmise után Böjte Csaba szívélyesen válaszolt kérdéseinkre, és ily módon tudjuk tolmácsolni értékes gondolatait kedves olvasóiknak. 

Hogyan jutott eszébe az ereklyezarándoklat, és miért Szent László?

Egy falat a léleknek

A szabadság irtózatos lehetőséget rejt magában. Ellent is mondhatunk a bennünk lévő, felismert jónak. Visszaélhetünk a szabadsággal. Az emberi történelem nagy katasztrófáit és hullámvölgyeit, a háborúkat, a sok éhínséget, tragédiát nem föltétlenül a természet erői okozták, bár kétségkívül azok is félelmetes pusztításra képesek, hanem az emberi rosszaság, a bűn. Az ártatlanok szenvedései, a terror, a parancsuralmi rendszerek, a politikai-hatalmi harcok,  a gazdasági gyarmatosítás, idegen nemzetek földjének megszállása, a munkanélküliség, a világméretű szegénység és tömegnyomor mögött piros fonálként húzódik végig a bűn sötét titka. Kevés az elvetemült, erkölcsi hullává aljasodott emberi lény, aki minden reggel úgy lép ki a házból, hogy szándékosan rosszat akar tenni, Istent ki nem állhatja. Ez inkább a sátánra, a vele szövetkező emberre jellemző. Ám a bűn titokzatos valósága a sátántól eredeztethető. A Bölcsesség könyvének megfogalmazása szerint a sátán irigysége miatt jött a világba a bűn és a halál.

Egy falat a léleknek


• A te arcodat keresem, Uram, aki az Atyának igazi képmása vagy! A te képedre és hasonlatosságodra teremtett meg engem Isten. Ismerj föl engem, Uram, mint a tékozló fiút, aki visszatérve hozzád, a te kebledben akarja eltemetni bűnökkel szennyezett arcát.

• Szent arc, az élő Isten fiának arca, aki emberré levésed által számunkra felragyogtattad az igazi szépséget, ártatlanságot és tisztaságot. Nem volt az emberek szülöttei között gyönyörűségesebb, tündöklőbb arc, mint a tied.

Útjelző

I. parancsolat (10. rész) 

Isten az első parancsolatban azt is kéri, hogy imádjuk őt. A következő cikkekben Isten imádásának kötelező voltáról lesz szó: ez a teremtmény legelső kötelessége. Mit jelent az Istent imádni? Elismerni nagyságát, tökéletességét és szentségét, azt, hogy nincs nála nagyobb, hatalmasabb, jobb és szentebb. Beismerni a magam semmiségét, emberi gyarlóságát, hogy por és hamu vagyok, életem teljesen Istentől függ, azt tehet velem, amit éppen csak akar.

Könyv

Hiirschler József (1874–1936) egykori kolozsvári főesperes-plébános emlékét idézi két jeles évforduló kapcsán Sas Péter munkája. Ugyanis idén ünnepeljük a hirschleri alapítású kolozsvári Marianum 100., illetve a néhai főesperes-plébános pappá szentelésének 110.  évfordulóját. A gazdagon dokumentált és archív felvételekkel bőségesen illusztrált könyvben Hirschler József iskolai tanulmányairól, pályaválasztásáról, kolozsvári plébánosi éveiről, a Marianum leánynevelő intézet létrehozásáról, az impériumváltás éveiről, művészeti szakírói és szerkesztői munkájáról és haláláról, illetve temetéséről olvashatnak az érdeklődők. 

Fiatal vagyok és gondolkodom

Egyszer valaki megkérdezett egy idős szerzetest: Igaz-e, hogy az Isten megbocsát a bűnösnek? Az Isten embere így szólt: Mielőtt választ adnék, engedd meg, hogy kérdezzek én is valamit: ha piszkos lesz a ruhád, leveted és eldobod? Nem! Kimosom és használom tovább. A bölcs remete így zárta a beszélgetést: Ha neked továbbra is kedves a ruhád, miért ne szeretné az Isten megtérő gyermekeit, akik a bűnbánatban megtisztították lelküket?

Pitypang

Nikodémus találkozása Jézussal

Isten igéje: Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: „Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten.” Jézus azt felelte neki: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus megkérdezte: „Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újraszülessék?” Erre Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek” (Jn 3,1–6).

Memento mortuorum • Emlékezzünk régiekről

Száz éve haltak meg: 

Tőzsér László. Máréfalván született 1865. január 5-én. A teológiát Gyulafehérváron és Bécsben végezte a Pazma­ne­um növendékeként. 1889. július 14-én szentelte pappá Lönhart Ferenc püspök. Ditróban, Kolozsváron és Szászrégenben volt káplán. Hátszegen, Türkösön, Felsőcsertésen, Kudzsiron, Kis­kapuson, Nyárádsellyén, Nagy­sinken és Kerelő­szent­pálon szolgált plébánosként. 1911. április 19-én halt meg. 

Hírek, hirdetések

Egy este II. János Pállal 

II. János Pált, a 2005 tavaszán elhunyt pápát május 1-jén, vasárnap délelőtt avatják boldoggá. Az ünnepi eseményhez kapcsolódva a Virtuális Plébánia Alapítvány 2011. április 30-ra meghirdette az Egy este II. János Pállal kezdeményezést. A szervezők fő törekvése, hogy világnézettől és tartózkodási helytől függetlenül minél többen töltsünk együtt néhány órát a pápára gondolva, személyét, lelkületét – akár magyarországi látogatásainak emlékét is – felidézve.