Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 14. szám, 2011. április 3.

Vezércikk

Április 2-án délben ünneplőbe öltözött Kolozsvár főtere, még az időjárás is a napsütés mellett döntött. Ünneplőbe öltözött fiatalok és idősek töltötték meg 2 órakor a teret, felcsendült a magyar himnusz, rendőrök őrködtek, hogy az esemény zavartalanul folyjon le. Nem is volt rendzavarás és fennakadás: Sebesi Karen Attila kétnyelvű konferáló beszéde után sorra léptek színpadra a szereplők. A város polgármestere, Sorin Apostu, románul üdvözölte a szobor helyreállítására irányuló összefogást és deklarálta annak fontosságát, hogy többnemezetű a rábízott város.

Vezércikk


Teológiai konferencia Gyulafehérváron

II. János Pál pápa alkalmazta a halál kultúrája megnevezést a mai világ állapotára, s abban az élettel szembeforduló tudatos döntések rendszerére, amely programokkal, módszeresen és tudományosan is alátámasztva támadja vagy kezdi ki az életet, az élethez való jogot. Az Evangelium vitae című, 1995-ben kiadott pápai enciklikában pedig így fogalmazott: „...a népek és személyek jogainak magas szintű nemzetközi gyűléseken történő meghirdetése pusztán szónoki gyakorlattá silányul, ha le nem lepleződik a gazdag országok önzése, melyek elzárják a fejlődés útját a szegény országok elől, vagy az emberi fejlődéssel ellenkezve a népesedés abszurd tilalmát szabják föltételül. Vajon nem kell-e kétségbe vonni azokat a gazdasági modelleket, melyeket államok gyakran nemzetközi kezdeményezésre és föltételként fogadnak be, de olyan igazságtalan és erőszakos helyzeteket támasztanak vagy táplálnak, melyekben egész népek emberi élete elsilányul és kerül elnyomás alá?” (EV 17) „E fény- és árnyoldalaknak mindenkit rá kell döbbenteniük arra, hogy a jó és a rossz, a halál és az élet, a halál kultúrája és az élet kultúrája közti hatalmas és drámai összeütközés előtt állunk. De nemcsak előtte, hanem a konfliktus kellős közepében állunk: részesei vagyunk valamennyien azzal a lerázhatatlan felelősséggel, hogy föltétlenül az élet javára kell választanunk.” (EV 28)

Panoráma


Március 14–19. közt tartották a piaristák magyar tartományának választásokkal egybekötött káp­ta­lan­ját, amin rendhagyó módon részt vett P. Pedro Aguado, a rend legfőbb elöljárója, akit Rómából el­kísért Budapestre Ruppert József általános posz­tu­látor is.

Az első reggelen a közös szentmise főceleb­ránsaként Pedro Aguado generális homí­liájában kiemelte: a rászorulóknak való önátadás nem választható el az Istennek történő odaadástól. A káptalani munka keretében beszámolók hangzottak el az elmúlt négy évről, ezeket a fontos területeket elemző kiscsoportos, majd plenáris elemzés követte. Labancz Zsolt piarista paptanárt választották a rendtartomány új provinciálisának.

Panoráma

A nagyváradi Szent László Gimnáziumban került megrendezésre március 19-én az egyházmegyei hittan olimpia az V–XII. osztályos diákok számára. A diákok 9 órakor szentmisén vettek részt az iskola kápolnájában, amit Kiss Albert apát-kanonok, főtanfelügyelő celebrált.

Panoráma

Cserkész lelki napok Nagyenyeden

Március utolsó hétvégéjén a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban cserkész lelki napokat szerveztek. A házigazda csapat vezetője, Kónya Tibor református lelkész és a cserkészszövetség vallási vezetői, Borbándi András református, illetve Simó Gáspár katolikus lelkészek munkájának köszönhetően közel hetven ember részvételével zajlottak a programok.

Panoráma

Scheffler János püspöki kinevezésének évfordulójához közeledve Kálmándon gyűltek össze a nagykárolyi főesperesség papjai és hívei, hogy a vértanú püspökre emlékezzenek. 

Megtelt a kálmándi Szent Anna-templom március 23-án, szerdán, a délelőtt 11 órai kezdettel bemutatott szentmisén, amelyen Isten szolgája Scheffler János püspöki szolgálatára emlékeztek. A szentmise elején a főcelebráns, Reszler Mihály emlékezett egyik paptársa kijelentésére, miszerint „méz” kell legyen Kálmándon, hogy olyan sokszor zarándokolnak oda. „Az a méz pedig nem más, mint egy ember, közülünk való, aki átment a megpróbáltatások tüzén, és Isten méltónak találta arra, hogy szentjei sorába emelje. […] Mi azért vagyunk itt, hogy föltekintsünk arra, akit 1942. március 26-án a Szentszék a szatmári egyházmegye püspökévé nevezett ki.”

Panoráma

A váradi püspökség március 23–24. között képzést szervezett az esperesi kerületek ifjúsági referensei s mindazok számára, akik érintettek az ifjúság nevelésében. A képzést Szilvágyi Zsolt kanonok-plébános vezette, aki több éven keresztül volt a temesvári egyházmegye ifjúsági vezetője. Az előadó felvázolta: a globalizáció korát éljük, „az ember úgy érzi, a világközösség tagja (l. közösségi portálok), mégis egyre magányosabb, és sokkal nehezebben alakít ki emberi kapcsolatokat”.

Panoráma

Március 26-án a szalontai katolikus templom harangjai ünneplésre csendültek. Böjte Csaba elhozta a szalontaiaknak Erdély védőszentjének, Szent Lászlónak Győrben őrzött csontereklyéjét. Böjte Csaba, a rendezvénysorozat ötletgazdája kifejtette, a vándorút célja Szent László példájának előtérbe helyezése. Szent László a lovag, a bátor, a bölcs, az Istent és embert szerető vezető, aki mert nehéz döntéseket hozni, aki nem tántorodott meg és vállalta sorsát, küldetését.

Panoráma

Ha februárban a Háló katolikus szervezet farsangi vidám arcát mutatta, március 23-án a nagybányai Szent József-templomban tartott Háló-klubbal vallásos arculatát tárta elénk.

Panoráma

Jóságában az Isten elvitt szeretetének iskolájába, a börtönbe, hogy megtanítson igazán szeretni minden embert, egyik vagy a másik nemzethez való tartozásától, vallási hovatartozásától függetlenül. Ez a Márton Áron-idézet volt a mottója a nagyváradi Szent László Teológiai Líceumban március 25–27. között tartott Papi hivatások nyomában megyeközi hittanversenynek, amely az Erdélyben működő katolikus teológiai osztályok tanulóinak kínál lehetőséget az ismerkedésre, a kísérő és felkészítő pedagógusoknak a találkozásra, emlékek idézésére.

Panoráma

Tamás József segédpüspök: Ebben a mai média-zűrzavaros világban a tiszta hangot a Mária Rádió közvetíti. Az Úr Jézus  mondta: aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon. Az ember sokszor megtapasztalja, hogy ő többre született, mint amit ez a világ biztosítani tud számára. A Mária Rádió olyan eszköz a jó Isten kezében, amelyen keresztül lelki szomjúságunkat elégíti ki. 

A Mária Rádión keresztül az isteni igazságok hangzanak el, lelkipásztorkodásunknak olyan eszköze, amely olyanokhoz is elér, akikhez másképpen az isteni szó nem jutna el.

Panoráma

Ötödik születésnapját ünnepelte március utolsó hétvégéjén az erdélyi Mária Rádió Csíkszeredában. A rádió alapítói, a nagyváradi, csíksomlyói és székelyudvarhelyi stúdiók munkatársai, valamint az önkéntesek délelőtt a Segítő Mária Katolikus Gimnázium kollégiumi dísztermében találkoztak. Délután a csíksomlyói kegytemplomban püspöki szentmisén közösen adtak hálát, megköszönték Istennek az eddig kapott kegyelmeket, kérték a rádió névadójának és patrónájának a segítségét, s a munkatársakért, jótevőkért, hallgatókért is imádkoztak.

Egy falat a léleknek

• Uram, te jól ismersz engem! Ismered, Uram, minden egyes gyöngeségemet, ismered az én szükségleteimet, az én gondjaimat.

• Istenem, te jól ismered az én szívemnek legmélyebb rejtekeit is. Ismered az én megalkuvásaimat, ismered az én bűneimet!

Interjú

Az evangéliumi képen egy kút, egy asszony és Jézus látható: itt zajlott a világtörténelem legcsodálatosabb dialógusa Isten és ember között. Maga a történet akkora hatással van az olvasóra, hogy nem csoda, ha festők, írók, művészek képtelenek voltak a témát megkerülni, a pszichológusok egyenesen tudományt csináltak belőle. Amikor az igazságra vezető módszert akarják szemléltetni, ezt a képet használják, neve: Jézus pedagógiája. A történet teológiai értelme kiaknázhatatlan bőséget kínál az elmélkedő emberek számára. Bennünket ez érdekel. Jézus azért szállt a földre, hogy önmagát adja a világ életéért. A kafarnaumi zsinagógában az élet kenyerének mondja magát. Figyelmezteti az embert arra, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él. Jákob kútjánál éltető víznek nevezi magát, kijelenti: aki ebből a vízből iszik, sosem szomjazik meg.

Interjú

Barsi Balázs a magyarországi Sümeg ferences rendházának vezetője, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor. Március 21–23. közt a szatmári egyházmegyében tartózkodott, a szatmári, nagykárolyi és máramarosi főesperességekben tartott papi lelkigyakorlatot, esténként a kaplonyi Szent Antal-templomban a híveknek nagyböjti lelkigyakorlatot, 22-én pedig a Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont diákjaival osztotta meg gondolatait. Mindezek előtt beszélgettünk el magával hozott üzeneteiről.

Útjelző

I. parancsolat (9. rész) 

Az ószövetség korában Isten úgy jelenik meg az emberek előtt, mint szigorú, büntető, igazságos, mindent számon kérő fölség. De amikor Mózes által kihirdette parancsolatait, nem tudta magát megtagadni, kinyilatkoztatta jóságát, szeretetét. Ezért viszontszeretetet vár az emberektől. „Halld, Izrael! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel!” (MTörv 6,5) Ebből következik, hogy Istent nekünk is szeretnünk kell. Az Ószövetség több helyen sürgeti (vö. MTörv 6,5 és köv.).

Pitypang

Az Úr irgalmassága mindig betölti a földet (Zsolt 32,5), hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően (Fil 2,13). Ennek függvényében törekednünk kell, hogy megtegyük mindazt, amit Isten akaratának vélünk felfedezni életünkben. Isten kegyelmi ereje segít nagyböjti elhatározásaink megvalósításában, ezért ne vegyük hiába. Ha készséges lelkülettel együttműködünk vele, valóban úgy viselkedhetünk, mint Isten szolgái. Nagy türelmet tanúsítva a megpróbáltatásban, a szükségben és szorongattatásban. (2Kor 6,4) Minden kegyelmi kiváltáság ellenére azonban megmaradunk embereknek, alávetve testi-lelki szenvedésnek. Krisztust csak a hit világosságánál ismerjük meg mint Megváltót, Isten fiát. De a remény állandóan erőt ad, hogy Krisztus sorsában lesz részünk. Mint titokzatos testének tagjai hordozzuk szenvedését és halálát, de megvan a biztosítékunk, hogy feltámadásában és dicsőségében is részünk lesz, ha kitartunk a hitben.

Hírek, hirdetések

Április 1–3. között nagyböjti lelkigyakorlat lesz Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános vezetésével Kolozsváron. A prédikációkkal egybekötött szentmisék 1-jén és 2-án este 6 órakor, vasárnap délben 12 órakor kezdődnek. A triduum mindenki számára nyitott. A lelkigyakorlat keretében április 2-án egész napos lelki nap is lesz, amelyet szintén Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános vezet. 

Hírek, hirdetések

A Bibliáról a Katolikus Akadémián

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem RK Teológia Kara által szervezett Katolikus Akadémia következő előadását Nagy József tartja Hogyan válik számunkra életforrássá a Biblia? címmel április 14-én este 7 órakor a Teológia Kar dísztermében (I. Maniu/Szentegyház u. 5. szám, II. emelet).